Onderhandelingen beginnen morgen Forse bezuiniging mogelijk LbUl^ rmm Koninklijk gezin verhuist medio augustus Huis ten Bosch klaar voor bewoning Akkoord over agenda kabinetsformatie Huisvrouw in emancipatie- raad overbodig Kamer neemt afscheid van vertrekkende leden Op ambtenaar en uitkeringstrekkers Smaakvolle keukens naarkeuze ICOATHIBU CDA Rhenen in opspraak Zwaardere straffen op komst tegen rassendiscriminatie DEN HAAG (GPD) - Een arm gaat zonder aarzelen om hoog. Een jonge man met ge millimeterd haar in het uni form van de marechaussee vraagt naar een identiteitsbe wijs. Koningin Beatrix komt rond 13 augustus in het Haag se paleis Huis ten Bosch wo nen. Het terrein wordt nu al streng bewaakt. De verbouwing van het paleis en het geschikt maken voor bewoning is onlangs afge rond. Een operatie die inclu sief voorbereiding vijf jaar heeft geduurd. Als vertegen woordiger van het gewone volk wordt de pers een kleine rondleiding gegund door de representatieve vertrekken van de gebouwen. Het blijkt een overdonderend geheel te zijn van prachtige zalen, levensgrote wandschil deringen, antieke meubelen, kristallen luchters plus klei nere gebruiksvoorwerpen en geschenken die ooit behoor den tot de normale huisraad van opeenvolgende genera ties 'Oranjes'. Indrukwek kend is de centrale Oranje zaal die in opdracht van de eerste bewoonster Amalia van Solms werd ingericht als mausoleum ter nagedachte nis van haar echtgenoot Fre- derik Hendrik. In die zaal zijn enkele belangrijke gebeurte nissen uit de historie van N.e- derland verbeeld onder lei ding van de schilder-archi tect Jacob van Campen Te zien is daar bijvoorbeeld het imposante schilderij van Jor- daens: „De triomf van Prins Frederik Hendrik". Overal in het gebouw hangen portretten van de voorouders van koningin Beatrix. In de antichambre naar de balzaal hangt zelfs een, in de negen tiende eeuw populaire, „gale rij der schoonheden" ofwel een tiental bekende en onbe kende prinsessen die liefjes het moderne publiek toela chen. Het zijn geen bekende gezichten. Eén stuk in de ga lerij heeft als titel De Onbe kende Prinses. De verbouwing heeft totaal driejaar geduurd. Rond 1000 mensen hebben aan het kar wei gewerkt onder leiding van de Voorburgse architect ir. J. Kruger. Onder did dui zend een groep nonnen uit Uithoorn die met waar enge lengeduld miljoenen bor- duursteekjes hebben overge daan op de gordijnen in de in drukwekkende Chinese ka mer. Maar de Voorburgse ir. J. Kru ger, de man die in 1975 op dracht kreeg het paleis weer bewoonbaar te maken, spreekt met net zoveel waar dering over de andere mede werkers. Kruger: „Er wordt ook vaak gedacht dat restau ratie aan antiek gebeurt door stokoude vaklieden van een janr of rovpntig, Maar het pla- fónd in de Japanse kamer, waar een heel stuk uit weg was, is prachtig hersteld floor heel jonge stucadoors, die uren lang op hun rug lagen te krabben en te schilderen". De kosten van de verbouwing van Huis ten Bosch zijn in vergelijking met het Haagse werkpaleis Noordeinde, dat zeventig miljoen gulden kost, laag gebleven: 'slechts' 24 miljoen. De begroting is daar mee overschreden, maar er moest dan ook onverwacht 8,4 miljoen worden uitgege ven aan bestrijding van bok torren en ander ongedierte en schimmels die een groot deel van het houtwerk en wand- bekleding hadden aangetast. De kosten komen voor net grootste gedeelte voor reke ning van het rijk dat officieel eigenaar is. Koningin Beatrix betaalt zelf een onbekend ge deelte van de inrichting van het privégedeelte. HET SCHOUW (Landsmeer) - Een felle brand heeft gistermiddag een meubelzaak op het industrieterrein Het Schouw bij Landsmeer volledig verwoest De schade beloopt acht miljoen. Omliggende bedrijven liepen lichte schade op. De A-10 tussen Purmerend en Het Schouw moest enige tijd worden afgezet. Bij de brand raakten twee personen licht gewond. DEN HAAG (GPD) De informateurs Lubbers en De Koning hebben met de fractielei ders van CDA, PvdA en D'66 overeenstemming bereikt over een agenda voor de bespre kingen die morgen zullen beginnen over regeringssamenwerking. Op die agenda prijken 38 onder werpen, gerangschikt naar tien beleidsterreinen. Zetelverdeling en premierschap in een nieuw kabinet staan er niet op, maar dat onderwerp zal besproken wor den zodra een van de partijen daarop aandringt. Den Uyl (PvdA) en Terlouw (D'66) hebben zich er gisteren bij de in formateurs van vergewist dat de heikele vraag wie premier zal worden en hoe de zetels worden verdeeld tijdens de onderhande lingen over het beleid kunnen worden aangesneden. Dat zal DEN HAAG (ANP) - Minister van algemene zaken Van Agt vindt niet dat er alsnog een huisvrouxu in de emancipatieraad moet plaatsnemen. Hij antwoordt dit op vragen van het Tweede Ka merlid Verbrugh (GPV) naar aanleiding van uitlatingen van voorzitter Eegje Schoo van de emancipa tieraad. In een uitzending van het NOS- journaalhad zij een uitspraak gedaan die nogal wat verwar ring teweeg bracht. Zij had ech ter willen proberen duidelijk te maken dat de verzorgende taken steeds meer J.ijd gaan kosten, waardoor het werk van de huis vrouw zwaarder wordt. Ook dat huisvrouwen ondanks die zwaardere belasting nog tijd vinden om buitenshuis actief te zijn. Volgens Van Agt heeft de regering eroptoe gezien dat in de emanci patieraad voldoende kennis van het werkvan huisvrouwen aan wezig is. WEERRAPPORTEN Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd.Limburg Aberdeen Athene Barcelona Bordeaux Brussel Frankfort Genéve Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Mallorca München Nice Oslo Parijs Stockholm Wenen Casa Bianca Instaribul Tel-Aviv Tunis a zwaar bew. 19 12 0 zwaar bew. 18 11 0 zwaar bew. 19 11 0 zwaar bew. 20 13 0 zwaar bew. 19 10 06 zwaar bew. 18 13 0 half bew 17 11 0 zwaar bew. 17 11 04 licht bew. 17 11 0 waar bew. 10 - half bew. 14 6 16 onbew. - 18 licht bew. 28 18 0 onbew. 26 16 02 onbew. 17 13 1 zwaar bew. 18 9 0 zwaar bew. 21 13 0 waar bew. 28 - regen 23 15 7 regen 231 14 22 moeten gebeuren, vinden de bei de progressieve onderhande laars, zodra tijdens de besprekin gen is gebleken „dat bij alle drie partijen de politieke wil tot sa menwerking aanwezig is". Van Agt (CDA) noemde het voor zitterschap van het kabinet „ui teraard bespreekbaar". Hij voeg de daaraan echter toe: „Zoals het weer bespreekbaar is: het blijft de mensen boeien, maar je kunt er niets aan veranderen". Voorts zei Van Agt in dit verband: „Wij maken van vanzelfsprekendhe den geen concessies". Wisseling van coalitie hoeft niet noodzake lijkerwijze tot een andere pre mier te leiden, zei hij. Een nieuw kabinet zal naar zijn mening geen radicaal andere koers kun- D'66-onderhandelaar Terlouw kri tiseerde de uitlatingen van Van Agt. „Met deze houding komen we niet verder", zei hij. Terlouw noemde compromissen met links of rechts zeer verschillend. „Dat moetje niet verbergen door te zeggen: het beleid blijft het zelfde, dus het premierschap is niet bespreekbaar". Terlouw zal morgen bij het begin van de be sprekingen van Van Agt duide lijkheid verlangen over diens be reidheid tot serieuze onderhan delingen hierover. Den Uyl zei in een reactie op Van Agts uitlatingen: „Niets is zo on voorspelbaar als het weer. Het kan verrassend uitpakken, in eens kan het opklaren. Juist daarom moet het premierschap in volle diepte onderhandeld worden". Hij schreef de opmer kingen van zijn CDA-opponent toe aan „toenemende onzeker heid". Een wending van een centrum rechts naar een centrum-links kabinet heeft zich nog nooit on der eenzelfde premier voltrok ken, aldus Den Uyl. „Dat zou iets heel nieuws zijn en heel nieuwe dingen gebeuren zelden in Ne derland". Morgen en vrijdag zullen Van Agt, Den Uyl en Terlouw onder lei ding van Lubbers en De Koning beginnen met de eerste inhoude lijke besprekingen. De eerste twee dagen, zo is de verwachting van de gesprekspartners, zullen „verkennend" zijn. Vrijdag avond zou de politieke bereid heid om er uit te komen duide lijk moeten zijn. Boven aan de agenda prijkt het fi nancieel- en sociaal-economisch beleid, vervolgens komen (kern energie, volkshuisvesting, de fensie (kernwapens) en buiten lands beleid (zuidelijk Afrika), onderwijs, cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, binnen landse zaken (herstructurering van de rijksdienst, decentralisa tie), justitie (politie, vreemdelin genbeleid, abortus), volksge zondheid en milieuhygiëne, en verkeer en waterstaat (openbaar Markerwaard) aan de or de. Vandaag voeren de informateurs ook het beloofde gesprek met WD-leider Wiegel. Ook ontvan gen zij dr. J. Zijlstra (De Neder- landsche Bank) en vice-voorzit- ter W. Spit van de FNV (voorzit ter Kok is ziek). DEN HAAG (GPD) - De senatoren De Gaay-Fortman sr. en jr. vielen elkaar gisteren spontaan in de armen bij de afscheidsreceptie voor schei dende parlementariërs in Den Haag. Vader (CDA) vertrekt uit de Eerste Kamer, zoon (PPR) blijft ook de komende periode. DEN HAAG (GPD) - De voorzitter van de Tweede Kamer dr. D. Dol man heeft dinsdag in de laatste bijeenkomst van de Kamer in ou de samenstelling afscheid geno men van 22 niet terugkerende kamerleden. Na deze vergadering van de Twee de Kamer werd de zitting van de Staten-Generaal in een verenig de vergadering van de Eerste en Tweede Kamer samen, in de Rid derzaal, door minister Wiegel (binnenlandse zaken) in naam van de koningin gesloten. In zijn toespraak zei Dolman het te betreuren dat vele gekozen ka merleden tussen twee verkiezin gen een andere betrekking aan vaarden in het politieke of maat schappelijke leven. De kamer voorzitter kenschetste met een kort woord de 22 vertrekkende kamerleden. De Verenigde Vergadering boog zich in de twintig minuten voor de sluiting van de zitting over het wetsvoorstel om prins Claus tot voogd en regent over de nog minderjarige kroonprins Willem Alexander en eventuele andere troonopvolgers te benoemen. Prinses Margriet wordt regentes als prins Claus dat niet zou kun nen zijn. Het voorstel werd aan genomen, waarbij de fracties van de PSP in de Eerste en Tweede Kamer tegenstemden. Daarna sloot minister Wiegel in DEN HAAG (GPD) - Op de socia le zekerheid, de volksgezond heid en de salarissen en pensioe nen van ambtenaren en trendvol gers kan in de komende kabi netsperiode 14,5 miljard worden bezuinigd. Van dit bedrag komt 6 miljard voor rekening van de sociale zekerheid, 2,5 miljard vpor de volksgezondheid en 6 miljard voor ambtenaren en trend volgers. Voor wat betreft de sociale zekerheid zijn de voor naamste aanbevelingen het lager stellen van de ziekengelduitke ringen, het vergroten van het aantal zogenaamde wachtdagen, en het eerder keuren voor de WAO De bezuinigingen op het terrein van de volksgezondheid moeten worden gevonden in een sane ring van de capaciteit van de al gemene ziekenhuizen, verklei ning van het personeelsbestand in zieken- en verzorgingshuizen en een beperking van de toena me van het aantal specialisten en fysiotherapeuten. De ambtena ren en trendvolgers zullen voor wat hun premiebetalingen be treft worden gelijkgesteld met de werknemers in het bedrijfsleven. In overweging wordt o.m. gege ven de ambtenaren premie te laten betalen. Voor het vinden van heroverwe gingen in de sociale zekerheid wordt gedacht aan het verminde ren van het aantal uitkerings trekkers, nominale verlagingen van het uitkeringsniveau en het voor eigen rekening laten komen van onderdelen van de sociale uitkeringen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de sociale minima als allerlaatsten worden aange pakt. Een verlaging van de sociale uitke ringen met 20 procent - thans is het maximumbedrag aan uitke ringen 80 procent van het laatst genoten inkomen - over de gehe le linie zou tot een van de moge lijkheden van het nieuwe kabi net kunnen zijn. Ten dele zou voor zo'n niveauverlaging in de plaats kunnen treden een beper king van het recht op het mini mum dagloon. Daarbij dient ook te worden gekeken naar het in komen van de eventuele partner. Ziekteverzuim De overheid dient het bedrijfsle ven te stimuleren tot een ziekte- verzuimbestrijdingsbeleid. Uit onderzoekingen is gebleken, dat ADVERTENTIE 13 - onbew. zwaar bew. 27 onbew. 17 8 06 half bew. - 11 - onbew. 32 15 0 onbew. 26 18 0 zwaar bew. 34 20 0 regen 28 14 18 zwaar bew. 23 18 0 zwaar bew 18 12 0 onbew. 19 9 1 onbew. 27 15 0 onbew. 28 17 0 zwaar bew. 19 15 3 zwaar bew. 28 19 02 geheel bew. 23 - - zwaar bew 21 18 0 half bew. - 17 - onbew. 20 licht bew 33 19 0 In de showrooms hij Ico/Athibu staat de keuken van üw keuze. Toegespitst op uw wensen presenteren wij hier vele klasse-keukens die even funktioneel als smaakvol zijn ingericht. Kompleet met inbouw atuur en tegels voor en wand. Ook voor uw specifieke wensen staan wij klaar om in ons verkoop centrum uw keuken-op-maat te ontwerpen die ook qua prijs voldoet aan uw budget. Showrooms geopend: dinsdag t/m vrijdag 9 - 5 uur, donderdagavond 7 9 uur. zaterdag 9.30 -1.30 uur oi na afspraak ook 's avonds. het grootste percentage ziekte verzuim geen aanwijsbare reden heeft „Indien de kosten van het verzuim zouden worden gelegd bij degenen die door hun gedrag deze kosten veroorzaken, zou de betrokkenheid bij het eigen ver zuim (de onderneming) en de in dividuele verantwoordelijkheid (van de werknemer) worden ver sterkt". Met behulp van een financiële prikkel kan de werkgever wor den gedwongen meer aandacht aan het ziekteverzuim van zijn personeel te besteden, en de werknemers kunnen worden ge stimuleerd zich bewust te zijn van de financiële gevolgen van een beroep op de Ziektewet. Daarom wordt in overweging ge geven het aantal wachtdagen - thans twee - uit te breiden tot 5 a 10 onder handhaving van de ver plichting tot loondoorbetaling van de werkgever. Dit betekent, dat bij ziekte van een werknemer 5è 10 dagen loon niet terug krijgt van de bedrijfsvereniging. Het werkgeversaandeel in de Ziekte wet-premie zou afhankelijk die nen te zijn van het aantal wacht dagen dat de werkgever voor zyn rekening neemt. Een uitkeringspercentage zieken geld van 80 percent van het laatst verdiende loon zou als financiële prikkel overwogen kunnen wor den. Overwogen moet ook wor den alle bovenwettelijke uitke ringen niet meer te laten voort bestaan Ook moet overwogen worden de werknemers de eerste dag of de eerste twee dagen van de ziekte geen loon uit te betalen. Bijstand naam van de koningin de verga dering. Buna traditiegetrouw ar riveerde hu per koets op het Bin nenhof, begeleid door politie te paard. Vanmorgen herhaalde de procedure zich. Toen opende de bewindsman de Staten-Generaal voor een bijzondere zitting die de derde dinsdag van september weer gesloten zal worden Tij dens deze buitengewone zitting was Dolman voorzitter van de Tweede Kamer. Wie dat na Prinsjesdag wordt, is nog niet bekend. In de loop van de komende weken moeten de nieuwe Tweede-Ka merleden een plaatsje in het ge bouw vinden. Zo zal de oude ka mer van de vertrekkende Koe koek ruimte bieden aan de frac tievoorzitter van de RPF, Mein- dert Leerling. De grootste problemen bij de huis vesting ondervindt D'66 De frac tie is gegroeid van acht tot zeven tien leden De huidige fractieka mer is veel te klein en de ver wachting is dat de Democraten één van de openbare vergaderza len als vaste kamer toegewezen krijgen. De nieuwe indeling van de grote vergaderzaal is dinsdag in een vergadering van het presidium, waarin alle fracties vertegen woordigd zijn, aan de orde ge weest. De verhouding rechts- links in de Kamer klopt nu pre cies met de verdeling van de bankjes: 80 rechts en 70 links. In de Kamer in oude samenstelling moest boer Koekoek tegen zun zin aan de linkerkant zitten, om dat rechts vol was. Koekoeks plaats, de enige bank in de Ka mer die alleen staat, gaat bezet worden door Mertens (D'66). Ook de bijstandsuitkeringen ko men aan een heroverweging toe Zo kan worden overwogen voor alleenstaanden die niet een volle dig huishouden voeren, bijvoor beeld ouder en meerderjarig kind, broer en zuster, vrienden, een aparte norm in te voeren. Maar ook de uitkeringen aan minderjarige werklozen kunnen worden herzien. Bu een herzie ning van de normen zullen voor al t.a.v de 16- tot en met 20 jari gen de ouders meer moeten bij dragen in het onderhoud. Uitvoerig wordt ingegaan op de in voering van een sociale-zeker- heidskaart. die iedere werkne mer bij zich moet hebben en aan de werkgever moet tonen Zo'n kaart kan dienen als middel tot bestrijding van misbruik en frau de van werkgevers, werknemers en uitkeringstrekkers. Invoering van zo'n kaart kan mede een aan zet geven tot automatisering van de pensioenopbouw. De gege vens van de kaart kunnen wor den getoetst aan de gegevens in het bevolkingsregister De werk nemer zou een meldingsplicht kunnen worden opgelegd aan het uitvoeringsorgaan van aan stelling en ontslag. Het CDA- i onderzoek waarop twee vooraanstaande CDA'ers in Rhenen dertig stembiljetten hebben be machtigd die toebehoorden aan bewoners van het woon wagenkamp in Rhenen. Op 26 mei brachten zij een groot aantal stemmen bu volmacht uit. Een aantal bewoners van het woonwagenkamp zegt nu dat de CDA'ers die daar op be zoek waren, de biljetten on der valse voorwendsels te pakken gekregen hebben. De twee zelf. de heer Van de Berg (secretaris CDA Rhe nen) en mevrouw Vink (echt genote van de CDA-fractie- voorzitter in de Rhenense ge meenteraad), zeggen dat er niets onregelmatigs gebeurd is. Volgens hun lezing zun ze op het kamp geweest om bij één familie, die daarom ver zocht had, de stembiljetten op te halen Toen kregen ;e van andere bewoners even eens biljetten Volgens een aantal bewoners is dat wel gebeurd en is er niet i i dat de stemmen naar het CDA zouden gaan DEN HAAG (ANP) - Met ingang van 29 juni zullen scherpere strafbepalingen tegen rassendis criminatie gelden. Die scherpere strafbepalingen - onder meer een verviervoudiging van de ma ximum geldboete - zijn tot stand gekomen door de vervan ging van een artikel van het wet boek van strafrecht door een In dit artikel wordt degene straf baar gesteld die in uitoefening van beroep of bedrijf onder scheid maakt tussen personen wegens ras De maximum straf is hechtenis van een maand of een geldboete van tienduizend gul den. In hetzelfde artikel wordt met zoveel woorden positieve discriminatie niet strafbaar ver klaard. namelijk als het gaat om het toekennen van een bevoor rechte positie aan personen uit etnische of culturele minderhe den om feiteluke ongelijkheden op te hefTen Dit heeft het minis terie van justitie meegedeeld. Sinds 1971 bevat het strafrecht de bepaling tegen het achterstellen van iemand wegens zun ras bij de aanbieding van goederen of diensten of bij het stand doen van een aanbod Tegen die bepa ling zijn bezwaren gerezen de bepaling was beperkt tot enkele aspecten van het zakelijk ver keer. de maximum geldboete was te laag en de bewusbaarhei 1 was moeiluk, omdat steeds moest worden aangetoond dat van "achterstelling" wegens ras sprake was.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 7