I Gehoorzaal bruisende music hall Flats aan Ter Haarkade weer doelwit kraakactie 1 Key Town Festival onvergetelijk gebeuren Vechtpartij in kantines Zoekactie in water I MAANDAG 19 JANUARI 1981 "Veel plezier ermee" was alles wat de krakers te horen kregen van politiezijde. de agenten later duidelijk gewor den zijn dat het om een kraakac tie ging. Inmiddels heeft de PvdA-fractie in de gemeenteraad opheldering over het politie-op- treden van vorige week zondag nacht gevraagd. In elk geval was dat optreden voor de krakers aanleiding de kraak actie afgelopen zaterdag op de monstratieve wijze te herhalen. "Maar vooral", aldus een van de krakers "om woningzoekenden aan huisvesting te helpen". Sym pathisanten waren van te voren in vormingscentrum Troef aan het Noordeinde opgetrommeld om bij de toegang tot het flatge bouw een cordon te vormen te gen een eventueel ingrijpen van de politie. De kraakactie ging bij zonder vlot. niet in het minst doordat de krakers over een sleu tel van het gebouw bleken te be schikken. Huisraad werd naar binnen gesleept, de trappen die tot de tweede en derde etage van het gebouw toegang geven, wer den bewaakt, de achttien kamers opengebroken en buiten werden spandoeken geplaatst met tek sten als "Leegstandswet is oor log". Om half twaalf zaterdagochtend was het gebouw gekraakt en hie ven de sympathisanten een strijdlied aan. Een kwartiertje la ter arriveerden twee surveille rende politie-agcnten, namen ge durende korte tijd poolshoogte, zeiden "veel plezier ermee" en vertrokken weer. "Er zijn geen vernielingen aangericht. Het pand staat al vier jaar leeg. Daar om leek ons - na overleg met de officier van iustitie onmiddel lijk optreden niet noodzakelijk. Het was nu ook duidelijk dat het niet om inbrekers ging", ver klaarde een politie-woordvoer- der gisteravond. Het is aan het schoolbestuur, de Zi- tastichting dus, om te bepalen wat er nu verder moet gebeuren. "Je zou bijna willen dat de kra kers meegingen naar Den Haag", zegt secretaris Verweij. "Want de ambtelijke molens draaien moei zaam". Hij hoopt dat de krakers de flatjes vrijwillig zullen verla ten als het schoolbestuur inder daad toestemming krijgt om er leerling-verpleegkundigen on derdak te brengen. De krakers hebben daarover nog geen stand punt bepaald, verklaarde hun woordvoerder gisteren. °Q t cM a LEIDEN- Het tweede Key Town festival, dat zaterdagavond in de Leidse Stadsgehoorzaal st' werd gehouden, is voor de vele jazz- en dixielandliefhebbers een onvergetelijk gebeuren na geworden. De organisatoren hadden voor de gelegenheid een keur van jazzcoryfeeën uit binnen- en buitenland naar Leiden weten te halen, waardoor succes al bij voorbaat was I f verzekerd. Maar ook de sfeervolle aankleding van de Stadsgehoorzaal, met veel planten en gezellige zitjes in de gangen, heeft veel bijgedragen tot het welslagen van de avond. 4)'riet grootste deel van de avond werd in vier verschillende ruim tes tegelijk opgetreden. Na half drie concentreerde het pro- gramma zich op de grote zaal. In een grootscheepse jamsessie M mochten alle sterren van de H avond zich daar, begeleid door m Ted Easton's jazzband nogmaals I bewijzen. Voor één keer leek de Stadsgehoorzaal op een bruisen de music hall, waar uitbundig gejived en intens geslowd werd. Om vier uur 's nachts, toen de laatste klanken eindelijk waren verstorven, bleken nog vele hon derden van de meer dan vijftien honderd bezoekers overgebleven te zijn. ie jamsessie vormde een swin gende afsluiting, en tegelijk ook samenvatting van de avond. Maar ook daarvoor was er in de ver schillende ruimtes overvloedig te genieten. Een eerste hoogtepunt werd geleverd door het trio Rob Agerbeek, dat optrad in de Satchmo Saloon op de eerste verdieping. Het trio, dat naast Rob Agerbeek op piano bestaat 1 uit Erik Ineke op drums en Bert X. Emmeling op bas, maakt niet het W soort muziek dat je direct zou i verwachten op een in hoofdzaak 'M aan de dixieland gewijd festival. Het is intrigerende, strakge- speelde jazz met veel Dizzy Gil lespie invloeden. u</lam >e combinatie met de klarinet Dim Kesber verliep wat minder soe pel, maar toen even later de Ame- v( rikaanse saxofonist Buddy Tate zijn opwachting kwam maken bij het trio, sloeg voor de eerste maal die avond de vlam goed in de pan. Alleen al de inspirerende per soonlijkheid van deze befaamde zwarte blazer zweepte de muziek tot grote intensiteit op. Buddy Tate is een krachtige gloedvolle saxofonist, die jarenlang bij het orkest van Count Basie heeft ge speeld. Met zijn onmiskenbare bluesy inslag wist hij ook in de meer subtiele nummers zeer te overtuigen. Ook het optreden van zangeres/ pianiste Pia Beek dwong respect af. Haar veertigjarige jazz-erva- ring zorgde ervoor dat de foyer op de eerste etage uitpuilde. Haar versie van "Ain't rriisbehavin"' klonk wel wat ouder, maar daar om niet minder overtuigend. De komst van de Chris Barber Band was één van de grote trek kers van het Key Town festival. Ook hij is een musicus met een grote ervaring, die daarnaast over een band met vele mogelijkhe den beschikt. Hoewel het publiek in de grote zaal en op de balkons enthousiast genoeg was, leek het er toch op dat de Chris Barber Band er niet uithaalde wat erin zat. Zo was de uitvoering van "Georgia on my mind" net iets te keurig voor dit soort muziek op de grens van jazz en blues. Wel toonde hij in de dixieland nummers z'n gro te vakmanschap als entertainer. Klassiekers als "Icecream" wer den perfect en aanstekelijk ge bracht. Daarna was de beurt aan de Dutch Swing College Band, al tientallen jaren de crème de la crème van dixieënd Nederland. In het begin had de band wat Het optreden van Pia Beek dwong respect af. moeite om op temperatuur te komen, maar de grote routine en het gevarieerde repertoire gaven al snel de doorslag. Furieus Voor mensen die even op verhaal wilden komen van al het geweld in de grote zaal, bestond daartoe een prima gelegenheid in de "Buddy Bolden's bar". De kleine zaal op de eerste verdieping was met behulp van tafeltjes en para sols veranderd in een jazzcafé. Hier speelde het bedaarde gezel schap van de Belg Roger Assel- berghs de easy-swing van Benny Goodman. In dezelfde ruimte speelde ook de Ghanese pianist Cab Kaye met zijn trio, dat mét impressionistische jazz wel wat meer van de aandacht van de toe schouwers vroeg. De echte dixieland-fan kwam het meest aan zijn trekken in de kof fiekamer, die voor de gelegen heid tot, Riverboat Room was omgedoopt. Hier speelden afwis selend de Dixie Kids Jazz Band en de Key Stork Jazzmen. Een aparte vermelding moet worden gemaakt voor het gastoptreden van Betty Smith, een furieuze en omvangrijke saxofoniste uit de Verenigde Staten. De combinatie van grote beheersing van haar in strument en een tomeloze inzet maakte ook haar optreden tot één van de toppers van het festival. Laat op de avond maakte het kwar tet van saxofonist Bob Rigter zijn opwachting in de Satchmo Sa loon. Ook dit gezelschap maakt muziek, die ver verwijderd is van de echte dixieland, maar daarom niet minder mooi. Prachtige, sle pende bluesballades, waarin zangeres José Koning toonde een technisch heel goede stem te hebben. Alleen wat betreft uit drukking is het bij een versie van Billie Holliday's "You've chan ged" natuurlijk moeilijk om in de buurt van het origineel te komen. Hun optreden was een welkome afwisseling bij alle dixieland- en bigband muziek. Apotheose Voor de liefhebber begon de ware apotheose van het festival met het optreden van Ted Easton's Jazzband in de grote zaal. Inmid dels hadden zich al veel mensen rond het podium midden in de zaal verzameld, die door de zit- tenblijvers achteraan gesom meerd werden ook te gaan zitten. Ted Easton speelde hier handig op in en kreeg daarentegen zowat al het publiek op de been, maar dan voor een dansje. De band van de grijze eminentie achter het drumstel begon met gemakkelijk in het gehoor liggende muziek, waarbij vooral de solo's van de banjospeler opvielen. Carol Leigh maakte als eerste solis te haar opwachting. Deze opval lende verschijning leek met haar geplooide avondjurk, rinkelende juwelen en rose bloem in het haar nog het meest op de Amerikaanse versie van een flamencodanseres. Ze beschikt over een goed ge trainde, indringende stem, die vooral in de langzamere num mers uitstekend tot zijn recht kwam. Toen ze op zeker moment haar hele hebben en houden in de strijd wierp, bereikte de stem ming praktisch het kookpunt. Ook in de slotsessie toonde ze pre cies te weten hoe ze met een publiek om moet gaan. Het hoog tepunt van die sessie werd echter gevormd door de combinatie van Betty Smith, Buddy Tate en Kenny Baker, de trompetist ach ter de "Muppets". Zijn geoliede, gladde geluid leverde met de in dringende, scheurende sax van Betty Smith en de oerswing van Buddy Tate een eenheid op, die stond als een huis. Het tweede Key Town festival i uitgelaten stemming werden kreeg hiermee een gloedvolle af ronding. De organisatie verdient alle lof. Het is niet niks om een zo uitgebreid programma zo punc tueel en gesmeerd te laten verlo pen. De intieme entourage heeft veel bijgedragen tot het succes van de avond. Het zou jammer zijn als dit nostalgische evene ment volgend jaar naar een groter complex zou worden verplaatst. ARIEJAN KORTEWEG Industriebond. De Industriebond FNV afdeling Leiden houdt morgen in het An- thonius Clubhuis aan de Mare een jubilarissenavond. Jo Bosch van het bondsbestuur komt de gouden spelden uitrei ken. muzikale medewerking is er van de Leidse Harmonieka pel en The Harmony Girls. Aan vang acht uur Foto's In de expositieruimte van de openbare bibliotheek aan de Nieuwstraat is tot en met 20 fe bruari de fototentoonstelling Leiden-Museurnstadte be zichtigen. Mannenkafee In het MannenkafeeCaeci- liastraat 18, wordt vanavond om half negen een discussie ge houden over het doel van de mannenbeweging en van het café zelf in het bijzonder. Blechtrommel In de Kapelzaal van K&O aan de Oude Vest wordt morgen avond om acht uur de film Die Blechtrommel vertoond. De film is gebaseerd op een roman van Günther Grass over de geschie denis van een jongen die na zijn derde jaar niet meer ver der groeit. aangetoond dat deze massa verliezen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door stralingsdruk op kleine stofdeeltjes. Dr. Lammers van het Laboratorium voor Ruimte onderzoek in Utrecht zal hier over morgenavond om acht uur in de collegezaal van de oude Sterrewacht een lezing houden. Kamperen Kinderfilm "Sandy, de super zeehond" is de titel van een kinderfilm die woensdagmiddag bij K O draait. Een groep kinderen vindt op het strand een zee hondje, verzorgen het dier en beleven er allerlei avonturen mee. Aanvang half drie. Sterren De Leidse Christelijke Kam peervereniging heeft voor de vakantieperiode van 4 juli tot en met 15 augustus weer diver se kampen georganiseerd: in Renkum Gelderlandvoor de jeugd van acht tot en met elf jaar, in Diever (Drenthe) voor de jeugd van negen tot en met veertien jaar, in Ernst en Heer- de (Gelderland) voor de jeugd van dertien tot en met vijftien jaar en op Terschelling voor de jeugd van dertien tot en met ze ventien jaar. Verder zijn er fietskampen in Meddo (Overijs sel) voor jongeren van veertien tot en met zeventien jaar, zeil kampen in Langweer (Fries land) voor jongeren van vijf tien tot en met achttien jaar en trektochten door Duitsland, Frankrijk en Luxemburg voor LEIDEN - Bij de kantines van bas ketbalvereniging Parker en voet balvereniging Oranje Groen aan de Boshuizerkade is het in de nacht van zaterdag op zondag tot een vechtpartij gekomen tussen vijf inwoners van Leiderdorp en een aantal bezoekers van de aan elkaar grenzende clubhuizen. Dat gebeurde rond half een. De vijf Leiderdorpers, in leeftijd varië rend van 16 tot en met 22 jaar, wilden omstreeks die tijd toe gang tot de kantines. De beheer ders waren daar niet van ge diend. Toen het vijftal daarop door het ingooien van ruiten van zijn ongenoegen blijk gaf, ont stond een vechtpartij. Een man uit Katwijk liep daarbij een ge broken neus en een hechtwond aan het gelaat op; drie Leide- naars raakten licht gewond. De Leiderdorpers werden door de politie aangehouden. Na een uit gebreid verhoor zijn ze vervol gens heengezonden. LEIDEN Door een bewoner van de Lorentzkade gealar meerd, heeft een duikers ploeg vannacht rond een uur een zoekactie verricht in het water langs de Kanaalwcg. De bewoner vermoedde dat er een auto te water was ge raakt. Ter plaatse gekomen, troffen politie en brandweer inderdaad remsporen aan die van een auto afkomstig zou den kunnen zijn. De duik- ploeg heeft echter niets kun nen ontdekken. jongeren van vijftien jaar en ouder. Inlichtingen bij de LCKV op maandagavond tus sen half acht en half tien, Nieu we Rijn 91, tel. 140127. Maredijk Speeltuinvereniging Rondom de Maredijk speelt vanavond om acht uur in haar clubhuis aan de Maredijk bingo. Hengelsport Hengelsport vereniging De Sportvrienden hield in het wa ter van de Oude Vest een wed strijd. Uitslag 1 E. Mooibroek 2420 gram-41 stuks. 2 C. Schou ten sr. 1220-15. 3 B Honsbeek 1200-20,4 H. Jansen 840-13,5 W. Schouten sr. 800-14. 6 K Schou ten 550-9. 7 J. Janssen 360-6. 8 Chris Schouten 340-6. 9 Hen. Schouten 26-4, 10 A. Hogervorsl 250-4 Film De Leidse Werkgroep Homose- xualiteit vertoont morgen avond in het centrum Caecüia- straat 18 de/Mm "Aan een cm» bekende" van de Spaanse regis seur Jaime Chdvarri. Aanvang half negen. voorlopig kunnen blijven zitten. Dat wil zeggen: tot de stichting van het ministerie van onderwijs toestemming krijgt om de flats tijdelijk toe te wijzen aan leer ling-verpleegkundigen die een opleiding volgen aan de school van de Stichting Mariënhaven aan de Hooglandsekerkgracht. Dat laatste was volgens secretaris Verweij van de Zitastichting al lange tijd de bedoeling, maar touwtrekken tussen de ministe ries van onderwijs en weten schappen en dat van volksge zondheid en milieuhygiëne heeft volgens hem enige voortgang tot nu toe voorkomen. Deze week verwacht Verweij een nieuw ge sprek in Den Haag te kunnen voeren. "We hopen dan ook toe stemming te krijgen om de flats aan de leerling-verpleegsters toe te wijzen". Over een paar jaar verwacht De Noorderwiek de etages overigens voor onderwijs kundige doeleinden nodig te hebben. Het is de tweede maal dat de woon eenheden aan de Ter Haarkade zijn gekraakt. De eerste keer leidde tot een confrontatie vorige week zondagnacht tussen politie en krakers. Politie-agenten de den toen een inval en trokken daarbij hun pistool, "omdat zij verwachtten met inbrekers van doen te hebben", verklaarde een woordvoerder later. Volgens de krakers hebben de agenten toen ook met hun pistolen geslagen; de politie heeft dat ontkend. Dat de politie aanvankelijk dacht met inbrekers te doen te hebben, wordt door de krakers niet be streden; wel moet het, vinden zij. De kraakactie verliep bijzonder vlot. De krakers beschikten dan ook c LEIDEN - De achttien flats op de tweede en derde verdieping van het gebouw op de hoek van de h Haagweg en de Ter Haarkade zijn afgelopen zaterdag op de monstratieve wijze weer ge- kraakt. Het gebouw behoort bij r de MBO-school De Noorder- Ut wiek. In tegenstelling tot vorige week zondagnacht greep de politie dit maal niet in. Negen krakers wo nen sinds zaterdag daardoor on gestoord in de wooneenheden, die al vier jaar leegstonden, na dat ze daarvoor dienst deden als huisvesting voor internaatsleer lingen. Er is dit weekeinde twee maal overleg geweest tussen het schoolbestuur (de r.-k. Zitastich ting), de politie en de Leidse ad vocaat mr. Sprengers die na mens de krakers optreedt. Dat heeft er toe geleid dat de krakers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3