Kerk kiest voor armsten mrnmrnm Duidelijk positie kiezen Q15HBSQÏB29 Basisbeweging goed tegen Verstijving" SLEUTELTJES WERELDWIJDE VERHUIZINGEN BiVERKROOST&ZNBV STEEDS MEER MENSEN ONTDEKKEN MS MODE WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981 De onafhankelijkheidsdag in Brazilië. september, is voor de radikale vleu gel van de Rooms-Katho- lieke Kerk een gelegen heid geworden om zich onafhankelijk tegenover de staat op te stellen. Vooruitstrevende bis schoppen als mgr. Arns van Sao Paulo en mgr. Lorscheider van Fortale- za gaven hun eigen ver klaringen over onafhan kelijkheid uit in plaats van mee te doen aan de officiële festiviteiten. In de steden van Noordoost- Brazilië, waar nog een feodaal regime heerst, worden zulke daden be schouwd als rebellie te gen het wettige gezag. Vorig jaar moest een Italiaanse Braziliaanse regering bezorgd priester zi.jn weigering om een mis voor de overheid op te dro gen bekopen met uitwijzing.uit het land. Vooral zijn opmerking dat de bevolking verre van onaf hankelijk was schoot de autori teiten in het verkeerde keelgat. Dit jaar heeft de franciscaan Pau lo Severino geweigerd een mis op te dragen, volgens eigen zeg gen op last van zijn bisschop. Hii deelde mee. alleen te zullen bid den voor het welzijn van het land. Door zich niet rechtstreeks over de situatie in het land uit te laten, heeft de pater zich nog we ten te handhaven, menen kerke lijke medewerkers. De zorgen van de Braziliaanse re gering over de politieke rol van de Rooms-Katholicke Kerk in het land worden groter. De eco nomische crisis heeft de regering veel steun gekost in de mid denklasse. De regering vreest, dat de steeds duidelijker keuze van de kerk voor de armen wol eens zou kunnen leiden tot mas sale steun van de arbeiders aan de oppositiepartijen volgend jaar bij de algemene verkiezingen. Vorige week bevestigde het dage lijks bestuur van de Braziliaan se bisschoppenconferentie de steun van de kerk aan de arm sten onder de bevolking. "Als het land in een crisis verkeert. zijn hel altijd de armen die daarvan de dupe zijn", zegt de verklaring waarin de bisschop pen het recht verdedigen om de bevolking politiek bewust te maken. "De kerk kiest geen par tij voor êcn bepaalde politieke richting. Zij streeft ernaar, dat zoveel mogelijk mensen deelne men aan de besluitvorming in het land". Tegelijkertijd is een dispuut over 1200 kleine boeren die in een zuidelijke regio van Brazilië hun land zijn kwijtgeraakt een natio nale zaak geworden. De boeren weigeren naar onvruchtbare streken in het noorden te gaan of als arbeiders in het zuiden te blij ven. Zij worden hierin gesteund door de bisschop van Goias. dom Tomas Balduino. Een woordvoerder van de regering een kolonel - noemde de bis schoppen 'profiteurs van de el lende'. Hij raadde de landloze boeren aan. te handelen naar het bijbelwoord 'Geef de keizer wat des keizers is De kerk zet de armen aan tot bezet ting van land. zo beschuldigde de voorzitter van de Braziliaanse senaat. Jarbas Passarinho. in een vraaggesprek met een tijdschrift de kerkleiding. Hij schilderde de kerk af als een 'echte socialisti sche partij'. Schaap Aartsbisschop Lorscheider vindt de aanval van de senator schan delijk' Op zijn beurt beschuldig de hij sommige politici ervan, stemmen te kopen Ook de bis schop vari Santos, dom Davi Pi- cao. liet zich niet onbetuigd. In tijden van crisis zoekt de rege ring een zwart schaap Dat heb ben ze nu gevonden in de kerk Twee Franse' priesters zijn be schuldigd van het aanstichten van een bloedbad op 13 aueustus in Sao Gcraldo in het zuidelijke Amazonegebied. Bij een schiet partij tussen kleine boeren en politie werd een grootgrondbe zitter gedood en raakten vier agenten gewond. De politic raak te slaags met arme boeren, toen dezen protesteerden tegen ver drijving van hun land door me dewerkers van groolgrondbezit- ters De priesters, die bekend staan als medestanders van de kleine boe ren. zijn in hechtenis genomen. Ze zullen worden berecht op overtreding van de nationale vei ligheidswet. De kans is groot dat zc het land worden uitgezet. IKV-secretaris vraagt van kerken: Met krachtige uitspraken over het gebruik en bezit van kernwapens dragen de kerken grote verantwoordelijk heid voor situaties waarin 'burgerlijke ongehoorzaam heid' kan worden gebruikt. Als de kerken geen duidelij ke steun willen geven aan acties tegen plaatsing van kernwapens op Nederlands grondgebied, dan hebben ze zich met die krachige uitspraken boven de problemen uitgetild en gaan ze daar niet daadwerkelijk op in. Dat was de strekking van het be- toog van Mient Jan Faber. secre taris van het Interkerkelijk Vre desberaad (IKV), op een confe rentie in Utrecht van de Gerefor meerde Raad voor Samenle vingsaangelegenheden over 'Kerk en burgerlijke ongehoor zaamheid'. Faber: "Wanneer de kruisraketten in 1983 toch in Nederland wor den geplaatst, terwijl een meer derheid van de bevolking tegen is en ook kerken zich ertegen hebben uitgesproken, wat doen die kerken dan? Wat zijn dan de consequenties van hun krachtige uitspraken over de kernwapen- problematiek?" Sprong De IKV-secretaris hield een plei dooi voor een grotere betrok kenheid van de kerken bij ac ties tegen de kernwapens. "De kerken moeten de rit meemaken en niet door middel van krach tige uitspraken een té grote sprong nemen. Op die manier komen ze terecht midden in het land van de burgerlijke onge hoorzaamheid". De oorzaak van de voorzichtige houding van de kerken is, vol gens Faber, het hinken op twee gedachten. "Enerzijds neemt men het op voor bijvoorbeeld de christen-Turken en Syrische christenen, anderzijds houdt men het gesprek met mevrouw Haars traande". Het gevolg is, dat de kerken aan de ene kant het klimaat voor burgerlijke ongehoorzaamheid FABER. secretaris van het IKV Interkerkelijk Vredesberaad) Kerken moeten de rit meemaken bevorderen en aan de andere kant blijven praten met de overheid waartegen die burger lijke ongehoorzaamheid is ge richt. De kerken doen dan wel een beroep op hun eigen speci fieke verantwoordelijkheid,, "maar welke verantwoordelijk heid is dat dan wel. als je zulke krachtige uitspraken doet over bijvoorbeeld de kernwapenpro- blematiek?" Faber riep de kerken dan ook op. duidelijk positie te kiezen en steun te geven aan de demon stratie die het Vredesberaad op 21 november in Amsterdam houdt tegen plaatsing van kern wapens in Nederland. Geen reden Prof. mr. P. J. Boukema. lid van de Raad van State, erkende, dal verzet tegen maatregelen en be slissingen van de overheid soms terecht is. Hij illustreerde dat met onder andere de rassenwet- geving in Zuid-Afrika. Maar naar zijn mening geeft de situa tie in Nederland geen reden tot een dergelijk verzet. "Geen enkele overheidsbeslissing heeft tot nu toe burgerlijke ongehoorzaam heid aanvaardbaar gemaakt", zei hij. r Boukema is van oordeel, dat de kerken zich niet met allerlei maatschappelijke toestanden moeten bemoeien. Zij moeten zich beperken tot het doen van uitspraken in geval van 'aperte misstanden'. "Burgerlijke onge hoorzaamheid als actievorm is in de huidige situatie in Nederland buiten alle proporties. Mensen die zich willen verzetten tegen bepaalde zaken kunnen altijd op een gewetensvolle wijze indivi dueel ontreden". Schillebeeckx: Pater Edward Schillebeeckx hoogleraar in Nijmegen vindt het een goede zaak. dat er naast de traditionele kerkelijke ge meenten (parochies) kritische ba sisgroepen bestaan. Hij liet dat blijken in een toespraak tijdens een viering van de kritische ge meente IJ mond. Deze groepen zijn nodig om zoveel mogelijk te voorkomen, dat de traditie ver stijft tot een mummie in plaats van uit te groeien tot iets waar mee en van waaruit gewerkt kan worden. Contact tussen de kritische groe pen en de algemene kerk is ech ter eveneens noodzakelijk. An ders zouden de nieuwe ervarin gen deze gemeenten ten slotte drijven in de richting van een getto of sekte. Ouderen in de kri tische gemeenten moeten de jon geren vertellen, waaróm zij zich indertijd hebben afgezet tegen- de tradities van de universele kerk en wat die tradities dan wel inhielden. Schillebeeckx prees de kritische blik waarmee jongeren binnen de basisgroepen actief zijn. maar hij vroeg zich ook af. of zij hun motieven wel goed kennen. Christelijke gemeenten zonder traditie hebben, volgens Schille beeckx. geen bestaansrecht. On der 'traditie' verstaat hij dan wel SCHILLEBEECKX Kerkleiding isoleert zich de 'ervaringstraditie': het door vertellen van wat christelijke ge meenten vanuit en met het ver haal van Jezus hebben gedaan In een nagesprek constateerde Schillebeeckx een groter wor dende kloof tussen de basisbe weging en de officiële kerken, vooral tussen de leidingen. In de kerken, meent hij. kiest de lei ding meer en meer de kant van de politiek behoudende groep. Hij gelooft, dat de kerkleiding zich nog meer zal afwenden van de 'marcherende vleugel, die het echt serieus meent met het evan gelie'. Volgens Schillebeeckx is zijn eigen kerk in het algemeen wel voor openheid naar links', maar is ze als de duivel zo bang als 'links' met 'marxisme of'so cialisme' wordt aangeduid. De parochianen zijn zo niet. "In grote hoeveelheden zijn zij even kritisch als de basisbeweging" ""Je kan zeggen, dat de leiding zich aan het isoleren is. niét de kerk als zodanig". Vrouw. De bisschoj) van Den Bosch, mgr Blugssen. heeft voor het eerst m ons land een vrouw benoemd voor de contacten met de religieuzen. Tot zijn gedele geerde voor de ffOOO religieuzen in 60 orden en congregaties be- 1 noemde hij zuster France Sleep ers (48) uit Tilburg Zij volgt prior A. Boelen van de abdij te Heeswijk op. De benoeming, zo verklaarde bis schop Blugssen. past in het beleid van het bisdom om. waar moge lijk. op dit moment de voorkeur te geven aan de benoeming van een vrouw in leidinggevende po sities binnen het bisdom. Twee jaar geleden werd zuster Fran cesco van Pmxteren gedelegeer de voor de oecumene. Als zuster S'.eegers bepaalde taken, krachtens de bepalingen van de Rooms-Kathoheke Kerk. niet mag verrichten, zullen vicarissen van mgr. Bluyssen haar ter zijde Hervormde Kerk: beroepen te Woudsend (Fr.) kandidaat H. M. Colijn Leiden, te Badhoevedorp G. Germans Halfweg, te Ridder kerk L. Wullschlcger Tholen; aangenomen naar Zaandam E. van de Beek Hoogvliet; bedankt voor Erica H. Zoethout Colijns- plaat Gereformeerde Kerken: beroepen te Noord wijk P. van Breugel Schcrpenzcel (G.). te Puttershoek A Koeman Boc- chout (Belgic). Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt: aangeno men naar Musselkanaal kandi daat L. Hoogendoorn Gronin- gn Baptisten. Voor het eerst in de 100-jarige geschiedenis van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland is het aantal gemeen teleden tot boven de 12 000 ge stegen. ondanks de uittreding van twee gemeenten. Dat meldt het jaarverslag van de Unie over 1980. Naast de Unie zijn er ook nog vrije baptistengemeenten her en der. Vrije akademic. Het bestuur van de Basisbeweging Nederland wil een onderzoek naar de nood zaak en mogelijkheden van een 'vrije theologische akademie'. "De basis moet weer zeggen schap krijgen over het haar ont vreemde recht van theologiebe- oefening. ook in de meer weten schappelijke vorm schrijft het bestuur in een beleidsnota, die de raad van de beweging zater dag zal bespreken. De nota be speurt een 'toenemende ver- rcchtsing' aan verschillende theologische instituten. De gedachte van zo n vrije akade mie heeft, volgens het bestuur, al een positief gehoor gevonden bij enkele katholieke orden en con gregaties. DOEN WONDEREN Bel 071-143545 GARAGE jj LJjJJm IJ AUTO- EN TRUCKVERHUUR St Aagtenstraat 10-14. Leiden 071-125709 153627 geopend van. 8.00-18 00 uur s avonds na lel afspr GEVRAAGD: een vriendeli|ke en beschaafde verkoopsier, die belang stelt in d klanten en de produkten die ze verkoopt. Verantwoordelijkheid e zelfstandig kunnen werken is een eerste vereiste. Werkdagen va dinsdag tot en met zaterdag. Wie interesse in deze funkhe heeft gelieve te schrijven naar brii ven onder nummer 13166 bureau van dit blad meubelbewaringen overzeeverpakkingen |pianovervoer |rijks- en kantoorverhuizingen Leidsch Dagblad organiseert in samenwerking met Leidato Naam Adres Op 16 september in de Groenoordhallen aanvang 19.30 uur creaties tonen. Bij de finale hoeft men dus niet te verschijnen zoals de dame hiernaast. Miss Leiden wint een long-weekend verblijf te Parijs De deskundige jury kent ook vele andere prijzen toe. Dus dames, schroom niet en doe mee' Woonplaats: Telefoonnummer: Leeftijd: Deze bon sturen aan Leidsch Dagblad, antwoordnummer 10050, 2300 VB Leiden Parka/ack mei warme Blouson mei warme Sportief teddy-gevoerd /ack in geruwde voering O.a. in streepiesvoenng in diverse écru ral en groen ecru. rat en groen kleuren Ml 36 Urn -18 Ml 36 Hm 48 OQ. Mt38t/m46 1/\Q 11Q MS f MÖDË Leiden, leidsehage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 11