Verpleegkundigen in kamers Vakbond op de bres voor stagiaires universiteit Buurt voorziet problemen met sluipverkeer Tentoonstelling over "De Leidse Jagers Kraakactie geeft doorslag na vier jaar leegstand Steun voor bedrijven in stadsvernieuwing Leidse stadsrubriek VRIJDAG 6 FEBRUARI 1981 Uitrusting voor de Tiendaagse veldtocht LEIDEN - Twee jubilea stonden aan de basis van de gisteren geopende tentoonstelling De Leidse Jagers 183'i-1831 in het Academisch Historisch Museum aan het Rapenburg. Vijftig jaar geleden werd het museum opgericht en honderd vijftig jaar gele den streden leden van het Leidse studentenkorps mee in de Tiendaagse Veldtocht. Studenten van de Leidse universiteit hebben door de geschiede nis heen meermalen de wapens opgenomen. Zo werd in 1672 een studentencompagnie om bij de Hoogwoerdsepoort de stad tegen de troepen van Lodewijk XIV te beschermen zo ver kwam het overigens nooit en in 1866 viel de oprichting van het nog immer bestaande studentenweerbaarheidscorps Pro Pa tria te noteren. In de tentoonstelling van het Academisch Historisch Museum wordt echter vooral aandacht besteed aan de rol van studenten in de Tiendaagse Veldtocht. Met die veldtocht trachtte koning Willem I betere voorwaarden te bewerkstelligen voor de schei ding tussen Nederland en België. Hij weigerde afstand te doen van Zeeuws Vlaanderen en Luxem burg en op zijn oproep voor vrijwillige krijgsdienst werd door 248 Leidse studenten ingegaan. Zij vormden tezamen het Corps Vrijwillige Jagers van de Leidse HogeschoolNa maanden van verveling kwamen de studenten toch nog in actie tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Een van hen sneuvelde op het Belgische slagveld. Bij terugkeer in Leiden in 1831 werden ze enthousiast begroet door de Leidse bevolking. Op de tentoonstelling wordt de traditie van studentenweerbaar heidskorpsen belicht en zijn van de Tiendaagse Veldtocht pren ten vaandels^ kostuums en wapens te zien. De expositie is tot en met donderdag 26 maart op dinsdag woensdag en donderdag. Voorzitter: minimuTnloon desnoods via rechter LEIDEN - De ABVA KABO aan de Leidse universiteit is op de bres gesprongen voor stagiaires aan deze onderwijsinstelling. Voorzitter Freddy Bisschoff denkt erover om desnoods bij de Diescolleges universiteit LEIDEN - De universiteit bestaat zondag 406 jaar en ter gelegen heid daarvan organiseert het Leids Universiteits Fonds mor gen weer een aantal zogenaamde Dies colleges. Wetenschappers zullen over uiteenlopende zaken praten^ variërend van de geolo gie Suriname tot de Olympische Spelen. De meeste colleges zul len worden gehouden in het Aca demiegebouw. De ochtendcolle ges beginnen om tien uur% terwijl s middags het aanvangstijdstip is bepaald op twee uur. Belang stellenden kunnen bij het LU F voor meer informatie terecht >el. 130503 rechter het minimumloon te ei sen voor hen die tijdens hun sta ge hoofdzakelijk werk verrich ten. De bond heeft grote bezwaren te gen de plannen van het bestuur om de rechtspositie van de sta giaires te veranderen. Met name het eenzijdig ontslagrecht voor de universiteit wordt door de bond bestreden. Tenminste de school waar de stagiair van af komstig is moet meebeslissen aldus Bisschoff. Dat een partij de beslissing neemt dat is ne gentiende eeuws. Da't is een te ruggang van de rechten. Voor een stagiair kan het ontslag een hele klap zijn Maar ook het zakgeld dat in plaats van het loon komt is voor de bond onaanvaardbaar. Veel te laag oordeelt Bisschoff. De AB VA beschouwt het als een sala nsvermindering. Volgens Bis schoff zijn er veel stagiaires waarbij het accent niet op het le ren maar op routinematige ar beid ligt. Hij noemt instrument makers analisten en het perso neel in de tuinen. Sommigen le veren puur produktie^ doen elke dag hetzelfde aldus de AB VA-voorzitter 'aan de universi teit. Begeleiding Zen ander punt dat de bond hoog opneemt is de begeleiding van stagiaires. De ABVA stelt zich op het standpunt dat de begeleiding in de stageovereenkomst gere geld moet zijn. Is op het formu lier geen begeleider ingevuld^ ian moet de overeenkomst on geldig zijn% zo stelden wij in het personeelsbverleg aldus Bis schoff. Op dat standpunt reageerde het college van bestuur afwijzend. Op onze vraag hoeveel procent van de stagiaires het dan zonder begeleider moet stellen kregen we ook geen antwoord. Öie infor matie werd zonder opgaaf van re denen geweigerd aldus Bis schoff^ die hoopt die informatie alsnog' te verkrijgen. Dinsdag praat het groepsbestuur van de ABVA over deze kwestie. Daar zal voorzitter Bisschoff voorstellen dat de ABVA "RABO stagiaires 'die dat willen gaat helpen bij het vragen om het mi nimumloon en als dat niet helpt net via de rechter te eisen. Voorwaarde Dat gaat volgens Bisschoff alleen jp als er aan drie voorwaarden is voldaan. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding^ van beta ling en de nadruk móet op het werk liggen. Dit laatste is vol gens hem moeilijker aan te to nen. Maar als het opgedragen verk steeds hetzelfde is en als ook nog de begeleiding ont breekt lijkt^ volgens de ABVA een arbeidsverhouding aange toond. LEIDEN Het schoolbestuur van de MBO-school De Noorderwiek aan de Ter Haarkade in Leiden heeft toe stemming van het ministerie van onderwijs om zijn voormalige internaatsgebouw te verhuren aan leer- ling-ziekenverzorgsters. Na vier jaar leegstand is het inter- naatsgebouw bij de school enke le weken geleden gekraakt. Het schoolbestuur wil in overleg tre den met de krakers om vrijwilig plaats te maken voor minimaal achttien ziekenverzorgsters van de Stichting Marienhaven. Secretaris C. Verweij van het schoolbestuur (de RK Zitastich- ting) meent dat de kraakactie schot in de zaak heeft gebracht. Tot nu toe mocht het schoolbe stuur het internaatsgebouw, dat eigendom is van het ministerie van onderwijs, niet verhuren. De tweede en de derde verdieping van het gebouw stonden mede hierdoor vier jaar leeg, totdat de krakers - tot tweemaal toe het gebouw kraakten. "Er waren steeds allerlei wettelijke proble men te overwinnen om tot ver huur te geraken", aldus Verweij. "Je mag het misschien niet zo hard zeggen, maar al die proble men zijn na de kraakacties als r de zon verdwenen". Secretaris Verweij heeft de afgelo pen weken herhaalde keren het ministerie in Den Haag opgebeld om de toestemming tot verhuur te krijgen. Hij is gisteren naar Den Haag afgereisd. "De handte kening staat eronder. Ik ver wacht de brief van goedkeuring vandaag". Intern Het schoolbestuur heeft tot nu toe niet gereageerd op een brief van de krakers waarin zij meedelen - als woningzoekenden - graag de tot dan toe lege verdiepingen te willen huren. Verweij hoopt dat de krakers vrijwillig plaats zul len maken voor de ziekenver zorgsters, omdat zij ook ontzet tend omhoog zitten met woon ruimte. "De ziekenverzorgsters zijn bijzonder geholpen met de ruimte in het internaatsgebouw. Het is een groep jongeren van tussen de zeventien en negentien jaar die precies tussen de wal en het schip vallen om woonruimte te krijgen". De ziekenverzorgsters wonen op het moment intern op een spe ciaal voor hen verbouwde afde ling van het bejaardenhuis Ma- riënhaven in Warmond, waar zij hun practische opleiding krij gen. De theoretische opleiding volgen zij op de opleiding voor zieken- en bejaardenverzorgen den "De Zevensprong" aan de Hooglandse Kerkgracht in Lei den. In totaal volgen vijftig zie kenverzorgsters de opleiding van Mariënhaven. Mevrouw Van Dam, hoofd perso neelszaken van Mariënhaven noemt het bericht over de goed keuring vanm het ministerie "ontzettend fijn". Anderzijds deelt zij mee dat het onderko men voor de leerlingziekenver- zorgsters in Mariënhaven best voldoet. "Wij hebben verbouwd. We moesten verder. Je kunt niet eindeloos wachten tot er ergens plaats is voor onze leerling-zie- Gemeente geeft acht ton 19 januari 1981: het flatgebouw op de hoek van de Ter Haarkade en de Haagweg wordt voor de tweede maal gekraakt. Het is ditmaal een dembnstratieve actie, omdat het gebouw al eerder gekraakt was en toen door de politie met pistool in de hand werd ontruimd. De krakers zullen de kamers, die vier jaar leeg hebben gestaan, nu opnieuw moeten verlaten. kenverzorgsters. De stroom van nieuwe ziekenverzorgsters gaat door". van het internaatsgebouw bij de Noorderwiek. Agenten met di- stolen in de hand verdreven hen. Burgemeester Goekoop betreur de deze ontruiming deze week zonder "het woord verwijtbaar heid" in de mond te willen ne men. De krakers betrokken de leegstaande verdiepingen - niet gestoord door politie-optrcden - zaterdagmiddag 17 januari op- LEIDEN - De gemeente stelt acht ton beschikbaar voor steun aan bedrijven in wijken waar stads vernieuwing plaats vindt. De raadscommissie voor economi sche zaken ging hier gisteravond mee akkoord. Kans op HEAO in Leiden LEIDEN De aanvraag van de ge meente Leiden om een school voor Hoger Economische en Ad ministratief Onderwijs HEAO te beginnen is gehonoreerd. Het Centraal Orgaan voor het Ge meentelijk Voortgezet Onder wijs COGVO plaatst de aan vraag op het scholenplan 1983 1985. Dit betekent niet dat er in 1985 ook werkelijk een HEAO is. Drs. C.A.J. Floor chef afdeling Economisch^ Zalccn van de ge meente omschreef het als de eer ste hobbel die moest worden ge nomen. Zonder deze beslissing van het COGVO had Leiden he lemaal niets hoeven te verwach ten De steunverlening gebeurt op grond van dc onlangs vastgestel de verordening over deze kwes tie. Het bedrag van acht ton is be doeld voor 1981 en 1981. Een vo rige week gehouden informatie avond over deze steunverlening trok veel belangstelling. Slager Van der Zon beklaagde zich erover dat de winkeliers in het zogeheten kernwinkelgebied Haarlemmerstraat Donkersteeg Ön dergelijke van de regeling zijn uitgesloten. Stadsvernieu wing in De Camp% zo betoogde hij gaat parkeerplaatsen kosten en "heeft daarom direct gevolgen voor de Haarlemmerstraat. De commissie^ met uitzondering van de CDA—raadsleden^ dacht daar anders over. Wethouder Fa se WD verwees Van der Zon naar de verkeerscommissie. Kuijers VVD wees erop dat niet de verordening opnieuw ter dis cussie stond. Het ging nu alleen om het bedrag dat beschikbaar moest worden gesteld% aldus Kuijers. LEIDEN Een aantal bewoners van het Spoortje voorziet de no dige verkeersproblemen in hun buurt als de nieuwbouw op het terrein van het voormalige LAF- complex klaar is. Op de gister avond gehouden inspraakavond in buurtcentrum Het Spoortje aan de Bernhardkade spraken zij hierover hun verontrusting uit. Op het braakliggende terrein waar vroeger de Leidse Apparaten Fa briek stond zullen 45 woningen worden gebouwd. Wanneer pre cies is nog onbekend. Wel staat vast dat de gemeente acht eens- gezins-, elf driekamcr-, 22 vierka- mer-, en vier tweekamerwonin gen wil bouwen. Van de elf drie kamerwoningen zullen er overi gens zeven geschikt zijn voor be jaarden. De voornaamste kritiek die gister avond werd geuit betrof het ver keer. Zo zei iemand uit de Biel senstraat. Wij komen met het sluipverkeer van het hele com plex te zitten. Nu is het probleem al groot. Af en toe kun je de straat niet behoorlijk overste ken Ook bewoners uit de Seinpaal straat hadden kritiek. Onze straat moet afgesloten blijven zei een van hen. Want wij zitten gewoon te dicht op de weg. En de bestrating is ook niet tegen het verkeer bestand Misschien is het mogelijk om aan het begin een paaltje neer te zet ten zei Piret van het stads bouwhuis. Het bedienend ver keer zoals de reiniging krijgt daarvan dan een sleuteltje zodat ze er wel in kunnen Dat is pri ma vond een bewoner. Maar dat moet dan ook wel gebeuren. Een straat is tenslotte snel opge broken Bewoners van de Os en Paarden laan maakten schriftelijk hun be zwaren kenbaar. Vooral het par keren zou volgens hen moeilijk worden. Bij het kantoor van het IMP komen dan wel plaatsen^ maar nu is het al vaak zo dat de* werknemers van dat instituut met veel en vaak nogal grote au to s aan komen zetten. Ook s avonds Een aantal bewoners stipte nog de hoogte van de gestapelde bouw aan. Te hoog naar hun mening. Het woord flats viel. Geheel ten onrechte volgens een vertegen woordiger van architectenbu reau Leo de Jonge. Het is ge woon een categorie laagbouw door René van der Velden Jaap Visser Moord en brand Tot de stomme verbazing van een aantal Haarlemmer straat-winkeliers rezen er gis termiddag spontaan twee volwassen bomen op uit de opengegraven grond van de Vrouwenkerkkoorsteeg in De Camp. Even spontaan schreeuwden dezelfde winkeliers onmid dellijk moord en brand want de plantsoenendienst plantte de bewuste bomen midden in de straat. "Mijn levensader wordt afgesloten", riep de ei genaar van radiozaak Wira verontwaardigd uit. "Een he leboel winkels, ook de m»jne, worden bevoorraad via de Vrouwenkerkkoorstraat. Door die bomen kan er straks geen vrachtwagen meer door. Voor de brandweer is het ook lastig, want een grote ladder wagen kan er nooit van z'n le vensdagen meer langs". Volgens plantsoenendienst valt het allemaal best mee. "De straat wordt op de plaats waar die twee bomen staan een stukje omgelegd en vol gens mij kunnen de vracht auto's er dan gemakkelijk langs", meent de heer Bollen van plantsoenendienst. "Bo vendien is er vanuit de pro jectgroep De Camp gevraagd om meer groen in de wijk. Vandaar dat wij acht plata nen, zoals die bomen heten, bij de Vrouwenkerkkoor steeg hebben neergezet. Als het blijkt dat die bewuste twee bomen problemen gaan opleveren zullen we probe ren om in overleg met de wijk en de brandweer naar een op lossing te zoeken. Voorlopig staan die bomen er en blijven ze staan". Een van de verontruste Haar lemmerstraat-winkeliers be twijfelt dat. "Het zou best eens kunnen zijn die bomen eerdaags een sappie te drin ken krijgen dat ze niet lus ten", laat hij dreigend weten. Moet dat? De reacties in de Merenwijk, toen deze week het eerste nummer van het lijfblad van de patiëntenraad in de bus gleed, waren verdeeld. De meeste Merenwijkers bleken dit blad, dat vier keer per jaar zal verschijnen, een te vinden. "Maar", z van redactiewege gemeld, waren er ook die zeiden: Moet dat? Ik heb een goede huisarts hoor". Uit die reac ties blijkt dat veel mensen een heel verkeerd idee heb ben van de patiëntenraad. We hopen dat door het uitbren gen van dit blaadje de me ning van die mensen zal wij zigen. De patiëntenraad is er winst wordt namelijk niet om alleen maar kritiek te leveren op de huisartsen". Waar de patiëntenraad dan wel voor is blijkt uit het eerste nummer van het 'clubblad' van de Merenwijk-patiënten. Het geven van alerlci infor- matie op medisch gebied en het bespreekbaar maken van problemen. Vaste onderwerpen zijn: infor matie over de patiëntenraad. informatie over het werk van huisartsen, de rubrieken 'de pillendoos', een informatie rubriek over medicynen, 'vragenvuur', interviews met medewerkers van het ge zondheidscentrum en 'spuien maar', een rubriek waarin de patiënten zelf hun hart kunnen luchten. Dit 'medische leken-blad' zal vier keer per jaar worden uit gebracht met een oplage van 5500 stuks. Voor het bezor- gingswerk heeft de redactie een twintigtal zeeverkenners ('padinders te water', aldus het woordenboek) weten te strikken. De duurste Het stadspark in de grijze scha duw van de meelfabriek aan de Oosterkerkstraat komt eindelijk in zicht. Vijftien aannemers hebben een bod gedaan op het uitvoeren van voorbereidende werk zaamheden zoals het maken .van een oeververdediging en de verharding van het braak liggende terrein waar vroeger het Nederlands Drukkerij Bedrijf stond. Aannemingsmaatschappij Ver meer uit Hoofddorp kwam het goedkoopst uit de bus. Voor 227.800 gulden wil de aannemer de klus doen. Dat scheelt wel even met de duurste inschrijver, het Alge meen Handelskantoor Abbe- nes, dat 271.000 gulden wilde hebben. Dat kantoor Abbencs Dat is toch datzelfde bedrijf dat dc houten ophaalbrug bij het Huigpark bouwt. Waarover raadsleden zich zoveel zor gen maakten vanwege de in middels bijna tot vijf ton op gelopen kosten van de brug... Bomen in de Vrouwenkerkkoorsteeg. "Mijn levensader wordt afgeslotet ddus één der winkeliers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3