Hospita Mien: "Ik mis die jongens zo Spoorwegen: toch AHOB's Brand verstoort gouden jubileum Op Haagweg en Morsweg Weinig belangstelling studenten boycot verhoging collegegeld Kraakdag LEZERS SCHRIJVEN PSP DNA NZH ZATERDAG 13 JUNI 1981 LEIDEN De gedachte dat de koningin ook 71 was toen ze er uiteindelijk mee stopte, houdt haar een beetje op de been. Maar de hoop dat de zeventigjarige mevrouw Sikvoort (Mien voor bekenden) ooit terug zal keren naar hartje stad, heeft iets van een laatste strohalm. Een strohalm die het idee dat haar ver dere leven zich in dat een persoons flatje aan de Oranjegracht zal afspelen, moet weerstaan. Nooit meer terug naar haar grote kamer in de Burgsteeg. Ze zegt: "Ik heb nog steeds het ge voel dat ik bij me zelf op visite ben". En zegt ze: "Ik mis de jon gens zo". Die jongens, dat zijn de studenten, waar ze zich als hospi ta over ontfermde. En dat bijna vijftig jaar lang. Vandaag zou het jubileum in de Burgsteeg worden gevierd, maar een felle brand gooide begin fe bruari roet in het eten. Mevrouw Sikvoort: "We waren die vrijdag avond naar een kaartavond ge weest. Het was rond half twee dat we thuis kwamen. Ik had net het vlees, dat ik had gewonnen, in de koelkast gezet en m'n pan toffels aangedaan, toen één van de jongens kwam binnenrennen. Er is brand riep-ie. Ze hebben me toen naar mevrouw Van Oer- le aan de Hooglandse Kerk- gracht gebracht en later naar kennissen in Noordwijk". Daar hoorde ze dat het nog wel mee leek te vallen. Het vuur was in het studentenhuis er naast be gonnen en zou in haar vesting niet al te grote schade hebben aangericht. Niettemin moest er toch nog wel het nodige worden hersteld en mevrouw Stikvoort kreeg voorlopige woonruimte toegewezen aan de Oranjegracht. "Moet je je voorstellen", zegt zc. "De Oranjegracht. Ik had altijd daar aan de Nieuwe Rijn ge woond en daar bij de Oranje- gracht, dat gold als de achter buurt. Maar laat ik je dit zeggen: hier woonden altijd wel de harte lijkste mensen. Mensen, die het meeste voor hun buurvrouw over hebben". Dat ze er zich toch niet zo thuis voelde, leek niet zo'n ramp. Het was immers maar voor een tijdje. Andere plannen Maar de kaarten liggen inmiddels anders. De eigenaar van het pand aan de Burgsteeg Jan Bentveld, die beneden een zaak heeft voor woninginrichting, koestert ande re plannen. De schade is te groot om de bovenverdiepingen weer geschikt te maken voor woning inrichting (in praktische zin dan). Dus denkt hij er hard over om ook dat gedeelte in te schake len voor zijn handeltje in wo ninginrichting. "Dat kan op zich", erkent advocaat Muller, die door mevrouw Sik- voort in de hand is genomen. "Een huurovereenkomst kan te niet worden gedaan als de ruimte door bijvoorbeeld een storm wordt vernield. Maar de vraag is nu in hoeverre Bentveld de na tuurlijke elementen zelf een handje heeft geholpen. Zo zou hij volgens mevrouw Stikvoort de zaak bijvoorbeeld na de brand niet goed hebben afgedekt, waar door in die regenachtige periode het pand nog veel meer te lijden had en waardoor het nu voor be woning ongeschikt is". Onzin zegt echter woninginrichter Jan Bentveld. "Direct na de brand is Bouw- en Woningtoe zicht komen kijken en die zei: onbewoonbaar, alles moet er uit. De schade door de brand was dus al zo groot dat het voor be woning ongeschikt was". Dus. zegt Bentveld over onzorgvul digheid na de brand: "Dat is een stelling die niet klopt". Schaduw Hoezeer deze affaire ook zijn scha duwen werpt, toch wordt er van daag feest gevierd rond de treu rende jubilansse ("Het blijft mijn huis, elk hoekje heeft zijn herin neringen"). Kennissen, bewo ners en oud-bewoners zijn rich ting de Haagse Schouw opge trommeld om met Mien herinne ringen op te halen. Zoals reke naars zullen beseffen: onder die laatste categorie zullen dus ook leeftijdgenoten van de hospita zitten. Mien was immers twintig toen haar moeder als kookster werkte bij het vrouwelijke studentencorps WSL. Vier damesstudenten zochten zich een huis uit en Mien verruilde het beroep van winkel meisje voor hospita, want ja "er moest toch de hele dag iemand aanwezig zijn". Later werd Mien huurster en de dames onder- huurster. Vanaf 1935 werden dat heren. Mien: "Ik kon altijd beter met mannen opschieten. Die zijn wat gemakkelijker". In de oorlogsjaren vonden onder duikers een plaatsje onder hel dak van Mien, maar na 1945 werd de oude stiel weer opgevat. Toen is het ook nog een tijdje ge mengd geweest. Zelf had Mien altijd de grootste kamer van het huis. Eerst met haar man en sinds zijn dood zes jaar geleden woonde ze er alleen. Regels De tand des tijds knaagde aan alle tradities, maar op het bastion van Mien kreeg hij geen vat. Want de nieuwe tijd mag dan nog zoveel goeds hebben gebracht. Mien plaatst er toch ook een paar kanttekeningen bij. "Meisjes werden vroeger als een dame be handeld. Meisjes wachtten ook af en namen nooit het initiatief. Maar nu... ze gaan toch veel te vlug met jongens naar bed". Maar zo niet in de Burgsteeg. want daar hield Mien strikt de hand aan. Voor twaalf uur 's middags en na twaalf uur 's avonds geen damesbezoek. Natuurlijk gaf dat wel eens problemen. Zo vertrok ken vier studenten uit overwe gingen van wellust naar het Ra penburg. "Toch heb ik altijd goed contact met ze gehouden". Maar: regels zijn regels en als het je niet beviel, ging je maar weg. Eén van de andere tradities was dat Burgsteeg 1 een huis van corpsstudenten was. "Dat is his torisch zo gegroeid", zegt Mien. "Bovendien was het vroeger wel gemakkelijk omdat je altijd het Collegium achter je had. Dat is nu niet meer zo. Maar ik ben het prettige jongens blijven vinden. Er waren wel eens trubbels. Dat heb je overal. En ik heb er ook wel eens een jaartje over gedacht om er meer te stoppen. Maar ja, je had er toch ook altijd een hoop gezelligheid aan". Een ding heeft mevrouw Stikvoort in al die vijftig jaren niet af kun nen leren. Hoewel ze tegen elke eerstejaars zei: 'noem me alsje blieft geen mevrouw Stikvoort, bekenden"Ik kon altijd beter met zeg maar gewoon Mien'. bleef ze zelf consequent haar huurders met 'meneer' aanspreken. Ook nu de jongens haar ("elke week") in haar huisje aan de Oranje gracht komen opzoeken. "Ze zei den wel eens tegen my: zeg toch Jan. Piet of Klaas. Maar ik kon er opschieten. Die zijn wat gemakke- gewoon niet aan wennen. Dat i er nu eenmaal zo ingegroeid.". BART J1INOMAN LEIDEN - Dachten bewoners van Haagweg en Morsweg en omge ving dat de plannen om de be waakte spoorwegovergangen te vervangen door AHOB's einde lijk van de baan waren, nu heb ben zij afschriften ontvangen waaruit blijkt dat het ministerie van verkeer en waterstaat nog wel degelijk van plan is de auto matisering door te voeren. De buurtvereniging Transvaal heeft brieven in handen gekre gen die het ministerie van ver keer en waterstaat heeft geschre ven aan het dagelijks bestuur van de provincie. In die brieven staat dat beide overwegen moe ten worden beveiligd door mid del van halve-overwegbomen gecombineerd met rode knipper lichten. De buurtvereniging is dit danig in het verkeerde keelgat geschoten en zij verlangt nu tekst en uitleg van de minister. Petra Hooge- veen van de vereniging legt uit. "Wij gaan een brief schrijven naar het ministerie waarin we duide lijk naar voren laten komen dat we ons gepasseerd voelen. Het is toch belachelijk dat we via via moeten vernemen dat ze van plan zijn toch door te gaan met de automatisering". Beroep In eerste instantie zal de buurtver eniging de minister vragen dit besluit te vernietigen en alsnog te bepalen dat de oude situatie moet worden gehandhaafd. Legt het ministerie die raad naast zich neer, dan zal de buurtvereniging hoogstwaarschijnlijk besluiten een AROB-procedure aan te spannen, dus in beroep gaan. Het conflict tussen het rijk en de buurtvereniging, gesteund door o.a. een aantal scholen, duurt nu al een paar jaar. Het begon alle maal in '78 met een krante-arti- kel over de automatiseringsplan nen van de NS. De automatisering die de spoorwe gen voorstond kwam er op neer dat bewaking van de overwegen op het baanvak Leiden-Utrecht vanuit Den Haag per computer zou worden geregeld. De buurtvereniging stelde zich op het standpunt dat AHOB's in de ze gevallen te onveilig zouden zijn. Hoogeveen: "Wij hebben met cijfers, die de NS ons nota bene zelf hadden verstrekt, ook aangetoond dat we gelijk had den. De spoorwegen zeiden ook dat ze geen baanwachters meer konden krijgen voor dit monoto- LEIDEN Driehonderd Leidse studenten willen meedoen aan een boycot van het collegegeld Zij protesteren hiermee tegen de verhoging van het collegeld met Vijftig procent tot 900 gulden. De werkgroep die de boycot voor bereidt vindt het totale aantal deelnemers aan Nederlandse universiteiten en hogescholen (1500) gering. Zy meent echter dat velen zich nog niet ter dege gerealiseerd hebben dat de re cente verhoging een stevige aan slag op hun inkomen betekent. Bovendien kan er niet meer met de zogeheten promesse betaald worden, wat volgens de werk groep betekent dat sommigen zelfs 1400 gulden moeten beta len. De Leidse werkgroep blijft daarom oproepen om in elk ge val tot eind augustus met beta ling te wachten en dat te melden by de plaatselijke werkgroep. In augustus wordt bekeken of er een massale landelijke boycotac tie afgekondigd kan worden. By het hoger beroeps onderwijs worden inmiddels ook dergelijke acties voorbereid. De nu nog bewaakte spoorwegovergang op de Morsweg. ne werk, maar ook dat was flau wekul". Uitgesproken is het nooit, maar volgens Petra Hoogeveen is er nog een reden dat de NS de auto matisering willen doorvoeren. "Volgens ons is het zo dat als er AHOB's komen het juridisch ge zien veel moeilijker is om de spoorwegen ergens voor aan sprakelijk te stellen". Hoe dan ook, een tijdlang hoorde niemand meer wat. Sommige buurtbewoners dachten zelfs dat het nu voorbij was en het rijk af had gezien van de plannen. Tot dat de afschriften boven tafel kwamen. Gemeenteambtenaar Kikkert ver telt dat hij het ook nogal vreemd vindt dat de gemeente niet direct is benaderd door het ministerie. "Dan hadden we sneller kunnen reageren". De ambtenaar zegt ook dat de ge meente vooralsnog niet van plan is haar medewerking te verlenen aan de plannen van het rijk. "Wij stellen ons op het standpunt dat eerst zeker moet zijn dat de AHOB's werkelijk veiliger zijn. Wij hebben daar zo onze twijfel over We zullen overigens heel snel een brief naar het ministerie schrijven Zodat ze daar weten hoe wij erover denken". Pop aan de bak In het Leids Vrijetijdscentrum Breestraat 66. treden onder het motto 'Pop aan de bak vanavond drie bands uit de Leidse regio op de Kroon luchters. Hegt en We De zaal gaat om tien uur open. Ons Buiten Op het tuincomplex t>an fum- groep Ons Buiten aan de Wil lem de Zwijgerlaan (achter het terrein van Roodenburg is vandaag en morgen nog de gisteravond geopende rom melmarkt en fancy fair te be zoeken. Concordia Chr muzn-krerrn tqinq Concor dia marcheert maandag avond uan zeven uur af door de Julianastraal .en omge ving. De leden van het jeugd- korps zullen tijdens dit optre den stroopwafels verkopen. Majorettes Op de Toussaintkade is nog tot vanavond zeven uur een in ternationaal majorettefesti val te zien, dat is georgani seerd door majoretleverenx- ging Westerkwartier Hierbij reageren wij op de bericht geving van deze krant over de ac tiedag: 'Leiden tegen de Leeg- standswet'. Wij vinden het zeer onjuist dat de nadruk ligt op het geweld en de sensatie aan het «inde van deze dag. Bovendien is de berichtgeving vrijwel alleen maar gebaseerd op informatie verkregen uit het politiebureau. De bedoeling van deze dag was duidelijk informatie te geven over de leegstand in Leiden (op 1 april '81 stonden er volgens de gegevens van de Afdeling Bevol king 1572 woningen leeg in Lei den), de enorme woningnood (volgens een artikel in deze krant van 15 november '80 heeft Lei den ongeveer 10.000 geregistree- de woning- en kamerzoekenden) en de nieuwe leegstandswet die in deze situatie geen verbetering brengt. Hierover wilden wij de mensen in formeren. Dit gebeurde door het opvoeren van een kraakspekta- kel rond een aantal panden in de Haarlemmerstraat, een bakfiets- tentoonstelling en het uidelen van informatiekranten. Dit alles trok veel omstanders en gaf een hoop discussie. Toch zijn de gevolgen van de leeg standswet voor een gemeente als Leiden in de berichtgeving van deze krant over de actiedag niet voldoende naar voren gekomen. Daarom zetten we een aantal er van nog even op een rijtje. - Leiden is een arme gemeente en heeft geen geld om, met deze wet in de hand, de leegstand te be strijden. Er is geen geld om een leegstandsregister aan te leggen, geen geld om extra ambtenaren aan te trekken, geen geld om hui zen te vorderen, laat staan om die huizen op te knappen. - In de wet zitten te veel mazen waardoor de huiseigenaren kun nen voorkomen dat hun huis gevorderd wordt. Ze kunnen bij voorbeeld hun huis tijdelijk on derverhuren en de huurders ie der moment op straat gooien. - Het kraken wordt daarentegen strafbaar en mogelijk zullen er dus tienduizenden krakers op straat komen te staan. Gevolgen: meer leegstand, meer woningnood, meer speculatie. Da2t is wat op de actiedag duide lijk is gemaakt. Dat is ook de be langrijke informatie die wij in dé krant hadden verwacht. Harry v.d. Zanden Francis Mok Dicky Dieben Fons Delemarre (p/a) Herengracht 72 Leiden Het plaatsen van brieven van lezers betekent niet dat de redactie de daarin weergegeven mening onderschrijft. Brieven kunnen van redactiewege worden ingekort. Met verbazing las ik in de krant van 3 juni de vragen die het raadslid Ponsen heeft gesteld over het optreden van de politie tijdens de kraakdag van 31 mei in Leiden. Het is voor mij onbe grijpelijk dat mevrouw Ponsen van de PSP durft te vragen of er geen andere mogelijkheden wa ren om het bekladden van muren door demonstranten te beletten, zelfs nadat de politie de gehele dag nog niet had Opgetreden (mijn complimenten aan de poli tie voor zo'n zelfbeheersing). Deze zelfbeheersing heeft de poli tie ook op de avond van de ver kiezingen op 26 mei aan de dag gelegd. Op deze avond werd onze stad ontsierd door plakkers van de PSP die meenden dat alle pro- pagandabiljetten van alle politie ke partijen beplakt dienden te worden met biljetten van de PSP. Dit is volgens mij toch ei genlijk absurd, daar ik meen dat dit een partij is die milieubewust is, daar zij steeds protesteert te gen atomen, geweld, milieu verontreiniging enz. Ik vertrouw er dan ook op dat deze partij de stad weer schoonmaakt. Laat de politie doen wat hard no dig is en schrob uw eigen stad schoon, mevrouw Ponsen. H. Kiemel Bachstraat 15 Leiden 3) Is het verantwoord om in een tijd dat men het openbaar ver voer tracht te propageren op de ze wijze de klok terug te zetten? Dit mede gezien het feit dat er hier van besparing van personeel en materieel geen sprake is. Honderd jaar tot uw dienst is in dit geval een loze kreet. J. Dekker Herenweg 113 Warmond De nieuwe dienstregeling per 31 mei '81 van de NZHVM is voor ons Warmonders een grote achteruitgang. Voorheen reed lyn 50 een kwartierdienst Lci- den-Haarlem v.v over Warmond. Dat is nu een halfuurdicnst ge worden. Naast lyn 50 is er nu ook lijn 51 met de route Leiden-Lcid- se Buurt via rijksweg 44 naar Sassenheim-Haarlem. Nu ryzen bij mij enkele vragen. 1) Wat is het voordeel van lijn 51? De tijdwinst zal nog geen vijf mi nuten bedragen. 2) Hoe groot is het passagiersaan bod op deze route? Ik dacht zeer miniem. Zoals u wellicht bekend is, heeft de Stichting I S.I S. zich op 4 juni j.l. in een open brief gericht tot de Leden van de Staten-Gene- raal. In deze brief stelt de Stichting de vraag aan de orde. vanuit welke visie het in deze tijd in de belang stelling staande DNA-onderzock moet worden benaderd, indien men op de meest juiste cn ver antwoorde wijze moet beslissen over de voortgang daarvan. Eén van de oorzaken van deze brief is. zoals u weet. de weigering van de gemeenteraad van Rijswijk tot het verlenen van een Hinder wetvergunning voor de bouw en inrichting van een z.g CIII labo ratorium voor genetische mani pulatie. Op grond van de argumenten die door genoemde Stichting aan de Leden van de Staten-Gencraal in overweging zijn gegeven, zou de ze vraag ook - en opnieuw - aan B en W van Leiden kunnen wor den gesteld. Deze heeft n.l.. zoals u op 1 mei j.l. berichtte, wél een hinderwetvergunning voor het verrichten van DTIff oimIm mik aan de Leidse Universiteit ver leend, omdat dit geen ernstig ge vaar voor de omgeving zou ople- Zyn de 'vroede vaderen' van Lei den daar echter wel zo zeker van en op grond van welk 'bewijsma teriaal' zijn zy tot dit besluit ge komen? Alleen op grond van het argument, dat de Nederlandse 'wetenschap' bij het behalen van resultaten t o v. het buitenland achter zou raken7 Of omdat onze industrie anders verstoken zou blijven van de financiële 'vruchten' van dit onderzoek? Wie garandeert ons, dat wij én de generaties na ons niet de wrange vruchten van dit onderzoek zul len plukken? Indien men de filosofische ge zichtspunten betreffende het Le ven, die door de Stichting naar voren worden gebracht in over weging neemt, zou men zich wel tweemaal bedenken voordat men aan dit onderzoek begint of er zijn toestemming aan verleent. In feite zou eerst de vraag moe ten worden beantwoord 'Wat is Leven cn wat is de Waarheid over het Leven?' Wanneer men hiermee werkelijk ernst zou maken, zouden weten schappelyke roem cn financiële voordelen hun voorrang verlie zen Wenst men deze vraag niet ernstig te nemen, omdat men het 'spelen' met DNA belangrijk» r vindt, dan laat men in wezen de mensheid, in het bijzonder de plaatselyke bevolking, in de kou staan. Zou men hen die zo handelen en die op zo'n manier de conse quenties van hun werk op hun onwetende medemens afwente len niet zo zelfzuchtig mogen noemen en hen tevens vcrant- woordelyk stellen voor de gevol gen7 De genoemde brief eindigt dan ook terecht met de volgende woor den 'U kunt tegenover toekomstige ge neraties uw handen niet wassen in onschuld, want u bent gewaar schuwd" Het zou daarom wenselijk zyn wanneer de inhoud van deze brief onder de aandacht van de bevolking zou worden gebracht J Carton Pr. Mauntslaan 60 Voorschoten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3