LEIDSCH DAGBLAD Ford Amsterdam wankelt r HALVE PRIJZEN CTme pelikaan ruimt op Werkgevers: 4,5 miljard extra bezuiniging nodig Extra winst op gas 40 miljoen l^wiet f&cetiek Weer wapens VS naar El Salvador en flink ook!! vJ V J L Werk van 1200 man aan zijden draad OPRUIMING Van rossum du chattel Politie SNELST GROEIENDE regionale ke3ant VAN NEDERLAND. 2 weken gratis WOENSDAG 14 JANUARI 1981 OPGERICHT 1 MAART 1860 36370 Directeur G Koopman Hoofdredacteur AAM Schuurmans Ad| -hoofdredacteur R D Paauw DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bureau Witie Singe! 1 2311 BG Leiden Voor tel nrs zie colofon Dr. J. Zijlstra. DEN HAAG (ANP/GPD) - Het Verbond van Neder landse Ondernemingen (VNO) vindt dat het kabi net nog voor de kamerver kiezingen in mei 4 tot 4,5 miljard gulden extra moet bezuinigen. Mr. Chris van Veen, voorzit ter van de werkgeversor ganisatie, zei dit vanoch tend op een persconferen tie. Als maatregelen om die ombuigin gen tot stand te brengen, noemde hij ondermeereen bevriezing van het aantal ambtenaren bij ge meenten en provincies op het peil van 1 januari 1981. Verder zou de doorberekening van de prijsstij gingen in de overheidsuitgagen geheel of gedeeltelijk moeten worden bevroren. Dat zou betekenen dat er feitelijk minder overheidsgeld beschik baar komt. Volgens Van Veen zou er ook in de sector van de Met het totale ombuigingsbedrag gaat het VNO verder dan de presi dent van de Nederlandsche Bank, dr. Jelle Zijlstra. Deze zou volgens Elseviers Magazine van vandaag aanvullende bezuini gingsmaatregelen van de rege ring hebben geëist voor een be drag van drie miljard gulden. De ze maatregelen zouden nog vöör 1 maart a.s. gekomen moeten zijn. Volgens het weekblad heeft Zijl- Woordvoerders van het ministerie van financiën en van de Neder landsche Bank ontkenden gister avond echter dat de president- directeur een dergelijke eis zou hebben gesteld. Wel, aldus de woordvoerders, heeft hij zijn on gerustheid uitgesproken over de financiële positie van het rijk. Vooral de groeiende monetaire fi nanciering (het drukken van ex tra geld) is hem een doorn in het oog. Overigens spelen zowel het VNO als Zijlstra in op een eerder door het kabinet genomen besluit om extra te bezuinigen. Binnenkort zullen hiervoor voorstellen op ta fel komen. De brief van Zijlstra is geschreven voordat het kabinet tot een ingreep in de begroting voor dit jaar besloot. Volgens Elsevier heeft Zijlstra ge dreigd met opstappen indien zijn eis niet door het kabinet wordt ingewilligd. Hij zou anders geen verantwoording meer willen ne men voor de financieel- economische situatie van het rijk. 36 PAGINA'S AMSTERDAM (GPD)-De toekomst van de Amsterdamse assemblagefabriek van Ford staat op het spel. De directie van de Nederlandse dochter van deze Ameri kaanse autofabriek heeft de ondernemingsraad laten we ten dat een onderzoek naar de mogelijkheden om de pro- duktie van bedrijfswagens weer rendabel te maken, wei nig hoop laat. Daarmee komt de werkgelegenheid van zo'n 1200 Fordmedewerkers op de tocht te staan. LEKKERKERK -Inde "gifwijk" van Lekkerkerk wordt deze week de laatste vervuilde grond weggehaald en afgevoerd. Er is dan 150.000 ton afgegraven. Volgende week wordt er begonnen met de verkoop van veertig woningen in de wijk. De kosten van de gehele operatie, inclusief huizenverkoop, komen neer op 160 miljoen gulden. Foto: werklieden bezig met afgraven. Onzedelijke uitingen niet langer strafbaar DEN HAAG (ANP) - Het be kladden van muren met af beeldingen die aanstootge vend kunnen zijn voor de eer baarheid, zou niet langer strafbaar moeten zijn krach tens het wetboek van straf recht. Dat vindt minister De Ruiter (justitie). Hij heeft een voorstel in die richting voorgelegd aan de Tweede Kamer. Kamerleden hadden eerder bij de be windsman aangedrongen op een versoepeling van het strafbaar stellen van onzede lijk gedrag. De Ruiter vindt dat behalve het bekladden van muren ook het afsteken van onzedelijke toe spraken moet kunnen even als het zingen van aanstootge vende liederen in hef open baar. Tot dusver stond er op het laatste maximaal drie da gen hechtenis of dertig gul den boete. Als het gaat om het bestrijden van baldadigheid, kunnen plaatselijke bepalingen uit komst bieden, meent de be windsman'. Hij komt daarmee tegemoet aan de kritiek van D'66, die zich had afgevraagd of er op dit gebied nog een ex tra strafbepaling moest ko men met "een sexueel tintje". Rijnland snapt Haags 'lek' niet In november vorig jaar zei de on dernemingsraad van Ford Am sterdam zich ernstig ongerust te maken over de ontwikkelingen bij het bedrijf. Sedert september geldt er al een werktijdverkorting van 50 procent voor de medewer kers in de assemblagefabriek. Dat is een rechtstreeks gevolg van de toestand in de autobran che. Niet alleen de verkoop van personenauto's stagneert, ook bedrijfsauto's worden minder goed verkocht. Ford Amsterdam maakt zware vrachtwagens en bestelauto's voor de Nederlandse en Europese markt. Volgens een woordvoerder van Ford zal binnen twee maanden beslist worden over wat er moet gebeuren. Hij wijt de stagneren de verkopen in de bedrijfswagen sector naast de economische te ruggang ook aan de toenemende Japanse concurrentie. Vooral op het gebied van de lichte bestelwa gens zijn de Japanners bezig zich snel een behoorlijk marktaandeel Het onderzoek naar alternatieven voor de produktie van bedrijfs wagens in de fabriek in Amster dam omvatte drie mogelijkhe den. Assemblage van personen auto's. de fabricage van orïderde- len of componenten daarvan, of andere mogelijkheden voor het gehele complex in Amsterdam. Geen der alternatieven biedt ech ter hoop voor de toekomst. Bij Ford Nederland werken in to taal 1750 mensen. De verliezen die het bedrijf in 1980 heeft gele den. zullen aanzienlijk hoger zijn dan het verlies van 8 miljoen gul den in 1979. In Amerika heeft Ford echter nog veel grotere ver liezen geleden. Het gaat daarbij om vele miljarden dollars. De vrees bestaat dat Ford daardoor weinig medelijden zal hebben met verlieslijdende dochters Volgens Jack Kroes van de Indus triebond FNV bestaat bij de bon den de indruk dat Ford de situa tie veel slechter voorstelt dan zij in werkelijkheid is. De bonden zijn van plan om samen met de afdeling bedrijfskunde van de universiteit van Amsterdam de gegevens van Ford na te trekken. Volgens Kroes circuleert er een ge heim rapport waarin duidelijk staat dat er geen toekomst is voor Ford Nederland en dat het bedrijf dicht moet. Volgens hem is de di rectie bezig daar nu naar toe te werken. Rob Baan tijdeljk bondscoach oranje Kabinet zwicht niet voor Peking De meest complete Manou speciaalzaak Lange Mare 106 - Leiden, tel. 071-134357 zie onze adv. op pag.15 Kans op vrijlating gegijzelden onzeker EG eist beperking auto export Japan (Van c r verslaggevers) Winterse buien Buien, later weer met hagel en sneetn en morgen overdag ook perioden mt zon. Minimumtemperatuur van 4 tc nul graden. Middaglemperaluur rond graden. Wind draaiend naar noord west, aan de kust hard tot stormachtig in het binnenland al' en toe krachtig. DEN HAAG/LEIDEN - Aardgas- gebruikers in Den Haag hebben tussen 1976 en 1978 veertig mil joen gulden teveel betaald. Tot deze ontdekking is het GEB ge komen. Oorzaak: de gasmeters zouden niet het juiste verbruik aangeven. Het energiebedrijf Rijnland in Lei den, geconfronteerd met deze cij fers, laat heel andere geluiden ho-' ren. "Wij komen aan de mensen tekort", beweertde heer De Groot van Rijnland. "Het ener giebedrijf zit al jaren met een ne gatief overschot. Als we 100 mil joen kubieke meter aardgas inko pen, is de 'tank' leeg wanneer er pas 95 miljoen is verkocht. Waar dat gas blijft, weten we niet. De grote moeilijkheid waarmee we te kampen hebben is, dat je aan het einde van een jaar niet over alle meterstanden kan beschik ken. Want dan kun je pas goed de balans opmaken. Eerder niet.'" De Groot zet grote vraagtekens bij de cijfers van Den Haag. Hij ver moedt dat er wel ergens een fout zal zijn gemaakt. "De gasmeters zijn overal hetzelfde: een kubieke meter is een kubieke meter. Vol gens hem gaat er ook een niet te verwaarlozen hoeveelheid gas verloren door lekkages in het lei dingnet". Het GEB in Den Haag ontdekte dat veel meer gas was verkocht, dan ingekocht. Dal verschil werd ver oorzaakt door temperatuurver* schillen. Voor grootverbruikers kan het verschil aanzienljk zijn. Wat Den Haag betreft blijkt dit in het Westland met zijn 'glazen- stad'. Rijnland kon niets zeggen over het verbruik in het kassen- gebied van Rijnsburg. De Groot: "Dat is onmogelijk te berekenen. Om daar achter tc komen zou je elk uur de druk en de tempera tuur in zo'n kas moeten weten." gouden sieraden en horloges briljanten sieraden en horloges zilveren sieraden en horloges Zie onze speciale etalages met bovenstaande sensationele aanbiedingen voor halve prijzen 50% KORTING juwelier-diamantair-beëdigd taxateur Breestraat 95 LEIDEN (071) 120092 WASHINGTON (AFP/DPA) - De Amerikaanse regering hervat vandaag haar militaire hulp aan El Salvador. Deze hulp was in de cember opgeschort na de moord op vier Amerikaanse vrouwen in El Salvador. Het besluit van de Amerikaanse re gering is volgens genoemde bron ingegeven door het offensief dat marxistische guerrilleros in het weekeinde tegen de regering van El Salvador hebben ontketend. Het is tot stand gekomen in over leg tussen president Carter, zijn adviseur voor de binnenlandse veiligheid Brzezinski en de mi nisters van defensie en buiten landse zaken. Brown en Muskie. De Amerikaanse militaire hulp aan El Salvador is 5 miljoen dollar groot en omvat voornamelijk zes helikopters en uitrusting. Zes mi litaire adviseurs gaan mee naar El Salvador Na de al enkele dagen durende ge vechten tussen guerrillastrijders en regeringstroepen leek gisteren de stakingsoproep van de linkse oppositie enig gehoor te vinden. De berichten over de gevechten zijn nogal verwarrend. Volgens diplomatieke bronnen is het be richt van de regering dat zij de overwinning heeft behaald over dreven en is in geen geval het ge hele land onder controle van het leger. Leidse krakers hebben een aanklacht mge- diend tegen de politie wegens mishandeling Het is in dit geval eigenlijk onjuist van krakers te spreken Zij zijn aangehouden wegens lokaalvre debreuk en vernieling en dat is wezenlijk iets anders De verdachten stellen door de poli tie te zijn mishandeld. Als dat zo is en dat is een zaak die ter beoorde ling ligt van de rechter horen de bewuste agenten daarvoor pas send te worden gestraft. Het is ons er niet om te doen een lans te breken voor de politie in de uitoefening van haar taak noch om mensen, die al dan niet door de woningnood zijn of worden ge dreven, een hak te zetten Het gaat erom onder welke omstan digheden de eventuele mishan deling zich heeft toegedragen. Vaststaat dat de verdachten zich pas kort in het pand hadden ge vestigd. Het was in elk geval niet bekend in de nabije omgeving. Buurtbewoners, die iets verdacht signaleerden in het bewuste pand, deden wat alle buurtbewo ners overal ter wereld doen, na melijk de politie bellen en veilig achter het raam afwachten wat er gebeurt. Het is de taak van de politie de kooltjes voor de burger uit het vuur te halen. Bij de agenten, die dit werk moesten doen. was niet bekend dat het om de verdachten ging, zoals die nu bekend zijn. Het konden inbrekers zijn, feestvierende studenten. RAF- leden, of. zoals in dit geval men sen, die bezig waren een huis te kraken. De politiemensen handelden vol gens de lezing van de verdachten correct. Ze trapten niet meteen de deur in, of schoten als cowboys m het rond, nee zij probeerden met zoeklichten erachter te komen of er zich inderdaad mensen in het pand bevonden. Dat bleek inder daad. Omdat het hier om een onbewoond pand ging had de politie de plicht na te gaan wie deze mensen wa ren. De politiemensen, niet we tend wat voor vlees zij in de kuip hadden, hebben - andermaal vol gens de lezing van de verdachten zelf - tot driemaal toe (na het eerst gewoon gevraagd te hebben) ge sommeerd de deur te openen. De verdachten weigerden dat. Het is dan een logische zaak dat de politiemensen het zekere voor het onzekere nemen en met getrok ken pistool het pand op de enige manier die overblijft betreden, na melijk door de deur open te trap pen. Daarna gaat alles natuurlijk heel snel. Dat daarbij een verdachte tegen een muur wordt geduwd, wordt gefouilleerd en een pistool tegen zijn nek geduwd krijgt is wellicht niet verheffend voor de mensheid, maar er is geen andere oplossing. Het ging om duidelijk weigerachtige verdachten en daar kan geen an der antwoord op passen Of er daarbij inderdaad sprake is ge weest van overmatig geweld c q. mishandeling is ter beoordeling van de strafrechter. Het is voorlopig in elk geval te hopen dat de Leidse politie in dit soort gevallen niet anders gaat optre den, tenzij vaststaat dat het om bonafide krakers gaat Doet zij dat niet dan kan voortaan iedere in breker, die weigert de deur open te doen. zeggen dat hij bezig was een huis te kraken. Voor verf, behang i goede raad. De Pelikaan behang, wandweefsels, vinyl enz. Opruiming (tart a.s. donderdag. Pelikaanstraat 27 Leiden, telefoon 071125813 LEIDSCH DAGBLAD Als u nu een abonnement neemt dan krijgt u de krant de eerste Wilt u mij nu mp'één noteren als abonnee Naam Adres Woonplaats Gironr Svp bon ingevuld m een open enveloppe zon der postzegel opsturen naar Leidsch Dagblad. Antwoordnummer 214. 2300 VB Leiden en de i krant komt SNEL in de bus

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 1