Basis voor progressief college Ludiek protest leerlingen Agnesscholengemeenschap Ie, forestier gWoning aan fï Hoflaan gekraakt en' Verkiezingsuitslag in Leiden: D 66 CDA verliest basilicum Leidse stadsrubriek Leiden beantwoordt aan landelijk beeld Mededeling van de Reinigingsdienst 11^ ENSDAG 27 MEI 1981 lEIDEN - Twee jongens en een meisje, alle drie Leide- ht naars, hebben deze week een go© woning aan de Hoflaan ge- Vei kraakt. Omdat zij hun wo- ima ning aan Van ^er Tasstraat dj, zouden moeten verlaten, na- pr< men de drie hun intrek in het leegstaande huis van de wo- Cai ningbouwvereniging De l( Eensgezindheid. Vlak nadat de politie gistermid- issii dag van de kraakactie op de hoogte was gesteld, kreeg zij een van de krakers aan het bureau. Door onbekenden I or waren de drie uit de woning lujj aan de Hoflaan gezet. Met medeweten van de politie en de woningbouwvereniging konden de drie echter weer terugkeren naar het gekraak- te huis. De wijkdienst zal nu bemiddelen bij een poging de 1Ji drie Leidenaars onderdak te verschaffen óf aan de Hof- ^aJ laan óf in hun oude woning v aan de van der Tasstraat. ek) School aan Potgieterlaan bezet Scholieren van Agnes bezetten vannacht en vanochtend het schoolgebouw aan de Potgieterlaan uit j tegen de voorgenomen verhuizing naar het hoofdgebouw in de Eijmerspoelstraat. LEIDEN - Leerlingen van de Ag nes Scholengemeenschap aan de Potgieterlaan hebben vannacht en vanochtend op ludieke wijze hun school bezet. Zij willen hier mee protesteren tegen de over plaatsing volgend schooljaar naar het hoofdgebouw aan de Eijmerspoelstraat. Er is geen sprake van een 'kraakac tie'. "We hebben er ook geen puinhoop van gemaakt", sprak het actiecomité vanochtend. "De buurt zal alleen wat spandoeken zien en protestzangen horen". De leerlingen zijn gisteravond om elf uur het gebouw aan de Pot gieterlaan binnen gegaan en heb ben daar de nacht doorgebracht. Een nachtelijk bezoekje van de politie (nadat ongeruste ouders hadden opgebeld) leverde ook verder geen problemen op. In de loop van de dag werd de bezet ting beëindigd. De leraren wer den vanmorgen normaal toegela ten en kregen zelfs koffie. Alleen was er geen sprake van lesgeven. Het onderwijzend personeel leek daar trouwens niet erg mee te zit ten. Een enkele docent onder schreef zelfs het protest van de actievoerders. Eén van de leerlingen: "Wij willen duidelijk maken dat we hier heel graag willen blijven. Het bestuur dat enige maanden geleden het besluit tot overplaatsing nam. heeft nooit met ons overlegd of zelfs maar gevraagd wat wij leer lingen van de voorgenomen overplaatsing vinden". Terugloop De hele mavo-afdeling en alle der de klassen van de havo zitten tot ieders genoegen al jarenlang - wegens ruimtegebrek in het hoofdgebouw - in het pand aan de Potgieterlaan. De laatste jaren werd wegens terugloop van het leerlingenaantal echter niet alle lokalen meer gebruikt. •ij Daarom ook willen bestuur en schoolleiding de tweehonderd leerlingen van de dependance het komend schooljaar in loka len bij het hoofdgebouw huisves- ten. Daar is door de leerlingen van het hoofdgebouw echter fel tegen geprotesteerd omdat dan de fraai opgezette ecologische tuin er aan zou gaan. De rector van het Agnes. A.J.L. Tromm beaamt dat een deel van de tuin aan de nieuwbouw moet worden opgeofferd. "Een flink deel zelfs. Maar er rest ons helaas geen andere mogelijkheid". Het is in elk geval onvermijdelijk dat de dependance aan de Pogie- terlaan volgend jaar verleden tijd is. Hoe vervelend de bezetters dat ook vinden. "Als mavo-afde ling zitten we hier prima. Het is ontzettend gezellig en dat vinden de leraren ook. Als we moeten verkassen laten ze dat dan lang zaam jaar voor jaar afbouwen. Wy hebben hier onze plaats ge vonden en zien er niets in om straks in de grote massa van het Agnes op te gaan. Vandaag heb ben we er in ieder geval nog een gezellige dag van gemaakt." (ADVERTENTIE) .LEIDEN - De verkiezings- uitslag in Leiden zou een links college een meer so lide basis geven. Dat zeg gen de fractieleiders van PvdA en D'66 in de Leidse gemeenteraad. Ervan uit gaande dat de uitslag bij de komende raadsverkie zingen hetzelfde is, dan behalen beide partijen sa men een meerderheid in de raad. JDe Partij van de Arbeid haalt om- gerekend 15 zetels en dat is er j één meer dan bij de huidige ze telverdeling. D'66 zou twee raadszetels winnen en op vijf ko men. PPR en CPN behouden hun zetel. De PSP blijft de vijfde i partij, maar zakt terug tot één ze tel. Het grootste verlies in Leiden, dat wil zeggen ten opzichte van de vorige raadsverkiezingen, lijdt het CDA. Van de elf zetels van dit moment, zou het CDA er liefst drie verliezen. Met acht ze tels zou de partij even groot wor den als de WD, die één zetel wint. Toontje lager WD-fractieleider Kuijers wuift een PvdA/D'66-college weg. "Het zittende college heeft een brede re steun onder de Leidse bevol king gekregen. Van 21 naar 23 ze tels, dat is toch een breder draag vlak dan de 20 van PvdA en D'66", aldus Kuijers. "Ik vindt het overigens opmerkelijk dat de WD, in tegenstelling tot de lan delijke ontwikkeling, in Leiden wint". CDA-leider Driessen vindt het vol strekt ondoenlijk om deze uit slag voor de Tweede Kamer om te rekenen naar de Leidse ge meenteraad. "Het maakt nogal uit of men te maken heeft met de huurpolitiek van Den Uyl of de verkeerspolitiek van wethouder Waal", zegt Driessen fijntjes. En hij voegt eraan toe dat de PvdA nu toch een toontje lager moet zingen. "En dat gaat die heren niet gemakkelijk af', hoont de Leidse CDA-aanvoerder. Driessen wijst erop dat er tussen de uitslagen van Kamer- en ge meenteraadsverkiezingen in '77 en '78 ook enorme verschillen za ten. Volgens hem ligt dat nauwe lijks aan het opkomstpercentage. Het zijn volgens Driessen de plaatselijke factoren die een voorname rol spelen bij de raads verkiezingen. De uitslag in Leiden is tegen de achtergrond van de vorige raads verkiezingen een duidelijke 'ruk naar links'. De vijf linkse partijen zouden liefst 23 van de 39 raads zetels bezetten. De vorming van een progressief college is in Lei den echter een moeizame aange legenheid. Het linkse college van '74 had te kampen met botsingen tussen PvdA en PSP. Die botsingen waren zo hevig dat in 1978, ondanks een linkse meerderheid in de raad, mede op aandrang van D'66 werd afgezien van een progressief college. De basis hiervoor was volgens PvdA en D'66 te smal. Een college van PvdA en WD kwam tot stand. Bij de wethoudersverdeling viel D'66 uit de boot Werkbaar De vorming van een links college dat kan steunen op een meerder heid van PvdA en D'66 lijkt nu voor Leiden in het verschiet te liggen. Hoekema (D'66), meer malen genoemd als kandidaat-' wethouder in een volgend colle ge, vindt deze meerderheid am per werkbaar. Hij denkt aan een "werkbare meerderheid van ten minste 21 of 22 zetels". Dat bete kent volgens Hoekema dat er ge tracht moet worden om met de "WD tot overeenstemming te ko men over een duidelijker pro gressief beleid. Hoekema noemt in dit verband de kwesties van de grondpolitiek (erfpacht) en van artsen in loon dienst (gezondheidscentrum in de Mors en de Stevenshof). Ver der zegt hij blij te zijn met het verlies van het CDA. "Hun stijl van oppositie voeren staat ons niet aan. Door de grote program matische verschillen kan het CDA bij de collegevorming bui ten beschouwing blyven", aldus Hoekema. De Partij van de Arbeid in Leiden verloor ten opzichte van de vori ge Kamerverkiezingen bijna zes procent, ten opzichte van de raadsverkiezing van '78 was er een licht herstel. Wethouder Van Dam: "De Leidse kiezers rea geerden erg snel op het uitblij ven van een tweede kabinet Den Uyl. Het verlies dat de PvdA lan delijk nu lijdt, leed de PvdA in Leiden al in '78". Fractieleider Peters: "Een links college wordt weer mogelijk. Maar vergis je niet. Rechts hoeft ook maar twee zetels te winnen om een meerderheid in de raad te behalen". (Ocimum basilicum) Ook wel konings- 'V kruid genaamd. Le forestier maakt er enthou siast gebruik van. j Kent z'n kruiden als geen ander En dat proeft U. Kom maar eens diner, v.„ - gezelschappen is een aparte ruim- Reserveren te beschikbaar, gewenst. LEIDEN 'J {ZI lp door René van der Velden Jaap Visser LEIDEN - D'66 is in Leiden de grote winnaar, de PvdA de grote verlie zer, het CDA lijdt eveneens verlies, maar minder. Het landelijk beeld is dus ook in Leiden waarneembaar. Alleen de WD en de RPF maken hierop een uitzondering. haalde in Leiden 12.3 procent van de stemmen, een winst van 4.4 procent. Alleen bij de Europese verkiezingen van '79 scoorde D'66 ho ger (13.3 procent). De PvdA zakte van 41.3 procent naar 35.6, een verlies van 5.7 procent. Het verlies is vrijwel gelijk aan het landelijk verlies. Het is een licht herstel ten opzichte van de raadsverkiezingen ('78), maar een lichte daling ten opzichte van de Europese verkiezingen ('79). Ten opzichte van het lan delijk gemiddelde scoort de PvdA in Leiden nog altijd erg hoog. Het CDA verloor 1.7 procent en kwam op 19.4 procent. Dat is het laagste resultaat dat de christen-democraten in Leiden ooit boekten. Voor het eerst ook, dat men beneden de 20 procent komt. Het verlies in Leiden is ook groter dan het landelijk gemiddelde. De WD kwam in Leiden gunstiger uit de bus dan in de rest van Neder land. De WD won in Leiden enigszins: 0.2 procent en kwam op 18.6. Dat is 1.3 procent hoger dan het landelijk gemiddelde, waar bovendien de WD juist enigszins verloor. De PSP wordt in Leiden de vijfde partij. Met 3.9 procent van de stemmen - een winst van 2 procent - heeft de PSP in Leiden meer aanhang dan landelijk. Ook de winst was groter. De PSP is de PPR (3.2 procent) en de CPN (3.0 procent) voorbij gestreefd. De PPR boekte in Leiden een winst van 0.6 procent. De CPN won hetzelf de percentage. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde deden deze partijen het in Leiden iets beter. Op hemelvaartsdag, donderdag 28 mei wordt er geen huisvuil en grofvuil opgehaald. Laat op die dag A.U B. geen huisvuilzakken of ander weggooimateriaal buiten staan. Met dank voor De Direktie. Supergrond De komst van de Digrospar- keergarage op een stuk ter rein van Krantz aan de Lan- gegracht is een stuk dichter bij gebracht. Supergrutter Jan van den Broek van Di- gros wil de garage zelf bou wen, een dikke honderd plaatsen voor de Digros zelf, een dikke tweehonderd plaatsen voor de verlichting van de parkeerdruk in de bin nenstad. Van den Broek zorgt "zelf' voor de exploita tie van de garage; van die zorg is de gemeente ook al af. Dan nog een mooie route via de Lange Mare naar het cen trum; dan zijn de winkeliers daar ook tevreden. Het schept werkgelegenheid. Prachtig, voor. iedereen die van parkeergarages houdt of de garages als noodzakelijk kwaad ziet. Maar de gemeente heeft zich wel 'enkele centen verteld'. Een tekort van meer dan een miljoen bij de uitgifte van de grond aan Digros, omdat de gemeente de Krantz-grond in 1977 zo duur gekocht heeft. De gemeente wilde er toen nog woningen laten bouwen, met het rijk als gulle gever voor de woningbouw achter de hand. Het rijk geeft echter nog geen cent voor parkeer garages; dus ook niet voor de parkeergarage die de ge meente nog geen jaar na de dure aan- of miskoop plotse ling op het Krantzterrein wil de neerpoten. Hoe werk je nu zo'n tekort van een miljoen weg? Een groot probleem. Het meeste weg- werk-geld wordt gehaald uit reservepotjes van de gemeen te voor verliezen die de ge meente op de exploitatie van gronden in de wijk Noord- vest zou kunnen lijden. Te genvallers bij aankopen in Noord vest zijn dus nu niet meer gewenst als Van den Broek ingaat op het bod van de gemeente. Het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid is ook zo'n probleem. Wij lezen daarin heel duidelijk het standpunt "dat geen gemeen tegelden aan de bouw en ex ploitatie van parkeergarages wordt besteed". Als de ge meente duur gekochte grond uitgeeft aan Digros en er maar liefst een miljoen aan gemeentegelden bij inschiet, dan draagt de gemeente de Het alternatieve stembureau van de PSP-jongeren: voor minderjarigen nodige stenen bij aan de ex ploitatie van de Digros-par- keergarage. Dat is dus duide lijk in strijd met het PvdA- verkiezingsprogramma. Nee dat is helemaal niet duide lijk, vindt PvdA-wethouder Waal, de wethouder van ver keer en ruimtelijke orde. Ons verhaal klopt niet. "Dat pro gramma moet je anders le zen", zegt ook Maric-Anne Koning. PvdA-raadslid van ruimtelijke orde. "Als de marktprijs lager ligt dan geef je de grond tegen een lagere prijs uit", zegt zij ("ik was destijds als enige van de PvdA-fractie tegen de aan koop van het Krantzcom- plex"). "Hadden wij het niet van Wilma gekocht dan had De Bolster het terrein ge kocht", zegt Waal. "Anders wordt ons altijd verweten dat wij te laat zijn met aanko pen". Te vroeg en te duur is ook niet goed, denken wij - dwarslig gers - dan. "Het was geen miskoop" zegt Waal. Hij be kent aanhanger van de "func tionele theorie" te zijn; de grondprijs staat in verband met wat je op die grond tot stand wilt brengen. De grondprijs verschilt of je op een stuk grond een park, vrije sectorwoningen, wo ningwetwoningen of een par keergarage neerzet. En de prijs die aan Digros voor de Krantzgrond gevraagd wordt, komt overeen met de huidige marktwaarde van grond voor een parkeergara ge. De gemeentegelden die je op het ene stuk grond verliest (de parkeergarage), krijg je terug door op andere gron den te winnen; in dit geval dus op gronden in Noord- vest Alles goed en wel, functionele theorie of niet; het tekort van een miljoen op het Krantzter rein wordt uit de zakken van toekomstige gebruikers en bewoners van Noordvest ge klopt En hoe zit dat nu met dat PvdA-verkiezingspro- gramma? De gronduitgifte van het stuk Krantzterrein blijft verdacht veel lijken op een verkapte subsidie van ge meentegelden ter waarde van een vette miljoen om de ex ploitatie van de Digros-gara- ge zo min mogelijk verliesge vend te laten zyn. "Nee. zo mag je niet denken", vindt Waal, "Dat doen de meest rechtse figuren nog niet An ders zou je op dat stuk Krantzterrein alleen een flat van twintig lagen kunnen neerzetten". Dus toch een miskoop? "Nee, het was geen miskoop", zegt Waal. enzo voorts. Misschien brengt het PvdA- verkiezingsprogramma '82- '86 duidelijkheid, hoewel on duidelijkheid ook een han dclsmerk kan zyn. Vertekend Minderjarig, mindermondig? Helemaal niet, vinden de PSP-jongeren. Wanneer je 16 of 17 bent heb je een groot aantal verantwoordelijkhe den behalve een politieke verantwoordelijkheid. Je kunt na je zestiende zelf be slissen of je gaat werken of doorleren, je mag naar alle •films gaan. sterke drank ko pen en brommer njden. Re den genoeg, vinden de paci fistische jongeren, om de stemgerechtigde leeftyd te verlagen naar 16 jaar. De politiek beslist vaak over za ken die jongeren aangaan zo als huisvesting, onderwys, jeugdwerk/jeugdlonen, club huizen/jongerencentra en dienstplicht. Zaken waar jon geren van 16 en 17 jaar mee te maken hebben maar niet over mee mogen praten. Dat moet veranderen, aldus de PSP-jeugd. Argumenten tegen de verla ging van de stemgerechtigde leeftyd wijst de jeugd met kracht van de hand. Opmer kingen als "op die leeftyd ben je nog met geinteres seerd in de politiek" vallen volgens de PSP-jongeren on der de categorie 'flauwekul'. Immers, er zyn genoeg vol wassenen die helemaal niets om de politiek geven De pas opgerichte PSP-jonge- rengrocp hield gistermiddag tussen drie en zes uur alter natieve verkiezingen voor 16 en 17-jarigen op het Stad huisplein. De opkomst was nu niet bepaald groot te noe men. In totaal brachten 41 tieners hun stem uit. De alter natieve verkiezingsuitslag vertoonde overigens een lich te afwyking met de echte. De PvdA verzamelde vier stem men, het CDA slechts één. de WD vier. D 66 drie, SGP één. PPR drie en de PSP 25.... Volgens het PSP-jong Giltam de Valk moeten we deze uita- lag niet als representatief voor het stemgedrag van de gehele Leidse jeugd beschou wen. Volgens hem geeft de uistlag "een wat vertekend beeld" omdat het om een PSP-actie ging. Een actie om de stemgerechtig de leeftyd te verlagen, meer niet "Zo'n alternatieve ver kiezing is natuurlijk leuker dan zomaar wat handteke ningen te verzamelen", merkt Giliam op. "Deze uit slag wordt samen met de uit slag van de alternatieve ver kiezingen in Voorschoten naar Den Haag gestuurd. In de toekomst willen we nau wer contact zoeken met an- dere jongeren organisaties van politieke partijen en dan gezamenlijk gaan stryden voor verlaging van die leef tydsgrens"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3