„Pijpjes zoeken een soort training" eidse agenda Gemeente Leiderdorp krijgt personeelsraad Tabak tegen schurft, puisten en wonnen m-UVHiilfil» Ewout Korpershoek leeft verzamelwoede in binnen- en buitenland uit Klap met wandelstok Burgerlij ke stand DINSDAG 14 APRIL 1981 DINSDAG Leiden - Filmhuis LVC. Breestraat 66, Film 'Index' van Janusz Kijowski. di., woe om 20 uur. do. 20 een 22.15 uur Stadhuis - commissie verkeer en bege leiding, openbare werken Binnenstad, 19 uur. Speeltuinvereniging Prinses Beatrix houdt een spelmiddag met een speciale paasatractie, woe van 14 tot 16 uur. Museum van Volkenkunde - Steen- straat. spelletjesmiddag. Buurthuis Groenoord - Musschen- broekstraat, bus naar Drievliet, woe om 12 30 uur. NVSH bibliotheek- Rapenburg 48. NVSH informatiecentrum, geopend op werkdagen van 14-16 uur en dins, van 20-21 uur. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, Nederlandse les voor buiten-, landse jongeren, 19-20 30 uur; aanslui tend soos, muziek of film; woe. soos en sport, 15-17 uur. Gespreksavond Bahai gemeenschap - Sleutelbloem 2, vanaf 20 uur. Jongeren Advies centrum (JAL) - Caeci- liastraat 67, ma, di, do, vr, van 16-22 uur, tel. 126052. Algemene Reclasserings Vereniging - Rijnsburgerweg 167, tel. 156440, bereik baar op werkdagen van 9-17 uur; voor hulp en informatie aan meerderjarigen (vanaf 18 jaar), die door problemen in conflict zijn of dreigen te komen met politie en/of justitie. Vrouwenhuis - Hooigracht 79, café avond, 21-1 uur. Oegstgeest - Het Witte Huis, spreek beurt Reijnders over gevaarlijke stoffen in voedsel. 20.15 uur Zoeterwoude - Huize Emmaus, Benne- broekweg 1, verkooptentoonstelling Derde Wereldprodukten, woe 9.30 uur. Voorschoten - poppentheater Wellus Nietus, churchillweg, spelletjesmiddag, woe 14.30 uur. ln de zestiende eeuw brachten Spaanse zeevaarders de tabak mee naar Europa. Pas nadat Jean Nicot de geneeskrachtige werking van dit "wonderkruid" had gepropageerd, breidde het tabaksgebruik zich uit. Al gauw raakte men gewend aan het roken van tabak en al gauw werd deze ook gesnoven, gepruimd en zelfs gedronken (toebackdrmken). Tot in de negentiende eeuw geloofde men in de heilzame werking van tabak Allerlei wonden zouden ermee kunnen genezen en het zou een bestrijdingsmiddel zijn tegen schurft, puisten en wormen. Geleidelijk aan werd het roken in plaats van een geneesmiddel een genotmiddel. Men kon namelijk aantonen dat de tabak niet tegen kwalen hielp. De allereerste pijpen waren klein van kop en dik van steel. De kleine kop hield verband met de schaarste en de kostprijs van de tabak. De dikke steel was noodzakelijk door de slechte kwaliteit van de klei. De zeven tiende eeuwse pijpen voldoen in het algemeen aan beide kenmerken, met de aantekening dat naarmate de tabak goedkoper werd, de kop meer inhoud kreeg. In het algemeen treft men in deze periode weinig versieringen op de pijp aan. Zeldzaam zijn de pijpen waarop bloemmotieven voorkomen. De pijp met de kop als mannenhoofd en de steel als draak is wat algemener. De achttiende eeuwse pijpen hebben ten opzichte van de voorgangers een vormverandering ondergaan. De steel is dunner omdat de klei in die periode beter was en de kop is groter. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw begon men hier in Neder land onder invloed van de Franse pijpenmakers modellen met figuur tjes te maken. Door de enorme concurrentie van pijpenmakers onder ling werd de verscheidenheid van pijpen nog groter. Ze werden gelakt, gebruind, geglazuurd of geverfd. Allemaal bewerkingen die tot 1950 hebben voortgeduurd. Ewout Korpershoek voor zijn zelfgebouwde ladenkast met vijfduizend pijpjes. Achter hem een duidelijk voorbeeld van zijn verza melwoede. Op de voorgrond in de doos de "halve Romein", die hij in de Buitenhof vond. LEIDERDORP Ewout Korpershoek uit Leiderdorp is een fanatieke verzamelaar. Zijn verzamelwoede strekt zich uit van aansichtkaarten, via postzegels, suikerzak jes, munten, sigarettendoosjes, sigarettenpapier en bier flessen tot oude pijpen en pijpenkoppen. Met name dit laatste assortiment heeft langzaamaan een grote hoogte bereikt en is dan ook voor de 17-jarige Ewout het belang rijkste verzamelonderwerp. Ewout Korpershoek vertelt dat het zoeken naar iets speciaals ten bezigheid is die je moet ontwik kelen. "Het is een soort training. Wanneer ik met vrienden of zo ergens in een landschap loop, kijk ik onbewust naar de grond Ruim vijfduizend pijpenkopjes lig gen in laden en dozen op zijn zol derkamer. Drieduizend heeft hij tot in het detail uitgezocht en lig gen gesorteerd naar oorsprong, merk en tijd in een grote zelfge maakte ladenkast. Hij vindt zelf dat hij eigenlijk ietwat te laat is geboren om zich helemaal in het verzamelen van de pijpjes te kunnen uitleven. "Tegenwoor dig valt er niet meer zoveel te schnabbelen. Toen ik begon met het verzamelen van stenen pijp jes was er nog wel genoeg aan bod. Dat is nu niet meer zo." of er misschien nog iets ouds ligt. Een tijdje geleden vond ik op een fietspad een leuk pijpekopje; ie mand had zijn aangrenzende tuin omgespit en daar lag het tus sen de aarde. Ik vind het vrese lijk leuk om oude dingen uit de grond te graven. Dat begon op de lagere school al. Het was voor mij echt een opwinding om met de vondst van oude scherven ar- cheoloogje te kunnen spelen. Ik denk dat veel kinderen dat ge voel wel eens hebben gehad. Bij net zovelen gaat het echter weer over. Alles verdwijnt in een schoenendoos op zolder en op die manier gaan er vele kostbare dingen verloren." Antiekzaak Bij de jeugdige Leiderdorper is echter dat gevoel om te verzame len gebleven. Op wat oudere leef tijd ging hij in zijn vrije uren in een antiekzaak werken waar hij met pijpen en pijpenkopjes werd uitbetaald. "Zo ben ik aan een deel van mijn verzameling geko men." Het meeste heeft hij ech ter in Frankrijk kunnen opgra Een deel van de pijpekopjes van Ewout Korpershoek. De verschillen zijn duidelijk te zien. ven, vlakbij een stort van een uit 1928 daterende pijpenfabnek in Givet. "Daar vind je genoeg. Maar als iedereen daar als een wilde en ongeorganiseerd gaat graven dan veranderd zo'n ter rein binnen de kortste keren in een maanlandschap. En dat is daar een keer teveel gebeurt. Toen werd het graven verbo den." In Frankrijk en in België heeft hij ook veel pijpjes los kunnen krij gen door gewoon te vragen aan de mensen. "Als ze merken datje een echte verzamelaar bent, dan komt er vaak meer op de toon bank terecht. Tegenwoordig is er wat dat betreft heel wat verpest. De vraag is te groot geworden en het aanbod te klein." Ewout Korpershoek kan echter ook dichter bij huis aan zijn trek ken komen voor wat de pijpen- verzameling betreft. "In Gouda heeft ook een pijpenfabriek ge staan. Vooral in nieuwbouwwij ken is het interessant te zoeken. De grond wordt daar immers ge heel omgegooid. Maar dat is ook al door zoveel mensen ontdekt. Nederland telt toch al 300 geor ganiseerde pijpenverzamelaars, die verenigd zijn in de Pijpelogi- sche Kring Nederland, waar ik ook lid van ben." Uniek Het belangrijkste is voor de ver woede verzamelaar de verschei denheid en niet het aantal pijpe kopjes en pijpen. "Het is fantas tisch wanneer je een nieuwe kop opgraaft en het blijkt dat je na enig zoeken een uniek exem plaar in handen hebt. Zo heb ik ook binnen de kring een "eigen" pijpje dat door niemand anders werd gevonden." In Leiderdorp zelf is volgens Ewout Korpershoek ook heel wat te vinden. Vaak gaat hijzelf de polder in op zoek naar nieuwe voorwerpen. "Je moet ook ge beurtenissen hier in de omge ving in de gaten houden. Als in Leiden een riolering wordt ge graven dan moetje daarnaar toe. In de Kooi zijn ze ook bezig ge weest. In Leiderdorp wordt met de nieuwbouw in Buitenhof ge noeg grond verplaatst om iets waardevols te kunnen vinden. Alleen moet je daar niet als leek gaan zoeken. Zelf heb ik daar een halve Romein gevonden, een stuk schedel en beenderen, zelfs de knieschijven heb ik. Zoiets bewaar ik natuurlijk ook." Specialiseren op een voorwerp van vroeger betekent volgens hem dat ditje ook veel meer gaat ver tellen over vroeger. "Zoals tegen woordig postzegels ter gelegen heid van een belangrijke gebeur tenis worden gedrukt, werd vroeger een afbeelding op pijpen gemaakt. De Franse fabrieken zetten bijvoorbeeld op hun pij pen afbeeldingen van de sjah van Perzië, Rubens, Victor Hugo, Rembrandt of Shakespeare. Ik lees er veel boeken over. Het is erg interessant om over dit alles meer te weten." Concrete plannen voor de toe komst heeft hij nog niet. "Mis schien ga ik wel geologie-land- meetkunde doen. Want in de ge wone archeologie is geen droog brood te verdienen. Dat zal wel een hobby moeten blijven." WOENSDAG Leiden Leidse Schouw. Lange Schei straat 5, kroegconcert met optreden Si- lenus, 22 uur, zaal open 20 uur. Roeivereniging Asopos de Vliet organi seert een prestatieloop, start en Finish aan de Zijldijk ter hoogte van de brug van de Willem de Zwijgerlaan (vlak bij het LOI), inschrijven vanaf 18 uur, start 19 uur. Stadhuis - commissie voor maatschap pelijke aangelegenheden, volksgezond heid en cultuur, 20 uur. Stadhuis - vorderingscommissie, 16 uur. Stadhuis - hoorzitting volkshuisves tingsplan. 20 uur. Verenigingsgebouw Augustinus - Ra penburg 24, voorlichtings forum-avond over jeugdcriminaliteit. Museum van Volkenkunde - Steen- straat kledingshow, do-middag. Buurthuis Groenoord - Musschen- broekstraat, paasmandjes maken, do 10 uur, dia's tekenen van 14 tot 16 uur. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, kursus stijldansen; do. soos met Films en informatie programma's, 15-17 uur. Jongeren Advies Centrum (JAL) - Cae- ciliastraat 67, meisjes spreekuur, 16-22 Leiderdorp - gemeentehuis, commissie beroep en bezwaarschriften, 20 uur. Zoeterwoude - Huize Emmaus, ver kooptentoonstelling Derde Wereldpro dukten, do 9.30 uur. Voorschoten - Poppentheater Wellus Nietus, Churchillweg, voorstelling pop pentheater, do 14.30 uur. DONDERDAG Leiden - Stadhuis, volkshuisvesting, bouwzaken, sport en recreatie, 20 uur. Buurthuis Groenoord - Musschen- broekstraat, wandkleed maken voor het nieuwe buurthuis in Groenoord. bij goed weer kinderen 's middags met de bus naar bet strand, vrijdagochtend. Kijkhuis - Vrouwenkerkkoorstraat 17, Film van Alain Resnais met in de hoofd rol de Engelse acteur Dirk Borgarde, 20 en 22J5 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis - Leidseweg 33, Voorschoten, tel. 01717-3309, spreek uur voor invaliden, 19-20 uur. Architektenwinkel - Hooglandse Kerk- gracht 32, vrij advies, 19.30-21 30 uur. Architektenwinkel - Pieterskerkhof 18, vrij advies, 20-21 v Eerste in Nederland LEIDERDORP - Als eerste Ne derlandse gemeente besloot Lei derdorp tijdens de gemeente raadsvergadering van gister avond om een personeelsraad in te stellen voor haar 150 perso neelsleden. Deze raad die de be langen van de ambtenaar zal be hartigen, wordt door het perso neel zelf gekozen. Van de in to taal elf leden worden zes geko zen door de afdeling secretarie, drie door de buitendienst en twee door de binnendienst ge meentewerken. Tot voor kort werden de belangen van het per soneel nog rechtstreeks behar tigd door het college van burge meester en wethouders. Na een lange tijd van voorberei ding keurde de gemeenteraad het reglement van de personeels raad uiteindelijk toch goed. Al leen Frans Lcijnse (PvdA) stem de tegen. Hij vond deze gang van zaken niet belangrijk genoeg om er een proefzaak van te maken. Daarbij had hij in het achter hoofd het te verwachten protest dat de ambtenarenbonden heb ben aangekondigd. In de ambte narenwet staat namelijk dat vak bonden met de gemeente mogen onderhandelen over personeel- zaken. Nu de Leiderdorpse rege ling van kracht wordt zijn de bonden bang dat hun onderhan delingspositie in het gedrang komt. Den Boeft (CDA) verweet de bon den een houding die weinig ge- buigzaamheid. Daarnaast keurde hij namens zijn fraktic het voor stel met "matig optimisme" goed. "Want ook wij zijn ons er van bewust dat het hier om een duidelijke wens van het perso neel zelf gaat", aldus de christen democraat. Diezelfde Den Boeft vroeg gister avond aan het WD-raadslid Scheffer opheldering over diens uitspraken dat het Energiebe drijf Rijnland overwinst zou ma ken. "Vorig jaar heeft onze ge meenteraad de begroting, met daarin de winstmarge, van het energiebedrijf goedgekeurd. Nu gaat Scheffer zijn eigen stand punt naar voren brengen. Ik vind dat hij geen dingen mag zeggen die afwijken van wat hij in de raad heeft gezegd." Ook wethou der Meerburg vond het nogal vreemd hoe het in de kranten kon komen te staan dat Rijnland "overwinst" zou maken. "Er zijn blijkbaar meer zaken door de kranten opgepikt dan dat U tij dens de vergadering van het col lege van beheer van het Energie bedrijf Rijnland zou hebben ge zegd." Scheffer meende echter dat zijn brief, waarin staat dat door de overwinst van Rijnland er een vei kapte belastingheffing wordt gepleegd, helemaal nog niet tij dens die vergadering was behan deld. "Het enige wat ik hierover heb ge rept is mijn vraag hoe ik de winst schrijven. Meer niet. Dat kan ik bewijzen zodra de notulen van die vergadering klaar zijn. De heer Den Boeft mag dan onder andere lezen wat ik daar precies gezegd heb" aldus Scheffer. Bromfietser rijdt in sloot LEIDERDORP - Een 23-jarige bromfietser uit Rijpwetering is gisteravond gewond geraakt. Op het kruispunt Leidseweg-Nicu- we weg in Leiderdorp vloog hij uit de bocht en belandde in de sloot. Met hoofdletsel is hij naar het Academisch ziekenhuis ver voerd. VOORSCHOTEN - Twee verschil lende aannemingsbedrijven gaan de afgebrande huizen aan het Savornin Lohmanplantsoen in Voorschoten opknappen. Nummer 83 wordt hersteld door Niersman bv, de andere twee door Schouten bv. Het gezin v; der Hulst, bracht in e 85. de familie Van tijdelijk onderge- huis van aannemer de Leidseweg. Dat huis staat al twee jaar leeg en is een weekeinde gekraakt ge weest. De buurtbewoners dach ten afgelopen zaterdag, dat de woning weer werd gekraakt en waarschuwden onmiddellijk de politie, die in totaal vier keer moest komen kijken. Een oud mannetje nam het recht in eigen hand. Vader van der Hulst; "Ik was spullen aan het uitladen toen ik ineens met een wandel stok een klap op mijn kop kreeg. Een oud mannetje zei tegen mij: lazer op. Jullie hebben hier niets te maken. Als ik de groet, draaien ze allemaal hun hoofd om". Van der Hulst is blij dat hij zo snel een woning kreeg. "Iedereen heeft mij geholpen. Zelfs de bur gemeester heeft spullen lopen sjouwen. En natuurlijk is het voor Niersman ook fijn, want het huis is na twee jaar leegstand weer bewoond en kan nu niet worden gekraakt". LEIDEN - Geboren: Wendy, dv. D. van der Mee en A. Th. M. Weijers; Sebas- tiaan Antonius Maarten, zv. J M. J. Fransen en R H. J. Koster, Jessica, dv. R. G. de Gans en A. M. Cools; Ir ma Rianne, dv. H. D. van den Berg en Sri Murdiati; Vanja Martina Maria, dv. J. J. M Tetteroo en A. R. M. G. Helmink; Martha Leuntje. dv. G P. E. Hickmann en A. A. van Duijn; Hester Maria, dv. D. Hogewoning en M. J. Nijenhuis; Jacobus, zv. T. Hülters en C IJzendoorn; Annemane, dv. H. Brouwer en M. van der Niet; Chantal, dv P. Westerhoven en H. de Ru; Alas- tair Christopher Anthony, zv. A. C. Perera en S. M. M. Logger; Joanna Henriette, dv. H. Pander en Th. M Th. de Vogel; Dirk Cornelis, zv. I. Schad- de van Dooren en G. J. E. de Zeeuw; lliddo Henricus, zv. H. Kettenis en V. A. de Jong; Tsak Kin, zv. S. T. Man en W. M. Tang; Leon Frcdcrik, zv. W. Zandbergen en J. Kuivenhoven; Brian, zv. H. B. Degens en L. L. Marti na; Jaco Clemens, zv F. W. van Kleef en M. T. Jagtman; Antoinette Wille- mina. dv D. Elissen en A J Varkevis- ser; Jochem, zv. P. C. M. Prins en C. M. M. van Veen; Jochem Antonie. zv. A van Delft en J A. M. van der Meer; Sugeng Ernest Pangestu Chliongs- wie, zv. Ch. Ch. S. Rahardjo en A. E. M. D Koelman; Adriana, dv. W. A. Kuiit en A. Kleen; Paulus Wilhelmus Henricus, zv. W. J. P Groeneveld en G. A. Schrama; Samira, dv B. Srour en J. Boutouil; Tim, zv. P. A. J. Grim bergen en A. W. M. Bosch: Monique, dv. C. Kwakernaat en D. J. Roeleven; Kim, dv. F. H. Hofmans en T. M. Koo ien; Gert Jan, zv. G. Ouwehand en A. van der Plas; Menno, zv. L. J. M. de Kort en W. A. J. Zuethoff; Miranda, dv. J. van der Mark en A. van dei Boon; Cindy, dv. A. N. Wijers en L. J. de Keizer; Nicoline, dv. C. N. Kuijt en P. Vermeulen; Karolien Michelle, dv. R. F. Lammens en P. J. Goedings; Maria Trijntje, dv. P. ter Veen en K Sijp. Overleden J. Meursing (1916); H. M. A L. Witteman (1942); A. M. Prevoc (1894), gehuwd geweest met G. Neu teboom, D. van der Kaaij (1900); A Schaap (1905), echtgenote van C. J Zuijderduijn, M H. Grimme (1901) gehuwd geweest met J. Tibboel; B. J Loogman (1914); R S Zwetsloot (1980); D B. F. Plaat (1904); P. Guijt (1907); B Voorzaat (1926); J. H. Boes veld (1928): D. Denhoorn (1909), M A Mens (1930), echtgenote van W A Heemskerk, P. Nagtegaal (1904). Gehuwd M. El Sayad en M. Jansen; W Beij en I. A. B. Brussee; J. W Coppei en E. M. van Enter: J van de Wetering en A Zirkzee. L. G. W M Kapel en D Kaptein; F. A. E. Pannekoek en C. M Vromans. Troef - Noordeinde 2a. Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, tel. 140866, van 20-21.30 uur. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73. disco van 20-22.30 uur; vr soos van 15-17 uur. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastrat 18, open avond. 21-1 uur. 't Spoortje - Bernhardkade 40, spreek uur hulp- en adviesbureau WAO/WSW, tel. 142505, van 19-20.30 uur. Morswijk - Topaaslaan 19, gehandicap- tensoos, vr van 10-15 uur, tel. 02522- 14797. Leiderdorp - gemeentehuis, schoolraad, APOTHEKEN Leiden - de avond, nacht dienst der apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van vr 10 tot 17 april door: Centraal apotheek. Bree straat 74, tel. 120552; apotheek Boeh- mer, Florijn 19, Leiderdorp, tel. 894400 Voorschoten - Voorschotense apotheek, Leidseweg 66, tel. 2525. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38. tel ten noorden'van de Rijn 134604, tel ten zuiden van de Rijn 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - gezond heidscentrum. Berkenkade. Leider dorp. tel. 410131, spreekuur ma t/m vr van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis. Lijtweg 7, tel. 154500 Voorschoten - gezondheidscentrum, v d. Waalslaan. tel. 4641. Warmond - C. Koster. Helmstraat 43. Noordwijkerhout, tel 02523-3137. lEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN LEIDEN Telefoon: 071-144941 Nabezorglng van Uitgave: Uitgeversmaatschappij uur. Leidsch Dagblad B.V. Telefoon Hoofdkantoor, 071-123143. Witte Singel 1, 2311 BG Abonnementsgelden bij LEIDEN vooruitbetaling te voldoen. Postbus 54, 2300 AB Bij automatische overschrijving geen administratie- en Incassokosten. Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 28884. Kwartaalabonnement f 44,95. Per post f 71,90. Jaarabonnement f 186,70. Per post f 276,10. Losse nummers f 0,70. Directie: G. Koopman Adjunct-hoofdredacteur: R.D Paauw. Alg. redactiechef: J.M.J. Post. Rubriekchefs: J. Kroon (stad) J.P.M. van der Meer (regio) W. Wirtz, (binnenland) J. Ruygrok- Hoogeveen (buitenland) A A. van Brussel (sociale economie) P.J. Tombe (sport) P.C. Rosier (radio en televl* Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. in: Bonn, Brussel, Londen, Parijs, Washington, Cairo, Rome, Madrid, Stockholm, en Djakarta. Redactie randgemeenten: TEI. 071-125260 of 071-144941 tst. 222 Ch. Lennartz tel. 071-133202 Correspondenten: Leiderdorp R. Zaadnoordijk 071-121481. Oegstgeest H. Sonders 071-155854. Voorschoten J. Peelers 071-769935. Zoeterwoude R. Stevens 071-890847. D.J. Roeleven. 01715-1403 Warmond R. Hoekstra. 071-762551. Wassenaar W. Olyslagers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2