RUNOEFOWS "Het gaat toch om verdediging, niet om vernietiging... Interview 95 Soms 65 gewerkte dagen voldoende voor ww-uitkering Atoompacifist-luchtmachtkapitein Stelling: WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981 PAGINA 21 Door Bert Paauw Luchtmachtkapitein Meindert Stelling uit Alphen aan den Rijn, een fel tegenstander van kernwapens, heeft een berisping gekregen om dat hij onlangs voor de VPRO-televtsie flink uithaalde naar 'defen sie' en de Hoge Raad. Stelling zal in beroep gaan omdat hij de beris ping beschouwt als een aantasting van zijn me ningsvrijheid. In bij gaand artikel legt de atoompacifist uit dat hij wel degelijk voorstan der is van een goede de fensie maar "het gaat daarbij om verdediging van de samenleving en niet om vernietiging". LEIDEN - Generaal zal hij wel niet worden. "Ach, wie weet wat er gebeurt als de vredesbeweging nog eens heel sterk wordt", lacht luchtmachtkapitein Meindert Stelling die zich verder overigens aller minst vrolijk voelt. De 33-jarige Alphenaar, werk zaam op de afdeling arbeidsbemiddeling van het ministerie van defensie, is onlangs door de secreta ris-generaal van dit ministerie, drs. Peijnenburg, berispt vanwege sommige uitlatingen. Binnenkort kan Stelling een brief verwachten waarin zal staan dat bepaalde uitspra ken "onverenigbaar worden geacht met zijn positie van officier en beleidsmedewer ker van het ministerie". Die brief verdwijnt in het perso neelsdossier en speelt dan een rol bij de beoordeling van de verdere loopbaan van de Alphenaar. Stelling is niet van plan het er bij te laten zitten. "Ik heb Peijnenburg gezegd die brief te zullen beschouwen als een beknotting van meningsui ting. Ik ben vrij om te zeggen wat ik wil. Weliswaar is de brief een vrij milde vorm van afkeuring maar ik zal daar toch tegen in beroep gaan", aldus Stelling, een overtuig de atoompacifist die met zijn uitspraken al eerder deining in vooral militaire kringen veroorzaakte. Weigering Ruim anderhalve week geleden trok Stelling tijdens de opna men van een VPRO-televisie- programma over kernwapens fel van leer. Hij vergeleek on der meer de weigering van de Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in Nederland) om de kernwapens te toetsen aan de regels van het volken recht met de weigering des tijds van de rechtscolleges in Nazi-Duitsland om de prak tijken van Hitier aan het recht te toetsen. Stelling:"Ik heb niet gesproken over de rechtspraak zelf van de Hoge Raad. Ik heb gesproken over de weigering van de Hoge Raad om de kernwapens te toetsen aan het volkenrecht met de nadruk op weige ring". Wat ook het nodige stof deed opwaaien was de beschuldi ging van de Alphenaar dat er van de kant van het defensie apparaat bedrog wordt ge pleegd. Stelling: "Ik heb stuk ken waaruit blijkt dat defen sie onjuist handelt. Ik weet drommels goed wat ik zeg. Om een voorbeeld te geven. De IKV-werkgroep Alphen aan den Rijn (IKV betekent Inter Kerkelijk Vredesbe raad, red.) heeft de minister van defensie vragen gesteld over de uitwerking van atoomwapens en hem ver zocht uiteen te zetten waar om mensen er eventueel niet bang voor hoeven zijn. De minister wilde er niet op in gaan en verwees naar de openbare stukken waar de antwoorden in te vinden zou den zijn. Nu is er sinds vorig jaar een Wet Openbaarheid Bestuur waarin staat dat de overheid belanghebbenden inzage moet geven in bepaal de stukken. Defensie deed moeilijk en zei dat men niet verplicht was om stukken bij elkaar te zoeken. We zijn toen naar de Raad van State ge stapt waarna defensie zei dat de antwoorden niet te vinden waren in openbare stukken. Dit voorbeeld, maar er zijn er meer te geven, geeft aan dat defensie kritische groepen absoluut niet tegemoet wil komen. En ik noem de din gen dan maar duidelijk bij de naam en spreek over bedrog of misleiding als ik op derge lijke zaken stuit". Discussie Die uitingsdrang wordt de luchtmachtkapitein vaak niet in dank afgenomen. Maar wat hem meer 'verdriet' is dat men van de zijde van defen sie niet over het onderwerp kernwapens wil discussiëren. Stelling:"Men wil het ge sprek over dit onderwerp niet aan. Dat vind ik heel be treurenswaardig. Ik word niet aangepakt op de inhou delijke kanten van m'n ver haal maar op scherpe uitla tingen die trouwens zijn inge bed in argumentatie. Men probeert van bepaalde zijden uitlatingen uit hun verband te rukken of gewoon onjuist weer te geven". Veelvuldig wordt daarbij twij fel uitgesproken over de mo gelijkheid om als atoompaci fist in het defensie-apparaat te kunnen functioneren. Na de VPRO-uitzending kwa men er op het ministerie van defensie diverse telefoontjes binnen van mensen die zich verbaasd en/of boos afvroe gen of een luchtmachtkapi tein dergelijke uitlatingen nou eigenlijk wel mag doen. Stelling ("Ik was niet door de VPRO uitgenodigd als verte genwoordiger van defensie maar als de persoon Stel ling") daarover: "Er worden wel eens verhalen de wereld ingeholpen dat ik vanwege mijn opvattingen niet op mijn werk zou functioneren. Onzin. De ideëen die ik er op nahoud doen geen afbreuk DEN HAAG-ALPHEN AAN DEN RUN - De twee christelijke politie ke mini-partijen SGP en RPF wil len dat de n n defensie de aan mijn werkzaamheden. Peijnenburg heeft in een ge sprek begin deze week ge zegd dat hij geen aanwijzin gen heeft dat ik mijn werk niet goed zou doen. Maar wat sommigen niet lekker zit is mijn publieke verzet tegen kernwapens. Natuurlijk heb ik affiniteit tot mijn beroep anders zou ik er niet blijven. Ik sta voor een goede defen sie waarbij de juiste doelstel lingen in het oog worden ge houden. Het gaat daarbij om verdediging, om instandhou ding van de samenleving, niet om vernietiging". Volkenrecht Stelling beroept zich bij zijn houding op internationale verdragen, onder meer op be palingen uit het volkenrecht. "Ik heb verplichtingen als of ficier. Ik heb een eed afge legd. Ik zal mij houden aan het volkenrecht. En dat vol kenrecht verbiedt de inzet van kernwapens, zeker tegen steden en dorpen. De inzet van kernwapens beschouw ik zeker zo erg als de misdrij ven begaan door de nazi's. Toen zyn doelbewust zes mil joen joden uitgeroeid. Met kernwapens is men bereid vele miljoenen mensen uit te moorden die toevallig aan de andere kant van de grens zijn geboren. Ik verzet mij tegen bevelen die indruisen tegen het volken recht en die ik als onrechtma tig beschouw. De minister van defensie, van CDA-huize, is de afgelopen tijd vanuit de Tweede Kamer uitgenodigd te reageren op mijn uitlatin gen. De minister heeft toen geantwoord dat kernwapens niet in strijd zijn met het vol kenrecht. Daar kwam een reactie op van zijn partijge noot Kooymans. oud-staats secretaris van buitenlandse Alphense kapitein M. Stelling op vingers tikt vanwege zijn uitlatin gen voor de VPRO televisie. De Tweede-Kamerleden Wagenaar (RPFl en Van Dis (SGPl vragen aan de bewindsman van defensie of hij daarbij onder andere bereid is di- ciplinaire maatregelen tegen de kapitein te nemen. En zo ja, welke. De kapitein liet zich onlangs in een tv-forum over kernwapens kri tisch uit over het gebruik van kernwapens binnen de Nederland se strijdkrachten. Hij vergeleek onder andere rechters van de Hoge Raad der Nederlanden met die uit nazi-Duitsland. De twee vragen stellers willen van de minister van justitie weten of dat zo maar kan. Het tweetal wil van de minster ook weten of kapitein Stelling „vol strekt ten onrechte minister-presi dent Van Agt c.q. het hele kabinet het verwijt heeft gemaakt het par lement te hebben voorgelogen voor wat betreft het Nederlandse standpunt over de stationering van middellange afstandskernwa pens in Europa". Ze willen tenslotte van de minister weten of de kapitein zich „bij her haling heeft schuldig gemaakt aan misbruik van zijn positie als staatsburger, hoewel hem reeds eerder is gewezen op de gevolgen van zijn optreden". Gevraagd wordt aan de minister of hij bereid is na alles wat rond de kapitein is gebeurd, het militair straf- en tuchtrecht te verscherpen. zaken en thans hoogleraar volkenrecht aan de universi teit van Leiden. Kooymans schreef dat de opmerkingen van de minister op z'n zachtst gezegd onzorgvuldig waren. Dat zegt toch wel iets". Behalve op de reactie van Kooymans wijst Stelling ook nog op de 'steun' van de be kende columnist Nico Scheepmaker die de kritiek als zou een atoompacifist niet in het leger thuishoren als volgt pareerde:'Ik zou niet weten waarom je als pacifist geen deel uit zou kunnen ma ken van ons leger dat niet on der een ministerie van Oor log, maar onder dat van de fensie ressorteert. Onze jon gens in Libanon hebben toch ook een pacificerende, sus sende taak en maken als vre destichters toch ook deel uit van ons leger? ADVERTENTIE Het beste uit 25 jaar ruimtevaan in beeld. Met als extra 'n prachtposter. Voorts de nieuwe vakantieliefde. Hollandse jongens en Spaanse meiden. Bovendien noemt Nieuwe Revu de Nederlandse bedrijven die met koppelbazen in zee gaan. En natuurlijk Sex in Nederland. Deze keer: abortus en voorbehoedmiddelen. Over de verlenging van de zg. dageneis voor het recht op WW- en WWV-uitkering is al veel geschreven de laatste maanden. De Werkloosheids wet (WW) en de Wet Werk loosheidsvoorziening (WWV) zijn immers per 1 april 1981 ingrijpend gewijzigd op het punt van het minimale aantal dagen, dat men gewerkt moet hebben om voor uitkering in aanmerking te kunnen ko men. Vóór dat tijdstip was voldoende als men ofwel in de periode van 6 weken di- rekt voorafgaand aan de werkloosheid op 30 dagen had gewerkt ofwel in de pe riode van 12 maanden direkt voorafgaand aan de werk loosheid op 65 dagen. Sinds 1 april jl. is de dageneis veel strenger geworden. Bij onvrijwillige werkloosheid kun je nu nog alleen voor WW en WWV in aanmerking ko men als je in de 12 maanden direkt voorafgaand aan je werkloosheid op tenminste 130 dagen hebt gewerkt: dus een verhoging van 65 naar 130 gewerkte dagen, terwijl de mogelijkheid van 30 go- werkte dagen in de 6 weken direkt voorafgaand aan de werkloosheid geheel is ko men te vervallen. Voor part-timers geldt overi gens een andere - soms min der zware - dageneis. Heeft een part-timer een regelmatig arbeidspatroon, dan hoeft hij "slechts" 26 maal het gemid delde aantal dagen werken per week te hebben gewerkt in het jaar voorafgaand aan zijn werkloosheid. Wel moet hij minimaal op 65 dagen hebben gewerkt. Voor part timers met een onregelmatig arbeidspatroon gelden enigs zins andere bepalingen. Weer andere regelingen gelden voor musici en andere arties ten met een onregelmatig ar beidspatroon. evenals voor seizoenwerkers. Tenslotte is nog van belang de algemene regel, dat de beoordelingspe riode van 12 maanden voor de WWV verlengd wordt met een eventuele periode van ar beidsongeschiktheid, terwijl de beoordelingsperiode voor de WW verlengd wordt met perioden waarover men recht had op uitkering wegens ar beidsongeschiktheid of werkloosheid. Het is duidelijk dat veel werk lozen door deze verlenging van de dageneis niet meer voor WW en WWV in aanmer king komen en aangewezen raken op de Rijksgroepsrege ling Werkloze Werknemers (RWW) (die niet aan het laatst verdiende loon is gekoppeld, maar aan het minimumloon); een veel goedkopere oplos sing dus en dat is nu precies de bedoeling van deze maat regelen geweest: bezuinigen. Dat de nieuwe regeling van de dageneis hiermee niet af doende was, stond eigenlijk al meteen vast. Zo studeert een werkgroep van de Socia le Verzekeringsraad sinds dien o.m. op de vraag of geen aparte regeling moet worden getroffen voor mensen, die een WW uitkering ontvangen, vervolgens werk aanvaarden en daarna opnieuw werkloos worden, terwijl ze dan niet voldoen aan de dageneis. Im mers. voor de WW geldt, dat wie werkloos is en vervol gens na meer dan 15 dagen werken weer werkloos wordt, helemaal opnieuw aan de dageneis moet voldoen. Het volgend voorbeeld maakt het probleem duide lijk. Mevrouw Willems is op 1 juni 1981 werkloos gewor den. In het beoordelingsjaar, dat dus loopt van 1 juni 1980 tot 1 juni 1981, heeft zij pre cies in totaal 6 maanden 130 dagen) gewerkt. Zij heeft nl. op 5 dagen per week ge werkt van 1 juni 1980 tot 1 de cember 1980 (5 maanden) en van 1 mei 1981 tot 1 juni 1981 (1 maand), in totaal dus 6 maanden. Zij voldoet zo (nét) aan de dageneis en krijgt WW. Op 1 augustus 1981 gaat ze weer aan het werk. Daarna wordt ze op 1 december 1981 opnieuw werkloos. Het beoordelingsjaar loopt dan van 1 december 1980 tot 1 de cember 1981. In dat jaar heeft ze dus gewerkt van 1 mei 1981 tot 1 juni 1981 (1 maand) en van 1 augustus 1981 tot 1 december 1981 (4 maanden). In totaal heeft ze nu dus slechts 5 maanden gewerkt. Ze voldoet nu niet aan de da geneis en krijgt geen WW. Dat is onbillijk natuurlijk en bovendien onpraktisch. Hoe kan een bedrijfsvereniging immers van je verlangen dat je in zo n geval je WW-uitke- nng inruilt voor bijv. tijdelijk werk, waarna je vervolgens geen recht meer hebt op WW? Overigens hebben mensen in zo'n situatie by onvrijwillige werkloosheid vaak wel recht op WW-uitkering, omdat de beoordelingsperiode voor de WW immers ook verlengd wordt met een periode van werkloosheidsuitkering. Ver der is van belang, dat hetzelf de probleem zich bij de WWV niet voordoet. Wie nl. WWV- uitkenng heeft, gaat werken en weer onvrijwillig werk loos wordt zonder dan te vol doen aan de dageneis, heeft recht op voortzetting van de oorspronkelijke uitkering. De verlenging van de dageneis voor de WW heeft dus voor mensen in de situatie van me vrouw Willems nogal eige naardige consequenties. Maar nog gekker is de situa tie van diegenen, die enige tijd vóór 1 april 1981 (toen de verlenging van kracht werd) in de WW kwamen, die daar na weer aan het werk zijn ge gaan en na 1 april 1981 op nieuw werkloos zijn gewor den zonder dat ze aan de nieuwe verlengde dageneis voldoen. Het is immers heel waarschijnlijk dat zij bij het aangaan van het nieuwe dienstverband geen rekening hebben kunnen houden met de verzwaring van de dage- De Staatssecretaris van Sociale Zaken heeft dat laatste pro bleem intussen gelukkig on derkend. Hij heeft een over gangsregeling gemaakt, die binnenkort in werking treedt met terugwerkende kracht tot 1 april 1981. Die regeling houdt in dat mensen, die een WW-uitkering ontvingen op grond van werkloosheid, ont- staan tussen 1 oktober 1980 en 1 april 1981. en die na te hebben gewerkt opnieuw werkloos zijn geworden of worden tussen 1 april 1981 en 1 oktober 1981. weer recht hebben op WW. als zij in het (nieuwe) beoordelingsjaar op 65 dagen hebben gewerkt Deze regeling is pas sinds half augustus bu de bedrijfsver enigingen bekend. Van 1 april tot half augustus (of misschien wel iets langer) hebben de bedrijfsverenigin gen de verlengde dageneis dus ook toegepast op mensen in de genoemde "overgangs situatie" Die mensen hebben dus achteraf bezien ten on rechte geen WW ontvangen. Dc Sociale Verzekeringsraad roept de bedrijfsverenigin gen op al het mogelijke te doen om den groep op !i' sporen in haar administratie en alsnog uitkering te ver strekken Het is nog maar de vraag of dat helemaal lukt. Daarom heeft die Raad de Staatssecretaris ook aanbe volen veel publiciteit te ma ken. zodat de betreffende mensen zichzelf kunnen mel den by de bedrijfsverenigin gen. Ook voor de gemeente lijke sociale diensten ligt hier een taak. omdat deze perso nen veelal een uitkering WWV of RWW zullen hebben ontvangen. Zit u in deze situatie, aarzel dan niet u opnieuw bij de be drijfsvereniging te melden. Vanwege de aktualiteit van dit onderwerp is dc plaatsing van dit stukje een weck ver vroegd. Onze volgende bij drage wordt over twee weken geplaatst.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 21