Nerk vrouwen ondergewaardeerd Vier Chilenen in hongerstaking Buurtcomité Groenoord vreest wateroverlast iJoogleraar mag van Pais naar positie vrouw in gemeentelijk apparaat VJDERDAG 26 overzicht LEIDEN pogingen die sinds 1978 zijn -gefldernomen om de positie van Le vrouw bij de gemeente te ver- na tateren. Ook de voorstellen voor >rbetering, geformuleerd door ree Vschillende vrouwengroepen ;centindom bepaalde onderwerpen, jn in het verslag terug te vin- straaïn. 37 -r de waardering van 'typische ■"■"•ouwen banen' noteert het ver- ag: "Er wordt voortdurend denerk op je bureau gesmeten en schat moet altijd zo snel mogelijk p de. Tussendoor moet je ook nog sie xlministratie doen. archieven ens ijhouden en dergelijke", zo ïidsjidt een veelgehoorde klacht. sluHet is heel ondankbaar werk. net et valt helemaal niet op wat je aner dag allemaal verwerkt", rdt in het verslag wordt verder mel ing gemaakt van opmerkingen s: "Er wordt altijd sterk op je ^rantwoordelijkheidsgevoel ge- erkt: Als die en die briefdie en kiije stukken vandaag de deur niet itgaan, loopt alles in de soep". Je krijgt een heleboel inzicht in et afdelingsgebeuren, maar er ordt nooit gevraagd wat je er- ens van vindt". De groep vrouwen die zich met de waardering van door vrouwen vervulde functies bij de gemeen te heeft bezig gehouden zag ech ter geen mogelijkheid om verbe teringen in de functiewaardering voor te stellen. Het bekijken van alle functies zou een te tijdroven de zaak zijn. De groep vrouwen die heeft ge zocht naar mogelijkheden om te voorkomen dat vrouwen verzor gende taken krijgen opgedragen, waarvoor ze niet zijn aangeno men, concludeert dat er formeel weinig aan te doen is. Gelijke be handeling is volgens hen in de praktijk voor een groot deel af hankelijk van de mentaliteit van het leidinggevend personeel en de mondigheid van de vrouwen. "Ontwikkeling hiervan kan niet geforceerd worden. Wel kan erop toegezien worden dat de raad- suitspraken over het stimuleren van vrouwen om te solliciteren worden uitgevoerd. Zodoende krijgen meer vrouwen kans om een leidinggevende functie te bekleden", aldus het verslag. Uitgaande van de veronderstel ling dat die vrouwen een positie- ndt ei? iDEN/DEN HAAG - De Leidse hoogleraar prof. dr. Verrijn Stuart mag an minister Pais Vaft onderwijs de Mount Everest in het Himalayage- iergte beklimmen. bewindsman heeft er geen problemen mee dat het college van besiüür an de Leidse universiteit een buitengewoon verlof van zes weken ieeft verleend aan de klimmende hoogleraar. antwoord op vragen Can de socialistische Tweede-Kamerleden Van !Xe|cn Anker en Konings zegt minister Pais dat "algemene maatschappe- ijke overwegingen ertoe kunnen leiden dat een universiteitsmedewer ker in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan activiteiten die ,erciiet tot zijn vakgebied behoren". ïgens de bewindsman waakt het college van bestuur van de Leidse Universiteit er voor, "dat het onderwijs tijdens de afwezigheid van prof. ^°7errijn Stuart gewoon doorgaat", p Leidse universiteit is intussen naarstig op j ^e middelen wil verstrekken om een vervangt. f r.e trekken. Volgens de universiteitswoordvoerder is dat tot op heden r .Sog niet gelukt. De bergexpeditie vindt plaats van half september tot ??ind oktober. g,IDEN - Vier Chilenen zijn giste- /atün voor onbepaalde tijd in hon- brecrslaking gegaan. In het ge- /aifouw Verbun Dei op de Planta- ,n felaan protesteren ze tegen de in 'oorgenomen executie van vijf ,n Chileense verzetsstrijders. 3pjZC vijf (twee vrouwen en drie ^pannen) worden door de bin nenlandse veiligheidsdienst van rav.hili ervan beschuldigd alle ac- Srfes die in 1980 in Chili plaats- ïadden te hebben gepleegd. Vol lens de Stichting Oprechili in Leiden is dit een onzinnige aan- •s dacht, gezien het enorme aantal icties en de verspreiding van de rs icties over heel Chili. Het laatste licuws dat de Stichting gisteren enV/er hen binnenkreeg,, was dat le vijf gevangenen nu weer te- •echt moeten staan voor acht a lanslagen, zeven overvallen op bankinstituten en verschillende :erianslagen op hoogspanningska bels. 1 minister van binnenlandse za- cen, Sergio Fernandez heeft te- Jen hen de doodstraf gecist. Het /onnis zal worden uitgesproken loor een door Pinochet peroon- ijk opnieuw geïnstalleerde ""trijgsraad. De executie zou op 10 mart plaats moeten vinden. Daarnaast bevinden zich nog elf personen, die bij dezelfde opera tie werden opgepakt en waarvan de militaire junta de namen niet wil vrijgeven in dezelfde situatie, aldus Stichting Oprechili. Gisteren zijn ook in Bondsrepu bliek Duitsland (Bochum) en Frankrijk (Grenoble) groepen mensen in hongerstaking ge gaan. In andere Nederlandse ste den zoals Deventer, Eindhoven, Wageningen zijn ook acties gaan de. "Het is noodzakelijk, vertelt een woordvoerder van Oprechili. "dat de bevolking van Leiden en eigenlijk heel Nederland bij deze protestactie wordt betrokken. Wij kunnen dan handtekeninglij- sten en telegrammen versturen naar het ministerie van binnen landse zaken in Chili, de Ver enigde Naties in Genève en het Rode Kruis. Vooral de laatste twee instanties kunnen een be middelende rol spelen in Chili". De Stichting Oprechili heelt een hongerstakingscomité opgericht om de Leidse hongerstakers te begeleiden. Zij worden onder steund door de organisatie Chili Front Leiden, Eettafels Chili en Vrouwengroep Chili. ve instelling ten aanzien van emancipatie hebben zal de situa tie daardoor verbeteren. Een ander probleem dat de groep heeft besproken is dat vrouwen in de sollicitatieprocedure vaak geen redelijk beeld van de be treffende baan hebben gekregen. "Het stond allemaal zo mooi in de krant. En toen ik in dienst kwam moest ik koffie halen, kaarten sorteren, bezoekers ont vangen enzovoort. De adverten tie gaf een veel interessanter beeld van mijn baan dan het in de praktijk bleek te zijn", zo lui den de opmerkingen. Verder worden in het eindverslag voorstellen gedaan om het zwan gerschapsverlof te verbeteren Zo zouden onder meer de finan ciële gevolgen van een jaar onbe taald verlof minder zwaar ten zijn. Qok aan vaders zou dit verlof mogelijk gemaakt moeten worden. Ook de bevordering van deeltijd banen komt in het verslag aan de orde. Bepleit wordt dat niet al leen vacatures worden gesplitst, maar ook bij zittende werkne mers wordt nagegaan of er be hoefte is aan deeltijdarbeid Deeltijdbanen worden voor 1 gere functies en voor mannen teressanter als er ook banen van 25, 30 of 32 uur komen, zo zegt het verslag. 1c Dubbel terug De prijzenoorlog tussen de su- perkruidenieren, die begin dit jaar is losgebarsten, woedt nog in alle hevigheid. De Digros, de Codi gezins- markt, Albert Heijn. de Edah en de Nettorama (Haarlem merweg) voeren nu een ver beten advertentiestrijd om bij de consument in de gunst te komen. Paginagrote advertenties wor den er tegenaan gegooid om de consument er van te over tuigen dat het allemaal nóg goedkoper kan dan bij die an der. De Nettorama beweerde onlangs, onder meer in huis- aan-huis advertentieblaadjes, echt de aller, allergoedkoop ste in de stad te zijn. "Nettorama geeft u het verschil dubbel terug", schreeuwde de advertentiekop. Iedereen die bij de Nettorama een arti kel ontdekt dat elders goed koper is krijgt het verschil dubbel uitbetaald. "Aardige mensen bij de Nettorama. Daar valt nog wat te verdie nen", dacht Dennis Dauwer- se uit Leiderdorp. Dennis ging naar de vestiging van de Nettorama aan de Haarlem merweg en kocht daar zes li terkartons appelsientje voor 1.39 per stuk. In de weten schap dat een karton appel sientje bij Hoogvliet maar 1.29 kost. "Dat is dus zes keer een dub beltje en dat dan twee keer want ik krijg het verschil dubbel terug", dacht Dennis. "Dat is dus 1.20". "Niks daar van", zei de filiaalchef, "u krijgt twee keer het verschil in prijs per artikel. U zou wel met honderd pakken de win kel uit kunnen lopen". "Misselijk hè", vindt Dennis. "gewoon misleidende recla- Dat vindt bedrijfsleider Hogen- het Leidse talentenfestival vorig jaar in de Stadsgehoor zaal ging het de groep aardig voor de wind. Onder de naam First Love werd furore ge maakt. Totdat bleek dat er in Utrecht ook een aantal muzi kanten onder de naam First Love aan de weg probeerde te timmeren. "Verwarring is vervelend in de popwereld", meent Hans, "dus ik heb die lui in Utrecht een keer opgebeld en gezegd dat ik het niet zo leuk vond dat zij dezelfde naam gebrui ken als wy terwijl wij al zo n vier jaar bezig zijn. Maar dat telefoontje heeft weinig ge holpen". Nog vervelender werd het toen een Amerikaanse First Love met een disco-single de va derlandse hitlijsten ging be stoken. Hans: "Telkens maar weer zeggen dat je die First Love niet bent wordt op den duur heel vervelend" De druppel die de emmer uit eindelijk deed overlopen was voor Hans en de overige groepsleden het optreden van de Utrechtse First Love op het carnavalsfeest in de Stadsgehoorzaal het afgelo pen weekeinde. Hans "Alle maal mensen die naar me toe kwamen en zeiden: "Jullie op carnaval? Joh, waar ben je dan mee bezig? Toen hebben we maar besloten om de naam van de groep te gaan veranderen. Vanaf nu heten we voortaan Black Rose". Black Rose? Dat lijkt toch ver dacht veel op de naam Del Rose, de naam van een be staande populaire Neder landse band. Hans: "Daar heb ik ook al aan gedacht maar ik heb gehoord dat Del Rose uit elkaar ligt". Toch heel vervelend om steeds maar weer uit te moeten leg gen dat je niet bent ontstaan uit de oude Del Rose. kamp van de Nettorama hele maal niet. "In de reclamefoU ders staat duidelijk dat het een kwestie van per artikel is en niet per stuk". Dat de meeste mensen het wat an ders opvatten vindt Hogen- kamp "hun zaak". De Netto rama is dus niet misleidend bezig maar gewoon slim. "Ach. wat heet slim", merkt Hogenkamp op. "die actie is helemaal niet zo'n succes. Als er per week zes mensen van die regeling gebruik maken is het veel. We krijgen door die actie in elk geval geen klant extra over de vloer". Volgens meneer Bastmeyer van de Envema Nettorama nv, het hoofdkantoor in Oos terhout, is de 'dubbelterug actie' juist een grandioos suc ces. "Of het meer klanten op levert kan ik nog niet zeggen. Daar heb ik de cijfers nog niet van binnen". 'Het is toch een heerlijk ver haal?", jubelt Bastmeyer. "Wij willen echt de goed koopste zijn maar er zijn te genwoordig zoveel winkels dat we het allemaal niet meer zelf in de gaten kunnen hou den. Op deze manier moedi gen wij de klanten aan om ons te helpen bij het opspo ren van prijsverschillen. En daar worden ze nog voor be loond ook. Per artikel inder daad, niet per stuk. Dit is toch een zalige actie? Mislei dend is het helemaal niet. We zouden niet durven". First Love "What's in a name?", schijnt zich eens iemand te hebben afgevraagd. Volgens Hans Stoop van de Leidse pop groep First Love alles wan neer het om de naam van een popgroep gaat. Dat er mier honden Fikkie heten en dat er meer Stopen op de wereld rondlopen zal Hans een zorg zijn maar dat er meer pop groepen zijn die First Love heten, vindt Hans heel verve lend. De Leidse First Love werd vier jaar geleden opgericht. Na Het filiaal van de Nettorama aan de Haarlemmerweg. Het verschil in prijs krijgt de klant terug. Verkooptruc of "een zalig verhaal". LEIDEN - Wateroverlast is zo lan- zamerhand een gevleugeld be grip geworden in de wif.z Groenoord. Met de regelmaat van de klok was het mis in het verleden, soms moest de brand weer er aan te pas komen om met haar apparatuur het overtollige water óp te zuigen. En over de toekomst heeft het buurtcomité ook zo z'n twijfels. "Door de op hoging van het Olgaterrein komt het water in de huizen omhoog", schrijven zij. "Je kunt precies zien wanneer het fout gaat", zegt buurtbewoner Henk Otto. "Als er tijdens een stortbui belletjes uit het riool be ginnen te komen weet je dat het raak is. Als het even tegenzit ben je daarna binnen een kwartier de pineut". Op een bewonersvergadering aan het begin van deze maand werd weer eens gepraat over de over last tengevolge van de ophoging. "En dan te bedenken dat de grond waarschijnlijk nog meer opgehoogd gaat worden. Dus nog meer overlast", concludeer de het buurtcomité in een schrij ven aan de bewoners". "Er is door de gemeente wel een drainage aan gelegd, maar deze functioneert niet goed zoals u al wel gemerkt zult hebben". Als "Meer problemen door ophoging Olgaterrein maatregel stelde het comité voor: geen verdere ophoging, maar juist een verlaging van hel huidige peil. Om de meningen in de buurt te peilen en de klachten nog eens op papier te hebben, werden ook formuliertjes verspreid met als aanbeveling: "Als nieuwe maat regelen niet werken zou het goed zijn om ons gezamenlijk te bera den over de volgende stappen die we moeten nemen". "De reacties zijn wat magertjes", vindt Henk Otto, bij wie de op schrift gestelde opmerkingen in geleverd konden worden. "Ik denk dat ik nog eens bij de men sen langs moet om te vragen hoe het er nou mee zit. Dan zul je zien dat veel mensen wel iets op pa pier hebben staan, maar het ge woon niet hebben ingeleverd". Maar er is een belangrijkere reden waarom zo weinig mensen rea geerden, denkt Otto. "Kijk, we weten onderhand wel dat het wa ter onder de vloeren hoog staat. Veel mensen zeggen daarom ook: ik ga m'n vloerbedekking niet vernielen om even te kijken. Dat kost me teveel geld. Je hebt natuurlijk ook een enkeling die zegt: wateroverlast? Niks, te zien hoor. Maar ondertussen loopt die man wel in z'n tuin te soppen". Greppel Verlagen van het Olgaterrein is uit den boze volgens gemeenteamb tenaar Neve. "Dat zou betekenen dat de nieuwbouw op het Olga terrein op hetzelfde niveau zou komen als de rest van de buurt. Nou dan ben je klaar. Want het betekent gewoon dat de nieuw bouw met dezelfde problemen krijgt te kampen als de rest van de buurt. Vragen om moeilijkhe den is dat". Verder ophogen, zoals het buurtco mité meldt, is de gemeente vol gens Neve echter ook niet van plan. "Misschien dat we hier en daar een stukje nog op hoogte moeten brengen. Maar veel kan dat niet zijn". Dat er op zeer korte termijn voor zorgsmaatregelen voor de buurt moeten worden getroffen staat ook voor Neve vast. Hij denkt daarbij vooral aan het aanleggen van een speciale strook grond, een greppel en een goede draina ge. Neve: "Kijk, we zorgen gewoon dat de randen van het Olgaterrein even hoog zijn als de grond ach ter de erven. En een greppel moet het water opvangen dat uit de lucht komt". Wat die drainage betreft: "Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat de huidige buis niet goed werkt. Die ligt ook in het hogere gedeelte. We moeten gewoon een een drainage aanleggen op een betere plaats". ksualP vondzÏDEN - De bouw van de universitaire gebouwen aan de Witte Singel vordert gestaag. Al duidelijk worden de contouren i iwe deel van de universiteit, waar onder meer de bibliotheek komt, zichtbaar. ïeWe[DEN - De banen bij de gemeente waarin veel vrouwen werken worden onderge- aardeerd. Dat staat in het eindverslag van het onderzoek naar de positie van de vrouw i de Leidse gemeentelijke organisatie. LEIDEN - Drie Leidse sympathisanten van de Nijmeegse Piersonstraat-krakers zijn vannacht om half een door de politie opgepakt tijdens het beschilderen van de muur van de bibliotheek aan het Schuttersveld. "Denk aan de Pierson" staat erop de muur. "Wij willen hiermee bereiken dat de gewelddadige ontruiming van begin deze week niet zomaar vergeten wordtverklaren de sympathisanten hun actie. De foto brangt de schilder-actie in beeld, net voordat de politie ingreep. De politie maakte proces verbaal op tegen de drie schilderstwee Leidenaren van 26 en 24 jaar en een Leidse van 23 jaar. (Foto: Leids Fotokollektief)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3