Marokkanen blij in Leiden-Noord Rechtswinkel: wet Gelijk Loon niet doeltreffend Filifhes en Vicky stelen langluia rkatten w Bekroning van actie Puinwooncabinesnackbar Vragen over illegale activiteiten Rijndijk Vrouwen vaak onderbetaald1 Nieuwe tv- piraat Inbraak bij boekhandel Afval niet opgehaald; onderzoek stilgelegd Vissterfte in vijver bij Robijnhof Weer kettingbotsing Kanaalweg MAANDAG 13 APRIL 1981 LEIDEN Een groep van dertig Marokkanen is onder de pannen in Leiden. Zaterdag werden twee geheel verbouwde panden in Leiden-Noord betrokken; binnenkort wor den in de buurt nog eens drie panden opgeleverd. De Marokkanen hebben nu nog één grote wens: de hoge energieprijs in hun nieuwe woningen moet omlaag. De Marokkanen hebben lang moe ten strijden voor hun nieuwe huisvesting. De gemeente zette hen twee jaar geleden hun slech te pensions uit en wilde hen "de porteren" naar het woonoord voor buitenlandse werknemers aan de Beukenschans in Leider dorp. De Marokkanen boden sa men met Leidse instellingen ver zet. Zaterdag plukten zij de vruchten van hun actie. Gemeen te-ambtenaar H. Akse reikte de sleutels uit van twee geheel ver bouwde woningen aan de Prins Frederikstraat in Leiden-Noord. Normaal zijn zaken als lintjes door knippen en sleutels overhandi gen in de gemeente voorbehou den aan burgemeester en wet houders. Akse, ambtenaar van de afdeling volkshuisvesting, was deze keer (met instemming van wethouder Tesselaar) "de ge lukkige", omdat Akse de man op het stadhuis was die zich steeds weer voor de huisvesting van de Marokkanen in Leiden heeft in gezet. Lang niet iedereen op het stadhuis was zo hulpvaardig. Twee jaar geleden besloten B en W brandgevaarlijke pensions te sluiten. Een groep van Marokka nen in die pensions zou ver plaatst worden naar de Beuken schans in Leiderdorp. De Marok kanen klaagden: "Dat hadden,B en W wel eens met ons mogen overleggen. Wij wonen al meer dan tien jaar in Leiden; wat moe ten we dan in Leiderdorp? Het woonoord ligt geïsoleerd en 'ver van het station zodat we nog meer tijd kwijt zijn om op ons werk te komen". De gemeenteraad discussieerde volop. B en W volhardden. De pensions gingen in augustus '79 dicht. In afwachting van een on derzoek naar mogelijke huisves ting voor de buitenlandse werk nemers in Leiden moesten zij al vast maar naar de Beuken schans. De Marokkanen kregen geen garantie dat zij weer terug konden naar Leiden als zy "tijde lijk" naar Leiderdorp zouden vertrekken. De Marokkanen kraakten hierop een leegstaande ruimte in de Morspoortkazerne. Zij demon streerden bij het stadhuis voor een woonplaats in Leiden. De stichting Rijn en Lek, de Rechts winkel en de Welzijnsraad na men het voor de Marokkanen op. Honderden Leidenaren onderte kenden een solidariteitsadver- tentie. De gemeente sloeg om. Zes mil joen gulden werd bij het Rijk binnengehaald voor de verbouw van panden voor een - en twee persoonshuishoudens ("Van Dam-eenheden"). De Stichtin gen voor huisvesting van Werkenden Jongeren en Studen tenhuisvesting verbouwen dank zij deze sloot subsidie op het mo ment tal van panden. Maar ook werden met een deel van deze rijksubsidie de vijf panden in Leiden-Noord voor de dertig Ma rokkanen verbouwd. Met zoete thee en gebak ontvingen de gelukkige nieuwe bewoners zaterdag mensen van de begelei- dende instellingen en van aanne mer Van der Waal, ambtenaren, raadsleden en kinderen uit de buurt. Ambtenaar Akse sprak: "Wederzijds begrip is een eerste vereiste om in de samenleving te functioneren". Bewoners van Leiden-Noord hebben destijds bezwaren geuit tegen nog meer buitenlanders in de wijk. Ener zijds berusten de bezwaren op vooroordelen, anderzijds zouden zij ook wel eens een goedkoop en opgeknapt huis willen hebben. Dure energie De verbouwingskosten van de vijf huizen zijn 250.000 gulden per pand. Akse benadrukte dat dank zij de rijkssubsidie "de kale huur een prima uitgangspunt is ge worden om in zo'n prima pand te wonen". De zes Marokkanen die in het pand wonen betalen 125 gulden huur per maand. "Inderdaad een prima kale huur" beamen de Marokkanen. Maar over de prijzen van energie en water zijn zij en de begeleidende instellingen ontevreden. De Ma rokkanen moeten 65 gulden per LEIDEN persoon betalen. "Belachelijk", oordeelt Kees Wale van de Stichting Welzijn. "Die prijzen zijn gebaseerd op het sto ken met open ramen. Het is natte vingerwerk geweest". De huizen zijn overigens goed geïsoleerd. De Woning Stichting laat door de Warmtemeter bv op 1 juli meten of de Marokkanen al dan niet te veel voor hun energie betalen. De Marokkanen schatten zelf dat zij gemiddeld in de maand ten hoogste dertig gulden per per soon aan energie en water ver bruiken. "We moeten nu met de energie inbegrepen 190 gulden per maand betalen. Dat is voor ons veel te veel. Wat kunnen we dan nog sturen naar ons gezin en ouders in Marokko" zegt M. Ta- kib, een van de nieuwe bewo- "Toch een prima kale huur", zegt ambtenaar H. Akse die met een White minstrelshow de sleutels overhandigt van de Prins Frederikstraat 3. De nieuwe bewoners zijn tevreden, alleen de hoge energieprijs zit hen nog dwars. LEIDEN - Het PPR-gemeente- raadslid Frits van Oosten vindt dat het college van B en W een eind moet maken aan "illegale aktiviteiten" op een stuk braak liggend terrein aan de Rijndijk. Van Oosten kan zich niet voorstel len dat de eigenaar van het stuk grond van pakweg 200 vierkante meter vergunning heeft gekre gen om op zijn grond puin te storten, een wooncabine te plaat sen en een snackbar te vestigen. Van Oosten noemt deze aktivitei ten in strijd met een voorberei- dingsbesluit uit '79 en met het in januari vastgestelde bestem mingsplan voor de Stevenshof- polder. De geplaatste wooncabi ne strookt volgens Van Oosten- niet met de bouwverordening en de snackbar niet met de algeme ne politie verordening. Volgens het bestemmingsplan voor de Stevenshof zou het be treffende gebied in de toekomst een parkje moeten worden. De gemeente zou de grond hiertoe moeten aankopen van de eige naar, de heer Van der Pauw- Kraan uit Wassenaar. Van Oosten heeft gehoord dat de eigenaar behalve de reeds ge noemde aktiviteiten ook nog eens een koffietent en een han del in graafmachines en auto's op het terrein wil vestigen. "Mis schien om later te kunnen zeg gen: 'Kijk eens wat ik allemaal op mijn grond doe' zodat hij zijn LEIDEN - Er is weer een nieuwe loot aan de illegale tv-zender- stam: de Illegale Televisie Ver zorging (ITV). Gisteravond was deze nieuwe etherpiraat, die al een paar testuitzendingen heeft verzorgd, actief via Duitland 2 op het Leidse kabelnet met de film De Pornofamilie. De kwali teit van de uitzending was rede lijk te noemen. De ITV zou overi gens niets te maken hebben met de PTV, de meest bekende ille gale tv-zender in Leiden. Video gestolen LEIDEN - W. van der Wal van de Stichting Rijn en Lek zou zater dag bij de feestelijke opening van het pand aan de Prins Frede rikstraat videobeelden vertonen van de kraakactie van de Mor spoortkazerne in '79. Daar kwam niets van in. Vrijdagnacht wer den uit het gebouw van Rijn en Lek aan de Doezastraat drie vi deobanden, een monitor en een videorecorder gestolen. grond duur aan de gemeente kan verkopen", denkt Van Oosten. Het raadslid wijst ook op de ver keersdruk die de "illegale" akti viteiten van Van der Pauw- Kraan met zich meebrengen voor "de toch al zwaar belaste Rijndijk". - De Marokkanen sturen de helft van hun verdiensten op naar Ma rokko voor het levensonderhoud van hun gezin. Zelf leven zij op het absolute minimum. Voor een sobere inrichting van de panden kreeg de stichting Welzijn 38.000 gulden los van het Koningin Vrouwen hebben recht op hetzelfde loon als mannen wanneer zij hetzelfde werk doen. Al ruim vijf jaar bestaat de Wet Gelijk Loon, maar in de praktijk heeft deze wet nauwelijks effect. De wet deugt niet. Het doel is goed maar de middelen zijn niet doeltreffend. Dat zeggen de me dewerkers van de Leidse rechts winkel. De rechtswinkel is een actie be gonnen om vrouwen te helpen wanneer er sprake is van ongelij ke beloning. De helft van de vrouwen verdient minder dan de mannelijke collega's voor gelijk of soortgelijk werk. Vaak be draagt het verschil zo'n tien pro cent, zo is uit recente onderzoe kingen van de Loontechnische Dienst gebleken. Toch stappen maar weinig vrou wen naar de klachtencommissie in Den Haag. De conclusie van de rechtswinkel is dat de wet niet deugt. Een van de redenen is de procedure bij de commissie, die te lang (zes maanden tot een jaar) duurt. Daarna moet men dan nog bij de kantonrechter een proces voeren. gewenst zou zijn). Vrouwenorga nisaties of vakbonden kunnen ook niet namens groepen vrou wen optreden. Maar de belangrijkste handicap van de wet ziet de rechtswinkel in de vrees van vrouwen voor re- pressailles op hun werk: pesterij en, mislopen van promotie of zelfs ontslag. Wettelijk is ontslag onmogelijk, maar in de praktijk weet een werkgever doorgaans wel een reden te vinden, aldus de rechtswinkel. Het gaat er de rechtswinkel bij de actie dan ook vooral om aan te tonen waarom zo weinig vrou wen gebruik maken van hun klachtrecht. "Het is niet zoals staatssecretaris Kraayeveld en minister Albeda willen doen ge loven, dat er weinig sprake is van discriminatie en er daarom zo weinig klachten zijn", aldus een medewerkster van de juridische winkel. Banger Julianafonds, de stichting Pro- Bovendien is de wet indiviueel ge- meso, de stichting Zomerpostze- richt. Verscheidene gels en het Provinciaal Opbouw- orgaan Zuid-Holland. De Marok kanen hebben zelf nauwelijks meubels, laat staan gordijnen. zamenlijk kunnen niet als groep een klacht indienen en een geza menlijk proces voeren (wat al leen al uit oogpunt van de kosten Het 'sterke vermoeden' dat er iets mis is met de werking van de wet baseert de rechtswinkel onder meer op het feit dat van de 140 klachten die er in een jaar bij de commissie binnenkwamen, er zestig niet werden doorgezet. Bo vendien is er in Engeland een soortgelijke wet, die veel meer klachten oplevert. Die wet zit duidelijk anders, volgens de rechtswinkel dus beter, in el kaar. "Vooral in deze tijd met een toene mende werkloosheid is men des te banger om ook maar iets tegen de werkgever te ondernemen", verklaart een rechtswinkel-me dewerkster. Ook de gebrekkige voorlichting over de wet en het ontbreken van sancties ziet de rechtswinkel als oorzaak van het falen ervan. De wet bestaat sinds 1975. Vanaf die tyd zijn er slechts twee rechtsza ken op grond van deze wet uitge vochten. Een daarvan is zelfs nog in behandeling. De rechtswinkel vindt dat de Loontechnische Dienst zelf in actie zou moeten kunnen komen tegen ongelyke betaling en dat individuen bijvoorbeeld ano niem een klacht kunnen indie nen. Om hun kritiek op de wet te ondersteunen roept de rechts winkel alle vrouwen op die we ten of denken in vergelijking met hun mannelyke collega's onder betaald te worden op het spreek uur te komen. Juist ook als zij het niet aandurven om een klacht in te dienen. Wie wel een klacht wil indienen kan de rechtswinkel helpen by het for muleren en indienen van de klacht. Ook als men al (sinds kort) bij een werkgever weg is, kan men alsnog de onderbeta ling aanvechten en achterstallig loon eisen. De rechtswinkel aan het Noordem- de 2a houdt spreekuur op maan dag en woensdag van 10.00 tot 12.30 uur en op dinsdag en don derdag van 18.30 tot 20.30 uur. LEIDEN - De Heilige Birmaan "Fi lifhes van het Gastelsveer" en roodharige "Vicky van Mar- quardtstein" stalen het afgelo pen weekeinde de show op de vierde internationale langhaar kattententoonstelling in de Ton Menken ijshal. Elf internationaal erkende keur meesters vonden Filifhes de bes te en mooiste halfianghaarkat. Eigenaar L. Hollander uit Rid derkerk kreeg de begeerde bron zen medaille die de commissaris van de koningin beschikbaar had gesteld. Vicky van de Duit ser A. Remsky werd bekroond als de beste langhaarkat. Vicky verdiende hiermee een zilveren medaille van de gemeente Lei den. Duizend betalende bezoekers heb ben zaterdag en zondag hun ogen uitgekeken naar 750 dotjes wol uit Nederland, België, Duits land en Frankrijk. Meer dan veertig "stewards" renden af en aan; haalden de katten uit hun kooien, brachten de beestjes naar de keurmeesters en weer te rug in de kooien. Standhouders lokten bijvoorbeeld met een nieuw snufje uit Amerika: geur- vreters voor de kattebak. De elf keurmeesters strooiden met kwalificaties. Ditmaal ook met de kwalificatie "liefste poes of kater". Elke keurmeester had zyn voorkeur voor een andere lieve poes of kater; beestjes die liever kopjes geven dan meteen de arm van de keurmeester pro beren open te halen. Elf lieve poezen en katers verdienden een lintje en een oorkonde. De Nederlandse Langhaarkatten Vereniging (450 leden) be schouwt haar tentoonstelling duidelijk niet als een katten- beurs. Maar gisteravond na af loop van de tentoonstelling ver wisselden toch wat nestjes van eigenaar. Hoofdzaak voor de ex posanten blijft echter de gezellig heid ("we kennen elkaar intus sen") en de eventuele eer om een hele beste kat gefokt te hebben of in huis te hebben. Paasvakantie (1) Speeltuinvereniging Prinses Beatrix houdt woensdag een spelmiddag met een speciale paeLsatractie. van twee tot vier uur. In het clubhuis aan de Schubertlaan is er verder donderdagavond paaskaar- ten en sjoelen. Aanvang half negen. Paasvakantie (2) Het museum van volkenkunde aan de Steenstraat heeft deze week als paasactiviteiten op het programma staan; een spelletjesmiddag op dinsdag en een kledingshow donder dagmiddag. Paasvakantie (3) In buurthuis Groenoord aan de Mussc hen broekstraat staan deze week de nodige paas vakantie-activiteiten op het programma. Morgenochtend van tien tot half twaalf een le vend ganzenbordspel; woens dagochtend vertrekt er om half een bus naar Drievliet donderdag worden er van tien uur af paasmandjes ge maakt en 's middags van twee tot vier dia's getekend; vrijdagochtend wordt er een wandkleed gemaakt voor het nieuwe buurthuis in Groenoord en bij goed weer gaan de kinderen 's middags met de bus naar het strand; maandag 20 april (tweede paasdag) worden er in de speeltuin van tioaalf uur af eieren gezocht en vervolgens de film "The sound of music" gedraaid; dinsdag 21 april staat de "stom speelgoed show" op het programma. e Feest Niet het afgelopen weekeinde, zoals eerder gemeld, maar vrijdag 24 en zaterdag 25 april wordt er in de 25-jange Dr. Van Voorthuysenschool aan de Marnixstraat feest ge vierd. Die vrijdag is er feest voor de kinderen en 's zater dags een fancy fair. Prestatieloop Roeivereniging Asopos de Vliet houdt woensdag een presta tieloop over vier en acht kilo meter. Beide routes voeren door Leiderdorp en omge ving. De start is 's avonds om zeven uur Start en finish lig gen jan de Zijldijk vlakbij het LOI-gebouw. Inschrijven is hier mogelijk van zes uur af. Atoomvrij Onder het motto 'Europa atoomvrijvan Polen tot Por tugalwordt Paaszaterdag een grote, internationale de monstratie georganiseerd in Brussel. Diverse anti-atoom- beuegingen. zoals die in Ne derland. nemen deel aan dit initiatief. Het Energie Kom»- tee Rijnland roept iedereen in en om Leiden op naar Brussel te gaan Wie geïnteresseerd is. kan contact opnemen met Thomas van Duin, Utrechtse Veer 19 (tel. 143037). LEIDEN - Uit de boekhandel Kooyker aan de Nieuwe Ryn is vannacht 15.000 18.000 gulden gestolen De daders, van wie tot nu toe elk spoor ontbreekt, kwa men volgens de politic binnen door een ruitje van de buiten deur kapot te slaan. Eenmaal binnen braken zy met gereed schap een geldkistje open. Uit de BATA-winkel aan de Haar lemmerstraat is zaterdag volgens aangifte by de politie 4275 gul den gestolen. LEIDEN - In het Gorlaeus-labora torium van de Leidse universi teit is eind vorige week het che misch onderzoek stilgelegd. Vol gens de veiligheidsfunctionaris bij het Gorlaeus-lab, H. Vermee- ren, is er geen reden tot onge rustheid. De tanks op het Gorlaeus-terrein. waarin het chemisch afval in vloeibare vorm wordt opgesla gen. waren overvol. De tanks zouden vrydag door een Rotter damse bedrijf worden geleegd en dat is niet gebeurd. Maar inmid dels zyn de onderhandelingen met een ander bedrijf zo goed als rond, zodat volgens Vermeeren het afval alsnog van het Gor laeus-terrein kunnen worden verwyderd. Hij verwacht dan ook dat morgen de chemische activiteiten weer kunnen worden hervat. LEIDEN - Happend naar zuurstof bliezen een groot aantal vissen in de vijver bij het Robynhof gister middag hun laatste adem uit Het Hoogheemraadschap van Rijn land heeft watermonsters geno men om de oorzaak op te sporen. En de dierenhulpdienst die nog zoveel mogelijk vissen heeft pro beren te redden, heeft een dode vis en een dode eend meegeno men voor onderzoek. "We den ken dat het om zuurstofgebrek gaat en niet om waterverontrei niging", vertelt een woordvoer der van Rijnland. "Dat wil wel vaker voorkomen op een zonnige dag. Desalniettemin zullen we het toch onderzoe ken". De uitslag is hoogstwaar schijnlijk over een paar dagen bekend. Groot tekort verpleeg huizen in Leidse regio DEN HAAG Er bestaat een schrikbarend tekort aan ver pleeghuizen in de regio Leiden. Dit blykt uif een enquête van de Provinciale Raad voor de Volks gezondheid in Zuid-Holland. Het onderzoek werd gehouden onder de verpleeghuizen van de Stich ting Samenwerkende Ziekenhui zen in Leiden en omgeving In de uitslag van de enquête willen de onderzoekers één soort gege vens appart noemen: de wachtlij sten. „Deze geven zeer duidelyk weer wat door verpleeghuizen al langer met grote zorg wordt ge constateerd: een groot aantal mensen dat noodgedwongen soms zeer lang op een opneming wacht". Dit probleem kan volgens de ver pleeghuizen slechts zeer ten dele door een meer onderling afge stemd opnemingsbelcid worden opgelost Want, zo zeggen de ver pleeghuizen. „de kern van het probleem is niet gelegen in het opnemingsbeleid. maar in de be schikbare capaciteit" Er moet volgens Provinciale Raad voor de Volksgezondheid dan ook een nader onderzoek komen naar de verplceghuissituatie in Leiden en omgeving en Alphen en omgeving. Het onderzoek Lei den-Alphen dient in de eerste plaats gencht te zyn op mogely ke verbeteringen in en om ver pleeghuizen. waardoor de feite- lyke opnamedruk zou kunnen verminderen. LEIDEN - Na twee kettingbotsin gen op de Kanaalweg afgelopen donderdag was het gistermiddag op dezelfde plaats en op dezelfde- wijze opnieuw raak. Vier auto's reden achter elkaar op de Kanaalweg in de richting van de Hoge Ryndijk. De voorste au to moest stoppen om linksaf de Lorentzkade op te kunnen rij den De tweede stopte. De derde stopte. De vierde stopte, te laat. De auto's stonden erby als een ingedrukte en kapotte harmom- ka. De persoonlyke gevolgen vielen mee. De inzittende van de derde auto werd voor onderzoek naar het Academisch Ziekenhuis ge bracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3