Muziekkorpsen klagen over nieuwe ruimte Platenbeurs luidt jazzweek in Maredijk vreest plannen met Schuttersveld Redelijk druk in de Waag Inbraak in buurthuis Ook moslims ontevreden over behuizing in Barbaraschool MAANDAG 12 JANUARI 1981 Prenten kabinet krijgt van hoogleraar verzameling LEIDEN - De Leidse kunsthistori cus prof. dr. Th.H. Lunsingh Scheurleer, gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de kunst nijverheid, heeft zijn reproduk- tieverzameling geschonken aan het Prentenkabinet/Kunsthisto risch Instituut van de Leidse uni versiteit. De collectie, die is opgezet met de bedoeling een beeld te geven van het meubilair en de wooncultuur van de late middeleeuwen tot de twintigste eeuw, bestaat uit re- produkties afkomstig uit perio dieken en veilingcatalogi. Het gaat zowel om prenten, briefkaar ten en originele foto's, waaronder zeer zeldzame en kostbare exem plaren. Door middel van de schenking van zijn privé-collectie zag prof. Lun singh Scheurleer een mogelijk heid om begrip te kweken voor de wooncultuur in met name West-Europa. Volgens de universiteit biedt de verzameling veel materiaal, dat men in de bestaande literatuur tevergeefs zal zoeken. "Het mate riaal vormt voor de student in de geschiedenis van de kunstnij verheid een bron van onderzoek en studie, waarover geen van de Nederlandse instellingen be schikt". t- Snuffelen d.oor de platenbakken op zoek LEIDEN - Leiden jazzstad, een week lang. Een platenbeurs in de Waag luidde het feest za terdag in. Bandjes die her en der door de stad speelden zorgden voor de muzikale omlijsting. Uit de verte werden de niets vermoedende wandelaars en boodschappende families za terdag rond het middaguur naar de Waag gelokt: uit de buiten opgestelde boxen schalde constant jazzmuziek. Een goede truc zo bleek alras: het doorrookte stemgeluid van Louis Armstrong was tot veel in staat en het beoogde ef fect werd bereikt. Maar dat het redelijk druk zou worden in de Waag was na tuurlijk al van tevoren be kend. Vaders kunnen tegen woordig immers weer onge straft hun oude jazzplaten draaien. Of om met een bezoe ker van de beurs, die de lijf spreuk van Leiden Promotion op één van de muren ont waarde, te spreken: "Leiden leeft? Jazz leeft!". Binnen was het echter het drukst toen één van de band jes begon te spelen. En toen de muzikanten zich al spelend naar buiten begaven, slonk het bezoekersaantal lijk. Ook buiten bleven de meesten staan om naar de onvervalste dixielandmuziek te luisteren. "Hel aardige is natuurlijk" meldt één van de muzikanten, "dat we niet aan een vaste plaats zijn gebakken. We lo pen gewoon wat heen en weer. En van dat gure weer hebben we ook geen last. De luiste raars kennelijk ook niet". Van kou hadden de bezoekers van "Scarabee" zondag avond niets te duchten. Mis schien af en toe wel van elle bogen, want er waren redelijk veel mensen op komen dagen om Dolf del Prado en zijn 'jazzgang' te horen spelen. Ook in "The Duke" werd jazzmuziek ten gehore ge bracht. De hele verdere week zal er ruim aandacht worden besteed aan de jazz. Zo treedt dinsdag de Big Band van Leidenaar Frits Landesbergen op in de schouwburg en bestaat woensdag de mogelijkheid om naar Brabants voorbeeld een jazz-kroegentocht door de Leidse binnenstad te houden. In negen café's zullen orkesten spelen. Een dag later zal van uit het Stadhuis het radiopro gramma Sesjun worden uit gezonden. Het absolute hoogtepunt moet echter zaterdag worden be reikt. Dan wordt het tweede Key Town festival in de Stadsgehoorzaal gehouden. Verschillende befaamde jazzmuzikanten zullen voor dertig uur muziek in vier za len zorgen. LEIDEN - In een buurthuis aan het Valkenpad is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Zestig gulden, een aantal flessen frisdrank en een element van een pick-up werden gestolen. De daders, waarvan elk spoor ont breekt, kwamen binnen door een provisorisch dichtgemaakt raam. Eenmaal binnen richtten zij ook nog een aantal vernielingen aan. Benoeming aan universiteit LEIDEN - Dr. A. Bult (38), weten schappelijk hoofdmedewerker bij het laboratorium voor farma ceutische en analytische chemie van de rijksuniversiteit te Gro ningen, is benoemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der wiskunde en natuurweten schappen van de Leidse universi teit om werkzaam te zijn op het vakgebied van de farmaceutische analyse. Postagentschap aan Haven wordt verbouwd LEIDEN - Het postagentschap "Haven" gaat verbouwen. Het in terieur krijgt een moderner aan zien. Gedurende de periode van 12 tot 22 januari zal het postkan toor daarom gesloten zijn. De dichtbijzijnde postinrichtingen zijn de postagentschappen Mare- singel en Lombokstraat en het hoofdkantoor aan de Gerestraat LEIDEN - Dat ze uit de Morspoortkazerne moe ten, accepteren ze. Maar dat de gemeente de ver vangende ruimte in de Barbaraschool aan het Le vendaal "tot nu toe zo be roerd heeft opgeknapt" zit de moslims en muziekver enigingen "de Burcht", "Concordia" en "Nieuw Leven" toch niet lekker. Vrijdag moet de kazerne worden af gebroken. Voor de voornoemde gebruikers en nog een aantal an dere verenigirigen is vooreen jaar of drie een tijdelijk onderdak ge vonden: de Barbaraschool. Over die nieuwe ruimte is al het één en ander te doen geweest. "Te klein", oordeelden de muziek groepen in eerste instantie. En zij zetten hun protest kracht bij door al roffelend de raadzaal binnen te komen. Het mocht niet baten: de verhui zing was definitief. De verenigin gen legden zich daar bij neer, maar verwachtten wel dat de ver vangende ruimte in behoorlijke staat zou worden overgedragen. En dat nu is volgens hen niet het geval. "Welnee", zegt een lid van "de Burcht", "In de muren en het pla fond zitten overal scheuren. Daar zijn ze heel even met een kwast overheen geweest. Sommige ra men zijn niet goed geïsoleerd. Dus als het even meezit krijgen we het straks nog lekker koud ook. Bovendien hebben wij nog steeds geen elektriciteit. Neem maar zo lang campingbusjes, een ambtenaar". "Liever zou ik dit verhaal niet tellen, want je gooit toch n olie op het vuur", zo gaat zij der. "Ik hoor ze al zeggen: daa heb je ze weer met hun klaagzan gen. Maar het is niet anders. Neem nou alleen het feit dat wij maar één dag hebben om t huizen. Dat is vandaag, zaterdag. Gisteren kregen wij de sleutel pas". "Nee, daar deugt geen bliksem van", valt een lid van een andere vereniging haar bij. "Op 3 okto ber kennen ze ons opeens. Dan staan ze weer apetrots te kijken". Voor de moslims was de staat van onderhoud een reden om de sleu tel vrijdag niet te accepteren. "We gaan er sowieso op achteruit", vertelt woordvoerder Ait Baha van de stichting Moslimgroep. "Want we krijgen twee kleine zaaltjes in de school. En dat is voor ons erg weinig. Alle dien- Voor het vijfde achtereen volgende jaar zetten wijk- en buurtcomité's wensen en vragen over hun wijk op papier. Het overleg wijkorganen bundelt deze wensen en vragen en zal het boek werkje binnenkort aan de gemeente overhandigen. Wethouders, andere raadsleden en ambtena ren gaan zich er dan over buigen. Alle buurten ko men ook in deze krant successievelijk aan bod. Vandaag is het de beurt aan de Maredijk. De plannen met het Schutters veld vervullen de Maredijk-be- met angst. LEIDEN - De bewoners van de Ma redijk zijn bang dat de ontwikke lingen op het Schuttersveld na delig zullen zijn voor hun woon omstandigheden. Hun angst be rust niet alleen op het verlies van een stuk groen; veel meer vrezen zij dat de geplande kantoren en woningen te hoog worden. Zij vragen de gemeente dan ook om een maximum hoogte vast te stellen en bovendien een groen strook vrij te laten tussen de nieuwbouw en de Maredijk. Het buurtcomité Maredijk vraagt zich bovendien af, of er wel reke ning mee wordt gehouden dat de meeste huizen aan de Maredijk niet zijn onderheid en op turf staan. Heien voor de nieuwbouw zal doordreunen in de grond van de Maredijk en kan in de wonin gen schade aanrichten Hetcomi- té wil daarom dat de gemeente vóór en na het heien in de wonin gen komt kijken. Tenslotte vindt de Maredijk het niet nodig dat er kantoorgebouwen worden ge bouwd. Deze zou het overschot aan kantoorruimte alleen maar vergroten De herbestrating van de Maredijk, die nog niet zo lang geleden zijn beslag had. is volgens de bewo ners van de Maredijk niet af doende. Er is geen sprake van duidelijke snelheidsvermindê- ring door het gemotoriseerd ver keer De wijk wil daarom nog verder gaan: de bewoners voelen veel voor het woonerf-idee. In de rubriek Wensen en Vragen meldt het buurtcomité Maredijk de behoefte aan een groter wijk- gebouw. Het huidige gebouwtje voldoet niet. Ook zou een per soon in dienst van het comité zeer welkom zijn. Deze zou kunnen helpen bij "al die klussen waar het comité verhoudingsgewijs te veel tijd in moet steken, of voor activiteiten in de sfeer van het opbouwwerk sten moeten daar gehouden wor den en bovendien krijgen er zo'n zestig tot zeventig kinderen Ara bische les". Volgens Baha verdomt de gemeen te het om een tussenmuur weg te breken. "Ze laten ons wel dezelf de huur voor een kleinere ruimte betalen, maar treffen geen be hoorlijke voorzieningen". Erg vrolijk ziet de toekomst er toch al niet uit voor de moslims in de Barbaraschool, meent Baha. En de muziekverenigingen beamen dat. "In de kazerne zaten ze vrij geïsoleerd. Nu, is dat niet het ge val. Ze worden aan alle kanten omsloten door muziekkorpsen. Terwijl zij bidden, drummen wij". Politie houdt krakers aan LEIDEN - De Leidse politie heeft vannacht een tiental krakers gearresteerd op verdenking van het plegen van vernielingen. De krakers hadden zich gevestigd op de twee bovenste etages van een pand aan de Ter Haarkade. Het gekraakte pand grenst aan het hoofdgebouw van het Inas-op- leidingsinstituut. Op de tweede en derde etage van dit pand was een aantal wooneenheden ge maakt, die waren bedoeld als woonruimte voor leerkrachten maar al geruime tijd leeg ston den. In gezelschap van de 59-jarige di rectrice van het instituut is de politie vannacht rond hall vier het gekraakte pand binnenge drongen en heeft de tien krakers gearresteerd. Acht van hen zijn Leidenaars. De overige twee op gepakte krakers komen uit Noordwijkerhout en Rijnsburg. Volgens de politie is de kraakactie vannacht gepleegd en ging ge paard met het vernielen van een aantal deuren. Volgens de kra kers zaten zij al langer in het pand en waren de deuren al vernield voordat zij de twee verdiepingen kraakten. De krakers zijn, na verhoor, in de loop van vanochtend op vrije voeten gesteld. De politie stelt een nader onderzoek in. Taallessen Het jongerencentrum Stats zoekt nog vrijwilligers die taallessen willen geven aan Marokkaanse en Turkse jon geren van 15 tot 25 jaar. Opge ven bij Stats in het Leidse Volkshuis aan de Apothekers- dijk. Telefoon 071-125736, toe stel 4. Film In de Kapelzaal van het K&O- gebouw aan de Oude Vest wordt dinsdag om 20.00 uur de Hongaarse film "Sunday Daughters" van Janos Rosa vertoond. De film vertelt het verhaal van meisjes die op groeien in staats-internaten. Telefonisch plaatsbespreken: 071-141141. Kinderfilm "Leeuwen voor het ontbijt" is de titel van de kinderfilm die woensdag om 14.30 uur wordt vertoond in de Kapelzaal van het K&O-gebouw aan de Ou de Vest. Telefonisch plaatsbe spreken: 071-141141. Discussie In het gebouw van jongerenve- renging Augustinus, aan het Rapenburg 24, is woensdag 21 januari een discussieavond over geweldloze actievormen. Er wordt een film vertoond over de actie B.A.N. tegen de proegreactor van de T H. in Delft. Verder een forum met onder andere B.A.N. en het Rood Verzetsfront. Aanvang 20.00 uur. Visuitslagen De tweede wedstrijd in een serie van vijf, georganiseerd door HSV Zuid-West, werd vervist in de Ringvaart. De stand na twee wedstrijden: 1. T. Hop penbrouwer, 36 stuks-835 cen timeter;2. G. vd Laan, 33-781; 3. H vd Laan, 32-7734 J Boef, 29-7395. J Moenen, 31- 738; 6. R. Schoonderw. de bez., 32-733; 7. C. Hoppenbrouwer, 33-727; 8. J. de Os. 26-604, 9 C Schouten, 24-572; 10. H. Schouten, 22-524. Roken Jongerenvereniging Augusti nus aan het Rapenburg 24 houdt woensdag een avond over roken. Aan de orde ko men: rookverbod van de over heidVerbod op roken in openbare gebouwen; type ro kers; een film over roken, de avond begint om 20.00 uur. Bloemplanten In het Rijksmuseum van Geolo gie en Mineralogie aan de Hooglandse Kerkgracht wordt morgen door dr. J. Mul ler een lezing gehouden over de ontwikkeling van bloem planten. De lezing begint om 20.00 uur. Karten kunnen al leen schriftelijk worden aan gevraagd. Delft tegen apartheid In de Korenbeurs, aan de Vol dersgracht in Delft, wordt woensdag een avond gehou den over de apartsheidspoli- tiek in Zuid-Afrika. Ook wordt bekeken wat er vanuit de Delftse samenleving kan worden gedaan tegen de apartheid. Een en ander moet leiden tot een grote manifesta tie "Delft tegen Apartheid". In Leiden zal volgend jaar ook weer een dergelijke actie worden gehouden. Verbeteringsplan Bewoners van Noord vest ron den dinsdagavond de eerste fase van het verbeteringsplan af; het op een rijtje zetten van de knelpunten in de buurt, te vens kunnen buurtbewoners dinsdag aangeven hoe zij die knelpunten uit de weg willen ruimen; de tweede fase van het verbeteringsplan. De grote buurtvergadering be gint om acht uur in het Anto- mus Clubhuis aan de Lange Mare 43. Automobilist richt flinke ravage aan LEIDEN - Een 23-jange Katwijker heeft in de nacht van zaterdag op zondag een flinke ravage richt op de Hoge Rijndijk in Lei den toen hij achter het stuur in slaap vieL De man reed met zijn auto in de richting van het centrum, ko mende uit de richting Zoeter- woude Ter hoogte van het rijks- wegviaduct viel hij in slaap en ramde met z'n auto een drietal geparkeerde wagens. De Katwij ker kwam met de schrik vnj. Zijn eigen auto werd totaal vernield, evenals een van de geparkeerde wagens. De twee andere gepar keerde auto's werden licht be schadigd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3