Haig ontzenuwt gerucht ontslag Hollis geen Sowjet-spion lïeinrover Biggs zou naar Engeland terug willen Nieuwe SDP in Engeland links van het midden Argentinië wil verbetering van imago Minister VS voor senaatscommissie Wijzigingen in top regering Roemenië Premier Thatcher spreekt journalist tegen 99 /RIJDAG 27 MAART 1981 BUITENLAND PAGINA 9 5RIDGETOWN (Reuter/AP) - De Engelse treinrover Ronald Biggs wil terug naar Engeland en weer met zijn eerste vrouw trouwen. Dit heeft het nationale dagblad van Barbados gisteren gemeld. Het blad heeft de bekende trein rover geïnterviewd in zijn cel op het hoofdbureau van politie in Bridgetown, waar hij wordt vast gehouden sinds zijn aankomst in Barbados. Biggs werd verleden week uit Rio de Janeiro in Brazilië ontvoerd en het land uitgesmokkeld door vier Engelsen en een Amerikaan. Aan boordhvan een jacht werd hij naar Barbados gebracht. En geland heeft e uitlevering van de treinrover gevraaed. Biggs was in 1963 betrokken bij de spectaculaire treinroof, waarbij ongeveer 26 miljoen gulden werd buitgemaakt. Hij werd opgepakt en veroordeeld tot een gevange nisstraf van 30 jaar. In 1965 slaag de hij er echter in uit de gevange nis te ontsnappen en vluchtte hij met zijn vrouw Charmain naar Australië. Vijfjaar later ontsnap te hij in Australië maar ternau wernood aan arrestatie en ging hij naar Brazilië. Dit land weigert Biggs aan Engeland uit te leve ren, omdat hij er een zoon heeft en uitlevering volgens de Brazi liaanse wet niet is toegestaan. In het interview met het nationale i dagblad van Barbados zegt Biggs over het Engelse verzoek om uitlevering blij te zijn dat de hele kwestie nu afgerond kan worden. De treinrover verwacht dat hij hoogstens nog vijf jaar van zijn straf in Engeland hoeft uit te zitten. Het verhaal in de krant van Barba dos lijkt in tegenspraak met een bericht van het persbureau AP dat Biggs gisteren een gerechte lijke procedure is begonnen om te voorkomen dat hij wordt uit geleverd aan Groot-Brittanië. De rechter zou echter een beslissing hierover hebben uitgeteld tot vandaag in afwachting van de verdere stappen van de Britse autoriteiten. De advocaten van Biggs zouden hebben verklaard dat te weinig redenen zijn aangevoerd op grond waarvan hun cliënt kan worden vastgehouden. De voor malige officier van justitie op Barbados, Frederick Smith, een van zijn advocaten, zei dat Bar bados is verzocht meet te werken, maar dat het eiland geen enkele verplichting heeft tegen over Engeland, het vroegere moederland. LONDEN (DPA) - Precies twee maanden na de instelling van een 'raad voor de Sociaal-Democratie' is gisteren in Enge land de 'Sociaal-Democratische Partij" officieel opgericht. Op een personferentie noemden de gewe zen labour-ministers Shirley Williams, Roy Jenkins. David Owen en William Rodgers hun stap "een duidelijk breuk" met de tegenwoordige vorm van de Britse politiek. Ze maakten een ontwerp-program van twaalf punten bekend, dat de grondsla gen van een gematigde sociaal-demo cratische politiek bevat. In een verkla ring heet het woordelijk: "Groot-Brit- tannie heeft een hervormd en bevrijd politiek stelsel nodig, zonder zinloos conflict, zonder dogma, zonder schom melingen en klassetegenstellingen, die de twee oude partijen gekenmerkt heb ben". De oprichters van de SDP hebben op 2b januari met de oprichting van een raad voor de sociaal-democratie hun breuk met de labourpartij ingeleid. De laatste aanleiding voor deze stap was volgens eigen zeggen de ontkrachting van de la gerhuisfractie van labour op een bijzon der congres van de partij. Eerder had zich al een duidelijk ruk naar links van labour afgetekend. Intussen zijn dertien lagerhuisleden van labour naar de nieuwe partij overgelo pen. Ongeveer twintig leden van het ho- gerhuis braken eveneens met de labour partij. Volgens de jongste meningson- derzoeken heef! de nieuwe partij een goede kans om samen met de liberalen de volgende lagerhuisverkiezingen te In het bijzijn van 500 journalisten uit bin nen- en buitenland zei de gewezen plaatsvervangende labour-leider Roy Jenkins: "Wij geloven dat we de grote doorbraak bij de volgende verkiezingen zullen verwezenlijken. Het zal de groot ste doorbraak in de Britse politiek zijn sinds minstens 60 jaren" Kiesstelsel De SDP wil niet alleen een andere partij aanbieden, andere spelers in het oude spel, zei Jenkins. De spelregels zelf moeten veranderd worden. Hij noemde het 'onbillijke kiesstelsel', dat grote minderheden vrijwel buiten spel zet en de burgers slechts de keus laat tussen twee 'onaantastbare partijmachines', die eigenlijk niet erg geliefd zijn. Het tegenwoordige systeem, aldus Jen kins, heeft de industrie geschaad, ar beidsplaatsen verloren laten gaan en 'onze invloed en het welzijn van ons land' ondermijnd. De vroegere minister van buitenlandse za ken David Owen zei, dat de SDP onaf hankelijk en vrij van de invloed van de grote organisaties haar besluiten zal ne men William Rodgers, oud-minister van ver keer, sprak van een kruistocht die dc SDP wil ondernemen. Hij wees het denkbeeld af dat de SDP een nieuwe centrumpartij zou zijn. Het is een partij links van het midden. Over de toekom stige samenwerking met de liberalen zei Rodgers: "Wij willen coöperatieve be trekkingen met hen. maar we zijn een andere en nieuwe partij". Verschillen In hun ontwerp-program leggen de so ciaal-democraten bijzondere nadruk op hun van die van de labourpartij ver schillende doelstellingen op het gebied van de economische en de buitenlandse politiek. By het economische beleid, dat zich sterk op de sociale markteconomie van de Westduitse Bondsrepubliek oriënteert, wil de SDP de overheidsbemoeiing tot het noodzakelijkste beperken. Een rechtvaardiger verdeling van de win sten en de 'democratisering van de ar beid' zullen voorrang hebben. Gestreefd zal worden naar een bredere vermogensvorming bij de werknemers en deling in de winst Een plan-econo mie wijzen de sociaal-democraten af. Zij zien heil in een betere verstandhouding tussen ondernemers en vakbeweging In krasse tegenstelling tot de labourpartij staan ook de doelstellingen op het ge bied van de buitenlandse politiek Woordelijk heet het in het program: "Groot-Bnttannie moet met de wereld samenwerken en niet in isolationisme vluchten". Het land moet zijn rol in de Europese Gemeenschap en de NAVO spelen en een multilaterale in plaats van een door labour geëiste eenzijdige ont wapening nastreven. WASHINGTON (AFP/Reuter) De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Alexander Haig, heeft gisteren duidelijk te kennen gege ven op zijn post te zullen blijven en daarmee geruchten over een moge lijk aftreden ontzenuwd. Minister Haig verklaarde voor een subcommissie van de senaat dat hij al zijn energie zal wijden "in Chaos Italië door staking (Van onze correspondent) ROME (GPD) - Wie in Italië geen auto heeft, ging gisteren te voet of bleef maar helemaal thuis, want het openbaar vervoer staakte in het hele land en in alle grote steden heerste een onont warbare verkeerschaos. Wie op een eiland woont, kon er niet af, want ook de veerboten en het grootste deel van het luchtver keer lagen stil door stakingen. Op de scholen, in de ziekenhui zen, bij de posterijen, overal zal de komende dagen worden ge staakt. Inzet van de staking is een loonsverhoging. Daarmee gaan de vakbonden re gelrecht in tegen de regering, die de periode die gaat komen" aan een definiëring van de Ameri kaanse buitenlandse politiek. Haig maakte slechts indirect een toespeling op de krachtmeting met het Witte Huis die hij dind- sag verloor, toen vice-president Bush boven hem werd verkozen als leider van het crisisteam. Bush zal in die functie de activitei ten van de ministeries van bui tenlandse zaken en defensie en de inlichtingendienst CIA moe ten coördineren in crisissitua ties. Zijn benoeming wordt in Washington gezien als gezichts- en machtsverlies voor minister Haig. Haig benadrukte voor de subcom missie voor de begroting dat hij het volledig eens is met de fun damental benadering van presi dent Reagan van de buitenland se politiek. "De uitwerking van zo'n politiek is belangrijker dan de vorm en organisatie", zo merkte Haig verder op. jeruchten over een eventueel ont slag van Haig waren onder meer in omloop gebracht door de New York Times. Volgens het gezag hebbende blad heeft Haig de af gelopen twee maanden acht of negen maal met aftreden ge dreigd. Een functionaris van het state departement verklaarde te genover het persbureau UPI dat zijn minister "Meer dan des dui vels" was over de benoeming van Bush. WARSCHAU - De mededeling over de Poolse radio gisteren dat de voedseli'oorziening gerantsoeneerd zo worden, zorgde voor lange rijen wachtenden voor de Poolse winkels. Op de foto is zo n rxj te zien voor ee chocolade- en snoepwinkel in de hoofdstad Warschau. (ADVERTENTIE) de afgelopen dagen nu juist President Reagan probeerde de maatregelen heeft genomen de geldomloop te beperken en een beroep op iedereen deed om niet te staken. Van de solidariteit die daarvoor werd gevraagd, valt echter weinig te bespeuren. zaak rond de benoeming George Bush woensdag enigs zins te sussen door te verklaren dat Haig "de belangrijkste advi seur blijft op het gebied van bui tenlandse politiek". LENTESHOW bij BIERMAN RENAULT KATWIJK Tot en met zaterdag 28 maart houden wij OPEN HUIS Zaterdagmiddag om 2.30 uur gaan de ballonnen de lucht in. Er zijn leuke prijzen. Tijdens deze OPEN HUIS-dagen geven wij veel geld voor goede inruilauto's. Bent u nog niet geweest? Kom dan snel langs, het is de moeite waard. KATWIJK-VALKENBURGSEWEG 2 telefoon 01718-71704 Voornaamste oogmerk van presidentswisseling (Van onze correspondent Rob Sprenkels) MEXICO STAD (GPD) - In Argentinië wordt a.s. zondag 29 maart president Jorge Vi- dela afgelost door zijn trouwe wapenbroeder Roberto Eduardo Viola. De wissel, precies vijf jaar nadat Videla de functie van staatshoofd of ficieel op zich nam (de coup tegen Isabel Peron had plaats op 24 maart 1976. vijf dagen eerder), heeft ais belangrijk ste doel het verbeteren van het imago van Argentinië in de wereld. Roberto Viola is inmiddels al vaak afgeschilderd als libe raal, mede omdat hij in het verleden fel werd bekriti seerd door de marine, die in Argentinië wordt beschouwd als het legeronderdeel dat het hardst optreedt tegen tegen standers van het regime. Met name de marine zou een groot deel van de 8000 doden i 35.000 vermisten op haar geweten hebben, zo heet het. Argentijnse ballingen in Mexi co wijzen er echter op dat het Argentijnse leger uiterst ge disciplineerd is en dat mari ne, landmacht en luchtmacht onder één en hetzelfde opper bevel staan. Saillant detail: gedurende de jaren dat er het meeste bloed vloeide, in 1976 en 1977, was dat opperbevel in handen van generaal Ro berto Viola. Carlos Gonzalez Gartland, één van de oprichters van de Ar gentijnse commissie voor de mensenrechten CADHU: „Het verschil tussen de har den en de gematigden? Wel licht dat de gematigden met een mes moorden en de har den met mitrailleurs". En: „Het Argentijnse leger heeft zich nooit verschuild achter rechtse terreurgroepen, zoals bijvoorbeeld in El Salvador gebeurt; niettemin hebben Videla en Viola altijd gruweldaden naar de i verwezen". Viola heeft vorig jaar zomer zijn generaalsuniform in de motteballen gehangen en geeft sindsdien zonnige inter views weg op de stranden van Mar del Plata. De mythe over het bestaan van een har de en gematigde lijn binnen het leger werd vorig een nieuw leven ingeblazen toen zijn benoeming als opvolger van Videla vertraging opliep omdat met name de marine zich er niet mee zou hebben kunnen verenigen. „Manipulatie van de publieke opinie", zo vindt Carlos Gon zalez Gartland. Volgens hem passen ook de laatste ge ruchtmakende gebeurtenis sen in Argentinië in dat rijtje: de arrestatie van zeven voor aanstaande mensenrechten- strijders en twee weken later van meer dan 60 van de we reldwijd bekende 'Dwaze moeders van de Plaza Mayo', vrouwen die sinds jaar en dag voor de presidentswoning opheldering eisen van het lot van hun vermiste aanverwan ten. „In de Argentijnse pers werd in beide gevallen duide lijk geinsinueerd dat die ar restaties door de 'harden' werden gepleegd, terwijl de 'gematigden' voor de spoedi ge vrijlating zorgdraagden", verduidelijkt Carlos. „Wat je niet in de Argentijnse pers leest is dat één van de men- senrechtenstrijders na zijn arrestatie spoorloos is ver dwenen, evenals twee van de moeders". De Argentijnse wachtaflossing is door de Amerikaanse pre sident Ronald Reagan met beide handen aangegrepen om de banden met het La tijns-Amerikaanse 'sleutel land' nieuw leven in te bla zen. Videla's naam werd im mers door iedereen met het brute vertrappen van de mensenrechten geassocieerd, terwijl Viola voor velen eèn nieuw gezicht is. Viola bracht twee weken geleden «en 'pri- vé-bezoek' aan de Verenigde Staten en sprak daar onder meer met Reagan, minister van buitenlandse zaken Haig, Weinberger (defensie) en vei ligheidsadviseur Richard Al len. Met Viola lijkt Argentinië Ame- rika's meest betrouwbare bondgenoot in Latijns-Ame- rika te zijn geworden. Terwijl alle Latijns-Amerikaanse re geringen duidelijk hun af keer hebben uitgesproken over de politiek van Washing ton wat betreft El Salvador, verklaarde Viola in Washing ton dat Argentinië die poli tiek steunt. BOEKAREST (AP) - Roemenie heeft gisteren enkele belangrijke wijzigingen aangekondigd in de regeringstop. Minister van eco nomische plannen Nicolae Con- stantin werd uit die functie ont heven en krijgt niet nader aange duide "nieuwe taken" in zijn hoedanigheid als een van de ne gen Roemeense vice-premiers Ook minister van financiën Paul Niculescu is de laan uitgestuurd. Het Roemeense persbureau Agerpers heeft dit gemeld. Op andere ministeries werden eveneens vier topfunctionaris sen vervangen. De personele wij zigingen lijken bedoeld te zijn tot een betere aanpak te komen van de economische problemen van het land. Na de afkondiging van het jongste economische vijfja renplan heeft de Roemeense staatsleiding in toenemende ma te te maken gekregen met moei lijkheden op het gebied van de buitenlandse handel en energie voorziening en met een stijgende inflatie en voedseltekort. Minister voor electriciteitszaken Gheorge Cioara werd overge plaatst naar de nationale raad voor wetenschap en technologie, die wordt geleid door de vrouw van de Roemeense partijleider Ceausescu, Elena. Maxim Berg- hianu wordt de nieuwe minister van arbeid, een post die sinds fe bruari vacant is. Ongeveer 30.000 Roemenen heb ben het afgelopen jaar hun lid maatschap van de communisti sche partij verloren, zo heeft de partijleider Ceausescu bekend gemaakt. Hij zei dat deze stap noodzakelijk was geworden om dat "een groot aantal personen lid was geworden van de partij om hun maatschappelijke posi tie te verbeteren of persoonlijk voordeel te behalen. OPGEHANGEN - In de gevange nis van Changi zijn vanochtend twee drugshandelaren, een Ma- leisiêr en een Indiër, opgehan gen, zo is in Singapore verno men. Zij w aren in 1976 ter dood veroordeeld. President Banjamin Sheares had afwijzend beschikt op het ver zoek tot gratie, dat de 29-jarige Maleisiêr en de 32-jarige Indiër hadden ingediend, nadat het hooggerechtshof van Singapore hen eind 1976 ter dood had ver oordeeld. M IVF K I i :r UW NIEUWE STERROMAN LONDEN (DPA) - Sir Roger Hol lis die van 1956 tot 1965 hoofd was van de Britse contra-spiona gedienst (M.I. 5), is geen spion voor de Sowjet-Unie geweest. Dit heeft premier Margaret That cher gistermiddag in het lager huis verklaard. Zij verwierp hiermee de beschuldi ging van de journalist Chapman Pincher die in zijn boek 'Their trade is treachery' (Hun beroep is verraad) en in een reeks sensatio- naal gebrachte artikelen in de 'Daily Mail' heeft gesteld dat de in 1973 overleden sir Roger gedu rende bijna dertig jaar voor Mos kou zou hebben gespioneerd. Mevrouw Thatcher kondigde aan dat er een speciale commissie zal worden ingesteld die alle proce dures en praktijken wat betreft de staatsveiligheid zal onderzoe ken en voorstellen zal doen over eventuele wijzigingen. De socia listische oppositieleider Michael Foot verklaarde zich akkoord met dit plan. De premier herinnerde eraan dat er na de pensionering van sir Roger Hollis een onderzoek was inge steld naar aanleiding van "aan wijzingen die suggereerden, maar niet bewezen dat er zich in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog een agent van de Russische geheime dienst op eeri betrekkelijk hoge post in de Brit se contra-spionagedienst had be vonden". Deze aanwijzingen hadden, vol gens mevrouw Thatcher, ook be trekking kunnen hebben op Kim Philby, een hoge functionaris van de geheime dienst die in 1963 naar de Sowjet-Unie uit week. of Anthony Blunt, de voor malige conservator van de schil derijencollectie van koningin Elizabeth die heeft bekend als Sowjet-agent te hebben gewerkt. Onderzoek Hollis was één van de personen op wie enige aanwijzingen van toe passing waren. Het onderzoek toonde niet onomstotelijk zijn onschuld aan. Aangezien echter evenmin bewijzen werden ge vonden van zjjn schuld, werd tenslotte geconcludeerd dat hij geen RUSSISCHE AGENT WAS GEWEEST. Doordat enkele betrokkenen hier geen vrede mee hadden, werd in 1974, dus na zijn dood. opnieuw een onderzoek naar dc activiteit van Sir Roger ingesteld. Dit gebeurde door lord Trend, die tot de slotsom kwam dat er voor de verdenking tegen sir Roger geen reden was. Volgens premier Thatcher heeft Pincher de con clusies van lord Trend onjuist weergegeven. Met name had lord Trend niet gesteld dat de ver dachte Sowjet-agent niet Philby of Blunt was en dat, naar zijn oordeel, Hollis de waarschijnlijk ste verdachte was. Naar de premier verklaarde, had lord Trend daarentegen bevon den dat de beschuldigingen te gen Hollis "uitputtend en objec tief.' waren onderzocht en dat er niets in de doofpot was gestopt. De inmiddels gepensioneerde lord Trend had nu tegenover me vrouw Thatcher nog eens verze kerd dat naar zijn mening sir Ro ger geen Russische agent was ge weest, al was dat niet te bewij- Vier hoge Britse functionarissen die de Britse geheime dienst in opspraak hebben gebracht V I n.r Anthony Blunt, de voormalige schilderijenbeheerder van koningin Elizabeth, die m 1979 toegaf voor de Russen te hebben gespioneerd. Sir Roger Hollis, die nu uxirdt omschrei'en als Sowjet-Agent. Guy Burgess, een hoge diplomaat die in de jaren vijftig naar Moskou vluchtte na beschuldigingen van spionage en tenslotte "Kim Philby. die als functionaris van de Britse geheime dienst eveneens spioneerde voor be Russen en »n 1963 naar Moskou vluchtte Roger Hollis toch een Sowjet- agent kan zijn geweest. Hy daag de mevrouw Thatcher uit, aan te tonen dat hij onjuistheden heeft vermeld in zijn boek, waarvan de "Daily Mail" deze week uittrek sels heeft gepubliceerd Overigens betuigde dc journalist zijn instemming met het besluit van dc premier tot het instellen van een onderzoek naar de staatsveiligheid binnen het over heidsapparaat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 9