actief in vrije tijd I Termijn 24 uur heet hangijzer 8G0BEB Goekoop betreurt optreden politie tegen krakers Gemeente wacht tot maart op Tweede Kamer ÜPS$5 Raadslid: "WSW'ers in vaste dienst nemen" Bouw van fietsen stalling bij station PAGINA 4 AP ST DINSDAG 3 FEBRUARI 1981 "TREKKEN VAN PISTOLEN WAS NIET NODIG' LEIDEN - Het hoofd van de Leidse politie, burge meester C. Goekoop, is niet gelukkig met het po- litie-optreden zondagnacht 11 januari tegen kra kers van lang leegstaande appartementen in een internaatsgebouw aan de Ter Haarkade. "Achteraf bekeken was het trekken van pistolen niet nodig. Daar trekken we onze lessen uit voor de toekomst". Maar, hield de burgemeester de raadsleden van de commissie politiezaken gister avond voor, "u zult mij het woord "verwijtbaar heid" niet horen noemen". PvdA-raadslid J. Peters die het debat over het poli- tie-optreden bij de Ter Haarkade had aange vraagd bleek uiteindelijk tevreden met de uitleg van de burgemeester en van politiccommissaris H. van Voorden over het optreden. De politiecommissaris zei: "Als je van tevoren weet dat 't om krakers gaat is het af te keuren als je er met een pistool op afgaat. Maar wij dachten bij de Ter Haarkade niet aan krakers maar aan inbre kers". Het tijdstip van de kraakactie. half vier in de nacht, noemde hij hoogst ongebruikelijk. Gezien dat late tijdstip kan de commissaris mee voelen met de politiemensen die na een telefoni sche melding naar de Ter Haarkade gingen: "Mensen die zeggen: "Je had moeten weten dat het om een kraakactie ging", begrijpen niet wat er gebeurd is. We hadden een melding van een inbraak. Politiemensen zijn ook maar gewone mensen. Zij komen bij het pand. Het pand is aar dedonker. JDe agenten zien twee mensen en vor deren meermalen: doe de deur open. De mensen doen niet open. De agenten denken nog steeds aan een inbraak. Ik was er niet bij, dus kan ik me ook niet inleven in de gevoelens van de agenten. Zij hebben de pistolen - niet doorgeladen - ter hand genomen. De politie heeft dat pistool niet voor niets. Toen het internaatsgebouw een week later overdag opnieuw gekraakt werd hebben wij niet opgetreden omdat het toen wel duidelijk was dat het een kraakactie was", aldus Van Voor den. Twijfel Enkele raadsleden behielden twijfel of het voor de politie-agenten die bewuste zondagnacht niet overduidelijk had moeten zijn dat het leegstaan de internaatsgebouw gekraakt was. "Is het de ge woonte van inbrekers om een bed en een stoel mee te nemen?", vroeg CPN-raadslid J. Brands quasi argeloos. PvdA-raadslid J. Peters wees er op dat agenten allereerst een VW-busje aanhiel den dat bij de Ter Haarkade gesignaleerd was. In het busje zat een man die de agenten als "kraker" identificeerden. "Had de politie toen niet kunnen weten dat het om een kraakactie ging?" PSP-raadslid A. Ponsen zei het vreemd te vinden dat als de politie eenmaal een melding binnen krijgt van inbraak zij blijkbaar niet meer van dat idee af te krijgen is. "Stel, de politie krijgt van avond een melding dat een gezette veertiger aan een autoslot zit te morrelen bij het Stadhuisplein. Blijven agenten dan van het idee van auto-in braak uitgaan als de breker burgemeester Goe koop blijkt te heten die wat moeite met zijn slot heeft?". "De krakers trokken de aandacht van de agenten met termen als "huisrecht" en "huisvrede breuk". Hadden de agenten dan niet kunnen we ten dat het om krakers ging", deed D'66 raadslid H. Glaubitz nog een duit in het zakje. En PSP- raadslid J. van der Putten bracht in de herinne ring dat de agenten voordat zij het pand binnen stormden aan het bureau meldden: "Er staat een binnen die beweert dat ie er woont". Eenmaal binnen had het de agenten al helemaal duidelijk moeten zijn dat het om krakers ging". Hoofdinspecteur H. Mostert vindt dit achteraf pra ten wat te gemakkelijk: "De agenten vragen open te doen. Men doet niet open. Als elke inbreker zich voor kraker uitgeeft dan hebben we heel wat krakers de komende tijd". Doodeng Maar Van Oosten toonde zich zeer bezorgd: "Het hek is van de dam als krakers zich volgende ke ren voorbereiden dat agenten met getrokken pi stool voor de deur kunnen staan. De politie moet het pistool alleen trekken bij noodweer en anders nooit. Of het nu klaarlichte dag is of midden in de nacht. Zo'n pistool is doodeng". Bij de politie wordt de taal betreurd die de nacht van de kraakactie over de politieradio is gebe zigd. Daar vielen termen zoals "Als die man bin nenkomt krijgt ie nog een paar stoten van me". Commissaris Van Voorden noemde deze "versto ring van de ether-discipline" echter niet structu reel. Hij meende dat de nachtelijke uren mede de oorzaak waren van "het andere jargon". HBHHP Vrouwencafé Het Vrouwenhuis begint van avond weer met zijn weke lijkse café-avond. Voortaan dus elke dinsdagavond van 21.00 tot 1.00 uur vruwencafé aan de Hooigracht 79. Cursussen Op het LAK zijn bij de cursus sen acrobatiek, yoga en mu ziektheater nog enkele plaat sen vrij. Acrobatiek is op maandag van 20.00 tot 22.00 uur en begint vanavond; Yo ga voor gevorderden begint woensdag van 17.00 tot 18.00 uurmuziek en theater begint zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Opgave op het secreta riaat van het LAK aan het Levendaal 150 tussen 14.00 en 17.30 uur. Visuitslagen De Ruinvoorn viste in de Ring vaart: 1. J. Nieuwenburg jr. 38 stuks-5430 gram; 2. A. Sin- teur 23-3210; 3. J. vd Berg 23- 2640; 4. Th. Voskuil 22-2260; 5. J. Nieuwenburg 10-2190; 6. C. Pierens 10-2020; 7. A. v Don- zei 18-1100; 8. B. Hoogduin 9- 1940; 9. W. Weenink 10-1710; 10. Th. v Daalen 14-930. Guatemala In het Leids Volkshuis aan de Apothekersdijk is woensdag avond om 20.00 uur een infor matie-avond over Guatema la. Er zijn sprekers, films en muziek van de Zuidameri- kaanse groepe Vientos del Pueblo. Film Jongerenvereniging Augusti- nus ertoont woensdagavond om 20.30 uur de film Anna en Edith, een film over twee vrouwen die een realstie met elkaar krijgen. Rapenburg 24. LEIDEN - De Nederlandse Spoorwegen zijn deze week begonnen met de bouw van een nieuwe fietsenstalling bij het grote station aan het Sta tionsplein. De nieuwe stalling wordt gebouwd aan de al be slaande, en zal de capaciteit vergroten met 1800 stalplaat- sen. Reden voor deze uitbrei ding is het toenemend aantal treinreizigers, een aantal dat nog verder zal stijgen wan neer de Schiphollijn in ge bruik zal worden genomen. Gisteren gingen de eerste palen de grond in. Zoals op de foto te zien is gebeurde dat vlak naast de rails. Het treinver keer zal echter geen hinder ondervinden van de bouw werkzaamheden, aldus een woordvoerder van de NS vanochtend. Gehoopt wordt dat de bouw nog voor de bouwvakvakantie zal zijn voltooid. Behandeling leegstandswet Commissie bespreekt notitie LEIDEN - De gemeente Leiden kijkt tot maart aan of de leegstands wetsontwerpen nog voor de Tweede Kamerverkiezingen in het parle ment behandeld worden. Als in maart blijkt dat de behandeling op zich laat wachten dan wil wethouder Tesselaar (volkshuisvesting) zo snel en zo veel mogelijk aan de slag met de eigen "leegstandsnota". Die lecgstandsnota kreeg gisteravond in een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies volkshuisvesting en politiezaken een warm onthaal. Er was een "maar". De nota is prachtig maar als er geen geld komt (bijvoorbeeld voor automatisering van de leegstand of voor het aantrekken van ambtenaren) dan is de nota niet veel meer dan een bundeltje wensen. Het aanzienlijk korter maken van de vorderingspro cedure is bijvoorbeeld op dit moment niet mogelijk zonder de leeg standswet en zonder extra rijksgelden om die wet goed uit te kunnen Als de leegstandswet binnenkort niet behandeld wordt dan zou de ge meente'de leegstandsbestrijding en vordering vooral willen richten op goede en goedkope woningen, in eigendom by speculanten. LEIDEN - "Bestrijd de woningnood, leegstand, speculatie en niet het kraken" en "Wij willen wonen, geen pistolen", waren de leuzen die een groep kraak-sympathisanten gisteravond onder de aandacht bracht van de politici. Die bogen zich over de notitie betreffende het politie-optreden bij kraakacties' van burgemeester Goekoop. Een noti tie die het in een nieuwe versie nog altijd moet doen met de status van discussie stuk. Eén van de hete hangijzers in de nota van Goekoop is de '24 uur's- termijn'. De nota gaat er vanuit dat wanneer krakers korter dan 24 uur in een leegstaand pand zit ten er nog geen sprake van enig huisrecht kan zijn. PvdA-raads lid Peters betoogde dat de tijds duur van de leegstand zwaarder moet wegen "dan geharrewar of de krakers er 21,22,23 dan wel 24 uur in zitten". In andere steden geldt de 24-uur's termijn niet. CDA-raadslid Walenkamp vindt eveneens dat de 24-uur's termijn in de praktijk te snel aanleiding geeft tussen welles-nietes kwes ties tussen krakers en politie. De praktijk in Leiden is dat krakers op het moment dat zij een leeg staand pand in gebruik nemen claimen dat zij er al 24 uur in zit ten. Burgemeester Goekoop verwees de raadsleden naar "justitie" die wil weten of het gaat "om duur zaam wonen of de intentie daar toe". De procureur-generaal han teert hiertoe de stelregel dat kra kers een dag en een nacht in het pand moeten hebben doorge bracht. Goekoop: "Maar die 24 uur's termijn is nooit minuten- werk. Het gaat om een globaal in zicht in de situatie. De krakers moeten hun huisrecht hebben waar gemaakt, de meubels heb ben geplaatst en dergelijke". Leegstand Een ander heet hangijzer is de leeg standstermijn van negen maan den waarbij volgens de notitie van de burgemeester de eigenaar van het leegstaande pand nog be scherming zou kunnen genieten tegen krakers. Peters stelde als principe een termijn van zes maanden voor, met de mogelijk heid een uitzondering mogelijk te maken voor bijvoorbeeld eige naars die reële pogingen in het werk stellen een bepaalde cate gorie panden te verkopen. Andere raadsleden hebben tijdens Kraak-sympathisanten woonden gisteravond de commissievergadering bij en kwamen door middel van spandoeken voor hun mening uit. discussies over eerdere versies van de kraaknotitie ook de voor keur gegeven aan "zes maanden" als termijn die de eigenaar heeft om zijn leegstaande pand te ver huren of te verkopen. Goekoop gaat in zijn notitie desalniette min uit van een termijn van ne gen maanden omdat een vorde ringsprocedure ongeveer even veel tijd in beslag neemt. Peters stelde hier tegenover dat de feite lijke leegstand van een pand heel iets anders is dan het vorderen van zo'n pand. Goekoop zegde toe de mogelijkheid van uitzon deringen op de regel te willen be kijken maar had er anderzijds een hard hoofd in "vanwege de rechtsgelijkheid". Eenmaal over rechtsgelijkheid ge sproken vond PSP-raadslid Pon sen dat die rechtsgelijkheid in de notitie van Goekoop regelmatig niet opgaat: ten gunste van de ei genaar en ten nadele van de kra ker. "De kraker moet voldoen aan een 24-uur's termijn. De poli tie controleert dat. Maar de poli tie gaat ook niet bij de eigenaar van een leegstaand pand vcor de deur liggen om te controleren of hij er 24 uur eet en slaapt". Burgemeester Goekoop zegde op aandrang van PPR-raadslid Van Oosten toe te bekijken of bij de afgifte van een bouwvergunning termijnen kunnen worden ge steld waarbinnen "reële herstel werkzaamheden afgerond moe ten zijn. "Dat kan excessen voor komen, waarbij de eigenaar werkzaamheden voorwendt om het pand leeg te laten staan uit speculatie-oogpunt", zei Van Oosten. Ponsen had haar twijfels over de mate waarin Bouw- en Woningtoezicht overtreding van de gestelde termijn nauwlettend zou kunnen controleren. Het doorgeven van namen van kra kers ten behoeve van een kort geding waartegen de kraaknoti tie zich tot teleurstelling van D'66-raadslid Glaubitz in princi- nfeenter^d^binnenkort tX Als ze al jarenlang goed functioneren aan de orde bij de behandeling Goekoop stelde duidelijk dat de ei genaar die een knokploeg tegen krakers inschakelt daar nooit be ter van mag worden. Al was het alleen maar lonend voor de eige naar omdat de knokploeg de kra kers het huis uitgejaagd hebben. "De politie treedt op tegen de knokploeg. De krakers worden het pand weer binnengelaten. En het onderzoek naar de duur van de leegstand en de 24-uur's ter mijn kan beginnnen" De strekking van de zinsneden over "knokploegen" in de notitie van de burgemeester bleek ech ter dermate vaag dat politiecom missaris Van Voorden de zinsne den anders las dan de burge meester: "Kijkt u maar; de knok ploeg zet de krakers eruit, de po litie zet de knokploeg eruit en de pdlitie trekt erin. En dan start het onderzoek naar het al dan niet verworven huisrecht door de krakers". Peters en Walenkamp constateerden dat het inzetten van een knokploeg zodoende toch lonend zou kunnen zijn. Goekoop: "Voor een eigenaar kan het evengoed lonend zijn om de normale weg naar de politie te bewandelen, een klacht in te die nen op grond van huisvrede breuk". LEIDEN - Werknemers die via de wet sociale werkvoorziening (WSW) aan een baan zijn gehol pen, en al jarenlang goed.functio neren, moeten door de gemeente in vaste dienst worden genomen. Daarvoor pleitte raadslid Brands (CPN) gisteravond in de raads commissie personeelszaken. WSW-ers hebben minder kans op promotie als een ambtenaar en bouwen bovendien geen pen sioen op. "Daarom zou het prachtig zijn", aldus Brands "als ze een vaste baan zouden krij gen". CDA-raadslid Bleijie viel hem daarin bij. Hij zei erover ver baasd te zijn dat zo'n zeventig WSW-ers al tien jaar of langer in dienst zijn. "Financieel begrijp ik de gemeente wel, sociaal ge zien niet", aldus Bleijie. Een WSW-werkncmer kost de ge meente hooguit 15.000 gulden per jaar, een ambtenaar komt ge heel voor rekening van de ge meente en kost minstens een hal ve ton. "Het aantal banen bij de gemeente is niet onbeperkt. Ook de gemeenten moeten matigen", aldus wethouder Fase (VVD). Brands wees erop dat de wet socia le werkvoorziening bedoeld was als een overgangsregeling. Niet om goedkoop arbeidsplaatsen te scheppen. "Dat is oneigenlijk ge bruik van de WSW", aldus Brands. Op de tegenwerpingen van gemeenteambtenaar De Ru, dat veel WSW-ers in gemeente dienst er in loon op achteruit zouden gaan, zei Brands dat het aangaan van een vast dienstver band alleen op basis van vrijwil ligheid moest gebeuren. Een ander bezwaar tegen hét in vaste dienst nemen van WSW-ers is de keuring van het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds. "Wordt men binnen vijf jaar arbeidsongeschikt, dan zijn de financiële gevolgen voor de gemeente. Dat stelt de gemeente voor enorme verplichtingen. Dat risico is bij WSW-ers groter. Dat is een absoluut feit. Dat is toch zo?", weet gemeenteambtenaar De Ru. Een probleem voor de WSW—er is ook het gevoel buiten gesloten te worden, er niet bij te horen, een soort tweederangs werknemer te zijn. WSW-werknemer Fenne- ma vertelt dat ongeveer eender de van het personeel bij het Le germuseum in WSW—verband werkt. "Met de komende verhui zing in zicht is er veel onrust bij het personeel. Maar in het over leg zijn de WSW-ers niet verte genwoordigd, omdat we geen ambtenaren zijn. Ik voel me ge discrimineerd. Er moet toch een opening te maken zijn?" Brands zegt dergelijke signalen op wel meer plaatsen te hebben op gevangen, ook op het stadhuis. Wethouder Fase: "Dat is fout. Er moet met kracht worden opge treden tegen discriminatie van WSW-ers". Ook over het in vas te dienst nemen van WSW-ers was Fase positief. "Als het enigs zins mogelijk is, dan proberen we de WSW-er in het ambtena renkorps in te sluizen. Dat beleid wordt overigens al jaren ge voerd".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 4