'Resterend risico verwaarloosbaar' DNA-onderzoek: optimisten contra sceptici Lucas Reijnders: gevaren worden altijd onderschat Vernielingen in kraakflals aan Ter Haarkade Maatregelen in Leeuwenhoek Tijdelijk gebouwtje voor sociale dienst ZATERDAG 23 MEI 1981 Oplossing voor voedselprobleem of aanzet tot ontwikkeling van biologische wapens? DNA is opgebouwd uil iweesi gen die als een dubbelspiraal i kaar zitten. LEIDEN - Zelfs onze bloedeigen tulpen hebben met DNA te ma ken. In de zeventiende eeuw kreeg Nederland zijn tulpenfaam doordat verschillende soorten tulpen met elkaar werden ge kruist. Een mooier en ook wel steviger soort was het resultaat. Wat daar precies bij gebeurde was iedereen onduidelijk. Altijd even afwachten wat het gevolg van de kruising zou zijn Toch werd daarmee de kiem van recombinant DNA gelegd. Kunstmatige recombinatie van het DNA wel te verstaan, want ook de natuur zelf mag graag aan zichzelf knutselen. Wat houdt dat recombinant DNA- onderzoek, waarbij niet in de na tuur maar in laboratoria wordt geexperimenteerd, nu precies in? Voor de uitleg daarvan ko men wc allereerst bi j de cellen te recht. Alle levende organismen zijn opgebouwd uit cellen Nu heb je enerzijds hoger ontwik kelde organismen (zoals mensen) en anderzijds lager ontwikkelde organismen (zoals gisten). De eerste soort heeft verschillende soorten cellen met verschillende functies, de andere is behept met maar één soort cel. In 2 i cel bevindt zich een kern c daarin zit een zuur dat het DNA wordt genoemd. Dat DNA is op gebouwd uil twee strengen die als een soort dubbelspiraal in el kaar zitten. Het lijkt op een wen teltrap. Eén van de taken van het DNA is hel doorgeven van infor matie aan volgende generaties, de erfelijke eigenschappen. Als er nu iets aan het DNA veran dert, dan veranderen die erfelij ke eigenschappen ook. In de na tuur gebeurt dat met enige regel maat. Binnen een bepaald type plant met rode bloemen, zie je in eens een plant met een witte bloem. Zoiets wordt natuurlijke DNA-recombinatie genoemd Kunstmatige DNA-recombinatie wil dus zeggen dat doelbewust stukken DNA van organisme A worden ingebracht in het DNA van organisme B. De kennis die met het blootleggen van DNA is gegroeid is volgens wetenschap pers van gigantisch belang. Die kennis en de mogelijkheid met DNA te experimenteren biedt volgens wetenschappers een zeer interessante toekomst. Kanker eerste betreft: met het DNA-on derzoek hopen wetenschappers meer te weten te komen over een ziekte als kanker en de mogelijke bestrijding daarvan. Ook erfelij ke ziekten zouden een halt kun nen worden toegeroepen. Verder kunnen met behulp van de ken nis over het DNA geneesmidde len goedkoper en in grotere hoe veelheden worden geprodu ceerd. Ook in de agrarische sector lijken drastische veranderingen voor de deur staant. Sterke en pro- dukticvc gewassen kuniu n WOT den ontwikkeld, waardoor - vol gens de grootste optimisten - het voedselprobleem daadwerkelijk kan worden aangepakt. Mislukte oogsten vormen dan een zeldza mer verschijnsel. Aan de andere kant zijn er ook we tenschappers die wat sceptischer tegenover het DNA-fcnomecn staan. Zn wnzen op de gevaren. Volgens hen biedt DNA naast al het goede ook de mogelijkheid om biologische wapens te ont wikkelen en bestaat het gevaar dat het natuurlijk evenwicht wordt verstoord. Met alle moge lijk gevolgen vandien. LEIDEN - In krantenartikelen wordt de uitleg veelal beperkt tot iets als 'erfelijk geknut sel'. Niet uit luiheid maar om de doodeenvoudige reden dat het zogenaamde recombi nant DNA-onderzoek niet in een paar zinnen is uitgelegd. Een zo ingewikkelde materie dat de discussie over de gevaren, de veiligheidseisen en wat dies meer zij voornamelijk binnen een select groepje deskundigen is gevoerd. Is kernenergie praktisch dagelijkse gesprekstof, DNA speelt zich grotendeels boven onze hoofden af. de universiteit er veel Trouwens: voor leken lijkt met de conclusies van een door de rege ring ingestelde commissie het Salomonsoordeel geveld. Deze uit brede kring samengestelde club van deskundigen - luiste rend naar de naam commissie ad hoe recombinant DNA-werk- zaamheden - kwam vorige maand met haar eindrapport. Daarin staan nieuwe richtlijnen voor het 'erfelijk geknutsel'. Ex perimenten die eerder zwaar werden beveiligd, kunnen met nu met minder veiligheidsvoor- LEIDEN - Alle commissies en rapporten ten spijt, dr. Lucas Reijnders is nog allerminst overtuigd van het heilzame karakter van het recombinant DNA-onder zoek. Reijnders, werkzaam bij de Hilversumse stich ting Natuur en Milieu, geldt al enkele jaren als een van de meest prominente opponenten van uitbrei ding van de experimenten met het DNA-molecuul. pen betreft, volgens Schilperoort, hetzelfde voor als de bewuste bacterie. Ook historisch gezien vindt Reijnders dat de nodige voorzichtigheid moet worden betracht. "De geschie denis heeft geleerd dat gevaren altijd worden onder- schat. Daarom moet de wetenschap veel voorzichti- Rob in t Veld (bureau veiligheid schriften worden omringd. De vermeende i^sico's aan het DNA- onderzoek zijn veel kleiner dan hier altijd werd verondersteld. Zo stelt de commissie. Is daarmee inderdaad het laatste woord gesproken? Nog niet hele maal. Over de ethische en maat schappelijke aspecten van de zaak (of dat geknutsel nu wel al- lemaal kan en hoever dat mag gaan) moet een andere, deze week geïnstalleerde commissie onder leiding van PvdA'er Oele zich nog uitspreken. Leiden Ook in laboratoria in de Leeuwen hoek wordt recombinant-DNA onderwerp van onderzoek, zij het op vrij beperkte schaal. PSP- raadslid Annelies Ponsen stelde over het verlenen van een hin derwetvergunning voor dat DNA-onderzoek vragen in de ge meenteraad. Was dat nu wel zo verstandig met de geplande wo ningbouw in de Leeuwenhoek en hoe zit het nu met de nieuwe richtlijnen? Het college van bur gemeester en wethouders heeft inmiddels geprobeerd haar ge rust te stellen. geval heel weinig te vrezen. De voorzieningen zijn dermate scherp dat de resterende risico's verwaarloosbaar zijn. Zeker in het hele pakket van veiligheids maatregelen die getroffen moe ten worden". Inschaling Het rapport van de commissie ad hoe recombinant DNA heeft daar geen verandering in kunnen bren gen. Zegt Reijnders: "Het punt is dat die commissie heeft nagekakeld wat er in het buitenland op dat gebied aan rapporten is verschenen". Er zijn vol gens hem nog altijd veel onbeantwoorde vragen. Vragen die vooral liggen op het gebied van de orga nismen waarmee wordt gewerkt. Dat was in eerste instantie de bacterie, die luisterde naar de codenaam Escheri coli K 12. Ontsnapte die bacterie aan de laboratoria-ruimten en kwam in de natuur terecht, dan was dat geen ramp. Want E coli K 12 kan zich niet in de natuur handhaven. Maar er wordt nu ook met andere organismen geëxperimen teerd en "daarover is nog veel onduidelijk", zegt Reijnders. Overigens geldt daar. wat het ontsnap- ger zijn dan nu het geval is". Vervelend vindt Reijn ders het ook dat de kloof tussen de voor- en tegen standers met het verschijnen van het DNA-rapport veel groter is geworden. "Nadat er al die tijd rekening is gehouden met de criti ci, zijn nu alleen nog maar de gouden bergen overge bleven. Wat dat betreft had men een voorbeeld aan het buitenland moeten nemen. In Engeland en Amerika zijn in de groepjes deskundigen die zich over de risico's van het recombinant DNA-onder zoek bogen, werden ook de critici opgenomen. Dat is in Nederland helaas niet het geval geweest. Het is dus logisch dat kanttekeningen altijd achteraf wor den gemaakt. En het verwijt dat wij de disucssie verziekt zouden hebben, vind ik echt heel merk- De toekomstige bcwc waardig. Op louter zakelijke gronden hebben we Leeuwenhoek kunnen dus ge angst gecreëerd. Maar dat is toch niet fout. Die angst rust zijn? In 't Veld "Van het is juist heel reëel". DNA-onderzoek hoeven ze in elk ersiteit): "Mevrouw Ponsen heeft het kennelijk niet zo goed begrepen. Die vergunning is ver leend op grond v^n veiligheids voorschriften die in samen spraak mer de Arbeidsinspectie en de inspectie van volksgezond heid zijn opgesteld. Voorschrif ten die beslist strenger zijn dan die nieuwe richtlijnen van de commissie en daar zal bok geen verandering in komen. Het is de universiteit er immers veel aan gelegen om boven verdenking te blijv De gevaren van DNA-onderzoek zijn volgens een bepaalde formu le ingeschaald, variërend van Cl tot en met CIV. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de risico's. Voor de Sylvius-laboratoria is men uit gekomen op CII en voor het bio chemisch laboratorium op Cl. Aan de hand daarvan zijn veilig heidsvoorschriften vastgesteld Het is de bedoeling dat in Rijs wijk dan nog een CIII laborato rium van TNO verrijst. Goed, de discussie rond DNA lijkt enigszins verstomd en als ie mand zich daar gelukkig mee zal prijzen, dan is het wel prof. dr. RA. Schilperoort. hoogleraar biochemie aan de Leidse univer siteit. Dat die discussie al jaren lang in politiek vaarwater zwemt, is hem een doorn in het oog. "Een politicus moet zich eerst op de hoogte stellen en niet de zaak misleiden", zo karakteriseert hij de parlementaire opponenten van DNA-onderzoek. "Het is hier en daar soms voorgesteld alsof het om iets als kernenergie ging Aan eerlijke voorlichting heeft het al die tijd ontbroken. Begrijp me goed: ik zie de noodzaak van een goede discussie over deze zaak zeker in. Maar we moeten elkaar geen angst aanpraten. Het woordje angst moet vervangen worden door het woordje be zorgd", aldus Schilperoort Prof. Schilperoort: 'In vergelijking met de risico's van de petrochemi sche industrie is hel gevaar nul komma nul". Eenmaal op temperatuur geko men, maakt hij zich ook boos over, wat je zou kunnen om schrijven als 'selectieve veront waardiging'. "Kijk nu eens naar het Academisch Ziekenhuis Midden in de stad gesitueerd en wat dacht je dat daar voor ge vaarlijke stoffen worden ge bruikt. Daarbij valt het DNA-on derzoek werkelijk in het niet. Hoor je daar iemand over?" "Bovendien hebben wij hier bij de universiteit vakbekwame men sen die over de veiligheid waken. (Schilperoort verwijst daarbij naar In 't Veld, red.) Het is toch te gek om te denken dat er daar voor geen maatregelen te treffen zijn. Natuurlijk kan dat. Nee. dat gevaai van DNA-onderzoek valt echt reuze mee Weet je wat veel gevaarlijker is? De autogassen waar we ons dagelijks aan bloot stellen en hoor je daar iemand Industrie Nog gloedvoller wordt zijn betoog als het nut en de toekomst van het DNA-werk ter sprake komt "De mogelijkheden zijn gigan tisch groot, vooral uit medisch oogpunt De kennis die de afge lopen vijf jaar. juist dank zu het DNA-onderzoek ontstond, is erg groot". Schilperoort zou het ook zeer toe juichen als de industrie de kans kreeg zich goed op de DNA mo gelijkheden te storten. "Dat zou te zijner tud werkelijk duizenden arbeidsplaatsen op kunnen leve ren. Commerciahsatie gevaar lijk? Ja. er schuilt wel enig ge vaar in als de bedrijven met el kaar in een concurrentieslag U.i.in Maar h< v. da' I drijven als Gist Brocades en Uni lever met dezelfde veiligheidsei sen moeten werken als wij. Trou wens in vergelijking met de risi co's van de petrochemische in dustrie is het gevaar du] komma nul'' Hoogste tijd dus om de mouwen op te stropen. "Want door die he- k diai u—ia hebben we al een grote achterstand opgelopen Niet alleen op industrieel terrein, maar juist ook op het gebied van onderwijs. De kennis en het geld zitten in het buitenland". Oppas sen geblazen dus. volgens Schil peroort "Nederland is hard op weg het ontwikkelingsland van Europa te worden" BART JUNGMAN In tuin aan Steenschuur Een deel van de ravage die in de ontruimde flats werd aangericht LEIDEN - De gekraakte flats van de Noorderwiek zijn door de be woners verlaten. Na een grondi ge schoonmaak- en opknapbeurt zullen de kamers van het voor malige internaat van de school worden verhuurd aan leerling- ziekenverzorgsters van Marien- haven in Warmond. Het ministerie heeft gisteren toe stemming gegeven voor de op knapbeurt. waarmee naar schat ting een bedrag van 60.000 gul den is gemoeid. In de ontruimde flats is een grote ravage aange richt. Behalve dat de sloten, deu ren en sponningen bij de kraak- actie zijn vernield is ook een achttal ruiten kapot. De meeste kamers en de gangen waren be spoten met verf; kasten en spie gels waren vernield, het sanitair verstopt en enkele huishoudelij ke apparaten stuk of verdwenen. Het opknappen gaat vermoedelijk anderhalve maand tijd vergen. Onmiddellijk daarna worden zij verhuurd De twee bovenste ver diepingen van het gebouw aan de Ter Haarkade werden in ja nuari van dit jaar gekraakt, na een jarenlange leegstand. Het was al lang de bedoeling van het schoolbestuur om de leeg staande kamers te verhuren, maar het ministerie van onder wijs gaf geen toestemming. Eerst na de kraakactie kwam het mi nisterie plotseling tot een posi tief besluit. De Leidse Kraakbond zegt desge vraagd in een commentaar op de vernielingen dat zij hier niets mee van doen heeft en dat de Kraakbond slechts adviezen geeft en soms zonodig bij kraken een handje helpt. Het gedrag van de krakers is verder hun eigen verantwoordelijkheid. Wel merkt de bond op dat het altijd de bedoeling van de kraakbewe ging is om woonruimte te schep pen in plaats van deze te vernie len. De bond vreest dat kraken en vernielen op deze manier op éen lijn worden gesteld. In dat verband wijst de bond op de ten toonstelling in het Leids Volks huis, waar juist het tegenoverge stelde (opknappen van wonin gen in slechte staat door krakers) te zien is. LEIDEN - De radio- en televi sieuitzendingen van de Neder landse Volksunie en de Cen trumpartij moeten nauwkeurig worden geanalyseerd om vast te stellen of deze uitzendingen in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en het VN-verdrag uit 1966 inzake uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie. Als dat het geval blijkt moet on verwijld tot strafrechtelijke ver volging worden overgegaan Dat schrijven alle in de Leidse ge meenteraad vertegenwoordigde politieke partijen in een brief aan 'Onderzoek discriminatie tv-nitzending" de regering. De fracties vinden dat de NVU en de Centrumpartij een fascistisch karakter hebben en een racistische grondslag, stelselmatig vreemdelingenhaat en rassenwaan prediken en in Leiden misleiding en bedrog hebben gepleegd door onder val se voorwendsels handtckmin gen in t<' zamelen voor verkiezin gcrcfiatwtie CDA. CPN. D 66. PvdA. PPR. PSP en VVD onderschrijven het be sluit van het hoofdstembureau Leiden en GS van Zuid-Holland om de lijsten ongeldig te verkla ren. De fracties dringen verder aan op wijziging in d< c»mr«.. p wet zodanig, dat slechts die groe peringen zendtijd krijgen die in alle kieskringen toegelaten zijn LEIDEN - De ruimtenood van de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) is sinds gistermiddag mis achten cnigmim geleni d Toei opende wethouder Schoute na melijk een tijdelijk Steenschuur werd geplaatst. Dit gebouwtje zal als kantoorruimte worden ge bruikt Schoute verrichtte de opening door een papier, gespannen voor de toegang tot de nieuwe ruimte, met een bal kapot te trappen Een voetbalstuntje waar hij wel de rode kaart voor kreeg, want eigenlijk had het personeel om streeks deze tijd al een wat grote re en vooral permanente uitbrci ding van hun werkomgeving ver wacht. - De plannen voor uitbreiding zijn al wel in een vergevorderd sta dium. De gemeenteraad zal naar verwachting maandag een kre diet van vijf miljoen beschikbaar LEIDEN Twee Haagse vrouwen van 22 en 36 jaar zijn bij de V D betrapt op winkeldiefstal Bij de aanhouding door de particuliere bew akingsdienst van V D ble ken de vrouwen voor 500 gulden aan goederen niet betaald te heb ben De politie vond in de auto van de vrouwen nog «rens 500 gulden aan nu t h. t.u <i. i ren van de V D.' stellen voor de bouw van de eer ste fase daarvan. Voordat dan de eerste paal kan worden geslagen moet echter eerst een deel van de brandweerkazerne aan de Lan gebrug worden afgebroken. En daarvoor is het wac hten weer op de voltooiing van de nieuwe ka zerne aan de Gooimeerlaan Tot die tijd blijft het dus behelpen by de Sociale Dienst, die naast het ruimtetekort trouwens ook nog met een groot tekort aan perso neel heeft te kampen. Gebreken bij negentien auto's ontdekt LEIDEN De Leidse politie heeft gistermorgen tussen tien en twaalf uur aan de Plesmanlaan bij negentien van de 31 3>ontro leerde auto's gebreken gevon den. Twee auto's werden van de weg gehaald. Een automobilist krijgt twintig dagen de tijd om zijn auto te reparen Tegen zes tien andere automobilisten werd bovendien proces verbaal opge maakt wegens zaken als gladde banden, defecte uitlaten of het niet in bezit hebben van het rij of kentekenbewijs.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3