actief in I vrije tijd I Politie gebruikt pistool niet, maar pakt hem wel "Als hij hier komt, krijgt-ie nog een paar stoten van me Wie deed inbreuk op wat? Hoe spannend de politieradio kan zijn GEEN V Lid van universiteitsraad tweehonderd keer present H "Gaat universiteit nog wat met kabel-tv doen?" DINSDAG 20 JANUARI 198 LEIDEN - Politie-agentei trokken vorige week zon dagnacht hun pistool tegen krakers van een voormalig internaatsgebouw bij de MBO-school de Noorder- wiek aan de Ter Haarkade. De krakers van het inmiddels opnieuw gekraakte gebouw reageerden verontwaardigd. Met een pistool op je gericht valt niet te discussieren over het feit dat de achttien appartementen in het ge bouw al vier jaar leeg ston den. Er valt ook niet te dis cussiëren over "woonrecht". De krakers werden tegen de muur aan geduwd, gefouil leerd, "hun huis uitgezet" en naar het politiebureau ge bracht. Hoofdinspecteur La Rivière: "Als de krakers van tevoren opgebeld hadden dat het om een kraakactie ging, dan was de normale overlegsi tuatie in werking getreden. Consolidering van de status quo. Onderzoek hoe lang het pand leeg staat en hoe lang de krakers erin zitten. In het driehoeksoverleg tussen po litie, justitie en burgemees ter. Maar wie denkt er nou aan een kraak van dat ge bouw! Het hadden gewapen de heroïnegebruikers kun nen zijn die een inbraak pleegden. Wij dachten pok aan een inbraak". Hoe spannend was het vorige week zondagnacht om streeks half vier? Was het re delijk dat de politie-agenten hun FN-dienstpistool trok ken. René van der Velden nam een kijkje bij de Noor- derwiek en luisterde naar politiemensen, krakers, de directrice van de schooi, en de politieradio. LEIDEN - "De Leidse politie heeft in 1980 geen enkele keer het pistool gebruikt", zei burge meester C. Goekoop vorige week geruststellend. Hij zei dit een dag nadat politie-agenten hun pistool hadden getrokken tegen krakers van de flat bij de school De Noor- derwiek aan de Ter Haarkade. "Gebruikt" betekent bij Goe koop "geschoten". Want de Leid se politie heeft in "dreigende" gevallen vorig jaar wel degelijk het pistool uit het gesloten hol ster gehaald. "Bij de Ter Haarkade is het pistool ter hand genomen; en verder niet doorgeladen. Er zat dus geen pa troon in de kamer. De actie van de agenten aan de Ter Haarkade was aldus perfect". Dit meent vuurwapeninstructeur brigadier L. Schouten. "Als er een meer dan redelijk vermoeden bestaat dat het om gevaarlijke verdach- teh gaat, die bijvoorbeeld gewa pend zijn met een pistool of een mes, dan is het gerechtvaardigd het dienstpistool onder de uni formjas vandaan te halen", aldus de brigadier. Brigadier Schouten geeft deze maand elke donderdagmiddag een kwart deel van het Leidse politiekorps les in schietwaar- digheid met een W en schietvaar digheid met een V. "Het gaat niet alleen om het puur technisch be heersen van het wapen, het gaat evenzeer om het hele verhaal er rondomheen; de situationele om standigheden en de ethiek". Het kennen en het kunnen schieten. Elk jaar bespreekt de brigadier in januari met het hele politiekorps wat voor schietgevallen er het vorige jaar (eventueel) waren. En als die gevallen er niet waren (zo als in 1980) of er dan misschien "schietwaardige" delicten waren geweest, zoals bijvoorbeeld na de moord op Nancy Geluk. Heel belangrijk vindt Schouten in zijn lessen het principe "dat geen wet zo zwaar weegt als het leven van een mens" Geen gezicht In zijn lessen komt dit jaar ook de invoering van het nieuwe dienst pistool, de Walther P 5, ter spra ke. Vorige week keurde de ge- Het kennen en het kunnen schieten Van links naar rechts: Hoofdinspecteur J. La Rivière ("een aantal malen het wapen ter hand genomen"); adjudant E. de Vos( nog nooit op het punt gestaan een beslissing te nemen van wel of niet; ervaring krijg jeer niet in, gelukkig"); en brigadier L. Schouten ("die beslissing heb ik wel moeten nemen"). raadslid Jan Brands zei het vori ge week al: "Alleen de cowboy hoed ontbreekt nog bij het dra gen van de Walther". Het zal de komende jaren wennen worden in het straatbeeld: agenten met getailleerde jasjes en het pistool duidelijk zichtbaar in het open holster. De krakers van de flat aan de Ter Haarkade vonden het in elk geval geen gezicht. Intimidatie? "Nee", meent briga dier Schouten, "iedereen weet toch dat de politie-agent gewa pend is. Iedereen mag het zien. Dat hoef je niet te verbloemen. Nee, het is niet agressief'. Zijn voorganger als vuurwapenin structeur bij het Leidse politie korps, adjudant E. de Vos, vindt in dit verband het ter hand ne men van het pistool bij de school De Noorderwiek "geen kwestie van intimidatie maar puur een kwestie van veiligheidsaspect". In zijn lessen vertelt brigadier Schouten onder meer dat "de po- litie-ambtenaar blijft aangewe zen op zijn eigen redelijk inzicht; opdat hij onnodig harde midde len vermijdt en opdat hij midde len vermijdt die niet in verhou ding staan tot de ernst van de on rechtmatige toestand die de agent aantreft". De Noorder wiek? "Het was een onzekere si tuatie". telden krakers van de Ter Haai81 kade. "Wat wil je, met die pisto len in hun hand!". De krakerj' achten hun actie totaal gej rechtvaardigd. De hoge woning nood maakt leegstand onaan vaardbaar. De gekraakte tweedu en derde verdieping van het flaÉ gebouw waren niet in gebruiB maar stonden al vier jaar leeg. Als de politie er bij voorbaat vanui» gaat dat er een zwaar delict in hé» geding is dan zou het ter hanl nemen van het pistool scherinj en inslag worden. Was er bij d. Noorderwiek nu echt sprake vai meer dan een redelijk vermoe den van een zwaar misdrijf? Oudgediende adjudant E. de Vo vertelt over veranderende tijde» "Gewapende bankovervalle| kende je pakweg vijftien jarei geleden alleen uit de Verenigd Staten. Nu is het dagelijks wen in den lande. Vroeger waren e bekende prof-inbrekers in Lei den die er trots op waren noo een wapen te gebruiken. Mas wat te denken van de heroïnegf bruikers van dit moment die des noods met wapengebruik aa> geld willen komen. Vergis je ni£ in de gedrogeerden. Moet de pc litieman onnodig risico nemen? Sta of ik struikel J Inslag meenteraad in overgrote meer derheid de aanschaf van dit pi stool goed. Volgens Schouten zou de discussie over "het ter hand nemen" van de pistolen aan de Ter Haarkade niet ge voerd worden als de Leidse poli tie al over de Walther zou be schikken. Immers: de Walther kan met 'éen hand vanuit het open holster (boven de uniform jas) in een vloeiende beweging schietklaar gemaakt worden. Om te schieten met het oude FN- dienstpistool heeft de agent twee handen nodig. De FN zit in een gesloten holster. Volgens de bri gadier maakt het daarom weinig uit of de FN nog onder de lange winterjas zit of "ter hand geno men is" Voor het oog van de burger maakt het veel uit. Het CPN-gemeente- Mag het ter hand nemen voor de brigadier Schouten weinig ver schil uitmaken met het pistool nog in de gesloten holster heb ben, toch wil je met een agent met het pistool op zak nog wel een praatje maken, met de agent met het pistool in z'n hand niet. In dit licht bezien is het nie vreemd dat in de politiekorps© in de loop der tijd professionejg cursussen "geweldsinstructie gegeven worden. Juist door di4 professionalisering gelooft full time instructeur Schouten in ee groeiende zelfdiscipline en zei beheersing van de agent. "Al achteraf door een agent gezegi wordt na een ongelukkige tre^ fer: 'sorry ik struikelde', dan dat een waardeloos argumer» tenzij je het schieten niet bi heerst. Dan wordt het een beet van "Sta of ik struikel". Als ee schot gelost wordt is het wel di gelijk welbewust, 'en onherroi pelijk. Als je loopt mag je nod de vinger aan de trekker he| ben". Brigadier Schouten zegt met ee stalen gezicht dat "je de agente zelfs een mitrailleur in de hart kunt geven" als de agenten zij lessen geweldsinstructie gedon peld in een ethische saus eet maal gehad hebben. f 99 LEIDEN - Zondagnacht 11 januari. Voortdu rend belt een "infor mant" uit de Ter Haar kade naar het politie bureau aan de Zonne veldstraat. Hij meldt verdachte bewegingen in en om de MBO- school De Noorder wiek op de hoek van de Haagweg en de Ter Haarkade. Surveille rende agenten plegen onderzoek. Het voormalige inter naatsgebouw van de school De Noorder wiek wordt gekraakt. Zij hebben wat spulletjes naar binnen gesleept naar de tweede en de derde verdie ping van het flatgebouw staan Deze verdiepingen staan al vier jaar leeg. Deuren die naar de benedenverdie ping en de eerste verdieping leiden worden afgesloten. Deze verdiepingen zijn wel in gebruik bij de school. De kraakactie is geslaagd, den ken zij. Als de dag aanbreekt willen zij de kraakactie in de openbaarheid brengen. De actie blijft echter niet onop gemerkt. De informant be stookt de politie met tele foontjes over een VW-bus die verdacht rondrijdt bij de Noorderwiek. De informant heeft twee mensen uit de bus zien stappen die het hek bij de school zijn overgeklom- men. De surveillerende agenten gaan op zoek naar de bus. De bus wordt op enige afstand van de school aangehouden. Er zitten twee mensen in. De centralist van het politiebu reau: "Misschien wil je ze nog even spreken of zo". De agent: "Die meneer van de Zoeterwoudseweg toen" zit erin. (De agent heeft de "me neer" al eens eerder getroffen bij de ontruiming van een kraakpand aan de Zoeter woudseweg. De agent herin nert zich dat "de meneer" naar de politie gespuwd heeft. De "meneer" heeft ove rigens toendertijd een klacht ingediend tegen de politie "wegens mishandeling" Op de politie-radio klinkt het onverstoord verder: "Ik heb z'n busje net ingepikt". De centralist aan het bureau ant woordt: "Dat is schitterend, dan heeft-ie voor vannacht al genoeg gehad, vind je niet" Aan de andere kant van de lijn: "Hij kan niet genoeg krijgen natuurlijk, maar dat heeft hij alvast te pakken" De centralist: "En als-ie bin nenkomt krijgt-ie nog een paar stoten van me". Zover is het in elk geval niet gekomen want de agent liet "de gas ten" lopen. Koppies De politie-agenten twijfelen. Gaat het alleen om de twee mensen uit de VW-bus 'of niet? De agenten denken er even aan het bijltje erbij neer te gooien bij de Ter Haarka de: "Op 't eerste gezicht lijkt 't ons niks". De informant die vermoedelijk de politieradio afluistert geeft raad. Er zou den in elk geval nog twee mensen binnen de school zijn, zo meldt hij het politie bureau. De directrice van de school wordt gewaarschuwd. Agenten lopen rondom de school. Hun oog valt nog niet op het gekraakte flatgebouw bij de school. Een politieman gaat de school binnen en constateert "dat er niets vernield is" maar tevens constateert hij verdachte be wegingen in de flat bij de school. De informant heeft intussen gemeld dat "ze" aan de kant van de Haagweg (waar het flatgebouw ligt) er in zijn gegaan. De agenten vragen om verster king: "Er zijn nog een paar gasten die in de school zitten. Komen jullie even helpen zoeken, het is nogal een fors gebouw". Aan het bureau wordt gemeld: "Ik richtte net mijn lamp op het flatgebouw; in dat vierkante gebouwtje zag ik twee koppies wegdui ken; op de tweede verdie ping. Ik weet niet of ze van ons waren" Een andere agent richt het zoeklicht van zijn auto op de flat om andere agenten te la ten zien om welk gebouw het te doen is. De directrice van de school is inmiddels bij de agenten gearriveerd. Een agent bij de deur meldt aan het bureau: "Er staat een me neer, binnen, die ons hele maal onbekend voorkomt en die beweert dat ie er woont" De krakers Harry en Peter pro beerden de agenten uit te leg gen dat de tweede en de der de verdieping van de flat ge kraakt waren. De agenten wilden naar binnen. De kra kers weigerden: "Wij hebben huisrecht en kunnen dus ook de politie toegang weigeren" Geen inbraak De krakers menen dat de poli tie-agenten duidelijk hadden kunnen weten en zien dat er aan de kraakactie gaande was en geen inbraak, laat staan een gewapende inbraak. Zij vertellen achteraf: "De agen ten aan de glazen voordeur moeten spullen zoals een ma tras in de hal hebben zien lig gen. Wij, riepen hard en dui delijk dat het pand al langer dan 24 uur geleden gekraakt was. De agenten weigerden schijnbaar te luisteren en sommeerden opnieuw de deur te openen. Vervolgens hebben zij een andere deur die ook toegang gaf tot het halletje opengebroken. Wij hadden die deur afgesloten omdat je daarmee ook in het deel van het internaatsge bouw kunt komen dat in ge bruik was. Opnieuw riepen we dat we het pand gekraakt hadden. Het haalde niets uit". De agenten vroegen de directri ce van de school of zij de deur mochten intrappen. De direc trice stemde toe. De deur werd ingetrapt. Pistolen wer den getrokken. De krakers: "Wij bleven roepen over huis recht. Toen de agenten hun pistool trokken moeten zij onze matras hebben zien lig gen. Dan weetje toch al lang dat je niet met inbrekers te maken hebt" Rekenen Volgens de twee krakers in het halletje bewerkten de agen ten hen met de pistolen; de een kreeg het pistool tegen de slaap, de ander in de nek. Volgens de agenten is er al leen maar wat geduwd. De twee krakers werden tegen de muur gezet en gefouil leerd. Even later horen we via de politieradio triomfante lijk: "Auto 63 komt met een persoontje naar het bureau. V De flatwoningen op de hoek van de Ter Haarkade en de Haagweg zijn En de 21 komt ook,-met nog één erin". De centralist telt: "Dat zijn twee man. Ik vind het grote klasse, mannen" Pas een tijdje later als de twee krakers al op het bureau zit ten komen de agenten bij de school erachter dat zich op de derde verdieping nog acht krakers bevinden. Ijlings wordt het bureau verzocht !'om nog meer mensen naar de school te sturen en wat wagens erbij". "Grote klasse" meldt de centra list na de mededeling dat er nog meer* mensen vervoerd worden naar het bureau. Er wordt gerekend. "Auto 21 met drie man, dat is geno teerd. Ken je een totaal toe vallig". Aan de andere kant: "Acht of negen, denk ik" "Volgens mij heb ik er al tien binnen" "We hebben weer goed werk geleverd, dacht ik", zegt de centralist even later tevre den. Aan de andere kant van de lijn: "Ja, en de puzzel be gint weer". "Ja, maar dat is voor de recherche". En iet wat teleurgesteld: "Nog een hoop werk vannacht". "Ja, 't Yahtzee gaat niet door". Op basis van zijn gegevens houdt het hoofd van de geü niformeerde dienst, hoofdin specteur Jan la Rivière staan de dat de agenten terecht hun pistool "ter hand hebben ge nomen". "Zij dachten dat het om een mogelijk gewapende inbraak ging". Het ligt overi gens voor de hand dat er tal van plaatsen zijn waar er voor inbrekers jneer te halen valt dan in een gedeeltelijk leeg staande flat van een school. La Rivière wijst op "gedro geerden" die om aan het geld voor hard drugs te komen bij inbraak gebruik maken van wapens zoals pistolen en messen. "Wie denkt hierbij nu aan een kraakactie", zegt La Riviere. "Het tijdstip van handelen, omstreeks half vier in de nacht, werkt ook al niet mee. Als de krakers, want zo mag ik ze nu toch wel noemen, even gebeld hadden dat zij er al 24 uur inzaten, dan was er niets aan de hand. Dan was later het normale driehoeks overleg tussen politie, burge meester en justitie in wer king getreden. Bij twijfel over de geschetste toedracht was de officier van justitie meteen ingeschakeld". Over uitspraken via de politieradio zoals "Als-ie binnenkomt krijgt-ie nog een paar stoten van me" kan La Rivière kort ?ijn: "Dat past niet". Veel plezier De hernieuwde kraakactie van het flatgebouw, afgelopen za terdag, verliep zeer vlotjes. De agenten die na de kraak actie ter plaatse kwamen wensten de krakers "veel ple zier". De krakers kunnen voorlopig blijven wonen in de achttien leegstaande flat- appartementen totdat duide lijk is of en wanneer leerling verpleegkundigen hun intrek in de flat kunnen nemen. Dat kan nog wel even duren. Ten zij de kraakacties schot in de onderhandelingen over huis vesting in de flat gebracht hebben. De onderhandelin gen hierover slepen al langer dan een half jaar. Het verzoek van PvdA-fractie- leider Jit Peters aan burge meester Goekoop om gister avond tekst en uitleg te ge ven oVer het optreden van de politie is niet gehonoreerd. Peters moet twee weken wachten. De zaak komt maandag 2 februari aan de or- E de in de gezamenlijke verga dering van de commissies po litiezaken en volkshuisves ting. LEIDEN - De Leidse universiteitsraad heeft gisteravond zijn waarde ring uitgesproken voor voor de bijdrage van het universiteitsraadslid Tasseron. De raad kwam tot de waarderende woorden in een motie die met algeme ne stemmen werd aangenomen. Het raadslid Tasseron nam gister avond voor de tweehonderdste keer deel aan een vergadering van de raad. De jubilaris heeft vanaf het begin van de oprichting van de universiteits raad deel van de raad uitgemaakt. In de motie, waarin de waarderende woorden aan het adres van Tasseron worden uitgesproken, staat onder meer dat hij in de raad "voortdurend aandacht heeft gehad voor de situatie van het technisch en adinistratief personeel en zich voor de belangen daarvan heeft ingezet". De jubilaris werd door de voorzitter van de raad, drs. Fr. van der Meer en de voorzitter van het college van bestuur van de Leidse universiteit mr. K.J. Cath in het zonnetje gezet en ontving een schrijfstift en bloemstuk als aandenken. Energietarieven De CPN wil vanavond met be woners van Leiden-Noord en Groenoord overleggen wat er te doen valt tegen de verho ging van de gasprijs. De CPN vindt de verhoging schanda lig en meent dat de winst die het Energiebedrijf Rijnland heeft geboekt, terug moet naar de gebruikers. De bij eenkomst vanavond begint om acht uur en wordt gehou den in buurthuis het Spoortje aan de Bernhardkade. Jaarvergadering De afdeling Leiden en omstre den van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en IfjlWHBWfMWW Plantkunde ho&dt morgen avond in het Rijksherbarium aan de Schelpenkade haar jaarvergadering. Na de pau ze houdt T. Engelman uit Haarlem een lezing over het onderwerp "Wilde planten in de tuin". De vergadering be gint om acht uur. C ur sussen Bij het LAK gaan in februari een aantal cursussen en acti viteiten beginnen die de vol gende terreinen bestrijken: drama, dans en beweging; te kenen en schilderen; kera- miek; textiel; film en foto; muziek. Inschrijven kan dins dag 27 januari 's avonds van zes tot negen uur en woens dagavond 28 januari van zes tot acht uur in het LAK, Le vendaal 150 driehoog. Infor matie bij het LAK-secreta- riaat tussen twee uur en half zes, tel. 124890. LEIDEN - Het Leidse universiteitsraadslid John van Gelder vraagt zi< af of de Leidse universiteit wel op de snelle ontwikkelingen op tec nisch gebied inspeelt. Hij denkt daarbij met name aan het regiona kabel-tv-net. "Tot mijn spijt is vorig jaar niet nagegaan welke middelen noodzakelij zijn om gebruik te maken van deze nieuwe gebruiksmogelijkheid. Ee afweging tussen deze en andere lasten heeft vorig jaar evenmin plaat gevonden". Om een uitspraak van de universiteitsraad te forceren heeft Van Geldt gisteravond een aantal vragen aan het college van bestuur gesteld. H wil onder andere van het college weten of het college daadwerkelij gebruik zou willen maken van kabel-tv en hoe het voorlichtingsbelei er op dit punt zou komen uit te zien. Hoe denkt het college dit alles te kunnen financieren, hoe zouden b aanvaarding van dit voorstel de nieuwe programma's tot stand moete komen en hoe zou de journalistieke vrijheid van eventuele medewe kers gegarandeerd kunnen worden, zo vraagt Van Gelder zich af.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 4