Stichting: redt zeevaartschool BEHJSI Krakers Ter Haarkade gaan niet "zo maar" weg Pedagogische academie nieuwe stijl in Leiden PTT pakt illegale radiozender Maak van Noordeinde 2a een regionaal cultuurpaleis99 Wandelaars eren hun jubilerende voorzitter leiden - de PTT-opsporingsdienst heegt in samenwerking met de Leidse politie vrijdagnacht de il legale radiozender De Cosmos uit de lucht genomen. De radio makers werden tijdens de uitzen ding op heterdaad betrapt in een woning in de Merenwijk. Zij zon den uit op de FM-band. Het voormalige internaatsgebouw aan de Ter Haarkade, dat drie weken geleden werd gekraakt. LEIDEN De tien bewoners van het voormalige internaatsge bouw bij de MBO-school De Noorderwiek aan de Ter Haarka de zijn niet "zo maar" van plan de door hen gekraakte ruimtes te verlaten. De bewoners kraakten drie weken geleden de tweede en de derde verdieping van het internaatsge bouw die al vier jaar leeg ston den. Het schoolbestuur, de RK Zitastichting, was al vanaf eind '77 doende om de verdiepingen te verhuren aan leerling-zieken- verzorgsters van "Mariënhaven" uit Warmond. Zo'n drie jaar na de oplevering van het gebouw bleek de Noorderwiek niet meer uit de voeten te kunnen met de bovenste twee verdiepingen. Pas afgelopen zomer leek het erop dat de Zitastichting succes zou boeken bij het ministerie van on derwijs; namelijk de goedkeu ring om de leegstaande etages te verhuren aan de ziekenverzorg- sters die nu nog onder het minis terie van gezondheidszorg val len. Aan het geharrewar en wet telijke problemen rond de be voegdheid van beide ministeries kwam vorige week plotseling een einde. Het schoolbestuur heeft de lang gewenste goedkeu ring binnen om de achttien ka mertjes op de etages te verhuren aan de leerling-ziekenverzorg- sters van Mariënhaven. Voor de Zitastichting die zich wel bewust is dat de kraakactie schot in de al jaren lopende zaak heeft gebracht vormen de huidige be woners het nieuwe probleem. "Wij hebben het gebouw niet ge kraakt ter wille van de Zitastich- LEIDEN - De kersverse Leidse "Stichting 't Paleis" wil van het voormalige marinecom plex aan het Noordeinde "een waar cultuurpaleis van regionale allure maken". De stichting tekent protest aan tegen plannen van de gemeente om een groot deel van het complex te slopen. Claudette Keuls, Bram Groothoff, Frank Berbëe en Lambert Wou- da, die het initiatief namen tot 't Paleis, vinden deze sloopplan- nen waardeloos: "Steeds maar weer worden de namen "voor malig marinecomplex" of'9voor- malige zeevaartschool" gebruikt voor het complex. Dat alleen al ademt de afstotingsgedachte uit. Al jaren onderhoudt de gemeen te het gebouw niet meer; dan gaat het gebouw er natuurlijk van zelf triest uitzien. Zonder in grijpende aanpassingen zou het complex een paleis kunnen zijn. Daarom hebben wij de stichting '"t Paleis" genoemd". Een nieu we naam voor een hernieuwd ge bruik van het complex. ger "Lampie"). "Nergens heb je verder in Leiden een zaal die je onafhankelijk van een horeca- exploitant kunt gebruiken. Het Noordeinde ligt prima in het cen trum, goed bereikbaar. Je zou na een opknapbeurt van het pand een rockpaleis kunnen maken zonder geluidsoverlast. Met wat houten luiken aan de voorkant heeft ook geen enkele buurtbe woner geluids-overlast". De stichting had ten behoeve van het feest van zaterdagavond reeds "akoestische maatregelen" genomen door zeilen aan het pla fond te hangen. Paleisfeest 't Paleis hield zaterdagavond voor de tweede keer een "Paleisfeest" met de muziekgroepen "De Neo- neuroten" en de "Funk Fills"; in het enorme pand - grenzend aan het Noordeinde - dat volgens de gemeenteplannen mettertijd af gebroken zou moeten worden. "Neem nou zo'n ontspanningszaal waar wij het Paleisfeest houden" zegt Lambert Wouda (straatzan- "Het hoeft allemaal niet veel te kosten" meent de Stichting. "Wij bieden de gemeente aan het complex zo optimaal mogelijk te benutten. Tot nu toe was het steeds zo dat iemand die een nog vrijstaande ruimte in het com plex vroeg aan de gemeente zo'n ruimte in het complex kon hu ren. Dat heeft met beheer niets van doen. Het leidt slechts tot inefficiënt gebruik van de moge lijkheden die het complex in fei te biedt". Afgelopen zaterdagavond werd er in het complex aan het Noordeinde een "paleisfeest" gehouden, met een optreden van de "huisgroep" De Neo Neuroten. Subsidie De stichting vraagt "als dienstver lenend orgaan aan de kunsten in het algemeen" deze week de ge meente om 23.000 gulden subsi die. Dat geld zou niet alleen be steed worden aan een opknap beurt maar juist ook aan het be heer en het scheppen van de voorwaarden voor het snel groeiend aantal leden van de "Vereniging 't Paleis". "Het achtergrondsidee van de stichting is dat kennis en vaar digheden niet verloren mogen gaan. Bijvoorbeeld van werklo zen die hun kennis of vaardig heid niet meer in een baan kwijt kunnen of juist mensen die een baan hebben die hen tekort doet in hun vaardigheden. De stich ting kan verenigingsleden bij voorbeeld aan duurdere materia len helpen zoals werktafels of schaafmachines zodat een meu belmaker zijn vaardigheden kan overbrengen aan andere leden van de vereniging. De stichting kan de r.uimtes in het complex zo efficiënt mogelijk beheren ten behoeve van cursusruimte, werkruimte voor kunstenaars, exposities, muzikale workshops etcetera. Met de subsidie kunnen wij ook een bestelauto kopen voor het vervoer van kunstwer ken of van theatergroepen. De vereniging telt reeds genoeg technici onder de leden om zo'n uitgaaf goedkoop te houden". Afbraak Zo goedkoop als de stichting denkt te gaan werken, zo geldverslin dend verwacht zij dat de ge meenteplannen zijn. Nu dateren die gemeenteplannen - voorzover die al duidelijk zijn - niet van vandaag of gisteren. De gemeente heeft het complex des tijds aangekocht met de bedoe ling het af te breken. Nadat ze ven jaar geleden tal van vereni gingen en instellingen eenmaal ruimte in het complex hadden gevonden, kwamen de afbraak plannen op een lager pitje te staan. De geruchtenstroom over sloop kwam bijna vier jaar geleden weer op volle gang. Met de regel maat van de klok deelde dan de een en dan de andere wethouder mee dat "binnen afzienbare tijd" knopen zouden worden doorge hakt. De sloopplannen bevorder den het achterstallig onderhoud aan de gebouwen natuurlijk niet. Volgens de huidige plannen zou den slechts het meer dan hon derd jaar oude hoofdgebouw van het Zeevaartcomplex en het mo nument de Witte Poortkazerne voor de slopershamer behoed blijven. Het hoofdgebouw zou worden verkocht. De kazerne zou worden verbouwd voor een- en tweepersoonshuishoudens. Het complex Noordeinde 2a. Volgens de plannen blijft het hoofdgebouw (links) wel bestaan, i ontspanningszaal rechtsafgebroken. De prachtige witte voormalige dienstwoning aan de Weddes- teeg en het Galgewater zou het loodje leggen evenals de voorma lige timmerwerkplaats daarach ter, eveneens aan het water. De voormalige "ziekenboeg" die ge bruikt wordt door het vormings centrum Troef en de Rechtswin kel staat op "de planning" om als eerste platgegooid te worden. Dit gedeelte van het marinecomplex zou in de meest slechte bouw kundige staat verkeren. De gemeente meent dat "gezien de bouwkundige structuur en de over het algemeen matige kwali teit van de panden het behoud ervan een blijvend hoog exploi tatieverlies voor de gemeente be tekent, vooral door de daardoor ontstane hoge verbouwings- en onderhoudskosten". Daarom zou de gemeente ook juist het hoofdgebouw voor een ton of acht willen verkopen. Rond het hoofdgebouw zou de gemeente openbaar groen willen zien op deplaats van de gesloopte pan den. Verkeer De gemeenteplannen staan of val len echter met de discussie die over enkele maanden kan los branden in de gemeenteraad over de verkeersoplossingen in het gebied Breestraat-Kort Ra penburg-Galgewater-Noordein de. Het nog vast te stellen verkeerscir culatieplan "deel drie" bepleit eenrichtingsverkeer stad-in via het Noordeinde en eenrichtings verkeer stad-uit via het Galgewa ter langs de Huishoudschool en vervolgens achter het hoofdge bouw van de Zeevaartschool langs weer naar het Noordeinde. Dan is sloop van een groot deel van het complex (met behoud van het hoofdgebouw en de ka zerne) zonder meer noodzakelijk. Het Galgewater zou voor het au toverkeer enkele meters richting water verbreed moeten worden. Daar waar nu de woonboten lig gen. Die verbrede weg zou de nieuwe voetgangers- en fietsersroute doorkruisen die gepland is via de Weddesteeg en een brug over het water naar het terrein van de Morspoortkazcrne die op het mo ment gesloopt wordt. Bovendien betekent zo'n weg een kruising met het bestemmingsverkeer dat in de parkeerkelder van de 76 nieuwe woningen aan het Galgc- water wil komen. Dit zijn enkele verkeerstechnische problemen die aan aan deze verkeers-oplos- sing kleven. De rottige ruimte waarin nu het vórmingscentrum Troef zit kan overigens niet zomaar afgebro ken worden zonder dat Troef een ander onderkomen heeft. Dat is er nog niet. En Troef heeft juist meer ruimte nodig nu dit cen trum ook Open School-taken in het pakket moet opnemen. Troef verwacht nog "minimaal een jaar" in het gebouw te zitten. In elk geval heeft Troef een huur contract met een opzeggingster mijn van een halfjaar. De problemen rond (de sloop van grote delen van) het complex sta pelen zich zodoende op. Als bij voorbeeld de witte dienstwoning aan het Galgcwater tot monu ment zou worden verklaard en dus niet afgebroken zou mogen worden dan zou alleen dit al een stok voor de plannen kunnen steken. Het zou de moeilijke keu ze van een verkeers-oplossing die de gemeenteraad vermoede lijk nog voor de zomer neemt aanzienlijk kunnen vergemakke lijken. Opbouwend De stichting Paleis werkt intussen gewoon door om van het com plex "een paleis" te maken. "Wij willen de gemeente een alterna tief bieden voor haar a-creatieve plannen en willen Leidenaars hierin een opbouwende rol ge ven". Leden van de vereniging betalen vijf gulden per drie maanden. De leden krijgen voor dit bedrag in elk geval iedere maand eep "Paleisfeest" in de ontspanningszaal voor terug. Het adres van de stichting Palcis is Noordeinde 2a, tel: 130566 en 149006. Fotografie De Leidse Amateurfotografen Vereniging (LAFV), die elke tweede en vierde maandag van de maand een bijeen komst heeft in 't Bruggehoofd aan het Steenschuur 11, ont vangt vanavond Rob Taytel- baum. Hij zal zijn werk tonen en bespreken. Daarnaast wordt een bondscollectie ver toond met dia's naar foto's van Henk Meijer uit Opdam. Visuitslagen Hsv Zuid-West viste gisteren de vierde wedstrijd in een serie van vijf. De vangst was slecht. 1. D. Schouten 16 stuks- 570 cm; 2. J. van Rijn 10-353 3. J. Boef 11-350; T. Hoppen brouwer 8-2535. J. de Os 5- 206; 6. H. Moenen 4-151; 7. R. Schoonderw. de B. 4-141; 8. C. Hoppenbrouwer 5-1409. H. van der Laan 3-107; 10. C. Schouten 3-92. Indonesië In het Museum van Volkenkun de houdt Celia Mathers mor genavond een lezing over "In dustrial Labour in West Ja va, Indonesia". Aanvang 20.00 uur aan de Steenstraat Film In het Leidse Volkshuis c Apothekersdijk i weer een filmochtend voor vrouwen. Vertoond wordt de videofilm "Donna", over vrouwen in Italië en hun strijd tegen het fascisme nu en in de jaren dertig en veer tig. Aanvang 9.45 uurr. Er is kinderopvang aanwezig. Haanstra-kweekschool wordt "pabo" LEIDEN - Leiden krijgt een zg. pabo, een pedagogische acade mie voor het nieuwe basisonder wijs. De Haanstra-kweekschool aan de Vliet zal als zodanig gaan functioneren. De pedagodische academies-nieu we stijl zijn een samenvoeging van opleidingsscholen voor kleu terleidsters en pedagogische aca demies oude stijl. Het ministerie van onderwijs heeft nu de lijst bekend gemaakt waar de 23 pa- bo's voor het algemeen bijzonder en het openbaar onderwijs zullen komen. De Tweede Kamer moet hier formeel nog goedkeuring aan hechten. De lijst bestaat uit tien rijkspabo's, acht gemeentelijke pabo's en vijf pabo's voor algemeen bijzonder onderwijs. Tot de laatste catego rie behoort de opleiding in Lei den, overeenkomstig de huidige signatuur van de Haanstra kweekschool. Het staat nog niet vast of de Haan stra zal worden samengevoegd met een bestaande pedagogische academie of zelfstandig zal wor den omgevormd tot een pabo. Kandidaat-fusiepartner is de al gemeen bijzondere pedagogi sche academie in Den Haag, maar volgens een woordvoerder van het ministerie van onderwijs moeten de onderhandelingen daarover nog worden geopend. Het is ook mogelijk dat de alge meen bijzondere academie in Den Haag wordt samengevoegd met de gemeentelijke pedagogi sche academie in dezelfde ge meente. Oegstgeest De lijst van pabo's met een confes sionele signatuur is al eerder be kend gemaakt. De christelijke pedagogische academie in Oegstgeest zal worden omge vormd tot een pabo en heeft het protestants-christelijk oplei dingsinstituut voor kleuterleid sters in Den Haag als partner voor ogen. ting of ter wille van de ziekenver- zorgsters maar omdat wij zelf geen onderdak hebben", zeggen de bewoners. "Het is uitermate vreemd dat de goedkeuring van het ministerie waar jaren op ge- wacht is nu ineens binnen enkele weken te regelen valt". De bewo ners melden dat binnenkort nog eens vier woningzoekenden op de etages komen wonen. De ka mertjes zijn slechts twee en een half bij drie meter "maar dat is beter dan niets". Brieven van de Zitastichting worden rustig afge wacht. "Wij hebben aangeboden energie en huur te betalen vol gens de normale puntentelling. De Zitastichting heeft nog niet gereageerd". Secretaris C. Verweij van de Zitas tichting zegt zich het standpunt van de huidige bewoners te kun nen indenken maar "het is nu eenmaal een onderwijsgebouw. De krakers horen daar niet thuis. De verdiepingen behoren niet tot het woningbestand. Zelfs al zou den wij willen dat de krakers er blijven wonen dan zou het minis terie problemen maken. Het mi nisterie heeft immers zo'n zeven jaar geleden subsidie gegeven om het gebouw op te trekken voor onderwijsdoeleinden. Ma riënhaven heeft nu weliswaar in tern een oplossing gevonden voor huisvesting van haar leer- ling-ziekenverzorgsters maar het is geen gelukkige zaak dat Ma riënhaven nieuwe leerlingen moet afwijzen omdat er geen huisvesting voor is". De krakers menen dat "het ministerie als subsidiegever dan wel wat snel ler had kunnen werken als de nood onder de ziekenverzorg- sters zo hoog is". Leidenaar ontfutselt vrouw uit Hazerswoude handtasje LEIDEN Drie Leidenaren die vrijdagnacht een vrouw van haar handtasje probeerden te beroven zijn aangehouden door de Leidse politie. De 41-jarige vrouw uit Hazerswou de werd vrijdag tegen midder nacht op de Garenmarkt het tas je uit de hand gerukt door een 22-jarige Leidenaar. De vrouw zette de achtervolging in. De man gooide hierop het tasje weg en verdween met een auto waar in nog twee Leidenaars zaten. Op basis van het signalement had de politie nog geen uurtje later de 22-jarige man te pakken. Hij bleek een "bekende" van de poli tie. De andere twee, jongens van veertien en zestien jaar, werden in de loop van zaterdag eveneens aangehouden. LEIDEN - De Wandelsportvereni ging Zuid-West heeft haar voor zitter en oprichter P. Groene- schey zaterdag in dc bloemetjes gezet. De vereniging bestaat twaalf en een half jaar en even- lang is Groeneschey voorzitter. Van de 150 leden kreeg Groene schey zaterdagmiddag een ring aangeboden tijdens een receptie in 't Parlement. "Er moest meer voor de jeugd ge daan worden; daarom hebben we de wandelsportvereniging opgericht. In augustus '68 zijn we apart van dc speeltuinvereni ging gaan werken", vertelt Groe neschey. Zelf woont hij niet in Leiden en heeft, er in feite ook nooit gewoond. Maar via zijn Leidse vrouw is hij zich voor Zuid-West in gaan zetten. Als eerstkomende activiteit van de vereniging meldt hij een "stads- wandeltocht" op zaterdag 21 fe bruari door dc Leidse binnen stad. Gezien het jaar van de ge handicapten zal de tocht in hun teken staan. "Als gehandicapten by de tocht begeleiding nodig hebben, dan zorgen wij als ver eniging daarvoor". Dat de Leidse avondvierdaagse tot nu toe niet meer dan driehon derd deelnemers trekt is een doorn in het oog van Groene schey. "Waarom kan bijvoor beeld in Alphen wel wat in een stad als Leiden nog steeds niet kan?". De slechte opkomst bij de avondvierdaagse wijdt dc jubile rende voorzitter aan te weinig voorpubliciteit in de Leidse bla den. MAANDAG 9 FEBRUARI 1981 Nu leerling-verpleegsters in flat kunnen Wetenschapsprijs LEIDEN Mr. W.M. van de Leur uit Leiden is de eerste winnaar geworden van de door uitgeverij Kluwer ingestelde prijs Post Scriptum, een prijsvraag voor de meest belangwekkende rechts wetenschappelijke publicatie. Van de Leur werd bekroond voor zijn doctoraalscriptie "Een- en meertalige regelgeving". Er waren in totaal 32 inzendingen. De prijs van tienduizend gulden zal op 25 februari in Den Haag aan Van de Leur worden uitge reikt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3