Rumoerig einde kraakdag Tandverzorgiiig ook op kleuterscholen Bestuur ongelukkig met opheffing drie scholen Blauwe te kijk, oude bussen door de stad Actiedag op radio Afalteringswerk op verscheidene plekken Stichting wil meer patiëntjes Voetbal op Breestraat Vechtpartij tussen politie en demonstranten MAANDAG 1 JUNI 1981 LEIDEN - De door de Leidse Kraakbond zaterdag geor ganiseerde actiedag tegen de leegstandswet heeft een rumoerig einde gekregen. Een politieman zag zich ge noodzaakt bij de arrestatie van één van de actievoer ders, zijn dienstpistool te trekken. Na in de Haarlemmerstraat het winkelend publiek op een to neelstukje en een paar liedjes te hebben vergast, trokken leden van de Kraakbond en een aantal sympathisanten rond drie uur naar nog altijd leegstaande nieuwbouwwoningen van de WUPO aan het Galgenwater. Toen een van de demonstranten de woningen van leuzen als 'WU- PO-woningen a-sociale wonin gen' ging voorzien, werd de poli tie gealarmeerd. Door snel de be nen te nemen, wilde de man aan houding voorkomen, maar na een korte achtervolging werd hij ingerekend. Een ander nam daar volgens de po litie geen genoegen mee en schopte een van de agenten. Ook hij werd aangehouden. Van ver voer naar het politiebureau kon echter geen sprake zijn, omdat een aantal demonstranten bij de politieauto had postgevat. Nadat volgens de politie ook hun auto met verf werd bespoten, vroegen de politiemensen om assistentie. Een van de opgeroepen agenten werd bij aankomst naar de grond getrokken en door zes mensen belaagd. Met het trekken van zijn dienstpistool dwong hij zijn bela gers terug. Inmiddels waren de twee aangehouden Leidenaars (beiden 26 jaar) al naar het poli tiebureau afgevoerd. Nadat een delegatie van de actievoerders een gesprek met de politie had gevoerd, werd het tweetal echter al weer snel op vrije voeten ge steld. Overigens liepen de agen ten bij de actie geen verwondin gen op, behoudens een paar blauwe plekken. Volgens de krakers verliep de ar restatie van de eerste man echter nogal hardhandig. "Ze trokken hem aan zijn haren, sloegen en stompen, hetgeen op het politie bureau nog eens dunnetjes werd overgedaan". Ook zou de tweede arrestant niet wegens schoppen zijn aangehouden, maar omdat hij aan het filmen was. Vreedzaam Totdat de zaak aan het Galgewater uit de hand liep, had de actiedag een vreedzam verloop gekend. Van twaalf tot twee werden bij het voormalige kraakpand van de Hema, dat inmiddels is verla ten, en bij een woning boven een slijterij aan de Haarlemmerstraat straattoneel opgevoerd. Kern van het optreden was hoe krakers het slachtoffer worden van speculanten ("Maak je geen illusies. We maken je kapot") en een ontoereikend overheidsbe leid. Ook werd getracht duidelijk te maken dat kraken niet illegaal is. "Kraken is geen midaad, maar een recht", zongen de actievoer ders. De onlangs door de Eerste Kamer aangenomen Leegstands- wet moest het ook ontgelden. Volgens de actievoerders bevor dert die wet alleen maar de leeg stand. Naast irritaties - mensen die zich gehinderd voelden op hun tocht langs de winkels - bleek een aan tal ook bereid tot een gesprek over de woningnood en wat daar aan te doen. Behalve toneel wa ren op deze actiedag foto's te zien van langdurig leegstaande panden en werden dat soort pan den ook van kleine affiches met tekst en uitleg voorzien. LEIDEN - Een zender, Radio Stad Leiden heeft zaterdag de actie van de Leidse Kraak bond tegen de leegstandswet begeleid. Er werden straatin terviews afgenomen en ook het inicdent bij de WUPO- woningen aan het Galgenwa ter werd uitgebreid belicht. LEIDEN - Op verschillende plaat- deels was gedaan, met uitzonde- sen in de stad worden de komen- ring van het aanbrengen van een de dagen asfalteringswerkzaam- toplaag. Dit karwei kan alleen bij heden voltooid. Het gaat om ge- warm weer worden verricht, deelten waar het werk al groten- Vandaag en morgen is het de beurt aan de busroute Brahmslaan- Apollolaan-Beethovenlaan. De bussen rijden zolang over de Kennedylaan. De Herenstraat (tussen de spoorlyn en de Konin- ginnelaan) en de Koninginnclaan worden woensdag, donderdag en vrijdag aangepakt. Bus en auto worden via de Lammenschans- weg, de Tomatenstraat en de Zoeterwoudseweg omgeleid. Volgende week dinsdag en woensdag wordt in de nieuw bouwwijk Koppelstein op de Smaragdlaan tussen Agaatlaan en Hoge Morsweg en op de Gandhistraat en de Steve Biko- straat een topasfaltlaag aange bracht. Het eindpunt van de bus sen is dan tijdelijk bij de Agaat laan. Ten slotte wordea deze werk zaamheden volgende week don derdag en vrijdag verricht op en kele fietspaden rond de wijk Boekhorst. LEIDEN - Een defect aan de spoor bomen bij de Herenstraat heelt vannacht voor enige consterna tie gezorgd. Na blikseminslag in het baanvak weigerden de bo men vanaf het middernachtelijk uur dienst. Politiemensen bleven ter plekke om ongelukken te voorkomen. Maredijk Speeltuinvereniging Rondom de Maredijk houdt vandaag een bingo-avond in het club huis aan de Maredijk. Aan vang acht uur. Taalcursus Ter ajsluitxng van de taalcur sussen in het Leidse Volkshuis wordt vanavond een gezellige bijeenkomst met een quiz, volksdansen en sketches ge houden. Aanvang kwart voor acht in de grote zaal van het Volkshuis, waar ook informa tie over die nieuwe cursussen wordt gegeven. LEIDEN - De Stichting Jeugd- tandverzorging zal zich met in gang van het nieuwe schooljaar ook gaan richten op de kleuters. Behalve lagere schoolkinderen kunnen dan ook leerlingen van de kleuterschool bij de school- tandarts terecht. Door deze uit breiding wordt het aantal patiën tjes van de schooltandartsen weer wat groter. De laatste jaren daalde het patiëntenaantal alleen maar en dit bracht de jeugdtand- verzorgingsdienst in financiële moeilijkheden. De kosten die de dienst voor een patiëntje maakt worden name lijk maar voor 75 procent ver goed door het ziekenfonds of de LEIDEN - "De Breestraat ligt open. En U zult er nauwelijks van merken", laat de mid denstand met raamaffiches geruststellend weten. Het moet echter weinigen zijn ontgaan dat zaterdagmid dag midden in Breestraat het voetbalspel werd beoefend. En dat is toch geen alledaags gebeuren in deze ader van het Leidse verkeer. Op de straat traden pupillen (6 en 7 jaar) van voetbalvereni ging Roodenburg met elkaar in het met dranghekken om zoomd strijdperk. Het ging er fel aan toe, maar de lichame lijke schade bleef beperkt tot een schaafwond. Dit zaal- voetbal-in-de-open-lucht werd afgewisseld met bord- schieten en penaltyschieten. De animo daarvoor bleek bij de jeugdige voetballers en voetbalsters echter vrij ge ring. Zoals ook de publieke belangstelling de organisato ren enigszins tegenviel. ouders zelf. De overige 25 pro cent moet de gemeente betalen. Omdat het aantal patientjes daal de maar de personeelsgrootte en huisvestingskosten van de stich ting hetzelfde bleven, stegen de kosten per kind. Op die manier werd de rekening voor de ge meente hoger en daartegen ont stond steeds meer weerstand Om de financiële moeilijkheden iets te lenigen werden onlangs de drie beleiders van de jeugdtand- verzorgingsdienst ontslagen De ze begeleiders brachten de kin deren van 37 scholen in Leiden naar de schooltandarts in het GG en GD-gebouw of de Bernhard- kade. Nu deze begeleiding weg valt, zullen de kinderen óf op ei gen gelegenheid naar de school tandarts moeten, óf door de ou ders worden gebracht. Deze af schaffing van de begeleiding was een besluit van het bestuur van de stichting, waartegen door de werknemers protest werd aange tekend. Zij gingen met een peti tie langs de 37 schoolhoofden, die zich allen tegen het besluit van het stichtingsbestuur uit spraken. Volgens tandarts Teune, die be stuurslid van de stichting is, heeft het ontslag echter ook zijn voordelen. "Het afschaffen van de begeleiding werkt kostenbe sparend. Daarnaast moeten de ouders nu samen met hun kind naar de schooltandarts. die zo ouder en kind samen kan voor lichten. Bovendien, wanneer een kind van de lagere school afkomt houdt de voorziening schooltan darts op. Het kind zal dan toch naar een huistandarts moeten en dat gebeurt gemakkelijker wan neer er contact tussen ouders en tandarts bestaat". De heer Sips, hoofd van de jeugd- tandverzorgingsdienst, ziet ech ter ook nadelen aan de afschaf fing van de begeleiding. "De ou ders moeten nu zelf mee naar de schooltandarts. dat is natuurlijk prachtig. Maar je hebt ook kans dat ze niet gaan en het kind dus helemaal geen tandarts bezoekt. Ook is er kans dat ouders, wan neer ze toch zelf mee moeten, naar de huistandarts "op de hoek" gaan En dat betekent weer een daling van het aantal patiëntjes". Een tussenoplossing, zoals die op scholen in Alphen. een aantal randgemeenten en een aantal scholen m Leiden geldt, zou de zogenaamde dental-car zijn. Dat is een busje dat langs de verschil lende scholen rijdt en de kinde ren daar ter plaatse behandelt Zowel Teune als Sips vrezen ech ter dat de gemeente Leiden deze oplossing te duur vindt. "Er moeten dan speciale aansluitin gen op die scholen gemaakt wor den. waaruit de bus energie kan putten. Bovendien valt de huur dan weg die wij de gemeente be talen voor de twee centra in de GG en GD en aan de Bernhard- kade". Of de Stichting Jeugdtandverzor- ging met het ontslag van de drie begeleiders uit de financiële moeilijkheden is, kan nog niet worden gezegd. Volgens Sips en Teune hangt dat helemaal af van het aantal patientjes dat het vol gend jaar naar de schooltandarts gaat. Zeker is wel dat de dienst er een zekere verandering in de dienstverlening komt. Er komt meer aandacht voor de voorlich ting op scholen. Daarnaast blijft de zorg voor het gebit zelf wel be staan, maar dan vooral voor kin deren uit sociaal zwakkere mi lieus en kinderen van etnische minderheden. LEIDEN - Het bestuur van de Pro testants-Christelijke Schoolver eniging is niet gelukkig met het vorig week genomen besluit van staatssecretaris Hermes om drie bijzondere scholen in Leiden op te heffen. De staatssecretaris is van mening dat deze scholen "niet geacht worden in de reële behoefte te voorzien". Het bestuur wil zo snel mogelijk contact opnemen met Hermes om te bespreken hoe het een en ander moet worden geregeld. Het bestuur vraagt zich ook af wel ke maatstaven Hermes hanteert. Eerdere verzoeken voor instand houding van het bestuur werden enkele maanden geleden wèl ge honoreerd. De kleuterscholen "De kleine we reld" en de "Springplank" en de lagere school "Prinses Marijke", die te lang beneden het gemid delde leerlingen aantal zitten, mogen overigens het nieuwe schooljaar nog gewoon draaien. Dat jaar kunnen de scholen ge bruiken om de "nodige maatre gelen voor te bereiden en zich nader te beraden over de wijze waarop in deze situatie het best in de behoefte aan kleuter- en la ger onderwijs ter plaatse kan worden voorzien", aldus de staatssecretaris. Toen alles nog vreedzaam was: krakers en sympathisanten stellen door middel van toneel op de Haarlemmer straat speculanten en de leegstandswet aan de kaak. Geen alledaags beeld: een lange rij bussen door de Haarlemmerstraat. LEIDEN - Alsof hij nog dage lijks luid bellend zijn rondjes door Leiden maakt. Zo stond de A 327, de vroegere Leidse stadstram, de hele zaterdag bij de NZH-garage aan de Rijnsburgerweg in het zonne tje te fonkelen. De blauwe tram - onlangs gerestaureerd - was daar opgesteld in ver band met de festiviteiten rond het honderdjarig be staan van de Noord- en Zuid- Hollandse Vervoersmaat schappij. Veel mensen waren naar het onderkomen van de bus maatschappij getogen om de ze NZH-oude glorie (nog) eens te bezichtigen. Het werd vooral een dag van herinne ringen ophalen. Zeker ook voor de NZH-gepensioneer- den, die in het programma van hun dagje-uit natuurlijk ook een kijkje bij de 'Boeda- pester' (de trams werden ge bouwd in de Hongaarse hoofdstad) hadden opgeno men. er hele boeken over kunnen volschrijven", zo ver zekerden ze elkaar. Eén van hen, die in 1945 als tram- chauffeur bij de NZH in dienst trad: "Bij Matze aan de "Ik Hogewoerd dienden destijds meisjes uit Noordwijk. Op za terdagmiddag was het altijd schoonmaken geblazen en vlakbij de halte van de tram stond dan een emmer water Al een paar keer was ik uit de tram gestapt en had die em mer in de zaak leeg gegooid. 'We krijgen je nog wel een keer', riepen die meisjes. En. ja hoor. Op een zaterdag - ik De vroegere stadstram, die bij de NZH aan de Rijnsburgerweg te zien teas. had weer die emmer opge pakt en leeggegooid - kwam een van die meisjes de zaak van Matze uit Met een volle emmer in haar handen. Voor dat ik de deur dicht had kun nen doen, had ze al gegooid. Ik was van onder tot boven kletsnat" Behalve herinneringen opha len, werd de blauwe tram ook druk gefotgrafeerd Datzelf de gebeurde ook by de pre sentatie van oude bussen in de stad. Een jaarlijks gebeu- ^ren, dat door de autobusclub wordt georganiseerd en nu met het NZH-jubileum naar Haarlem en Leiden was ge haald. De toer leidde ook door de Haarlemmerstraat en dat leek op een drukke dag als zaterdag niet zo n goed idee. "Maar alles is goed gegaan", aldus NZH'er Leeuwenburg. "We hebben geen enkele ver traging opgelopen" Veel be kyks trok de combinatie van oude en uiterst moderne au tobusscn in elk geval wel. Ook op het terrein voor de Grocnoordhal, waar de bus sen na de rondrit nog een paar uur stonden opgesteld, bleek de interesse groot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3