Onderhoud woningen in het Protest gemeente tegen bezuinigingen onderwijs Bezwaren tegen bouw GG en GD Problemen bij complexen vanLWS en Ons Belang Leidse stadsrubriek DONDERDAG 12 FEBRUARI 1981 Kindertelefoon bij hulpdienst LEIDEN -De Leidse Telefoni sche Hulp Dienst (THD) be gint in mei met een speciale kindertelefoon. Gebleken is namelijk dat kinderen de dienst vaker bellen, wanneer er folders zijn Verspreid op scholen. Deze belangstelling zakt echter na enkele tfjd weer af. Omdat er bij kinde ren dus wel degelijk een be hoefte blijkt te bestaan aan een dergelijke voorziening, wil de Telefonische Hulp Dienst een speciale lijn voor hen beschikbaar stellen. Een kindertelefoon, bedoeld voor kinderen van zes tot on geveer vijftien jaar, komt in Nederland niet veel voor. Slechts zes andere steden kennen een dergelijke voor ziening. Het Jongeren Advies Centrum Leiden (JAL) begon enkele maanden geleden met een meisjestelefoon. Het is nog niet bekend of de THD met deze meisjestelefoon zal gaan samenwerken. X* y. Leiden kan niet bijspringen Ouders op Herhaling. Deze cursus dreigt door de bezuinigingen van r ook de gemeente niet zal kunnen bijspringen. (Archieffoto). nister Pais te worden getroffenomdat LEIDEN - De gemeente Leiden zal een brief schrijven aan minister Pais (onderwijs) waarin zij te kennen zal geven het met eens te zijn met diens bezuinigingsplan nen. De "magere" protesten van verschillende onderwijsgeven den in de gisteravond gehouden meepraat-avond over de conse quenties van de plannen van Pais zullen er ook in worden ver werkt. Een kleine vijftig leerkrachten wa ren op komen dagen om met wethouder Van Dam hun grie ven kenbaar te maken. Slechts drie sprekers maakten aan het begin van de avond duidelijk iets te zeggen te hebben. Discussie was er nauwelijks. De stimuleringsscholen zoals de Drie October en de Karei Door man, die kinderen met een ach terstand opvangen, moeten de klok door de plannen van Pais weer terug draaien. Het is ge daan met de extra faciliteiten in de personele sfeer. Dit betekent dat de leerkrachten kinderen niet meer individueel kunnen begeleiden. Ook de groepsgroot te zal weer moeten worden opge schroefd. De twee vertegenwoor digers wilde op deze volgens hen LEIDEN Wegwerken van achterstallig onderhoud. Op diverse plaatsen in Leiden is dit zo langzamerhand een moeizame aangelegenheid geworden. "Ik dacht dat wij alleen met dit probleem hadden te kampen", zegt directeur Streefland van de Leidse Woningstich ting. "Maar ik heb begrepen dat het om een soort epidemie gaat". Cuppens van de Stichting Welzijn zal hem ongetwijfeld gelijk ge ven, want volgens de consulent stadsvernieuwing spelen de problemen tenminste op vier plaatsen. Hij somt op: het LWS- complex aan de Tomatenstraat en omgeving en de huizen van "Ons Belang" aan de Druiven- en Kersenstraat, het Stuyve- santhof en de Julianastraat en omgeving. In alle gevallen gaat het eigenlijk steeds om hetzelfde probleem: achterstallig onderhoud en een beperkt verbeteringsplan (niet te verwarren met de verbeterings plannen die de gemeente maakt voor wijken) voor de woningen. Om de Tomatenstraat als voor beeld te hanteren: de kozijnen, ramen en balkons verkeren daar in niet al te beste staat en moeien worden opgeknapt. Iedereen is het daarover eens. Het rijk wil al leen dat aan die werkzaamheden meteen een wat algemenere op knapbeurt wordt gekoppeld zo dat de woningen weer zo'n 25 jaar meekunnen. De bewoners zint deze koppeling niet, omdat het betekent dat hun huur omhoog gaat. De subsidie regelingen zitten namelijk zo in elkaar dat bewoners niet voor de kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud hoeven op te draaien. Maar wel ten dele de kosten van een verbeterings plan - hoe beperkt ook moe ten betalen. Pakket "We zijn al zo'n vier jaar lang be zig", zegt D. Bontje, de kersverse voorzitter van de nog niet offi cieel erkende buurtcommissie Fruitbuurt. "Nog steeds is er niets gebeurd. Zo langzamer hand ontstaat er een onhoudbare situatie. De balkonnen en ramen zijn helemaal verrot. Als het stormt zoals deze week dan kun je wel inpakken". "Veel mensen hebben spijkers in de kozijnen geslagen om de boel bij elkaar te houden. En er zijn ook mensen die op eigen houtje de ramen en kozijnen maar heb ben opgeknapt. De woningstich ting had dat natuurlijk al lang moeten doen, want in onze huur is het opknappen van achterstal lig onderhoud toch ook verre kend. Maar zij blijven er omheen draaien". Een verbeteringsplan hoeft niet van Bontje. "Vorig jaar kregen we te horen wat ze daar mee be doelden. Nieuwe w.c.-potten, ventilatie, een draadje hier en een draadje daar. Nee, zeiden de mensen. Logisch, want ik denk dat toch gauw zo'n 75 procent zelf binnenshuis al veel heeft op geknapt. Het gaat om kozijnen en balkons". "Bovendien", zo gaat Bontje ver der, "kwam dat hele pakket neer op een huurverhoging van zo'n vijftig tot zestig gulden per maand. En dat is onbetaalbaar voor de meeste mensen hier in de buurt. Er wonen hier veel ou dere mensen. Uit een enquête die we hebben gehouden bleek dat de meeste mensen een huur verhoging van zo'n tien gulden nog wel wilden accepteren. Maar meer ook niet". Directeur Streefland van de Leidse Woningstichting kan de bewo ners naar eigen zeggen geen on gelijk geven. "Als zij alleen maar willen dat het achterstallig on derhoud wordt weggewerkt is dat hun goed recht". Op de vraag de bewoners hem dan niet zo vertrouwen, antwoordt hij: "Wij hebben helaas de schijn tegen gekregen. Ze denken dat wij onder één hoedje spelen met de gemeente en het rijk. Maar dat is niet waar". Loskoppeling Cuppens van de stichting welzijn gelooft dat slechts één middel uitkomst kan bieden: bij het rijk pleiten voor een loskoppeling van het achterstallig onderhoud en verbeteringsplannen. De bewoners protesteren terecht vindt Cuppens, want: "Die subsi dieregeling van het rijk zit zo in elkaar dat ze op een verkapte ma nier geld willen binnen binnen krijgen. Hoe? Nou, ze proberen de bewoners meer geld voor het wegwerken van achterstallig on derhoud te laten betalen dan vol gens mij rechtvaardig is". Kuppens gelooft niet dat bewoners verbeteringsplannen nooit zien zitten omdat ze hun geld kost. "Nee hoor, mensen die in voor oorlogse huizen wonen willen er best aan. Maar dat is ook wat an dets. Die woningen kunnen meestal ook wel een flinke op knapbeurt gebruikpn. Bij naoor logse huizen gaat het doorgaans gewoon om bijvoorbeeld kozij nen. Dat is achterstallig onder houd". - Bij de naoorlogse woningen zijn het vaak de kozijnen die er slecht c Veilingkade). Een kwestie van achterstallig onderhoud. i toe zijn (zoals bij deze woning c fatale gevolgen voor het stimule ringsbeleid de aandacht vesti gen. Alle aanwezigen waren het er over eens dat de zinssnede in de door Den Haag verspreide voorstellen 'Als de rijksoverheid in gebreke blijft springt de gemeente bij' voor een armlastige gemeente als Leiden geen oplossing is. De spreekster van Ouders op Herha ling die elk jaar voor een bijdrage afhankelijk is van het ministerie van Onderwijs of CRM kon dan nu grimmig verklaren dat de ge meente het genoegen heeft ge kregen de cursus om zeep te hel pen. Symbolisch voor deze avond was wellicht het verhaal van eei derwijzeres van de Gunning school. Zonder er doekjes c winden vertelde zij dat ze voo deze avond geen vlammend be toog had kunnen voorbereiden Domweg omdat de tijd ontbrak In een sneltreintempo noemde ze even waar ze zich allemaal mee bezig moet houden. Ouder participatie. toekomstige basis school. ontwikkelen lesprogram ma's en tot slot onder wijs geven aan leerlingen. Haar collega's knikten bij deze mede deling instemmend. Discussie kwam er niet meer. Rudolf Steiner wil twee nieuAve scholen LEIDEN - Het bestuur van de Ru- dolf Steiner School wil twee nieuwe scholen stichten. Een kleuterschool en een lagere school. Het heeft onlangs het ge meentebestuur hiervan op de hoogte gesteld en gevraagd om medewerking. Prognoses tonen aan. zo stelt het bestuur in een schrijven aan de gemeente, dat het leerlingenaan tal voor deze vorm van onderwijs de komende tien jaar zal blijven stijgen. Eigenlijk bestaat de kleuterschool die Rudolf Steiner nu nog wil stichten al. Op eigen kosten is de school in 1979 begonnen met 23 leerlingen. In 1980 bedroeg het aantal leerlingen al dertig en een wachtlijst moest wegens ruimte nood worden aangelegd. De school is toen verhuisd naar de Sumatrastraat waar zij als tijde lijk onderdak een lokaal in de Louise de Colignyschool kreeg. De nieuw te stichten lagere school moet straks een koppel gaan vormen met deze kleuter school. Waar precies is nog niet bekend. LEIDEN - Een behoorlijk aantal bewoners van met name de Cro- nesteinkade zijn tegen de geplan de nieuwbouw in de tuin van het GG en GD-gebouw aan de Roo- denburgerstraat. Bij de gemeente hebben zij protest aangetekend tegen deze plannen, omdat zij vrezen grote overlast te krijgen. Gistermiddag behandelde de commissie bezwaarschriften over een van de grieven van de bewoners. Om ruimte te maken voor de nieuwbouw werden tot grote verbazing van de omwo nenden al enkele bomen uit de tuin verwijderd. De gemeente wil in de tuin van de GG en GD nieuwbouw plegen omdat het bestaande gebouw met een groot ruimtegebrek heeft te kampen. Met name voor be jaarden is een nieuwe op de be gane grond gelegen, ruimte no dig. Bovendien is de gemeente van plan om in de GG en GD-tuin een garage te bouwen voor ambu lances. Die kunnen straks name lijk niet meer worden gestald bij de huidige brandweerkazerne, die gaat verhuizen. Met name van de ambulancegarage vrezen de bewoners grote over last te krijgen. Het 24 uur per dag uitrukken van ambulances zou hen 's nachts vooral geluidsover last bezorgen en overdag een gro te verkeersonveiligheid. Daar naast zou de nieuwbouw een aan tasting van de nu nog aantrekke lijke woonomgeving betekenen. Het verplaatsen van de oude bo men uit de tuin van de GG en GD is daar een aspect van. Uit een brief van de gemeente had den de bewoners opgemaakt dat zi j bezwaar konden maken tegen het verplaatsen van de bomen. Daags nadat ze dit inderdaad hadden gedaan, begon de plant soenendienst de werkzaamheden echter al. Volgens de commissie gebeurde dit omdat de bomen (Esdoorns) slechts in een bepaald jaargetijde kunnen worden ver plaatst. Zou de bouw om wat voor reden ook niet doorgaan, dan zouden er nieuwe bomen in de tuin worden gezet. De bewoners konden zich niet beroepen op hun bezwaarschrift met betrek king tot de bomen, want er was was geen officiële procedure in werking gesteld. De gemeente had de bewoners alleen willen aanzetten tot het nu al actief mee denken over de nieuwbouw. De bewoners namen gisteren geen genoegen met deze antwoorden. Inmiddels is ook bezwaar aange tekend bij de Raad van State. Het bezwaarschrift met betrekking tot de bouwplannen zelf. zullen nog aan de orde komen, wanneer deze plannen in een verder sta dium zijn. door René van der Velden Jaap Visser Het best getapt Het fietspad dat vanaf de Roomburgerweg naar Zoe- terwoude "loopt" heeft een naam gekregen. De straatnamencomissie liet aanvankelijk het oog vallen op het "Grote Polderpad". Het fietspad leidt de fietsers immers keurig langs de spoorlijn naar de Grote Pol der. Maar de moppentappers in de straatnamencommissie sloe gen toe. Het fietspad zal het "Heinekenpad" heten. Nog niet zo bezopen als het op het eerste gezicht lijkt. Fiet sen maakt dorstig. En de Hei- nekenfabriek lokt in de verte. Extra editie De kraakacties van lige internaatsgebouw bij de MBO-school "De Noorder- wiek" aan de Ter Haarkade wat opschudding teweeg ge bracht. Bij de krakers, bij de politie, het schoolbestuur, bij de burgemeester, raadsleden, de pers en natuurlijk bij leer lingen en docenten van de Noorderwiek zelf. Deze laatste groepering be steedde aan de kraakactie een extra editie van de schoolkrant, treffend "Tik van de Noorderwiek" ge naamd. De redactie van de schoolkrant kiest duidelijk partij voor de krakers: "Vier jaar heeft de woonfiat leeggestaan. Vier jaar heeft de school zich a-so- ciaal gedragen en heeft de school door niet te verhuren niet meegewerkt om het pro- beel woningnood op te los sen. Ik ben blij dat die acht tien woningen nu gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: wonen. Het is onzin om de krakers te associëren met P Het Heinekenpad: nog niet zo bezopen. Zo zegt lerares Visser in de schoolkrant; "Ik vind de kraakactie begrijpelijk. Maar ik ben tegen de eventuele vernielingen en het openbre ken van deuren die op slot zitten. Verder vind ik datje - hoe hoog de nood ook is - nooit iemands eigendommen mag toe eigenen" En de lera res Kortman wordt geciteerd: "Kraken oke. Maar verniel je niets? Heb je echt gepro beerd woonruimte te krij gen? Wil je meebetalen aan onkosten zoals huur. verwar ming, water)? Ik schaam me. Ik woon royaal maar heb geen kamerbewoners". Me neer Arkel meent dat de kmakactie "een zeer begrij pelijke zaak is zolang er geen eigendommen worden ver nield en de mensen aan hun verplichtingen willen vol doen. Ik heb me destijds ook in allerlei bochten moeten wringen om meer woonruim te te krijgen dan een kamer tje van 3.5 bij 3.5 meter voor twe vernielers. Kijk. om binnen te komen is sloten openbre ken noodzakelijk. Maar als de krakers eenmaal binnen zijn is het onzin te stellen dat het nog steeds vernielers zijn. Het zijn dan gewoon de be woners", vindt Joost van Kesteren namens de redactie. Drie leden van de redactie heb ben de nieuwe bewoners geïnterviewd: "Wie zijn jul lie?" vragen de interviewers. "Wij zijn woningzoekenden uit Leiden en zijn lid van de Leidse Kraakbond". "Zijn jullie bang dat je er eer daags uitgezet wordt?". "Nee. een kort geding is niet mogelijk; we zitten hier zeker de eerste drie maanden". De redactie noteert als laatste opmerking van de krakers. "We willen graag een goed contact hebben met de direc- tio van de Noorderwiek". En de redactie trekt de conclu sie: "Zo zie je maar, krakers zijn de kwaadste nog niet". De voorzitter van het schoolbe stuur, de heer Van de Wilde, komt ook aan het woord in de extra editie van de "Tik van de Noorderwiek". De school krant tekent op dat Van de Wilde kraken verkeerd vindt maar dat hij het anderzijds "ronduit a-sociaal" vindt dat de woningen zo lang leeg staan. Van de Wilde wijt de lange leegstand aan het bu reaucratisch geharrewar tus sen de ministeries van onder wijs en volksgezondheid. "Het bestuur wilde wel ver huren aan leerling-ziekenver- zorgsters van Marienhaven uit Warmond maar het lukte gewoon niet. Het bestuur heeft Den Haag ook vaak ge wezen op de kans op kra ken". Nu de twee leegstaande verdie pingen va* het internaatsge bouw inderdaad gekraakt zijn heeft het ministerie van onderwijs goedkeuring gege ven aan het schoolbestuur om do verdiepingen aan de ziekenverzorgsters te verhu- De redactie beticht voorzitter Van dc Wilde van het voor oordeel de krakers als ver nielzuchtig te beschouwen. Maar hij is de enige niet. Het overgrote merendeel van de docenten en leerlingen van de Noorderwiek geeft blijkens de schoolkrant de krakers groot gelijk. De leeg stand wordt dubbel en dwars veroordeeld. Maar anderzijds komt ook bij hun reacties re gelmatig de term "vernie ling" om de hoek kijken. De nieuwe bewoners wonen elk in een kamertje van 2.5 bij 3 meter. Er zijn douches, maar het warm water is niet aangesloten. Eveneens wen sen zij de aansluiting van een eigen thermostaat voor de centrale verwarming (in het weekeinde staat de cv op een zeer laag pitje). Zij wensen negentig gulden huur te beta len Of als dat niet mogelijk is een gebruikersovcreen- komst met een opzegtermijn van een half jaar waarbij wij water en elektra betalen". Het bestuur wil echter dat de krakers "vrijwillig" plaats maken voor de ziekenver zorgsters, nu de goedkeuring van het ministerie tot ver huur ineens wel is afgeko men. Juridisch advies wordt ingewonnen. De krakers wachten a^fcn wonen - voor lopig - rustig verder.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3