Peters: "Vertrek van Zwartkruis komt wel erg ongelegen Zwartkruis stapt op na kritiek De andere kant van de medaille DINSDAG 13 JANUARI 1981 In vrijwel alle sportbonden is het af en toe bonje. Dat is ook helemaal niet verwonderlijk. In de meeste bonden heb je te maken met een laag topspor ters (of zij die er zich vooruit- geven) en dat zijn dooreenge- nomen niet de gemakkelijkste jongens en meisjes. Ze moeten leven met grote spanningen, met de angst dat de vorm er niet zal zijn, dat het op het be slissende moment niet zal luk ken en met de wetenschap dat al hun daden als het ware on der vergrootglas komen te lig gen. Zoiets schept grillige persoon lijkheden. En die krijgen te maken met enerzijds trainers/ coaches die ook al niet moe ders liefste zonen waren en anderzijds met vrije-tijdsbe- stuurders van een niet-zelden potentaat-achtig karakter. Eigenlijk verbaast het me dat topsporters-coaches-bestuur- ders niet nog veel vaker dan nu vechtend over straat rol len. Een bond waarbij het altijd en eeuwig knokken is geblazen, is de Kon. Ned. Schaatsenrij- dersbond. Om je daarin thuis te voelen moet je behendig zijn in twéé takken van sport: schaatsen én catch-as-catch- can. Heel vroeger, toen de va der van Ard Schenk, de oude Klaas, de scepter zwaaide. ging hei uuy wei mihu lue Het tijdperk van de plichtsbe trachting. Maar daarna, te beginnen met Anton Huiskes. is het voortdurend hommeles geweest tussen óf coach en be stuurders óf rijde rsfstersen coach. Probleemloos Afgelopen weekeinde werden in Assen de Nederlandse schaatskampioenschappen gehouden. Daarvan werd ge zegd dat ze voor het eerst sinds jaren "probleemloos" waren. Nou ja. probleemloos. De coach van de Nederlandse da meskernploeg. Boer. meldde zich ziek, maar we weten nu nog altijd niet zeker of dat kwam doordat hij in zijn ho telkamer tegen de rand van het bed viel of doordat hij te gen de vuist van kernploeg arts Broere opliep. Mooi, hoor. En dan Annie Borckink, onze Olympische kampioene. Ze wil haar persoonlijke trainer. AbGarritsen, tijdens de Euro pese kampioenschappen in Heerenveen. dicht bij zich hebben. Maar Boer wil daar van niets weten. Bepaald is nu dat Garritsen zich wel op de baan mag bevinden, des noods vlak achter de bonds coach, maar niet op het ijs. Als ik het goed begrijp zal Boer alleen aangeven hoeveel se conden Annie boven of onder haar schema zit, de rest doet Ab schema doornemen, moed inblazen, troosten en wat er eventueel nog meer te doen is). Is het niet schattig? Waar zou het toch aan liggen? Trekt de schaatssport last pakken aan of word je zodra je gaat schaatsen een lastpak9 Ik denk hel laatste. Kijk, schaatsen is in wezen een saaie sport. Die eindeloze rondjesdraaierij, dat vechten tegen die rotklok maken je op den duur simpel of dreigen dat te doen. Ria Visser zei het onlangs zo ont wapenend in een tv-inter- view: "Wat er in dat hoofd van me omgaat? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten Je zal maar coach van zo ie mand zijn Ik ging nog liever het liefdeleven van salaman ders bestuderen. Deenige manier om die dreigen de simpelheid óp het ijs te be strijden is buiten het ijs zo veel mogelijk te donderjagen, te rommelpotten, te intrigeren en desnoods iedereen in de fik te steken. Nou weet u dus waarom het in die bond elk jaar zo'n gejik- ker-jekker is. Smullen Van het Mini-WK in Montevi deo zal niet de finale Uru- guay-Brazilië in de herinne ring blijven voortleven, maar wel de poule-wedstrijd Brazi- lië-West-Duitsland (4-1). Voor het eerst sinds tijden drong Annie Borckink het weer tot me door dat voet bal een bijzonder aardig spel kan zijn. Die Brazilianen met die uitschuijbare benen, dat markante tempo-gevoel, die balbehandeling en die feeling voor de juiste positie-het was om te smullen. Je ontdekte dat de Brazilianen, net als wij. over slechts één lijf beschikken, maar er absoluut meer mee kunnen doen. Ten minste. op een voetbalveld. Dat de Duitsers op hun ziel kregen, was mij niet onwel kom. Ik vond hen de laatste tijd iets te veel de houding krijgen van: wij zijn Europa meister en wie doet ons wal. Ik behoor tot een genera lie die de Duitsers zeker een plaats on der de zon gunt. maar als ze enige hoogmoed ten toon gaan spreiden, gaat het in me knar sen en gisten. Overigens moeten we niet uit het oog verliezen dat het in Monte video erg warm was. Een voordeel voor Zuidamen- kaanse landen, waar men. ge loof ik, beter gaat voetballen naarmate er meer mussen dood van het dak donderen een nadeel echter voor landen als Nederland en West-Duits- land. Ik wil nog even zien of Brazilië tot hetzelfde in staat zou zijn onder een laag hangend wol kendek. met motregen en vla- gerige wind, zoals je hier veer tig weken per jaar aantreft. Maar in 1982 is het WK in Span je. Daar zal stellig de zon vu rig schijnen. Voor Brazilië. Beer Dit weekeinde kwam uit Ameri ka het bericht dat de jaarlijks atletiekinterland tussen de ploegen van de V S. en de Sow- jel-Unie zal worden hervat. Deze zomer reizen de Amerika nen naar Moskou en Lenin grad. Er staat sinds de Amerikaanse boycot van de Spelen van Mos kou geen Sowjet-kanon en geen Sowjet-soldaat minder in Afghanistan. Is de Russische beer desondanks Sportstichting Voorafgaande aan de uitrei king van de Leidato-prijs (voor de beste sportman- of vrouw van Leiden over 1980). donderdag in het restaurant van zwembad De Zijl. hield de voorzitter van de Leidse Sportstichting. Piet Biegstraaten. zijn gebruike lijke jaarrede. U weet dat de Sportstichting dit jaar óf wordt gereorganiseerd of ter ziele gaat en dan als gemeen telijke dienst zal funclione- Er ligt een aantal organisatie modellen ter tafel, waaruil de Leidse sport kan kiezen, maar Biegstraten liet in zijn toe spraak duidelijk blijken het allemaal maar niets te vin den. Schijn-inspraak en schijn-democratie, zo betitel de hij het geheel ongeveer. Het zou toch allemaal worden be slist door de gemeenteraad en het was maar zeer de vraag of die zich van de wensen van Leidse sportwereld iets zou aantrekken. Ik begrijp Biegstraatens zorgen wel en hij heeft gelijk als hij de al jaren slepende zaak van rommeligheid vindt getuigen. Maar zijn aanpak is naar mijn gevoel onhandig. Hij schoor wethouder Tesselaar. in wie de Leidse sport na zes jaar toch wel enig vertrouwen mag hebben, en de gemeente raad over één kam. Dat had hij moeten vermijden. Het is natuurlijk waar dat de coyotes van de gemeenteraad hun eigen plannen volgen en ik ben hel met hem eens dat die zich zelden of nooit wat gele gen hebben laten liggen aan de belangen van de Leidse sport. Hel merendeel weet niet eens wat van sport af. Maar juist daarom had hij die twee. Tesselaar en de gemeente raad. nadrukkelijk moeten scheiden. Alle kritiek die Biegstraaten recht-toe-recht- -aan spuide, kwam nu mede op het bord van Tesselaar te recht en dat is, althans op dit moment, onterecht. Men kan pas de tanden in Tesselaar zeilen als blijkt dat hij de be langen van de sport in de ge meenteraad niet goed behar tigt dan wel andere spelletjes zou spelen. Zover is het nog niet. Wat Biegstraaten nu alleen heeft bereikt, is dat hij de wet houder van zich heeft ver vreemd. Ik vind dat een slech te zaak op een zeer ongelegen moment. En als Piet het dan toch over schijn-inspraak en schijn-de mocratie heeft, wil hij dan ook eens kijken naar de manier waarop hij al jaren met zijn eigen Raad van Beheer om gaat? Ze droegen ook nu weer geen kennis van de inhoud van zijn nieuwjaarsbood schap. toch gaf hij alvast aan welk reorganisatie-model het beste voor de Sportstichting zou zijn Enfin, in 1981 zal Piet waar schijnlijk wel weer met die rouwband om staan. ZEIST (GPD) - Jan Zwartkruis heeft bij het bondsbestuur van de KNVB zijn ontslag ingediend. De oefenmeester van het Neder lands elftal meent, dat er na het toernooi om de mini-WK in Uru guay voor hem geen basis meer is zijn functie op een verant woorde wijze te vervullen. De KNVB heeft het ontslag van Zwartkruis, die tot 1 juli 1982 onder contract stond met ingang van 15 januari aanvaard. Naar een opvolger wordt naarstig ge zocht. De kritiek in de pers tijdens het toernooi om het mini-WK is voor Zwartkruis aanleiding geweest zijn ontslag in te dienen. Wel heeft het bondsbestuur van de KNVB gisteren nog geprobeerd hem op andere gedachten te brengen, maar dat lukte niet. Daarop gaf het bondsbestuur een verklaring uit, waarin werd gezegd dat de beslissing van Zwartkruis werd betreurd. "Hij heeft vaak onder zeer moeilijke omstandigheden moeten werken. Het bestuur heeft veel waardering voor de inzet en loyaliteit die hij heeft getoond". De kritiek op Zwartkruis nam de laatste maanden sterk toe door de slechte prestaties van Oranje. Na het debacle tijdens het EK in Italië besloot Zwartkruis de routiniers aan de kant te zetten en met een jong elftal door te gaan in de voorronden voor het WK 1982 in Spanje. De duels te gen Ierland en België gingen echter verlogen, daarna volgde de smadelijke nederlaag tegen Uruguay. Jan Zwartkruis kwam in 1976 als interim-bondscoach bij de KNVB. Het jaar daarop trad hij in vaste dienst. Op 9 februari 1977 maakte hij als bondscoach zijn debuut met de vriendschap pelijke wedstrijd Engeland- Nederland. Oranje won toen op Wembley met 2-0. Gisteravond laat is het bondsbe stuur in een besloten vergade ring in Bunnik bijeen gekomen om zich te beraden over de situa tie. Op korte termijn zal een nieuwe bondscoach moeten worden aangetrokken, omdat het Nederlands elftal volgende maand al weer moet aantreden: op 22 februari in een thuiswed strijd tegen Cyprus in het kwali ficatietoernooi voor het wereld kampioenschap in 1982 in Span je. ZEIST - Jan Zwartkruis heeft de tweede roemloze aftocht die het Nederlands elftal binnen een jaar moest maken, als coach met over leefd. De afgang tijdens de Euro pese kampioenschappen in juni en het mini-WK rond de jaarwis seling: de uitzichtsloze positie in de kwalificatiestrijd voor het WK in 1982 en de felle kritiek op zijn beleid hebben de bondscoach doen besluiten het "huwelijk" met Oranje te laten ontbinden. Toch nog onverwacht, al stond zijn positie al sinds het EK i n Italie ter discussie. De verwijten sinds dien: Oranje werd onder zijn lei dingeen duiventil, hij kon de juis te mixture niet vinden tussen rou tine en jeugd, kon de vonk niet altijd overbrengen, was geen kei harde persoonlijkheid en verkeek zich op de zelfdiscipline van de voetbalprof. Kortom, de van het leger naar de KNVB overgewaai de kapitein had zijn fouten. Het is echter maar zeer de vraag of een sterker figuur met de vedetten op hun retour en de nog niet ge rijpte jeugd verder zou zijn geko men. Immers, na het WK in Ar gentinië, waar Zwartkruis (in 1976 gekomen als interim-coach aan de hand van Ernst Happel mocht delen in het zilveren succes, dienden zich geen nieuwe voet balpersoonlijkheden meer aan. Belangrijke spelers stopten, an deren hadden verplichtingen bij buitenlandse clubs, kortom sinds Zwartkruis op eigen benen kwam te staan na Argentinië, dienden de problemen zich aan. Tot dat WK had Oranje onder Zwartkruis 12x gewonnen, vier keer gelijkgesveeld en twee keer verloren (tijdens de WK in de pou le tegen Schotland en in de finale tegen Argentinlë). Zwartkruis ge bruikte in die periode 34 spelers in 18 interlands. Rijkelijk veel. Hans Kraay nu enige geschikte ZEIST (GPD) - De spelers van het Nederlands elftal lijken zich andermaal achter bondscoach Jan Zwartkruis op te stellen. De geschiedenis zoals die zich op de 4e januari in het zonovergoten Montevideo afspeelde, blijkt zich - nu Jan Zwartkruis zijn ontslagaanvrage heeft ingediend - te herhalen. maar niemand klaagde of noem de Oranje een duiventil. Waarom ook? De successen bleven komen. Maar wel dankzij spelers als Ruud Krol in goede doen en Willy v.d. Kerkhof (beiden 18x). Wim Jan sen (16.r), René v.d. Kerkhof. Wim Rijsbergen. Rob Rensenbrink, Jo- han Neesketis. Johnny Rep en Wim Suurbier (allen meer dan lOx). Zelfs Johan Crutjff speelde in die periode nog vijf keer voor Oranje. Persoonlijkheden, klasse- voetballers. routiniers. Na Argentinië, in de periode tot en met het mini-WK. kwam de ande re kant van de zilveren ntedaille boven. Negen maal werd sinds dien nog winst geboekt, viermaal werd gelijk gespeeld, acht maal werd verloren, waarvan vijf maal in het rampjaar 1980 met het debacle rond de kwalificatie wedstrijden (Ierland. Belgie) en het mini-wk. Zwartkruis zag in die tijd de ene na de andere speler wegvallen, zette na Italië de rou tiniers aan de kant, gebruikte in 21 wedstrijden 43 spelers en heette toen de bezitter van een duiventil. Simpel omdat de resultaten uit bleven. Maar dat gebeurde óók omdat hij toen moest werken met nog niet gerijpte jeugd en een paar finan cieel gewin nastrevendeterugge haalde) vedettenvan weleer. Zij vormden een groep die alleen niet meer bij de wereldtop behoor de. maar wel als zodanig werd en wordt) betaald. Die groep kon de naam van Oranje met meer hooghouden en kon de verwende en kritische achterban geen suc cessen meer bieden. Uit de aanzwellende kritiek heeft Zwartkruis tenslotte zijn conclu sie getrokken. Hij heeft de eer aan zichzelf gehouden en laat de moei lijke taak om Spanje alsnog te be reiken over aan zijn opvolger. Oranje-aanvoerder Jan Peters werd door bondscoach Jan Zwartkruis zelf op de hoogte van de ontslag aanvraag gebracht Peters: ,,Ik vind dit enorm spijtig. Na onze terugkeer uit Uruguay had ik dit zeker niet verwacht. Natuurlijk heeft de hetze, die door een aantal media is gevoerd op de rigoureu ze verjongingsdrift die Zwart- VOETBAL - Voor de derde ronde van de strijd om de F.A. cup is maandagavond Fulham-Bury gespeeld. Fulham won met 1-0 en komt in de vierde ronde uit tegen Charlton. WIELRENNEN - Reinier Groe- nendaal heeft gisteren in Otegem (Bel) een internationale wieler- veldrit gewonnen. Hij legde de 25 kilometer af in 1 uur en acht mi nuten. De Belg Gillebert werd op een halve minuut tweede en zijn landgenoot Danneels derde met veertig seconden achterstand. PAARDESPORT - De strijd om het Europees kampioenschap dressuur voor junioren zal tijdens het chio in Rotterdam (19-23 au gustus) worden gehouden. AUTOSPORT - De Italiaanse ren stallen Alfa en Ferrari hebben medegedeeld niet te zullen uitko men in de grote prijs van Zuid- Afrika, die op 7 februari in Kyala- ma wordt gehouden. De Italianen zijn van mening dat de wedstrijd moet worden gehouden onder auspiciën van de internationale automobiel sport associatie (FI- SA). kruis na de Europese kampioen schappen heeft doorgevoerd, meegespeeld. Maar ik geloof toch dat dat niet het belangrijkste is geweest. Net zo min als dat Uru guay de druppel is geweest die de emmer heeft doen overlopen. Ik ben bang. dat Zwartkruis de ware reden nooit naar buiten zal bren gen. Daar is hij de man niet naar- De middenvelder van lijstaanvoer der AZ'67 kreeg uit het telefoon tje met bondscoach Jan Zwart kruis de indruk, dat de Oranje- oefenmeester zelf geen enkel pro bleem met de beslissing had ge had, ja zelfs eerder opgelucht was. ,,Ik geloof dat er een flinke last van zijn schouders is gevallen door deze stap te nemen. Natuur lijk. Zwartkruis kennende, zal hij dat wel met pijn in het hart ge daan hebben. Maar toch, ik proef de dat hij opgelucht was. dat er iets beklemmends was weggeval len. En eerlijk gezegd verbaast me dat toch wel een beetje, zeker na onze terugkeer in Nederland." Op Schiphol, waar het Nederlands elftal vorige weck donderdag te rugkeerde, had Zwartkruis nog aangekondigd normaal zijn ambtstermijn tot aan de WK van 1982 in Spanje uit te dienen, voor al omdat zowel de spelers als het bestuur van de KNVB - zijn werkgever - nadrukkelijk had den gesteld, dat de positie van de bondscoach niet ter discussie stond. „Het toernooi om de Copa de Oro - het mini-WK in Uruguay", aldus Peters. ..mocht dan op de buiten wereld zijn overgekomen als een Jan Peters (r): "Het evenement waar voortdurend rotzooi heerste in het Nederland se kamp. Uit ervaring - en zo langzamerhand kan ik daar over meepraten - weet ik dat dit een van de beste groepen en evene menten is geweest qua persoon lijke relaties, qua sfeer. Niet al leen onderling in de spelers groep, maar met name ook in de contacten tussen de spelers en de bondscoach zelf. Natuurlijk, we hebben allemaal na het duel te gen Uruguay wel iets gezegd, maar de manier waarop spontane uitspraken misbruikt zijn om de positie van Zwartkruis te onder mijnen heeft mij en de hele spe lersgroep toch verbaasd. Het re sultaat is er: Zwartkruis is ver trokken". de beste evenementen, qua sfeer. Het vertrek van Zwartkruis heelt de kans op het bereiken van de eindronde van het toernooi om het wereldkampioenschap - zo daar nog sprake van was - verder verkleind. Het enige waarover de KNVB nu op korte termijn zich zal moeten buigen, is wie de ge schiktste oefenmeester is. De op volger van Zwartkruis. Jan Pe ters: „Mischien wordt het wel weer tijd dat het orgaan Spelers- raad binnen Oranje in ere wordt hersteld. Ik kom op dit moment niet verder dan slechts een ge schikte kandidaat: Hans Kraay, maar of die er instapt, lykt me uiterst twijfelachtig. Maar mocht er op een gegeven moment een keuze gedaan moeten worden, dan denk ik dat zo'n spelersraad toch een rol in dat geheel kan hebben". „De vraag is alleen", aldus de Oran je-captain. „of het bondsbestuur van de KNVB hierin tegemoet zal willen komen. En of überhaupt de voorraad aan nieuwe bonds- coaches of potentiële Oranje- oefcnmecsters wel zo groot is. Het is duidelijk dat er op uiterst korte termijn onderhandeld zal moeten worden en beslissingen genomen moeten worden, willen we nog een kans hebben om de eindronde van het WK-toernooi te halen. Dat is nu eenmaal de keerzijde van de medaille en wat dat aangaat, komt het vertrek van Jan Zwartkruis niet alleen teleur stellend en verrassend over maar in feite ook erg ongelegen". t/&&>/£yV<Q£ OW7Z£ £//7-/*w ocvr.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 13