Prijzen te hoog: FNV in geweer Nederland wordt "windmolenland" Ford Amsterdam mag niet dicht Beuis Amsterdam hort zahelijh marktberichten „Snel nieuw kabinet nodig" Werkloosheid boven 360.000 Rechter wil onderzoek Ondernemingskamer afwachten Tweede fregat RVS naar Griekse marine Bedrijven slecht van betalen Beursoverzicht WULINÖUAIj JULI ECONOMIE Beatrixmijn Minister Van Aardenne (economi sche zaken) voelt er niets voor kolen te gaan winnen in de con- cessievelden van de staatsmijn Beatrix in het Limburgse Her kenbosch. Hij heeft de Tweede Kamer geschreven dat dit te ver liesgevend zou zijn. De Tweede Kamer aanvaardde in maart een motie van de CDA-er Van der Linden waarin om een onder zoek naar de winningsmogelijk heden van het Beatrix-veld werd gevraagd. Galeries Anspach De bekende Belgische warenhuis keten "Galeries Anspach" ver keert in ernstige financiële moei lijkheden. Het bedrijf heeft bij de Brusselse rechtbank een verzoek ingediend om uitstel van beta ling te verkrijgen en als dat niet wordt toegestaan is het faillisse ment zo goed als zeker. Het be drijf heeft 1.300 mensen in dienst. "Galeries Anspach" is sinds 1977 het eigendom van de Franse groep Agache-Willot. U itzendbureau's Het aantal klachten, dat uitzend krachten indienen bij de stich ting ombudsman uitzendbran- che tegen uitzendbureau's of an dere instellingen als het GAK, is gering. Per jaar verrichten onge veer 250.000 mensen tijdelijk werk als uitzendkracht, terwijl in 1980 slechts 162 klachten zijn in gediend bij de ombudsman. Caravans De caravanbranche in de EG zal in 1989 naar verwachting kunnen terugzien op een toename van de omzet met bijna 40 procent in tien jaar. Het grootste deel van die forse groei komt voor reke ning van de kampeerauto's en de vouwcaravans, waarvan de om zet respectievelijk zal stijgen met 287 en 166 procent. Voor de toer- caravans zal dit percentage 27 procent bedragen, voor de staca ravans ongeveer 49 procent. British Steel Het Britse staalconcern British Steel Corporation (BSC) heeft het afgelopen boekjaar (april 1980 - maart 1981) een record- verlies geboekt van 665 miljoen pond sterling (tegen de huidige koers bijna 3,4 miljard gulden), zo blijkt uit het jaarverslag van de onderneming. Het voorgaan de boekjaar werd een verlies ge leden van 545 miljoen pond (on geveer 2,8 miljard gulden). De af gelopen vier boekjaren hebben een totaal verlies van bijna twee miljard pond (ruim tien miljard gulden) opgeleverd. Overleden De 37-jarige Amsterdamse miljo nair Job Ritman is in een Zwit serse kliniek overleden aan leu kemie. Ritman verwierf zijn for tuin met een bedrijf dat plastic wegwerpartikelen leverde aan onder meer een groot aantal luchtvartmaatschappijen. Veiling Pruimen 2,90, aardappelen 50-70, andij vie 34-47, doperweten 3-3,05, peulen 5,40-9,20, snijbonen 3-4,40, stambonen 5,20-6,90, stokbonen 5,80, tuinbonen 71- 85, rode kool 70-1,10, spitskool 40-45, postelein 78-1,20, prei 95-1,40, rabarber 33-39, spinazie 83-1,12, capucijners 3,60, bloemkool 1x6 70-1.20, bloemkool 8 st 55-80. sla 41-64. bleekselderij 1,35-1.40, boskroot 99-1,20, peterselie 46-52, selde rij 63, paprika st 54-69. GROENTEVEILING KATWIJK AAN DEN RIJN VAN 7 JULI Tuinbonen 49-77, rode kool 90-94, spits kool 56-81, bospeen II 90-1,40, waspeen AI - per kist 12,20-15,10, All 13, BI 20- 26,20. Aanvoer: 96'/2 ton. Breekpeen AI - per kist 4,80, Cl 21,30-25,40, sla (natuur) 32-35, spinazie 1,53-1.55. uien per kg 85, peterselie (krul) 45-50, selderij 0,33, knolselderij 1,44-2,15, bloemkool 6 per bak I 1,44-2,15, 611 70-94, 81 1,10-2,44, 811 60-94, 121 0,59. Aanvoer 8680 stuks ARNHEM (ANP) - Het aantal mensen in ons land dat zelf een windmolen wil bouwen voor op wekking van electriciteit, is snel groeiende. Dat blijkt onder ande re uit gegevens van de Vereni ging van Nederlandse Gemeen ten (VNG). Steeds meer gemeenten worden geconfronteerd met aanvragen voor de bouw van (particuliere) windmolens. Een kleine veertig gemeenten heeft hierover in de afgelopen anderhalfjaar de VNG schriftelijk om advies gevraagd. Vooral de laatste maanden zijn er vele tientallen telefonische ad viesaanvragen bijgekomen, al dus desgevraagd een woordvoer der van VNG De vereniging hoopt nog dit jaar een circulaire over windmolens uit te geven. Deze circulaire is bedoeld als handreiking aan de gemeenten, die nu nog "over het algemeen terughoudend" reage ren op aanvragen voor een wind molen, aldus de VNG. De vereniging zou graag zien, dat de gemeenten binnen één tot twee jaar een eigen beleid ten op zichte van particuliere windmo lens vaststellen. Binnen de VNG bestaan "in principe geen on overkomelijke bezwaren tegen windmolens". Wel moet elke aanvraag op plaatselijke omstan digheden worden bekeken, zo meent de VNG. Het is niet exact bekend hoeveel particuliere windmolens al in werking zijn. Het zijn er vermoe delijk enige tientallen. Volgens een opgave van de electriciteits- bedrijven in Arnhem zijn er slechts tien tot vijftien gekop peld aan het openbare electrici- teitsnet. Deze molens kunnen hun overtolli ge stroom tegen bepaalde ver goeding kwijt aan de electrici- teitsbedrijven. De electriciteits- bedrijven onderzoeken momen teel door middel van een enquête hoeveel particuliere windmolens ons land werkelijk rijk is. De gemeenten hebben vooral met windmolens te maken via hun bestemmingsplannen. Vanwege de hoogte van de molens is meestal een wijziging nodig van een geldend bestemmingsplan Vanwege de onbekendheid met de materie en uit angst voor pre cedenten worden nog veel aspi rant-molenbouwers door de ge meenten teleurgesteld. Drie gemeenten springen er vol gens de VNG in positieve zin uit: dat zijn Nieuwegein, Tilburg en Den Helder. In deze gemeenten is men al erg ver met de ontwik keling van een eigen windmolen- beleid. De meeste' aanvragen voor een windmolen komen vol gens de VNG voor op het platte land en in nieuwbouwwijken. AMSTERDAM (GPD) - De FNV gaat de komende weken samen met de leden actie voeren tegen hoge prijzen. Daarbij gaat het om "ongehoorde prijsstijgingen", die de leden, aldus het verzoek van de FNV, moeten gaan melden bij de Economische Con troledienst en ook tegen het plan van minister Van Aardenne van economische zaken om een soepeler prijsbeleid in te voeren. het nieuw te formeren kabinet Wel heeft de FNV vastgesteld, dat zal ingaan. „Het plan gaat uit van als vaste punten voor het voeren een werkgelegenheids- en een in- van een inkomensbeleid voor de komensbeleid", zei Wim Kok. Kok zei dal de politieke partijen het deze maand nog met elkaar eens dienen te worden over de vorming van een nieuw kabinet. „Anders gaat het demissionaire kabinet de begroting voor het volgend jaar opstellen, met alle vervelende gevolgen van dien" aldus Kok. „Het streven van minister Van Aar denne van economische zaken om te komen tot een versoepe ling van het prijsbeleid, staat haaks op ieder streven om de prijzen in de hand te houden", zei FNV-voorzitter Wim Kok. De FNV meent, dat de controle op prijsstijgingen verscherpt moet worden en dat er zwaardere straffen moeten komen op over treding. De FNV gaat binnenkort een be roep doen op de leden om onge hoorde prijsstijgingen te melden bij de Economische Controle dienst. Kok beklaagde zich er over, dat stijgingen van wereld marktprijzen altijd direct in de consumentenprijzen worden doorberekend, maar dat dalin gen vrijwel nooit te merken zijn. „Altijd heeft men dan wel weer een smoes om die prijsdaling niet door te berekenen, zoals bij voorbeeld het wegwerken van achterstanden". Als voorbeeld noemde Kok de stij ging van de suikerprijs enkele weken geleden. „We hebben bij de FNV de sterke indruk, dat door deze prijsstijging 26 miljoen gulden aan een beperkt aantal strijkstokken is blijven hangen", aldus Kok. De FNV is ook van mening dat de gasprijzen zeer minimaal mogen stijgen. „Het accent in de komende jaren moet liggen op een isolatieplan", aldus Kok. De FNV heeft er bij het Centraal Bureau voor Statistiek op aange drongen de factor energie in de prijscompensatie opnieuw te be zien, om te komen tot een meer realistische prijscompensatie. „We hebben berekend, dat een bruto inkomen van f22.000 in 1981 door de stijgende energie prijzen 0,4 procent prijscompen satie te weinig heeft gehad", al dus Kok. De FNV heeft in een telegram aan Van Agt de ongerustheid uitge sproken over de voorgenomen bezuinigingen op de begroting van het ministerie van onderwijs tot een bedrag van 1.1 miljard gulden. „Dit betekent, dat in 1981 ongeveer 15.000 banen van onderwijsgevenden op de toch komen te staan", aldus Wim Kok, die dit catastrofaal voor het onderwijs noemde. Van Agt werd in het telegram dringend gevraagd de bezuinigingen niet te laten terechtkomen op de hoofden van de onderwijsgeven den en onderwijsgenietenden. De federatieraad van de FNV heeft het werkgelegenheidsplan „Aan de slag" goedgekeurd, waarmee de FNV nu de onderhandelingen met zowel werkgevers als met volgende kabinetsperiode in ie der geval zullen moeten zijn: zeer nadrukkelijke aandacht voor de laagste inkomens, het handha ven van de koppelingen tussen lonen en uitkeringen, het hand haven van het trendbeleid voor het overheidspersoneel en hand having van de volledige automa tische prijscompensatie. DEN HAAG (ANP) - De werkloos heid is in juni met 24.200 geste gen tot 360.100 personen. Bij de mannen bedroeg de stijging 9.800 en bij de vrouwen-14 400. zo blijkt uit de voorlopige tellingen van het ministerie van sociale za ken. Gecorrigeerd voor seizoensinvloe den steeg de werkloosheid vori ge maand met 10.400 tot 374.300 personen. Bij de mannen was de stijging 6.900 en bij de vrouwen 3.500 De bij de arbeidsbureaus geregi streerde openstaande vraag is ten opzichte van mei, toen het ministerie deze al opmerkelijk laag noemde, opnieuw met 1.900 gedaald en kwam daarmee op 23.500. Voor seizoensinvloeden gecorrigeerd bleef de vraag ge lijk. DEN HAAG (GPD) - Het Rijn-Schelde-Verolme concern heeft met de Griekse manne overeenstemming bereikt over de levering van een tweede S-fregat in de zogenaamde Kortenaer-klasse. Het contract daar voor werd gisteren in Athene getekend. Met deze opdracht is een be drag gemoeid van ruim 325 miljoen gulden. De oplevering van het tweede fregat zal eind 1982 plaatshebben. De korte levertijd kan worden gerealiseerd, omdat het zevende schip uit de serie van twaalf fregatten, bestemd voor de koninklijke marine, beschikbaar is gesteld. Voor de Nederlandse marine wordt dan een vervangend schip gebouwd, waarmee in totaal ongeveer 2000 manjaren gemoeid zijn. Dat zal in 1985 klaar zijn. Met de ondertekening van het contract is de optie die door de Griekse marine werd opgenomen op de levering van een tweede schip gereali seerd. De optie op de licensiebouw van één of meer fregatten in Grie kenland is nog steeds van kracht Het S-fregat van de Kortenaerklasse - dat voldoet aan de NAVO-eisen - is een geheel Nederlands ontwerp, dat -tot stand is gekomen in nauwe samenwerking tussen de Koninklijke Marine en de RSV. AMSTERDAM (ANP) - Het beta lingsbedrag van het Nederlandse bedrijfsleven is het afgelopen jaar aanzienlijk verslechterd. Door overschrijding van de toe gestane betalingstermijnen en debiteurenverliezen leed het be drijfsleven in 1980 gemiddeld een verlies, dat neerkwam op 1,41 pet van de jaaromzet. Dit blijkt uit onderzoeken die NMB-Heller Factoring NV in vijf branches heeft laten uitvoeren naar betalingsvoorwaarden en gewoonten en de wijze waarop bedrijven hun debiteuren porte feuilles beheren. Steekproef De onderzoeken omvatten onge veer 6.000 bedrijven, waarvan er 710 hun medewerking verleen den, zodat de steekproef repre sentatief is voor de betalingsge- woonten in het bedrijfsleven, zo zei directeur H.C.A. Groenen van NMB-Heller bij de presentatie van het jaarverslag. De onderzoeken strekten zich uit tot zowel de kleine, middelgrote als grote ondernemingen. In ver reweg de meeste gevallen 75 pet van de onderzochte bedrij ven - geldt de regel, dat binnen 30 dagen na aflevering betaald moet worden. Rond 21 pet han teert een kortere betalingsperio de van 8 of 14 dagen. Zeer spora disch komen leverancierskredie ten van 60 of 90 dagen voor. Na.de uitspraak van de president van de Amsterdamse rechtbank was F NV-bestuurder Henk Vos (links) zijn emoties niet langer de baas. AMSTERDAM (ANP) - De Ford-directie mag haar fa briek in Amsterdam voor lopig niet sluiten of zelfs maar inkrimpen. De pro- duktie moet doordraaien tot de Ondernemingska mer van het Amsterdamse gerechtshof, waar de bon den het arbeidsconflict om de fabriek die nu al ge ruime tijd bezet is aanhan gig hebben gemaakt, zich over de kwestie heeft uit gesproken. Dat heeft de president van de rechtbank in Amsterdam mr. W.J. Borgerhoff-Mulder gisteren bepaald. Hij beval tevens de bon den om ervoor zorg te dragen dat de bezetting van de fabriek bin nen 24 uur na de tekening van het vonnis wordt beëindigd. Naar zijn oordeel is die bezetting namelijk prematuur geweest aangezien de bonden ook via een gerechtelijke procedure hun doel hadden kunnen bereiken. De uitspraak was gistermiddag aanleiding tot grote vreugde bij de bondsbestuurders. Henk Vos, bestuurslid van de Industrie bond FNV, kon zijn tranen zelfs niet bedwingen. Het kort geding was oorspronke lijk aangespannen door de Ford directie, die de bedrijfsbezetting als zijnde onrechtmatig beëin digd wilde zien. De bonden kwa men echter met een tegeneis. Zij vorderden een verbod om de produktie in te krimpen tot de Ondernemingskamer een uit spraak over de zaak zou hebben gedaan. Rechtbankpresident Borgerhoff-Mulder heeft beide vorderingen toegewezen. Het staat nu wel vast dat de sluitings datum van 30 september 1981, waar Ford in principe naar streefde, nu definitief van de baan is. Het onderzoek van de Ondernemingskamer kan name lijk op zijn vroegst eind septem ber beginnen en zal volgens de betrokken advocaten daarna nog geruime tijd kunnen duren. Beroep Het is dus nu de Ondernemingska mer, die uiteindelijk het lot van de 1300 werknemers van Ford Amsterdam zal gaan bepalen. Deze zal de argumenten van de directie, die stelt dat sluiting van de fabriek onvermijdelijk is, moeten afwegen tegen de overle- vingsalternatieven, die door de bonden zijn aangedragen. In ver band met het zomerreces zal dat onderzoek pas op zijn vroegst in oktober kunnen beginnen. Te gen de uitspraak van de Onder nemingskamer is dan nog be roep mogelijk bij de Raad van State, zodat het niet onmogelijk is dat een definitieve beslissing nog maanden op zich zal laten wachten. De uitspraak van de Ondernemingskamer is overi gens bindend, zodat eventuele nieuwe bezettingen niet te ver wachten zijn. Vertrouwen Henk Vos. bestuurder van de In dustriebond FNV, zei in een reactie op het vonnis dat de bon den groot vertrouwen hebben in "eigen kracht" met betrekking tot de beslissing die de Onderne mingskamer uiteindelijk zal ne men. "Wij hebben altijd ons ui terste best gedaan om redelijk met de directie over de toekomst van de fabriek »p nraten". aldus Vos. "Maar de directie heeft nooit enige recele belangstelling getoond voor onze reddingsplan nen". In een toelichting op zijn vonnis stelt Borgerhoff-Mulder onder meer vast dat het sociale beleid van Ford Nederland in bepaalde opzichten 'de toets der kritiek niet kan doorstaan'. Volgens de president heeft de directie tot sluiting van de fabriek besloten zonder dat de alternatieve voor stellen van de bonden serieus op hun mogelijkheden zijn 'onder zocht Hij concludeert daaruit dat 'ook het economisch beleid als onbegrijpelijk en onaan vaardbaar dient te worden ge kwalificeerd'. Verbaasd Wij zijn enigszins verbaasd over de uitspraak van de president van de Amsterdamse rechtbank, dat de produktie niet verminderd mag worden tot de Onderne mingskamer zich over de zaak gebogen heeft: zo reageerde een woordvoerder van de directie van Ford Nederland. De directie gaat zich beraden over de thans ontstane situatie. Overschreden In de praktik bleek dat deze beta lingsvoorwaarden door afnemers aanzienlijk wordt overschreden. Gemiddeld over de vijf bran ches, waaronder de groothandel in (brom)fietsen, in papier en pa pierwaren en in verpakkingsma terialen, bedroeg de kredietter mijn vorig jaar 51 dagen, wat een verslechtering ten opzichte van 1979 betekende van liefst 10 pet. Niet minder dan 15 pet van de bedrijven ondervond zelfs een betalingstermijn van meer dan 70 dagen tegen 10 pet in 1979. Uitgaande van een gemiddelde overschrijding van de toegestane betalingstermijn met 23,2 dagen en een rentevoet van 13,5 pet. verloor het bedrijfsleven gemid deld 0,86 pet. van de omzet door achterstallige debiteuren. De di recte verliezen als gevolg van af nemers, die failliet gingen, be droegen gemiddeld 0,55 pet., zo dat het totale verlies op debiteu renportefeuille in 1980 maar liefst 1,41 pet. van de omzet be droeg, aldus de heer Groenen. AMSTERDAM (ANP) - De Am sterdamse effectenbeurs had vandaag te lijden onder gebrek aan vraag van het beleggende publiek De koersen moesten hierdoor over een breed front omlaag. De animo om te hande len was daarbij matig De be kendmaking van de forse winst daling van VNU druktede uitge vers omlaag. Elsevier-NDU dook begin beurs zelfs even onder de f 100-grens, maar trok rond het middaguur toch nog wat aan tot f 101, wat een uiteindelijk verlies van f6.50 betekende. VNU moest bijna f2 terug naar f59.50 De internationals hadden eigenlijk de wind in de rug. De dollarkoers trok weer wat aan en de Ameri kaanse beurs sloot hoger Alleen Koninklijke Olie wist hiervan te profiteren f 0,60 op f8 de nageno lips moest ten liggen vi ns f 0.60 op f 1 f 0.30 lager op f25.70. KLM was opnieuw zeer zwak met een ver lies van f5 op f 105.50. De be langstelling voor dit aandeel is de afgelopen dagen danig noeg onveranderd Phi- •st daarentegen f 0.40 la- tn op f23,10 en Hoog* verflauwd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 17