Kraakactie: politie trekt pistool ïp Winkeliers HogeRijndijk: bezwaren tegen busbaan s±/66 wil meer weten over „„rampenplan ,1Krakers dienen aanklacht in wegens mishandeling Veemarkt derde blijft Leidse stadsrubriek -DINSDAG 13 JANUARI 1981 ""xiEIDEN - Is het juist dat wenken >un en instructies voor de bescher ming van de burgerbevolking in ogi« oorlogstijd, met name toegespitst ,vei op een aanval met nucleaire wa pens. op het stadhuis klaar lig- 1,6,1 gen? Zijn de richtlijnen in de 5gi# kring Leiden van de BB onder dc -oor betrokkenen besproken? Dat zijn pte zo enkele vragen die D'66 graag besproken ziet in de raadscom- *•30 missie voor algemene en bestuur- lijke aangelegenheden. t jjD'66 wil in een van de eerstvolgen de vergaderingen van de com- 48 missie, waarvan burgemeester op Goekoop voorzitter is. over deze 14 kwestie discussie voeren. Ook willen de democraten over een aantal inhoudelijke aspecten die an] voor de inwoners van Leiden van 30s belang zijn. zoals de schuilgele- genheld, worden geïnformeerd. Al die herrie om een uurtje per dag... LEIDEN - De winkeliers aan de Hoge Rijndijk hebben grote be zwaren tegen dc aanleg van een vrije busbaan in de straat. De bus baan zou tussen de rijbanen - dus in het midden van de weg - wor den aangelegd en dc weg door midden snijden. De bereikbaar heid van de winkels met de auto zou hierdoor ernstig verslechte- "En van de bereikbaarheid per auto moeten we het juist hebben", legt groenteman Van 't Zelfde uit. "Een groot percentage van de klanten komt hier met de auto. (Zo'n zeventig procent, zegt een textielhandelaar even verderop). komen hier niet om gezellig te winkelen, zoals in het centrum, maar om gewoon hun boodschappen te doen. En dat moet snel kunnen". "Overdag is het meestal niet druk op de Hoge Rijndijk. De mensen die hier boodschappen doen kun nen gewoon keren. Met zo'n bus baan in het midden kan dat niet meer. Dan moet iedereen omrij den via de stoplichten die bij de Burggravcnlaan komen", aldus Van 't Zelfde. "En dat terwijl we allemaal zuinig moeten zijn met energie". De winkeliers hebben het gevoel dat de plannen allang vaststaan en dat er slechts over details nog valt te praten. "Leiden wil ge- LEIDEN - Politie-agenten hebben zondagnacht hun pistool getrokken tegen krakers van een flat die behoort bij de MBO-school "Noorderwiek" op de hoek van de Haagweg en de Ter Haarkade. Volgens de krakers hebben agenten hen met de pistolen bewerkt. Een woordvoerder van de politie ontkent dit laatste. De agenten hadden volgens de woord voerder hun pistolen getrokken "omdat zij verwachtten met inbrekers van doen te hebben" De agenten hebben de tien krakers wegens lokaalvredebreuk en ver nieling aangehouden. Na voorge leid te zijn aan de hulpofficier van justitie zijn zij gisteren in de loop van de dag vrijgelaten. De kra kers zullen een aanklacht indie nen tegen de politie wegens huis vredebreuk en wegens mishan deling. De gekraakte tweede en derde ver dieping bevatten achttien woon eenheden met sanitaire voorzie ningen. Deze wooneenheden staan al vier jaar leeg. Zij waren oorspronkelijk bedoeld voor leer krachten van de school. "Zaterdagnacht om twaalf uur heb ben we met z'n tienen de tweede en de derde verdieping ge kraakt", vertellen Peter en Harry, kort nadat zij door de politie zijn vrijgelaten. "Wij hielden de wacht zondagnacht, terwijl de an deren sliepen. Plotseling zagen we tegen een uur of vier zoeklich ten tegen de ramen schijnen. Po litie aan de deur. De agenten vroegen of wij de deur open wil den doen. Drie keer hebben zij gesommeerd om open te doen. Wij weigerden natuurlijk. Dis cussie was niet mogelijk. Zij trap ten de deur open. Met getrokken pistool kwamen ze binnenzetten. Zonder dat er verder een woord werd gewisseld, werden we let terlijk tegen de muur aangetrapt. Benen wijd, handen tegen de muur. in de handboeien en we werden afgevoerd". Peter wijst naar zijn slaap. "Met zijn pistool sloeg een agent me voor mijn kop". En Harry: "Ik kreeg een pi stool in mijn nek. Een mensonte rende behandeling".. Politiewoordvoerder, hoofdinspec teur H. Oudman. staat verbaasd te kijken van deze beschuldigin gen: "Daar is mij niets van be kend. We hebben met pistolen ge werkt omdat wyj de indruk kre gen dat er sprake was van in braak". De politie is gebeld door buurtbe woners die leven signaleerden in de flat. De politie houdt het erop dat de de krakers pas zondag nacht in de flat zijn getrokken cn dat er daarom geen sprake zou zijn van woonrecht voor dc kra kers. De krakers vergelijken de politie met "een knokploeg": "Wij had den woonrecht; wij zaten al lan ger dan 24 uur in een pand dat al jaren leeg staat". Harry en Peter zeggen opnieuw bij vrienden hun intrek te moeten nemen "Intus sen zoeken we verder". Mevrouw Noordman. de directrice van de MBO-school. was zondag nacht door de politie gewaar schuwd en was aanwezig bij de politie-inval. Mevrouw Noord man bevestigt dat de tweede en de derde verdieping van de flat inderdaad al vier jaar leeg staan. Deze verdiepingen zijn voorals nog niet meer dan lesmateriaal voor de MBO-leerlingen: name lijk om kamers te leren schoon maken. Maar, omdat de kamers op die verdiepingen leegstaan, valt er volgens de directrice niet veel schoon te houden. De begane grond en de eerste ver dieping zijn bij de MBO-school in gebruik als vergaderruimte en als klaslokalen. Ruim een half jaar geleden zijn de onderhande lingen begonnen, vertelt de direc trice. om de tweede en de derde verdieping van dc flat te bestem men voor huisvesting. Die onder handelingen, met het ministerie van onderwijs, verlopen echter "moeizaam en traag". In dc toe komst verwacht de directrice de tweede en de derde verdieping nodig te hebben als leslokalen voor de MBO-nicuwe stijl. "Dan moeten we er zeker van zijn dat de mensen die cr dan wonen, bij voorbeeld studenten in de zie kenverzorging of het bejaarden- werk, eruit gaan als wij de verdie pingen nodig hebben. Maar eerst zullen de onderhandelingen met het departement afgerond moe ten zijn". De directrice heeft een aanklacht ingediend tegen dc krakers we gens vernieling van deuren. De krakers hadden de lokalen op de begane grond cn dc eerste verdie ping met spijkers afgesloten van het trappenhuis naar de door hen gekraakte woonruimte. De flats aan de Ter Haarkade, die het afgelopen weekeinde werden gekraakt. LEIDEN - De Leidse veemarkt is noR altijd in grootte de derde van Nederland, voorafgegaan door Den Bosch cn Zwol le. Uit cijfers van de Vereniging van Hoofdambtenarern bij het Marktwezen blijkt dat aanvoer op de Leidse vee markt in 1980 uitkwam op 331 209 die ren, terwijl dat aantal in 1979 314.125 was: een stijging van 5.44 procent. Den Bosch is op ruime afstand van de rest de grootste veemarkt van Neder land een aanvoer van 479 040 dieren. Nummer twee. Zwolle, maakte de groot ste stijging door: 49.799 dieren meer aan gevoeld als in 1979. een procentuele ver hoging van 15.17. Leiden wordt op de vierde plaats gevolgd door Leeuwarden (280.429 dieren in 1980 aangevoerd l en op de vijfde plaats door Utrecht (273.202). Leiden had in 1980 de grootste varkens- markt van Nederland, terwijl in 1979 Den Bosch die eer nog had. De varkens- markt maakte in Leiden een enorme sprong: van 36.554 aangevoerde dieren naar 57.330. een stijging van 56.84 pro cent. Daarentegen werden er in Leiden minder runderen, minder graskalveren, minder biggen en lopers, minder paar den en pony's en minder bokken en gei ten aangevoerd. Een stijging was waar te nemen bij de nuchtere kalveren en de schapen en lammeren. door René van der Velden Jaap Visser Rinkeldekinkel De dertig nieuwe glasbakken blijken na enkele maanden een klinkend succes. Steeds meer Leidenaars gooien steeds meer glas in de bak. De glasbakken zitten de laatste tijd aan het eind van de week zelfs overvol. De reinigings dienst zal binnenkort nog eens tien nieuwe glasbakken aanschaffen. Regels van de reinigingsdienst voor een goed gebruik van de glasbak: 'Het glas IN de glas bak doen. Als een glasbak VOL is zoek dan een ANDE RE". Dit snappen wij niet. Wat heeft het voor zin om met een volle tas flessen (nog van dc feestdagen) honderden meters van dc ene overvolle glasbak naar dc andere over volle glasbak te zeulen? Mari Tol. de voorlichter van de reinigingsdienst, vindt dat wij hem niet op pieken moe ten vastpinnen. De normale, wat langzamer oplopende lijn. daar gaat 't om. "Met de feestdagen krijg je even een piek. Dat gaat weerover". Met de tien nieuwe glasbakken er bij - op nieuwe plaatsen of op oude plaatsen waar de glas bak snel volzit - meent de rei nigingsdienst de zaak netjes te kunnen oplossen. De Rot terdamse firma Maltha, die de bakken aan de reinigings dienst verhuurt en het glas voor hergebruik verwerkt, blijft de bakken een keer per week legen. De reinigingsdienst heeft overi gens verschillende glasbak ken verplaatst. De bakken aan de Willem Klooslaan en aan de Zwarte Meerlaan wer den op "betegelde aarde" ge zet om geen glas op 't gras te krijgen. En de bak bij de Vre- deskerk aan de Burggravcn laan wordt deze weck nog eens een keer verplaatst. 'De bak stond aanvankelijk pal voor de toegangsdeur van de kerk (dat vond de kerk niet leuk), even later midden op de stoep (dat vonden dc voetgan gers niet leuk) en wordt bin nenkort gelukkig op een wat Een mevrouw had gistermiddag bij de c hergebruik van glas: mosterdglazen verdu fraaiere plek gezet, "bij het va kerkplein op de hoek bij de Van Vollenhovekade. Tuinstad Snackbar "De Driehoek" in de Magdalena Moonsstraat doet even dienst als buurtcen trum. Tien verontruste buurt bewoners hebben zich verza meld om tegenover ons hun beklag te doen: De buurt ver paupert en de gemeente doet cr niets aan. "Maar zet alsje blieft onze namen niet in de krant anders gooien ze van avond nog onze ruiten in of worden onze auto's ge sloopt". Het is een chaos op dc hoek van dc Magdalena M< »onsstraat en de Stadhoudcrslaan. Al zo'n twee jaar staat daar een pand leeg Ernaast ligt een "speel veldje" dat meer weg heeft De eigenaar van het lege hoek pand, een makelaar, kon het pahd anderhalf jaar lang aan de straatstenen niet kwijt. Een Turks gezin ging uitein delijk, een halfjaar geleden, voor ongeveer een ton voor de bijl. Bouw en Woningtoezicht stak er een stokje voor toen de nieuwe eigenaar in z'n eigen woning wilde trekken. Vol gens Bouw en Woningtoe zicht was het huis een bouw val en had de koper zich knol len voor citroenen laten ver kopen. Om het huis bewoon baar te maken moest er eerst maar eens nieuw dak op. Dc eigenaar haakte af omdat hij een dergelijke opknapbeurt niet kon betalen. Hij heeft het makelaarskantoor inmiddels een proces aangespannen. Gevolg: het huis staat nu nog altijd leeg en is inmiddels ten prooi gevallen aan verniel zuchtige jeugd. De bewoners "Onze lieve jeugd heeft alle ruiten ingegooid en regelma tig wordt er binnen fikkie ge stookt. Om de haverklap wordt er vuurwerk naar bin nen gegooid Het is een le vensgevaarlijke situatie Vlak naast dit pand wonen twee oude mensjes van 97 jaar. Stel jev rdatc kee te brand uitbreekt a gro ten doorn in het oog van de buurtbewoners is het "speel veldje" dat naast het bouw vallige pand aan de Magdale na Moonsstraat ligt. De bewo ners: Het is een smerige rot zooi. We zijn al zeven jaar aan het strijden voor speeltoestel len of voor een verhard veldje. Maar bij de gemeente worden we van het kastje naar de muur gestuurd. Ze hebben ons in de zomer een antwoord beloofd maar we hebben nog steeds niets gehoord". "De mensen gooien cr zomaar hun huisvuil neer en het veld je ligt bezaaid met honde- poep. Kinderen van de Stad- houdcrslaanschool spelen cr toch nog elke dag omdat ze hier in de buurt nergens an ders terechtkunnen. Ze ko men dus vrijwel dagelijks met strontkleren in de klas of thuis. Dat is natuurlijk niet bepaald hygiënisch. Dit jaar zijn er al een paar kinderen bij de dokter geweest met infec tieziekten". Een bewoonster die vanaf haar balkon zicht heeft op het veld je: "In de zomer kun je niet buiten eten want dan zit je naar dc kont van een poepen- i de hond te kijken. Bovendien is de stank af cn toe verschrik- 3 kelijk". I Vier bewoonsters hebben van de zomer al het recht in eigen hand genomen in een poging om een einde te maken aan dc strontoverlast "We zijn op een avond rond twaalf uur met een schop in dc hand naar het Van der Werfpark gegaan. Daar heb je immers van die borden: "verboden honden uit te laten" Wij wilden zo'n bord uitgraven en hier neer zetten. wij aan het spitten. Komen er opeens drie agen ten aanzetten. Wij vroegen nog of zij een handje wilden helpen. Dat ging dus niet door". Df met een poepverbod de pro blemen de wereld uitgehol pen zijn is ook voor de bewo ners de vraag. Een van hen: "Honden kunnen geen bor den lezen he? Maar hun baas- ic wel Wat wij int allerliefst zouden zien is een hondentoi let" Ook niet zo'n geurig en goed idee. verwachten wij. Immers: als het baasje de hond naar zo'n hondentoilet kan leiden, dan ook naar de goot vlisschicn kan de gemeente de bewoners voor de verande ring eens van het kastje naar de speeltoestellen en het ver harde veldje sturen En hoe zit het met dc mogelijkheden het hoekpand van de lecg- standslijst uf te krijgen? woon die tien miljoen hebben die minister Tuijnman heeft toege zegd Wie daarvan het slachtoffer wordt kan het gemeentebestuur niet schelen. Wethouder Waal cn gemeenteambtenaar Lodder hebben ook gezegd dat die bus baan er zeker zal komen", aldus groenteman Van 't Zelfde Op een voorlichtingsavond die de gemeente vorige week hield, wa ren ruim tachtig betrokkenen aanwezig. Volgens gemeente- voorlichter Leheveldt trekken dergelijke avonden meestal voor al tegenstanders Toch waren er ook mensen die de aanleg van de busbanen van harte toejuichten, aldus de voorlichter. PvdA- raadslid Van der Pluijm bijvoor beeld. De winkeliers ontbraken echter niet. De plannen van de gemeen te zijn voor hen onaanvaardbaar. Gisteren staken de middenstan ders (opnieuw) de koppen bij el kaar om te bekijken wat er noe aan de plannen valt te doen. l.i- dertussen denkt men er al aan om het op een hoger niveau te gaan uitvechten: bij de Tweede Kamer en minister Tuijnman in het bij zonder. In het vrij korte stukje tussen de Wilhelminabrug en de Burggra- venlaan bevinden zich ongeveer twintig winkels. Veel daarvan in de dagelijkse goederen sector: kruidenierswaren, melk. brood, vlees en dergelijke. Van 't Zelfde weet daarom dat zij worden ge steund door de bewoners uit de omgeving. "Het gaat er niet al leen maar om dat we een gulden minder zullen verdienen. De win kels zijn een voorziening in de buurt". Doorstroming De gemeente hanteert het argu ment van een betere doorstro ming van het openbaar vervoer. De winkeliers zeggen dat ook te willen en zijn bereid om daarover mee te denken. Maar volgens hen is een aparte busbaan in dat ver band volstrekt overbodig. "De knelpunten zitten bij de Leider- dorpse- en bij de Wilhelmina brug. Ook het kruispunt met het verkeer uit Meerburg en het Waardeiland zorgt voor opont houd". Als dat wordt opgelost zo redeneren de winkeliers - dan wordt de busbaan overbodig. De bus kan dan met het overige ver keer vlot 'doorstromen'. De werkelijke drukte bestaat vol gens Van 't Zelfde ook eigenlijk maar één uurtje per dag; in de avondspits. "Al die herrie om een uurtje per dag" zegt de groente man en wijt het oponthoud met name aan de brugopeningen. "Een aparte busbaan verandert daar toch niets aan". Werkelijke oplossingen zijn vol gens hem dan ook alleen bereik baar door de brugopeningen in het spitsuur tegen te gaan en door de voorsorteervakken bij kruis punten te verlengen. Zodoende zou het doorgaande verkeer niet geblokkeerd worden door ver keer dat wil afslaan maar moet wachten. Het openen van de brug gebeurt toch al minder dan toen het plan werd gemaakt - aldus Van 't Zelfde - doordat de sche pen die zand aanvoerden voor de Schiphollijn inmiddels zijn ver dwenen Als straks de spoor dienst op Utrecht wordt verdub beld verwacht hij dat scheep vaart nog nauwelijks mogelijk is en het probleem vanzelf is opge lost. De gemeenteraad moet zich in maart over de plannen uitspre ken. PvdA-raadslid Van der Pluijm. zelf een fervente NZH- klant. heeft op dc voorlichtings avond al duidelijk gemaakt hoe hij erover denkt. Dat leverde hem toen naar zijn zeggen veel boze gezichten en boe-geroep op en dat terwijl hij zijn raadlidmaat- schap voor de PvdA nog ver zweeg. CDA-raadslid Van Dee zal wel meer begrip voor de be zwaren van de winkeliers heb ben. Zij heeft niet alleen te maken met een groepering (de midden stand) die steevast behoort tot de achterban van het CDA, maar doet - aldus Van 't Zelfde - dage lijks haar boodschappen aan de Hoge Rijndijk. Krakers aan Uiterstegracht gearresteerd LEIDEN - De Leidse politie heeft gisterochtend rond kwart voor tien vijf leren en een Engelsman aangehouden die een pand aan de Uiterstcgracht haden gekraakt. De zes. in leeftijd variërend van 25 tot en met 27 jaar. waren kort daarvoor uit een ander kraak pand aan dc Uiterstegracht gezet Op het moment dat zij zich in het nieuwe kraakpand aan het instal leren waren werden de krakers door de politie gearresteerd. Bij nader onderzoek bleek dat drie Ieren waarschijnlijk illegaal in ons land verblijven Zij worden mogelijk het land uitgezet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3