Personeel Digros klaagt steen en been Kakkerlakkenplaag Hortus Botanicus Leidse kraker van geweld vrijgesproken a A Brand in Turks restaurant Open dag centrum Geboorteregeling VRIJDAG 24 APRIL 1981 LEIPEN LEIDEN Het Turkse restau rant Osmanli aan de Nieuwe Beestenmarkt is vanmorgen vroeg gedeeltelijk uitge brand. Naar de oorzaak moet de politie nog een onderzoek doen; ook het schadebedrag staat nog niet vast. De brand begon vanochtend omstreeks half vijf en de brandweer had ongeveer een uur nodig voordat alles was geblust. Het gedeelte achter in het restaurant bij de bar brandde uit. De rest liep brand en rookschade op. De vier bewoners van de twee woonlagen boven het restau rant konden, gearlarmeerd door de politie, het pand ver laten via hun aparte deur. LEIDEN - De Leidse Hortus Bo tanicus kampt op het ogenblik in verschillende kassen met een bij zondere kakkerlakkenplaag. On danks verschillende pogingen om de insecten te bestrijden is dat tot dusver niet gelukt. Het gaat om een speciaal soort kak kerlak, dat zich in de bodem op houdt. Vermoedelijk zijn kakkerlakken met een zending nieuwe planten in een van de kassen terecht ge komen. Aanvankelijk werden ze slechts in een kas gesignaleerd. Onmiddellijk werd gepoogd met de traditionele bestrijdingsmid delen de dieren te weren. Daarin slaagde men niet. Gevolg was dat de kakkerlakken zich ook verspreidden naar de aan grenzende kassen. Probleem is volgens hortulanus B F Bruins- ma dat de kakkerlakken niet de bladeren, maar de wortels van de planten aantasten waardoor gro te schade kan ontstaan Om te voorkomen dat de kakker lak zich over de gehele planten tuin aan het Rapenburg ver spreidt wordt nu overwogen de insecten met een speciaal bestnj dingsmiddel te lijf te gaan. Dit middel staat echter in ons land op de lijst van stoffen die niet zonder meer mogen worden ge bruikt. De hortus is daarom i plan een ontheffing aan te v "Rubberen Duck" uit de lucht LEIDEN - De Leidse politic heeft gistermidddag rond het midda guur aan de Vierde Binnenvest- gracht in samenwerking met de PTT de illegale zender Rubber Duck" uit de lucht geplukt. De apparatuur had een vermogen van 25 watt en was eigendom van een 25-jange Lcidenaar. LEIDEN - Wervingsadvertenties van de supermarkt Digros beloofden bij na een paradijs op aarde aan jongeren die wilden gaan werken als winkel bediende bij de Digros aan de Langegracht in Leiden. De overgrote i meerderheid van de winkelbediendes bij Digros voelt zich bedrogen en U U, belogen. De winkelbediendes gaan niet el ke dag met plezier naar hun werk, zoals de advertentie in het vooruitzicht stelde. Integen deel. Zij vertellen voortdurend opgejaagd te worden, zij voelen zich bespied door de veilig heidsagent en de camera's, de ruzies tussen winkelbediendes en bedrijfsleiding stapelen zich op. "We zitten er in een gevange nis". De jongeren vinden dat zij niet leuk verdienen en zij zien geen mogelijkheden om iets te kun nen bereiken bij Digros, zoals de advertenties van Digros voor spiegelen. Zij hebben loon- strookjes bij de beweging voor werkende jongeren KWJ ingele verd om te onderzoeken of zij misschien onderbetaald worden. Er zijn klachten over reisgeld naar filialen dat niet vergoed is. De jongeren hebben de eerste drukke tijd na de opening in au gustus vorig jaar een half uur van hun lunchpauze "ingeleverd" om de drukte aan te kunnen; overwerk dat Digros zou betalen maar nog steeds niet heeft be taald. "Wij zijn af en toe pas over half zeven bij de Digros klaar. Die halve uren overwerk hebben we ook nooit betaald gekregen". Studiekosten voor de "winkelop leiding" zouden vergoed worden door Digros, "maar ik heb al zes tig gulden aan boeken uitgege ven maar alles nog zelf moeten betalen". Zenuwenbaan De meeste winkelbediendes - allen tussen de zestien en de achttien jaar - zijn aan het solliciteren maar vrezen niet gemakkelijk aan een nieuwe baan te kunnen komen. Een enkeling heeft toch ontslag genomen "want ik wil geen zenuwpatiënt worden". Drie van de Digros-jongeren ge bruiken medicijnen tegen de ze nuwen. "Er heerst een gespan nen sfeer in de winkel" zegt een meisje. "De klanten merken dat. Ze vragen ook tegen de cassiè res. "Word je daar nou niet ze nuwachtig van dat die man steeds op je vingers zit te kij ken". "Er was ons beloofd dat de zaken in overleg geregeld zouden wor den. Maar van dat overleg heb ben we nooit iets gemerkt. Alles wordt verplicht gesteld. Ben je het ergens niet mee eens, dan wordt meteen met ontslag ge dreigd of wordt je voor straf overgeplaatst naar een andere winkel. Een jongen die iets niet DEN HAAG-LEIDEN - De 28-jari- ge Leidenaar Jos E. is gistermor gen door de Haagse rechtbank bij gebrek aan bewijs vrijgespro ken van geweldadig verzet tegen Leidse politie-agenten bij de ont ruiming van een kraakpand aan de Zoeterwoudseweg. Officier van justitie mr. Klein Bre- teler had vier weken onvoor waardelijk tegen de Leidenaar geeist omdat hij agenten zou hebben geschopt, gespuwd en gebeten tijdens de ontruiming van het pand op 16 oktober van het vorig jaar. Op de betogen van E. en zijn advocaat mr. L. Spren- ger dat het schoppen en spuwen van E. een reactie was op ge welddadig optreden en spuwen van de agenten had de officier echter nauwelijks weerwoord. Verdachte E. zei dat krakers en sympathisanten in het kraak pand aan de Zoeterwoudseweg 25 hadden afgesproken passief verzet te plegen tegen de ontrui ming. Hij tekende de eigenaar als een huizenspeculant. Jos E., zoon van een oud-politieman: "Het bevel om het pand te ont ruimen hebben wij niet gehoord. De politie-agenten gingen grof te keer. Ik heb me later onder dok tersbehandeling moeten stellen. Een agent spuwde eerst naar mij. LEIDEN - De Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling bestaat vijfjaar Het jubileum wordt morgen van elf tot half vier gevierd met een open dag in het Centrum aan het Kort Rapenburg 1-3. Morgenmid dag spreekt professor P. Muntendam op een receptie die van vier tot zes uur gehouden wordt in het restaurant De Doelen aan het Rapen burg 2. Het Centrum voor Geboorteregeling is gespecialiseerd in abortus, sterili satie van man en vrouw en kunstmatige inseminatie. pikte van de chef en hem een 'bal gehakt' noemde is voor een maand overgeplaatst naar een fi liaal. Als je je best doet, mag je terugkomen, hebben de chefs te gen hem gezegd. Zo'n jongen moet door zo'n strafmaatregel al om halL-zeven de deur uit om de bus te halen". Zestien en zeventienjarigen wor den verplicht een avond in de week over te werken, hoewel dat volgens de wet niet mag. "Dat hebben we verteld tegen de be drijfsleider. Maar je hebt het toch te doen anders word je opge scheept met rotkarweitjes". Bespied De jongeren voelen zich elk mo ment van de dag op de vingers gekeken; door de veiligheids agent en door de bedrijfsleiders. Zij vertellen dat een jongen zijn broek en zijn kousen van de vei ligheidsagent moest uittrekken omdat de agent de jongen ervan verdacht een bonnetje van vijftig cent statiegeld ingepikt te heb ben. De jongeren durven geen etenswaren zoals appels van thuis mee te nemen. "Je wordt er meteen van verdacht dat je de appel hebt gestolen. De veilig- Hun privéleven moet tijdens werk tijd volledig uitgeschakeld wor den: "Een meisje dat haar vriendje in het fietsenhok kuste werd opgepikt door de teeveeca mera waarna de kusscène nog eens werd afgedraaid voor het bedrijfskader". Met de camera's wordt volgens de jongeren be spied of een winkelbediende soms even staat te lummelen ol uit te blazen. "Dat wordt meteen aan de bedrijfsleiders gemeld" Als de "grote bazen" uit Lisse de zaak komen inspecteren, dan zijn de jongeren verzekerd van enkele baaldagen. "Niets deugt er dan. Heel de winkel wordt overhoop gehaald. De bazen zit ten al lang weer in Lisse als wij de rotzooi nog aan hel opruimen zijn. Een jongen had de theepak jes in de vakken gezet. Was weer net niet goed genoeg. Dat kan dan niet normaal gezegd worden. Nee, alles wordt uit de vakken getrokken. Die jongen moest er alles weer in plaatsen. Hij is weg gelopen. Hij heeft toch al ontslag genomen". "Tegenover de klanten wordt je telkens weer voor gek gezet door de leiding en de veiligheids agent. Van de klanten moeten wij anderzyds alle klachten slik ken die eigenlijk voor de be drijfsleiding bedoeld zijn". Opgesloten De jongeren voelen zich op de werkdag van negen tot zes uur even vele uren lang opgesloten tussen de bruine Digrosmuren. "Als het lekker weer is mogen we niet eens buiten zitten tijdens ons uurtje lunchpauze. We moe ten in de kantine blijven. Daar stinkt het naar de vuilcontainer naast de kantine". "Heb je een afspraak met de dokter in je werktijd, dan moet je de af spraak afzeggen. Op je vrije dag moet je naar de dokter". "Ik zat aan de kassa en moest naar de wc. Anderhalf uur heb ik het op moeten houden. Ik mocht niet van de kassa af'. De meisjes - allen in hun vrije tijd met broeken aan - klagen over de verplichte rok die zij in werktijd moeten dragen. "Speciaal voor de Digros heb ik rokken aan moeten schaffen. En dat was in de winter nog goed koud ook. Uur na uur aan de kassa zitten in een koude zaak. Dan trek je maar geitenwollen sokken aan, zei de chef'. Helemaal schandalig vinden de meisjes dat zij iedere dag bij toer beurt randjes onder de vakken moeten boenen en de we's schoon moeten poetsen. "Een meisje weigerde de heren-wc van de klanten schoon te maken. Daar zat stront op de bril. Zu is na haar weigering meteen ge schorst en daarna ontslagen. Wij zijn toch ook niet aangenomen om we's te poetsen. Dat staat ten minste niet in mijn arbeidscon tract". Talloze keren hebben de winkelbe diendes geprobeerd hun klach ten kenbaar te maken aan de be drijfsleiding. De al tijden aange vraagde vergadering komt er in derdaad. aanstaande maandag. "Dat komt omdat de bednjfslei- ding gehoord heeft dat wij steun hebben gezocht bij de KWJ. Overleg is nog nooit mogelijk ge weest. alles wordt verplicht ge steld met strafmaatregelen ach ter de hand. Op vragen over je loon of over je vrije dagen kr.j- gen we na maanden nog geen antwoord. Op klachten is nooit ingegaan. Daar werd hoogstens flauw op geantwoord of ze wau welen over ruzies tussen de cas- sières. Wel, de sfeer tussen de cassières onderling is prima. Er is alleen ruzie tussen de winkel bediendes aan de ene kant en de bedrijfsleiding en de veiligheids agent aan de andere kant Van den Broek Directeur van de Dirgos-markten Jan van den Broek kan zijn oren niet geloven als wij hem de klachten van zijn personeel voor leggen Hij besluit maandag naar de vergadering in de Digrosvesti- ging aan de Langegracht te ko men "Ik wil gee n geteut met on ze mensen Dat komt niet ten goede aan de winkel". Hij kan zich niet voorstellen dat zijn per soneel opgejaagd wordt "Wy hebben drukke winkels en dat is de jongeren misschien tegenge vallen. En misschien zijn er wel eens maatregelen die kinderach tig luken. Maar wij hebben een strenger bedrijf dan de gemid delde supermarkt, wij willen be tere cassières hebben dan bij de gemiddelde supermarkt. Wij be talen ook wat meer dan het mini mumjeugdloon". Het bespieden van personeel acht Van den Broek uit den boze "De veiligheidsinspectie is uitbe steed en die agenten hebben niets met ons personeel te ma ken". Conflicten over het uitbe talen van reisgeld, overwerk o! over het poetsen van de we's wil hij meteen opgelost zien. "Nie mand kan mij verwijten dat ik niet altijd in hot redelijk. Eiken wil bepraten. Alles is bespreek baar". ik spuwde toen terug. Ik kreeg een volle klap op mijn mond waardoor de agent mijn tanden in zijn vuisten kreeg. Nu wordt ik beschuldigd van bijten; dat is de wereld op zijn kop zetten". Onder applaus van een volle pu blieke tribune besloot de recht bank tot vrijspraak van E. Het gerechtshof heeft deze uitspraak afgewacht voor het behandelen van een aanklacht van E. in ho ger beroep tegen gewelddadig optreden van agenten bij de ont ruiming. De officier van justitie had de klachten van E. tegen de politie verworpen omdat "het geweld door de politie evenredig was met het door E. gepleegde verzet en een noodzakelijk middel om tot het gewenste doel, namelijk de ontruiming, te komen. E. is hiertegen in beroep gegaan bij het gerechtshof. De rijksrecher che heeft een onderzoek inge steld naar de gebeurtenissen rond de ontruiming. Tegen de Leidse Saskia C.. heeft de officier een boete van 500 gulden geëist wegens het kraken van het pand flan de Zoetcrwoudse weg. Verdachte C. was gisteren niet bij de zitting aanwezig. De recht bank doet over twee weken uit spraak. Hangtaboe Buurtbewoners hadden het al ver van te voren zien aanko men. De vestiging van de Di gros aan de Langegracht zou van de wijk één grotè, par keergarage maken. Niets is minder waar gebleken. Klan ten van de Digros hebben in middels één rijstrook van de Leidse snelbaan als parkeer plaats geannexeerd. De cha os voor de deur van het koop centrum is dagelijks com pleet. "We hebben daar wel eens gesleept maar je kunt wel bezig blijven. We kunnen moeilijk de hele dag een paar agenten bij meneer Van den Broek voor de deur zetten", verzucht hoofdinspecteur La Rivière van de Leidse po litie. Van den Broek zelf roept voort durend uit dat de oplossing voor de hand ligt. "Wanneer de gemeente mij toestem ming geeft om hier een par keergarage neer te zetten is er niets meer aan het handje", zo redeneert de gewiekste on dernemer wanneer men hem over de parkeerproblematiek aan het hoofd zeurt. Maar met een parkeergarage, Leidens politieke 'hangta boe', zal het wildparkeren aan de Langegracht heus niet verdwijnen. Want er gaat na tuurlijk niets boven een gra tis parkeerplaats pal voor de ingang van een supermarkt. Misschien dat het tijdelijke (vrijliggende) fietspad dat de ze week plotseling aan de Langegracht verrees meer zo den aan de dijk zet. Het fiets pad is aangelegd in verband met de afsluiting van de Breestraat waardoor de ver keersdrukte op de Lange gracht zal toenemen. Volgens gemeenjeman Van der Meer van de afdeling bestra ting is de kans groot dat hel fietspad er defintief blijft lig gen. "Als er tenminste geld voor is". Van der Meer ver wacht overigens dat de par- keerchaos voor de Digros zal afnemen "omdat de ruimte nu kleiner is geworden en de drukte sterk zal toenemen zo dat er waarschijnlijk nog strenger gecontroleerd gaat worden". Het geroep van Van de Broek om zijn parkeergarage zal Bij Digros op de Langegracht wordt r i apart Jeitspad aangelegd Gebrom Is de misdaad in Leiden zo schrikbarend toegenomen dat de politie het jatten van een bromfiets schouderopha lend en met een glimlacht af doet? Je zou het haast den ken wanneer je het verhaal van J.A. Vis uit de Sperwer- horst (Merenwijk) aanhoort. Begin deze week werden zeven kelderboxen van de Spcrwer- horst-flat opengebroken en grotendeels leeggeroofd. Uit de kelder van de familie Vis verdwenen twee brommers en een helm Pa Vis deed t< lefonisch aangifte bij de poli tie. Later stuurde hij z'n kin deren. Marschel en Petra, naar het bureau aan de Zon neveldstraat om het lrame- nummer op te geven. "Woensdagmiddag om een uur of vier zag Petra in de Mila- nenhorst een knulletje van een jaar of elf met de helm van Marschel lopen. Dat kon ze zien aan de stickers die er op zaten. Marschel er op af Dat knaapje zei dat hij die helm had gekregen. Toen ik dat hoorde heb ik de politie gebeld en gevraagd of ze even konden komen", aldus Vis. Tot zijn stomme verbazing kreeg hu echter te horen dat hij het allemaal maar zelf moest uitzoeken "Of ik wel even wilde beseffen dat ze bij de recherche maar met an derhalve man zaten en dat ze wel wat beters hadden te doen dan achter gestolen bromfietsen aanzitten" Ook de opmerking van de be stolen Vis dat het in feite om zeven leeggeroofde kelderbo xen ging kon de anderhalve rechercheur er kennelijk niet toe bewegen om achter zijn bureau vandaan te komen Vis: "Die rechercheur zei dat ik zelf maar moest gaan pos ten en dat ze het wel zouden horen wanneer ik de dieven gevonden had Volgens politiewoordvoerder Oudman is een en ander in derdaad te wuten aan de on derbezetting van de afdeling recherche. "Er zaten woens dag maar een paar mensen en die hadden het nogal druk met andere dingen Boven dien beschikten we nog niet over alle gegevens van die brommers In elk geval gaan we de zaak onderzoeken Er wordt dus wel degelijk wat aangedaan" Marschel en Petra Vis hebben inmiddels weinig hoop dat de anderhalve Leidse recher cheur ooit nog de gestolen brommers zal opsporen. "Die zullen inmiddels wel overge spoten en doorverkocht zyn". Machiavelli Machteloos gemopper Daar kwam het gisteravond op neer in de raadscommissie die de economie van Leiden op peil hoort te houden. Oud wethouder, nu eenvoudig PvdA-raadslid Tinus van Aken zwengelde het aan. Ten minste, hu zei wel iets. maar wilde het eigenlyk niet zeg gen. anders wordt weer be weerd dat ik de winkeliers dwars wil zitten". De winke liers van de Herenstraat dan wel te verstaan. De Heren straat krijgt een nieuwe inde ling met als resultaat dat win kelend publiek de volle boodschappentas niet on middellijk door een vierwie ler uit handen wordt gereden. Dat hebben winkeliers en be woners van de Herenstraat met ambtenaren afgespro ken Die ambtenaren hebben daarvoor gretig geput uit het potje bestratingen, waar de gemeenteraad elk jaar een fikse duit in doet Maar was het niet de bedoeling van de gemeenteraad het winkelen buiten de binnen stad tegen te gaan. of om het netter uit te drukken niet te bevorderen'' Ja. beaamde huidig wethouder Jos Fase- Dubbelboer (vroeger eenvou dig WD-fractie-assistcnt). De Dor/a T l..! li 1.1mag h« t nog, dat is nog shopping-cen tre Leiden, maar over de sin gels? "Straks komt de Hoge- woerd ook nog ging Van Aken verder. "En ik stop maar met andere voorbeel den te noemen". Zwygend stemden dc andere raadsleden toe. In stilte dro mend van stoeploze Heren straten. waar volle bood schappentassen onverbidde lijk wordi n pl tün a al I Eu o fata morgan i anl In haf potje bestratingen zit nog ge noeg. waar ambtenaren jube lend uit kunnen graaien zon der dat aan dc gemeenteraad te boaVI n Mgn vierde macht heeft toegeslagen. Ma chiavelli in de Herenstraat. Oftewel een bloembak op dc stoep. ►Het restaurant aan de Nieuwe Beestenmarkt na de brand.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3