Verzet tegen reorganisatie Leidse universiteit heeft hoogleraar in milieurecht Spanningen nemen toe bij personeel Endegeest Sluiting Wolspinnerij Ede: FNV wil eerst sociaal plan Leidse stadsrubriek PRIMEUR IN NEDERLAND Bewoners Levendaal: waslijst met klachten inbraken in 'buurthuis ;tar «en school str^EIDEN Jn een school aan de Su- 1 u] matrastraat is het afgelopen weekeinde ingebroken. De da- in J ders, die binnenkwamen door een ruit uit te nemen, doorzoch ten diverse kamers en de kantine, ïmt Een lijst van vermiste zaken moet Jite nog worden ingeleverd bij de po- isln litie. os Dat geldt ook centrum aai 'oor het Boddaert- de Boerhaavelaan - - het afgelopen cha. weekeinde werd ingebroken. Een inbraak in het buurthuis "Op >c^ eigen wieken" aan het Valkenpad I ging vannacht niet door. De da ders sloegen, bang dat zij zouden ing worden gestoord, op de vlucht. :rej Het mengpaneel, de cassette- vo recorder en de versterker, die zij "6| wilden meenemen, bleven der- Jnhalve in het buurthuis. Mr. Drupsteen is niet hoopvol gestemd: "In lucht er niet helderder op" de komende jaren wordt de LEIDEN/AMSTERDAM - "De wetgeving over de bodemveront reiniging deugt niet", zegt mr. Th.G. Drupsteen. "De wet die nu op stapel staat zet geen zoden aan de dijk; het gaat over te veel schijven en holt daardoor achter de feiten aan". Mr. Drupsteen, is sinds kort aan de Leidse universiteit benoemd tot buitengewoon hoogleraar in het milieurecht. Het is de enige leer stoel in het land die de juridische kant van het milieu belicht. Alleen in Zuid-Holland al zijn er meer dan duizend vuilstortplaat sen geregistreerd. Een gedeelte daarvan is niet zo best voor de volksgezondheid cn de rest geeft ook te denken. Vuil nisbelten in Katwijk en Alphen staan bovenaan het lijstje van de provincie. Ze leveren direct ge vaar op voor de volksgezond heid. Omwonenden van die gifhopen willen dat er zo snel mogelijk iets aan wordt gedaan, maar als we Gedeputeerde J. Hoek van Dijke van Provinciale Staten mogen geloven wordt dat soort belten maar gedeeltelijk afgegraven. "We gaan gif alleen nog maar se lectief weghalen". Als dan later blijkt dat er nog stoffen zijn ach tergebleven die op grond van nieuwe kennis ook giftig blijken te zijn. dan is het volgens Hoek van Dijke. "mijn politieke ver antwoordelijkheid". Kortom, een grondige opruiming van dergelijk gevaarlijk spul zo als in Lekkerkerk zit er niet meer in. "We hebben van Lekkerkerk veel geleerd. "In principe zullen we alle problemen hetzelfde aan pakken als in Lekkerkerk. Al leen de technische uitvoering zal anders zijn", liet Hoek van Dijke "Vorige week tijdens een perscon ferentie in Nieuwerkerk aan den IJssel weten. Het ergste wordt dus weggehaald, maar met de rest van de vuilig heid moeten we kennelijk leren leven. Wie denkt dat we het daar mee hebben gehad komt van een koude kermis thuis. Het einde van de ellende is nog lang niet in zicht als we de pas benoemde hoogleraar mr.Drupsteen mogen geloven. Volgens hem valt er van een wetge ving op het gebied van de bo demverontreiniging niet veel te verwachten, gaat de luchtvervui- Reiden - Er is ernstige tegen i, stand gerezen tegen de reorgani- h satie binnen het Psychiatrisch om Ziekenhuis Endegeest, waarbij onder meer de functie van ge- !pp neesheer-directeur wordt opge- id« heven en de bestuurstaken wor- ne den verspreid over de verschil- soc lende afdelingen. De Nederlands Christelijke Bond voor -aj Overheidspersoneel (NCBO), afdeling 6-J Endegeest, is fel tegen deze ontwikkelin gen. De oude situatie moet volgens haar I bewaard blijven, en voor zover al veran- e derd, worden teruggedraaid. Om dit te verwezenlijken zal de NCBO morgenoch tend een tiental eisen en discussiepunten aanvoeren binnen de dienstcommissie. Dat is de ondernemingsraad die het per soneel vertegenwoordigt en advies uit- 00 brengt aan het college van burgemeesters j en wethouders van Leiden. Volgens broe der Boudewijn, namens de NCBO zitting hebbend in de dienstencommissie, zorgt de huidige reorganisatie ervoor dat het personeel onzekerder wordt en de span ningen toenemen. "Het personeel gaat te genwoordig met de pest in het lijf naar het werk.". Er zijn binnen Endegeest vergevorderde plannen om de functie van geneesheer directeur te verhangen door die van een medisch directeur en een algemeen direc teur. Tijdens de raadsvergadering van aanstaande maandag zal over deze split sing een beslissing worden genomen. Het NCBO zou het liefste zien dat de raad be sluit om het contract met de voorlopige algemeen directeur drs. J.A. Loose niet te verlengen. Een algemeen directeur is vol gens de bond helemaal niet nodig; een goede administrateur maakt zijn functie overbodig. Ook over het voornemen om de beheers vorm van het ziekenhuis te veranderen, is de NCBO helemaal niet te spreken. Het plan is om het ziekenhuis in verschillen de sectoren op te delen, zodat het bestuur niet meer centraal wordt uitgeoefend, maar verspreid over de verschillende af delingen. Volgens de bond mag die 'sec- torisering' eerst dan worden toegepast wanneer terdege is onderzocht waarom dit systeem in andere ziekenhuizen is mislukt. (Volgens de bond is dat onder meer het geval bij de St. Bavo in Noord- wijkerhout). De opdracht aan de Neder landse Organisatie Kring, die de sectori- sering begeleidt, moet dan ook worden teruggenomen. Bovendien zouden alle vergaderactiviteiten moeten worden stopgezet, met uitzondering van die van het volledige directieteam, de medische staf, het hoofdenoverleg en de dienst commissie. Verder heeft de NCBO nog een paar noten op haar zang met betrekking tot de werk gelegenheid. Volgens broeder Boudewijn zijn er binnen Endegeest zo'n zestig ar beidsplaatsen vacant. Voor een groot deel worden die opgevuld door uitzendkrach ten. Vaste krachten worden volgens het ondernemingsraadslid zelden aangeno men in verband met het invoeren van sec toren. Is er wel sprake van een sollicitatie, dan wordt een heel afdelingsteam daarbij betrokken. Volgens de bond zou het solli- citatiebeleid uitsluitend in handen van de directeur, chefs, of hoofden van afdelin gen moeten zijn. De tiende eis van de NCBO betreft de dienstcommissie waarin zij zitting heeft. Uit die commissie zou een lid moeten worden toegevoegd aan de bestuurscom missie van Endegeest. Nu is dat niet het geval en in de praktijk blijkt dat de be stuurscommissie vaak voorbij gaat aan de mening van de dienstcommissie, aldus de NCBO. Nota bene een commissie die toch een bewakingsfunctie heeft ten op zichte van die bestuurscommissie. De NCBO stuurt haar eisen nog voor de ko mende gemeenteraadsvergadering naar het gemeentebestuur. Gehoopt wordt dat de raadsleden bij hun beslissing over de directiestructuur rekening houden met de mening van de vakbond. ling toenemen cn gaan niet al leen het kernafval, maar ook de kerncentrales voor onaangena me verrassingen zorgen. "Die fa brieken moeten na ongeveer der tig jaar dicht. En dan? Wat doe je dan met zo'n fabriek?". Heel Nederland zit onder het vuil en er is waarschijnlijk geen geld om dit grondig op te ruimen. "In de affaire Lekkerkerk heeft de regering gezegd 'dat betalen wij wel', maar dat zeggen ze ook geen tweede keer", meent mr. Drupsteen. "Het heeft de over heid veel te veel geld gekost. Het zal moeilijk worden nog ergens geld vandaan te halen". Hoe komt al die troep in de bodem van Nederland. Mr. Drupsteen: "De toezicht op de naleving van allerlei hinderwetvergunningen is altijd minimaal geweest. Toen een jaar of tien geleden na inter nationale afspraken werd verbo den gif in zee te dumpen, moest men natuurlijk op een andere manier zijn vuil kwijt. Wettelijke regelingen hoe dat op de wal moest, waren en zijn er zo goed als niet. Wie nu de kosten wil verhalen, komt dus voor al lerlei (juridische) problemen te staan, omdat veel bedrijven kun nen zeggen dat ze in bezit waren van een hinderwetvergunning". Maar daar was, zo blijkt iedere keer maar weer geen toezicht op van de overheid. De kern van het probleem bestaat eigenlijk uit drie punten, zegt Drupsteen; een technisch, een economisch en een bestuurlijk. Het technische probleem is hoe krijg ik niet afbreekbaar gif weg. Economisch mag het niet veel kosten cn bestuurlijk is er weinig mankracht, geen inzicht en wor den hinderwetvergunningen niet goed gecontroleerd. "De grootste boosdoener van de drie is de slechte controle", zegt Drup steen. Aan dit alles moet binnen korte tijd een einde komen, met de nieuwe wet op de bodemveront reiniging. Minister Ginjaar van Milieuhygiëne verwacht er veel van. zei hij vorige week desge vraagd. "Het is in ieder geval be ter dan niets", aldus Ginjaar. Drupsteen verwacht zoals gezegd bar weinig van die nieuwe wet. "Er is nu al ruzie tussen verschei denen departementen zoals mi lieu, landbouw, economische za ken en verkeer en waterstaat. Er moet door iedereen water bij de w(jn worden gedaan. Dat resul teert in een wet met een compro miskarakter. Zo'n wet is niet doeltreffend". Volgens mr. Drupsteen moet het ministerie van milieuhygiëne de sterkste positie krijgen. "Dat mi nisterie is er voor het milieu, nietwaar". Volgens Drupsteen moet dat departement zelfstan dig allerlei regelingen in werking kunnen doen treden. "Gebeurt dat niet, dan kan het nog wel ja ren duren voordat we in Neder land een goede wettelijke rege ling rond de bodemverontreini ging krijgen. En snelheid is na tuurlijk wel nodig, gezien die troep waar we nu inzitten". Mr. Drupsteen is wat de toekomst betreft niet erg hoopvol gestemd. "In de komende jaren wordt de lucht er niet helderder op", ver wacht mr. Drupsteen. Wat dat betreft zit hij op één lijn met mi nister Ginjaar. "Het zwavelgehal- te in de lucht gaat weer toene men omdat o.a. bedrijven over gaan van gas op steenkool". De bewindsman heeft de provincie Zuid-Holland al opgeroepen met een provinciaal bcstrijdingsplan op tafel te komen. "En dat plan zou kunnen sporen met het na tionale plan om de luchtvervui ling tegen te gaan", aldus de be windsman, onlangs bij een werk bezoek aan Zuid-Holland. Mr. Drupsteen verwacht dit najaar alweer alarmfases in de Rijn mond. "De laatste zeven jaar is de luchtvervuiling afgenomen, maar als we geen strenge maatre gelen nemen, dan zal de totale zwaveluitstoot weer toenemen, met alle gevolgen van dien". THIJS JANSEN LEIDEN - De Industriebond FNV zal zich niet eerder neerleggen bij sluiting van de Wolspinnerij Ede aan de Kanaalweg in Leiden, voor dat de directie akkoord gaat met een aantal voorwaarden voor een "goed" sociaal plan. Dit kwam gisteren naar voren tijdens een gesprek tussen de FNV en de directie, in het Sheraton-hotel bij Schiphol. De directie wil twee da gen de tijd hebben om zich te beraden. Woensdagavond wordt verder onderhandeld in Holiday Inn in Utrecht. LEIDEN door René van der Velden Jaap Visser ISfclINSDAG 20 JANUARI 1981 Vals alarm Q ""jan overval "m,EIDEN - Telefonisch gealar- meerd rukte de politie gistermor- gen iets over achten uit naar de Hoge Rijndijk waar de Nuts- spaarbank zou zijn overvallen. w^enmaal aangekomen bleek dat le f, het om de Leidsche spaarbank nsei ging- Van een overval was boven dien geen sprake. )ila Rollende Ers Eindelijk, ze mogen rollen de Leidse Ers. Of sterker, ze moeten Om de Leidse taal te verheffen en aan de vergetelheid te ont rukken wordt op zondag 19 april in café De Uyl van Hoogland het Eerste Leidse Moppenfestival gehouden. De inschrijving begint van daag. Van de inschrijvers wordt voor al verwacht dat zij onvervalst plat Leids kunnen spreken in de microfoon. Een mop erbij en een komische voorstelling ernaast is goed voor een aan denken. Het Moppenfestival wordt le vend opgeluisterd door de Jantjes van Leiden, in som mige kringen bekend van het plaatje "Paris, e'est la vie". Echt Leids. In de jury zitten natuurlijk ech te Leienaars; zanger Rubbe ren Robbie, langzame tapij tenlegger Fer van Duuren en de Zanger zonder Naam Jer ry Beij. De jury beoordeelt de moppen tappers op hun Leidse ge zindheid en hun komische kwaliteit. De hoofdprijs is niet niks. "Cat Music" (onder andere de producent van de platen van Rubberen Robbie) maakt een langspeler met het beste van het Eerste Leidse Moppenfestival. De beste verteller krijgt de meeste moppen op de elpee. Elke deelnemer krijgt overigens een aandenken. Inschrijven kost niks en kan tot 29 februari - schriftelijk of via de bar - bij P. van Hoorn, Nieuwstraat 28 (De Uyl). Mevrouw Van der Eist in haar hofjeswoning aan de Middelstegracht, verhuizing uitgesteld. Dat doet maar De herinrichting van de Witte Rozenstraat (Vreewijk) heeft veel heisa gegeven. Inspraak avonden. bezwaren bij bewo ners. rechtzaak bij de Raad van State. En in de gemeente raad CDA-fractieleidcr Dries- sen die nog morrend spreekt over de rechteloosheid van de bewoners bij herinrich ting van straten. De gemeen te kan maar doen en laten wat ze wil zonder dat de be woners in beroep kunnen gaan. Bloembakken, paaltjes, wegversmallingen cn het op heffen van parkeerplaatsen de Raad van State verklaart de bewoners niet ontvanke lijk. Dat komt er in gewoon Nederlands op neer dat er zelfs niet naar de bezwaren gekeken wordt. Het kan toeval zijn. maar spot is waarschijnlijker. B en W hebben namelijk besloten om de kosten van herinrich ting van de Witte Rozenstraat te betalen uit de post 'initia tieven van de burgerij betref fende aanleg van wooner ven'. Een leuk initiatief. Aan de beurt Mistroostig zat ze afgelopen weekeinde in haar woninkje in het Schachtenhof aan de Middelstegracht. Een huisje dal ze zaterdag had willen verlaten om haar intrek te ne men in een pas gerenoveerde woning aan de Kastanjekade Maar dat feest ging mooi niet door: het huis was door een particulier gekraakt. De 66-jange Leidse A. van der Eist was even helemaal van streek. Al sinds 1977 staat ze bij het gemeentelijk Bureau Huisvesting ingeschreven als een woningzoekende die een gelijkvloerse woning of een woning met een lift nodig heeft. Mevrouw Van der Eist is mindcr-valide en mag geen trappen lopen. Van haar hof jeswoning gebruikt ze de eer ste verdieping daarom maar niet. Vroeger woonde ze in De Overdekte, waar ze zwem les gaf. Toen die ondergelo pen kerk werd afgebroken, verhuisde ze naar het Schachtenhof. Geen ideale oplossing, dus bracht mevrouw Van der Eist nogal eens een bezoek aan Bureau Huisvesting. Bly was ze toen ze een brief kreeg van de woningbouwvereniging De Tuinstad wijk er was voor haar een woning gevonden aan de Kastaryekade. Een pas gerenoveerde woning nog wel, maar toch een die moeilijk te verhuren was, vertellen voorzitter Van Gin- kel en tweede voorzitter Wes terbeek van de woningbouw vereniging. De woning moest na renovatie worden voor zien van een badkamer; daar door resteerde voor het wo nen en slapen nog maar één kamer. Voor diverse woning zoekenden een onoverkome lijk bezwaar; zij wezen de wo ning af. Zodat mevrouw Van der Eist op een gegeven mo ment aan de beurt kwam. Intussen stond de woning door alle perikelen zeker een maand leeg. Een woningzoe kende, iemand die bij Huis vesting op de lijst staat in de categorie "aan de beurt" trok erin. Mevrouw Van der Eist kwam dat te weten, ging eens in haar toekomstige wonink-, je kijken en kreeg van de kra ker de indruk dat hij er uit zou gaan, zodra zij zou willen verhuizen. Maar vorige week bleek hij van gedachten te zijn veranderd. En daar zat mevrouw Van der Eist Weer in het hofje, dat een huurprijs doet van 570 gulden per maand. Overleg tussen Tuinstadwijk en Bureau Huisvesting had gisteren resultaat de woning aan de Kastanjekade wordt binnen één of twee weken ontruimd. Zodat mevrouw Van der Eist er alsnog in kan. Die andere woningzoekende blijft nog even aan de beurt. aj Schots en scheef geparkeerde auto's op de Hogewoerd. ^LEIDEN - Leegstand, gevaarlijke verkeerssituaties en overlast van be drijven. Dat zijn wel de belangrijkste problemen waarmee bewoners van de wijk Hogewoerd/Levendaal te kampen hebben. Tijdens een buurtvergadering werden gisteravond alle knelpunten in de wijk nog eens op een rijtje gezet. De eerste stap op weg naar een verbeterings plan is daarmee gezet. Een niet eenvoudige fase staat de bewoners nu te et wachten: het aangeven van oplossingen die uiteindelijk door de ge el meenteraad moeten worden goedgekeurd. idDe leegstand en de daarmee gepaard gaande verkrotting wordt gezien als er een groot knelpunt. Het Sanderscomplcx en de oude zeepfabriek aan w het Levendaal zijn voorbeelden van leegstaande panden, die volgens de bewoners heel goed plaats zouden kunnen maken voor een onder- e grondse parkeergarage. De Citinfabriek aan de Hogewoerd is velen een m doorn in het oog. De verkrotting van dit complex maakt volgens de wijk maatregelen noodzakelijk. _Wat het verkeer betreft, parkeeroverlast, stank en lawaai zijn veelgehoor de klachten. Bovendien maken de veelal smalle stoepen, of zelfs het geheel ontbreken van stoepen, de straten zeer onveilig voor voetgan gers. Ook fietsers zijn in de wijk Hogewoerd/Levendaal praktisch "vo gelvrij". De boosdoeners zijn volgens de bewoners vooral de grote vrachtwagens en de verkeerd geparkeerde auto's. Het zogenaamde busbanenplan is een apart hoofdstuk in dit verband. De bewoners voorzien problemen bij de verkeersafwikkeling op de kruispunten Jan van Houtbrug-Korevaarstraat en Levendaal-Oranjeboomstraat-Gere- gracht. Deze worden namelijk aangepast bij het busbanenplan. De wijk zou bovendien graag zien dat er met kleinere bussen door de stad werd gereden dan nu het geval is. Bedrijven die bovenaan het lijstje "overlast" staanrzijn garage Janson aan het Levendaal, Neoned, Jobo. en de autospuitenj van Van Berghe Henegouwen. Bovendien is er een concentratie yan brandgevaarlijke opslag/bedrijven te zien tussen de Hogewoerd en de Utrechtse Veer. Een ergernis voor de omwonenden is bovendien de felle neonreclame aan de gevelwand van de supermarkt Codi.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3