Haanstra wil eigen school Minder diefstallen en minder geweldspleging 'Bezoek koningin een prestigezaak' T reintje door de stad Ondanks plannen wethouder Van Dam eetcafé, .de kooytet Leidse stadsrubriek WOENSDAG 10 JUNI 1981 LEIDEN - Een ongebruikelijk beeld is deze zomer in Leiden te zien: een treintje dat wel iswaar op wielen - dwars door de stad rijdt. Deze "Ma ximilian" (zo heet de locomo tief) met aanhang tuft dage lijks een aantal maal heen en weer tussen molen De Valk en de Ton Menkenhal aan de Vondellaan. Leuk voor de kinderen, maar ook ouderen mogen instappen, zo hebben de organisatoren van de ma nifestatie Airrail laten weten. Want daar is het om begon nen: een "lokkertje" dat de aandacht vestigt op deze ten toonstelling van lucht- en landvervoer in de Ton Men kenhal. Op de foto rijdt het treintje op de Beestenmarkt. Jaarverslag Leidse politie LEIDEN - Het aantal kleinere en grotere diefstallen liep in 1980 te rug tot 3792. Dit was een vermin dering van 356 gevallen. Opge lost werden er 595. Bij agressieve delicten valt hetzelfde beeld te zien. Het aantal liep hier terug tot 118. Een jaar daarvoor waren dat er nog 168. In '80 werden deze misdaden overigens wel allemaal opgelost. Deze cijfers zyn te lezen in het jaarverslag over 1980 van de Leidse politie. Een dalende lijn is ook te zien bij het aantal schrifte lijke klachten dat tegen het op treden van de politie werd inge diend. In 1980 kreeg de politie in totaal 34 schriftelijke klachten te verwerken. Een jaar daarvoor werden er 42 klachten ingediend. Vier korpsleden kregen vorig jaar een disciplinaire straf opgelegd. Zeven van hun collega's verging het een stuk beter: zij kregen een zogenaamde tevredenheidsbe tuiging uitgereikt. Leden van de afdeling Algemene Surveillance maakten in het af gelopen jaar in totaal 11.259 pro cessen-verbaal en oproepingen. Voor rijden onder invloed werd door de brigadeleden tegen 227 personen een proces-verbaal opgemaakt. In 446 gevallen werd de bestuurder een rijverbod op gelegd en verder werden in to taal 792 blaastesten afgenomen. Het aantal ziektedagen nam toe. Telde men in '79 nog 4.240 dagen, in '80 kwam de samensteller van het jaarverslag tot 4 892 dagen Dit verzuim had betrekking op 167 personeelsleden. Tijdrovend LEIDEN - De Haanstra kleuterschool wil niet met de Lucas van Leijdenschool een openbare basisschool aan de Kaasmarkt vormen. In overleg met de ouders van de kleuterschool heeft het Haanstrabestuur besloten stap pen te ondernemen om een 'eigen' basisschool te gaan stichten. Het bestuur denkt hierbij aan een basischool voor 4-12 jarigen in het huidige gebouwencomplex Ra penburg-Vliet. Vorige maand is wethouder Van Dam al van deze plannen op de hoogte gesteld. Het is daarom voor het bestuur onbegrijpelijk dat Van Dam een week geleden in de raadscommissie onderwijs glashard bekend maakte dat de Haanstra gaat fuseren met de Lu cas van Leijden. En dat zij de nog nieuw te bouwen school op de Kaasmarkt zullen gaan betrek ken. Met verbazing heeft het Haanstra bestuur dit echter uit de krant moeten vernemen. Het vraagt zich af hoe wethouder Van Dam nieuwbouw tracht te realiseren op de Kaasmarkt op grond van een constructie die niet in de be doeling ligt van ouders en be stuur van Haanstra. Overigens kunnen de onderwij- steams van de Haanstra kleuter school en de Lucas van Leijden school het met elkaar uitstekend vinden. In de dependance van de Lucas van Leijden aan de Lange- brug werken zij al enige jaren aan een onderwijskundig experi ment. Het Haanstra-bestuur stelt deze samenwerking ook erg op prijs, maar heeft geen behoefte om onder de vlag 'openbaar' ver der te gaan. "De inzet van onder wijskrachten en ouders heeft ge leid tot een levensvatbaare on derwijsvorm, die duidelijk ver schilt van het traditionele onder wijs". Het Haanstra-bestuur heeft het team van de Lucas van Leijden hierover ook ingelicht. Tevens heeft het laten blijken dat voort gaande samenwerking op prijs wordt gesteld. "De keus is nu aan de leerkrachten Lucas van Leijden of zij zich geroepen voe len te willen meewerken aan een Haanstra basisschool", aldus het bestuur. Het bestuur vindt het ook onbe hoorlijk dat wethouder Van Dam heeft nagelaten de ouders en kin deren van de Lucas van Leijden school aan de Langebrugdepen- dance mee te delen dat vóór 1982 de dependance zal worden afge broken. "Dit betekent namelijk einde experiment en einde sa menwerking en willen de ouders dat? Ook zal er elders ruimte moeten worden gezocht voor de kleuters van de Haanstra kleu terschool. Moeten die terug naar de oude stek op het Rapen burg?". Vragen die voor het be stuur nog onbeantwoord zijn. PSP-fractie: LEIDEN - De PSP-gemeente- raadsfractie verwijt het college van B en W verspilzucht rond het bezoek van koningin Beatrix, morgenmiddag aan Leiden. "Het college", schrijft de PSP-fractie, "heeft opnieuw een reden gevon den prestigezaak te fi- Ter meerdere eer en ja, van wie eigenlijk? in Leidenaars in ieder glorie vai Niet die geval". De PSP-fractie bedankt daarom voor de eer bij het koninklijk be zoek als genodigde aanwezig te zijn. Vanavond houdt de PSP in het Anthoniusclubhuis aan de Lange Mare een forumdiscussie over "de nadagen van de monar chie". Koningin Beatrix verricht morgen middag om vier uur de officiële opening van de bibliotheek aan de Nieuwstraat. Maar eerst be kijkt de koningin - na een ont vangst om twee uur op het stad huis - per bus, per boot en te voet de voortgang van de Leidse stadsvernieuwing. De koningin vertrekt om half drie per bus naar het Herengracht-Zijlsingel- gebied, vaart langs de nieuw bouw van de universiteit aan de Witte Singel en de nieuwbouw woningen aan het Galgewater en bezoekt vervolgens het Elisabeth Gasthuishof en het Heerenloge ment. De gemeente heeft de kosten van dit koninklijk bezoek geraamd op 17.000 gulden; voor de aankle- ADVERTENTIE Goed en goedkoop buiten de deur eten vanaf f8; per persoon. Keuken geopend van 17.30-22.00 uur. Het café gaat hierna gewoon door tot lUlllllgailJU. all* vanaf oigracht 49/hock Het Haanstra-bestuur heeft plannen om de nieuw te stichten basisschool voor 4-12 jarigen te vestigen huidige gebouwencomplex Rapenburg-Vliet. Hier zit ook de Haanstra Kweekschool in. In het kader van de wegsleeprege- ling, die op 1 april van het ver slagjaar inging, werden 295 voer tuigen weggesleept. Het jaarver slag meldt hierover verder: "Hoewel de regeling in een be hoefte voorziet kan ook gezegd worden dat met name de admini stratieve behandeling een tijdro vende zaak is". Tijdrovend is volgens het jaarver slag ook de afhandeling van de parkeerovertredingen. In 1980 kregen 15.277 automobilisten Sassenheimer aangereden LEIDEN Een achttienjarige bromfietser uit Sassenheim raakte gistermiddag licht ge wond bij een ongeluk op de Haagweg, ter hoogte van de Ter Haarkade. Een 22-jarige Leidse automobilist wilde om twee uur vanaf de Haagweg linksaf de Ter Haarka de oprijden, net voor een taxi die hem tegemoet kwam. De Leide- naar zag volgens de politie bij de ze manoeuvre de bromfietser over het hoofd die op het fiets pad van de Haagweg reed. De bromfietser is met een gewon de voet en intern letsel overge bracht naar het Diaconessenzie- kenhuis. een formulier achter de ruitewis- sers; ruim zevenhonderd minder dan in het jaar daarvoor. Het gro te probleem is volgens de politie dat relatief gezien weinig men sen naar het bureau komen om een en ander direct af te hande len. Het aantal keren dat de kinderpoli tie optrad om te bemiddelen of hulp te verlenen aan gezinnen die kampten met moeilijkheden nam toe. In het verslagjaar wer den 541 gevallen (in '79 was dat 179) behandeld Mobiele Eenheid Onder het kopje Mobiele Eenhe den valt te lezen: "Voor de bij de Mobiele Eenheid ingedeelde me dewerkers is het verslagjaar he laas niet ongemerkt voorbij ge gaan" De meeste bijstand werd verleend aan het Haagse korps. Amster dam staat op de tweede plaats. Het M.E.-optreden in Leiden bleef beperkt tot twee keer. te weten bij de jaarwisseling en bij de ontruiming van enige ge kraakte wisselwomngen aan de Van Huisweg. Bij de wijkdienst kwamen 127 ver zoeken binnen om assistentie te verlenen bij ontruimingen van woningen in verband met huur schuld of kraken Volgens het jaarverslag konden deze ontrui mingen dank zij bemiddeling van wijkagenten vaak in een rus tige sfeer plaatsvinden. Vanzelfsprekend wordt er in het jaarverslag ook nog enige aan dacht aan het nieuwe politiebu reau aan de Langegracht be steed. Geschreven wordt dat er snel gebouwd moet worden. Wailt het huidige gebouw uit 1927 is dan volgens de politie wel erg degelijk gebouwd, "maar vol doet in geen enkel opzicht meer aan de eisen van de jaren '80", al dus het verslag. ADVERTENTIt KLEURENFOTO'S BIJ DE VAKMAN 9x9 of 9x130.79 10x10of 10x150.89 NMuwHik MO Off FOTO DICKHOFF Haarlemmerstraat 207 LEIDEN ding van het Burchtplein, hap jes, drankjes en muziek. Van die 17.000 gulden neemt de biblio theek 5000 gulden voor haar re kening. De PSP-gemeenteraadsfractie meent dat de genoemde 17.000 gulden echter slechts het topje van de financiële ijsberg is. De herbestrating van de Niéuw- straat bijvoorbeeld, die volgens de gemeente toch gebeurd zou zijn, komt de PSP-fractie wat al te 'plotseling' voor. Bovendien moet de Nieuwstraat binnenkort weer opengebroken worden, zo weet de PSP-fractie. "Beveili ging, begeleiding en toezicht zal het Leidse politiekorps verder ongetwijfeld de nodige overuren kosten". "Wanneer een aantal buurtcomités vergaderruimte vragen, is er geen geld. Met de kosten van de ze happening zouden een aantal comités een paar jaar onder de pannen kunnen zijn", schrijft de PSP-fractie aan het college. De PSP stelt het college voor om ko ningin Beatrix het lint bij de bi bliotheek door te laten knippen en haar vervolgens een con sumptie aan te bieden in een café aan de Nieuwstraat. "Zo'n con sumptie kost hoogstens vijf gul den. Een postzegel om de zaak af te zeggen is nóg veel goedkoper. Wanneer de bibliotheek dan toch 5000 gulden over heeft, kan dat bedrag worden overgemaakt voor het bibliotheekproject in Nicaragua". t l. 071-12"»809 door René van der Velden Jaap Visser Ongetemd (2) "Ik weet van niets. Volgens mij is Lintelo in al zijn enthou siasme een beetje te hard van stapel gelopen", merkte Schouwburg-directeur Hans van Dam vorige week in deze rubriek op. Een uitspraak van de hoofdrolspeler in een merkwaardig theaterstuk waarvan we vandaag deel drie beleven en dat waar schijnlijk bij lange na nog niet is afgelopen. Toen Peter Lintelo, regisseur van de Zoetermeerse-come- die, bovenstaande opmer king las sloegen bij hem de stoppen door. De maat was vol. Ondanks zijn zwijgplicht doet de leraar aan de Agnes- scholengemeenschap een boekje open over de 'kwestie ontembare feeks'. Vorig jaar oktober/november werd in de Schouwburg door amateurs de 'Bedelaarsopera' van John Gay opgevoerd. Lintelo was aangetrokken als regisseur. Van Dam zag de amateurs liever komen dan gaan. "Wat moet ik met al die vreemde mensen over de vloer?", schijnt de directeur zich herhaaldelijk hardop te hebben afgevraagd in het bij zijn van de repeterende spe lers. Lintelo: "Toch zei Van Dam eind vorig jaar tegen mij. We gaan door Gekozen werd voor het stuk 'De getemde feeks' van Shakespeare. Ik zei tegen Van Dam dat ik aan de slag wilde gaan met een kern van de 'Bedelaarsopera', aangevuld met nog wat men sen uit Leiden en omgeving. Dat was prima". Volgens Lintelo hield Van Dam hem vervolgens een tijdlang aan het lijntje, op 25 februari vandit jaar stapte de in Zoe- termeer woonachtige regis seur met een regie-concept naar de Schouwburg "Ik zei tegen Van Dam dat ik een draaimolen wilde huren als belangrijkste decorstuk Dat vond hij kennelijk prachtig, want hij zei: "Maak maar een begroting". Dat heb ik ge daan en op 23 maart heb ik die begroting bij hem inge diend. Van Dam zei dat hij weinig moeilijkheden voor zag en beloofde me een offi ciële brief met daarin de op dracht te zullen sturen.". Vanaf de 23ste maart is Lintelo keihard aan de slag gegaan om het stuk van Shakespeare - Marjolein Brier en haar balletschool r werkneemster te bewerken. In het bijzijn van Van Dam zouden op dinsdag 12 mei in de Schouwburg vaste afspraken zijn gemaakt met een kermis exploitant voor de huur van een draaimolen. Op drie juni, een dag voordat de commis sie voor Schouwburgzaken vergaderde over 'De getemde fees', kwamen de door Linte lo aangetrokken spelers bij een voor een eerste kennis making. De dag daarop, na afloop van de commissie-vergadering, liet Van Dam Lintelo telefo nisch weten dat het hele feest niet doorgaat. Lintelo: "Ik kreeg te horen dat er opeens bezwaren tegen mijn persoon en de bewerking van het stuk waren gerezen en dat er on voldoende geld was om het stuk op te voeren. Tot slot zei Van Dam nog dat mijn kos ten wel zouden worden ver goed. Dat zou hij wel ergens onderschuiven Op dat mo ment had ik 't gevoel alsof ik met een vaart van honderd kilometer per uur tegen een betonnen paal was gereden Hii heeft mij de hele tijd aan het lijntje gehouden, op drachten beloofd, terwijl de zaak nog helemaal niet rond was. Nu probeert hy zich er liegend uit te redden". Met het telefoontje van Van Dam is de zaak voor Lintelo nog niet afgedaan. "Eigenlijk ben ik naïef geweest. Ik heb altijd alleen maar naar de ar tistieke kant van de zaak ge keken en er nooit aan ge dacht dat ook allerlei politie ke opvattingen een rol speel den Maar ik laat het er niet bij zitten. Ik ga in elk geval een eis tot schadevergoeding indienen. Helaas staat er niets zwart op wit maar mon delinge afspraken gelden na tuurlijk ook als afspraken". Hans van Dam geeft toe dat hy niet had verwacht dat er zo veel politieke bezwaren (vol gens de commissie Schouw burgzaken moet het stuk puur Leids zijn: voor en door Leidenaars. De commissie vindt dat er nu sprake is van een soort verkapte, zwaar ge subsidieerde. toneelvereni ging rond Peter Lintelo) te gen 'de getemde feeks' zou den komen. "Ik heb inder daad tegen Peter gezegd: "Ga maar door, want het zit wel goed". Maar ik heb hem nooit een opdracht verstrekt dus blyf ik erbij dat hy in zyn en thousiasme te ver is gegaan Wat de financiën betreft Dat regel ik wel met Peter Da s niet zoveel geld, dat haal ik wel uit een of andere lopende begroting". Ter geruststelling van de door hem aangetrokken amateurs die 'De getemde feeks' zou den moeten uitvoeren laat Lintelo nog weten. "Ik ga met die mensen door. Hoe dan ook. Al kost het me hon derden guldens Maar ik zal met die lui het toneel op gaan". Balleed "Ik doe het zuiver om het ballet voor Leiden te redden" Dat zegt Schouwburgdirecteur Hans van Dam over een van zyn nevenfuncties: het voor zitterschap van de Stichting Dans Leiden. Wat wil het g«- val: de bekende Leidse bal letdanseres/lerares Marjolein Brièr zit in geldnood en om haar te redden hebben Wim Wiemer. Jo Cremers. Ton Menken (die er ook nog een paar yshallen op na houdt) en Hans van Dam deze stichting opgericht. De stichting wil Marjolein Brièr in loondienst nemen zodra haar 'Leidse balletschool' failliet wordt verklaard. Een faillissement dat nog door niemand is aan gevraagd. Van een kale kip De stichting is inmiddels aan het ronselen geslagen. Ze probeert de ongeveer zeven honderd leerlingen van de oude balletschool onder te brengen by de nieuwe stich ting. De leerlingen hebben hiervoor inmiddels een brief je van de stichting in de bus gehad. Tot verbazing van Marjolein Brièrs mede-fir mant Paul Hogenboom. Die wist niets van dat briefje Hy verzet zich hardnekkig te gen de plannen van de stich ting, die wel de volle instem ming van Marjolein hebben gekregen. Waarmee meteen duidelyk is dat de kortstondi ge relatie tussen de mede-fir manten Bnêr en Hogenboom niet meer is wat die is ge weest Nochthans is het twee tal zakelyk aan elkaar vastge klonken. En dat is het pro bleem. De balletschool kampt name- lyk met gigantische schul den- aan de fiscus, een huu rachterstand by huisbaas de gemeente en by toneelvereni ging lmpenum van zo'n vyf- tienduizend gulden Bnér stuurt aan op een faillisse ment van de school om ver volgens in loondienst te tre den. Hoogenboom probeert nog te redden wat er te red den valt Volgens Hans van Dam is er de afgelopen jaren een ongcloof- lyk financieel wanbeleid ge voerd H«-t r>-M rncu t <>m\ <>p genante wijze over de balk zyn gegooid Marjolein Brier schuift de schuldvraag af op haar voormalige partner Paul Hoo gen boom die er haar op zyn beurt van beticht er maar op los te hebben geleefd. En dus dient er maandag voor de Haagse rechtbank een kort geding tussen Bnèr en Hoogenboom H. eist een schadevergoeding van B. Het laatste woord is in deze zaak. evenals by de 'kwestie onge temde feeks', dus nog niet ge zegd. Wordt vervolgd, dcrhal-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3