Orion zal vliegveld flink veranderen LDM wil water voorzuiveren: Goedkoper voor "We willen best 200-300gulden huur betalen Scheidende commandant Itzig Heine van basis Valkenburg: DINSDAG 16 DECEMBER 1980 DEN HAAG/KATWIJK - Er valt bij de provincie Zuid- Holland een "lichte" voor keur te bespeuren voor een voorzuiveringsinstal latie voor duinwater in Katwijk. Dat bleek tijdens een commissievergade ring gistermiddag van de vaste commissie voor Wa terhuishouding en Water schappen in het Provincie huis in Den Haag. Het standpunt van de commissie, waarvan de PvdA afwijkt, gaat in tegen de wens van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Die willen geen vergunning verstrek ken aan de Leidse Duinwater Maatschappij (LDM) voor zo'n in stallatie in Katwijk. Drie jaar geleden vroeg de LDM een vergunning aan voor het bou wen van een voorzuiveringsin stallatie in Katwijk. GS stelden daarop een commissie (WAAM) in die een onderzoek moest ver richten naar de ruwwaterbron- nen Wijde Aa en Andelse Maas. De commissie kwam met een aantal mogelijkheden, maar de provincie wilde niet vooruitlopen op de resultaten van het Integraal Onderzoek Drinkwatervoorzie ning Zuid-Holland. GS zochten toen naar een korte- termijnoplossing die de resulta ten van het Integraal Onderzoek niet in de weg zouden staan. Als oplossingen kwamen de aanleg van een ruwwater-koppelleiding en de bouw van een voorzuive ringsinstallatie in aanmerking. Doelmatig De LDM meent nu dat de provincie een beslissing over de aanvraag voor een vergunning voor de in stallatie in Katwijk niet langer mag uitstellen. "Weigering van een vergunning heeft alleen plaats op grond van redenen ont leend aan het belang ener doel matige drinkwatervoorziening van de provincie", zo staat in een rapport van de commissie WAAM. Het feit dat men na drie jaar nog steeds niet weet wat doelmatig is, is geen weigerings- grond, aldus de commissie. Gedeputeerde Staten lieten giste ren weten dat het afgeven van een vergunning voor een zuiverings installatie in Katwijk "niet in het belang van een doelmatige ont wikkeling van de organisatie van de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland is". Gedeputeerde Staten willen een koppelleiding laten aanleggen tussen de water bekkens in de duinen van Wasse naar en Katwijk. Hiermee zou de drinkwatervoorziening in de ko mende jaren zijn gegarandeerd. Fosfaat Deze oplossing staat de LDM ech ter niet aan en de Leidse wethou der Van Dam, president-com missaris van de LDM, lichtte dit gisteren tijdens de vergadering toe. Volgens hem moet er in Kat wijk snel een voorzuiveringsin stallatie komen. Het water dat daar in de duinen wordt gepompt heeft een te hoog fosfaat-gehalte. "Er zijn twee mogelijkheden", zo zei hij. "Zelf voorzuiveren in Kat wijk of het water inkopen van Den Haag" Van Dam zei dat een koppelleiding van Den Haag aan zienlijk meer energie zou vergen; wel tweemaal zoveel als nu het geval is. "Ieder appart pompen is goedkoper. Dat scheelt wel twee miljoen gulden per jaar. Een installatie in Katwijk zou per jaar ongeveer anderhalf miljoen kosten. Dat is minder dan de twee miljoen die nu nodig is voor de koppeling tussen Katwijk en Wassenaar". Volgens Van Dam zou de verbruiker van het LDM- waterleidingnet als het op het Haagse net zou zijn gekoppeld, meer moeten betalen. Het tweede probleem is volgens Van Dam een planologisch pro bleem. "Voor de voorzuivering in Katwijk is alles in orde. Voor de koppelleiding moet nog een aan tal bestemmingsplannen worden aangepast. Dat betekent beroe- penprocedures. Dat houdt in dat het allemaal bijzonder lang kan gaan duren. En we moeten op schieten. want de duinen gaan dichtslibben met fosfaten. Die in stallatie moet komen" Centralisatie Bij het merendeel van de commis sieleden vroeg men zich af op welke gronden Gedeputeerde Staten de vergunning voor de bouw van een voorzuiveringsin stallatie weigeren. CD A-er J.W. Hekkclman: "Ik heb niet van het college gehoord dat het verlenen van die vergunning in strijd zou zijn met een goede drinkwater voorziening. GS moeten hard ma ken dat ze voldoen aan de wet bij het weigeren van de vergunning. Ik noem dit een fraai voorbeeldje van centralisatie. GS treden hier in de bevoegdheden van GS" De PvdA nam een plan van de Stichting Duinbehoud over. Dat houdt onder ander in dat de be wuste voorzuiveringsinstallatie op middellange termijn inder daad zou kunnen worden ge bouwd. Maar h?t besluit hierover hoeft nu nog niet te worden geno men. Het Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid- Holland (IODZH) moet namelijk nog uitwijzen welk project de voorkeur verdient. De Stichting Duinbehoud is wel voor de bouw van een dergelijke installatie, maar dan niet in de duinen, zoals dat bij Katwijk is gepland. Nieuwbouw op stapel in Nieuwkoop NIEUWKOOP - In de Nieuwkot».- se nieuwbouwwijk 'De Rietlan den' zal in maart worden begon nen met de bouw van 39 huurwo ningen en 17 premiekoophuizen. De gemiddelde huur van de wo ningwetwoningen gaat (exclusief warmwatervoorziening) onge- veer450 gulden per maand bedra gen. Er worden vier verschillen de typen huizen gebouwd, waar onder 11 bejaardenwoningen. De bouw erval zal ongeveer een jaar duren. Bouwer wordt de bouw en aannemingsmaatschappij Vink en Veenman uit Noorden. De huizen zijn ontworpen door het Rotterdamse architectenbu reau Leo de Jonge en partners BV. De gemeenteraad van Nieuwkoop moet volgende week donderdag zijn fiat geven aan het plan om 39 huurhuizen te gaan bouwen. Daarnaast zal de gemeenteraad binnenkort een plan voorgelegd krijgen voor de bouw van 17 pre miekoophuizen. die tegelijkertijd zullen worden gebouwd. Alkemade wil versnelde bouw VALKENBURG - "Wat ik nou zo jammer vind, is dat er maar weinig van ons werk naar buiten komt. Het is echt niet zo dat we ons alleen maar op een taak in oorlogstijd (wat God moge verhoeden) voorberei den, maar we verrichten ook andere maatschappe lijk belangrijke zaken, zoals het coördineren en het helpen bij reddingen. En dat is vaak niet gering" Dat zegt de scheidende com mandant van het Vliegkamp Valkenburg, kolonel ir. H. It zig Heine, (50), die eind deze maand met functioneel leef tijdsontslag de dienst verlaat. "Om maar eens een voorbeeld te geven", vervolgt kolonel It zig Heine, "enige tijd geleden hebben we (en dan bedoel ik met we, de mensen van de Ko ninklijke Noord en Zuid Hol landse Reddingsmaatschap pij en wij) twaalf mensen we ten te redden van een Engels vissersvaartuig dat in moei lijkheden verkeerde". "Het was in de nacht, zo tussen twaalf en drie uur en er stond een behoorlijke storm, rond windkracht negen. Er deden vier helikopters, waarvan één van een permanent NAVO- eskader, een Atlantique en twee reddingsboten van de KNZHRM aan mee. Wij coör dineren dan zo'n actie, dat is in de eerste plaats onze taak. En onder die zware omstan digheden hebben we die men sen van die schuit kunnen h^- len. Een gedeelte per helikop ter en een ander per reddings boot". "En je kunt je voorstellen", gaat kolonel Itzig Heine verder, "wat het is om bij een zware storm met windkracht negen met je helikopter boven een schip te hangen in een stik donkere nacht. Ik stel me zo voor, dat een vlieger op zo'n moment banger is dan de mensen die op de redding staan te wachten. Wij zijn er dan ook trots op dat te kun nen doen. Het geeft enorm veel voldoening om dit voor je naaste te doen. En je kunt je wel voorstellen wat het is om bij een actie te laat te komen. Dan besef je datje een neder laag hebt geleden". Ingenieur Commandant Itzig Heine is op dit moment zo'n dertig jaar bij de Marine werkzaam. "Ik heb mijn officiersopleiding in Den Helder gehad, daarna naar de vliegopleiding (in Ne derland begonnen en in Ame rika afgemaakt), twee jaar als vlieger op de Karei Doorman "gezeten" en gewerkt in stal en operationele functies". "Maar waar ik nu bijzonder trots op ben is dat ik er in mijn diensttijd in ben geslaagd om aan de Technische Hoge school in Delft de titel inge nieur vliegtuigbouwkunde te behalen. Eerst noeste studie- arbeid in samenwerking met mijn werk, later ben ik vrijge steld van mijn werk voor het afmaken van mijn studie. Die tijd heb ik later wel moeten inhalen, maar dat is het wel waard. En dan zeg ik "of ik een goed ingenieur ben weet ik niet, maar ik heb wel de vol doening dat ik die titel door hard werken heb kunnen ha len". Over "Valkenburg" vertelt hij: "Hier is de Maritieme Pa- trouilledienst gevestigd. Zeg maar dat wij de "ogen en oren" van de Marine zijn. Ten slotte kunnen wij vanuit onze hoge positie verder kijken naar eventuele gevaren dan de mensen op zee. Je zou kun nen zeggen dat wij de rugge- graat van de Koninklijke Ma rine zijn, als deze functie weg valt dan is het mis met de rest van het lichaam". Kolonel Itzig Heine heeft twee jaar het commando over het Vliegkamp Valkenburg ge voerd en is van zijn kant best te spreken over het overleg met de drie gemeenten op wier grondgebied het vliegkamp is gehuisvest. Met name met Katwijk en Valken burg is er regelmatig overleg. Met Wassenaar is dat wat min der omdat die plaats het kleinste stuk grond aan de vliegbasis afstaat. Toekomst Over de toekomst van "Valken burg" zegt hij: "Over onge veer twee jaar komt de opvol ger van de "Neptune", de Lockheed Orion en dat zal veel verandering gaan geven. Er moeten voor deze 13 "Orions" nieuwe hangars en werkplaatsen worden ge bouwd, de starbanen zullen moeten worden verstevigd. Dus wat de werkgelegenheid voor deze omgeving betreft er is wel het een en ander te doen. We gaan er volgend jaar al mee beginnen. Maar dat is wel het werk waar mijn opvolger kolonel Peters zich mee zal moeten gaan be zighouden". De komst van de "Orion" bete kent wel het afscheid van de "Neptune". Kolonel Itzig Heine: "Wij heb ben er een kleine twintig jaar mee gevlogen en je gaat toch wel van zo'n vliegtuig "hou den". Maar wij krijgen straks een van de afgeschreven Nep tunes voor onze basis zodat wij dit trouwe beestje toch niet uit het oog verliezen" Geluidsoverlast De komst van de Orion en het opknappen van het vliegkamp betekent tevens voor de tegenstanders van de vliegbasis dat de hoop op een spoedig verdwijnen van de basis naar elders de bodem zal zijn ingeslagen. Kolonel Itzig Heine- "Waar zou den wij naartoe moeten? Hier zitten we schitterend, we zijn binnen de kortste keren bo ven zee, waar tenslotte een groot gedeelte van onze taken liggen. En voor wat de over last aan de bevolking betreft. Er zijn per dag maar weinig vliegbewegingen en onze vliegers draaien zo snel moge lijk weg van de bebouwde kom om de overlast zo gering mogelijk te maken. Alleen als het mooi weer is en de men sen zitten buiten dan valt het extra op. In het weekeinde, als de basis is gesloten en het luchtruim voor het overige verkeer is vrijgegeven, wordt "ons" luchtruim benut door Amsterdam (Schiphol) en dan is er soms overlast door het burgervliegverkeer. Daar worden wij dan ook op aange keken. "Maar", gaat kolonel Itzig Heine verder, "ik kan dat wel begrijpen. Een vliegtuig is, als je er last van hebt, een vliegtuig en dan maakt het voor de mensen weinig uit of het een burgervliegtuig is of Indonesië Wat kolonel Itzig Heine straks na zijn afscheid van de Marine gaat doen, kan hij nog niet zeggen. "Ik weet het nog niet, ik hoop zo snel mogelijk een baan te vinden. En een stille wens van mij is om werk te vinden in Indonesië. Er zijn daar al zes generaties van ons geslacht geweest en ik hoop daar als zevende naartoe te kunnen gaan Maar dat is slechts toekomstmuziek", be sluit kolonel Heine. KEES VAN KUILENBURG Kolonel ir. Itzig Heine, scheidend commandant van vliegveld Valkenburg: "Ik vind het jammer dat er maar weinig van ons werk naar buiten komt". ALKEMADE - De gemeente Alke made gaat proberen het voor de komende tien jaar toegestane aantal nieuwbouwwoningen ver sneld te bouwen. Die toezegging deed wethouder H.M.L. van Duij- keren gisteravond in de gemeen teraad van Alkemade in ant woord op een suggestie daartoe van het CDA-raadslid W P Klerks. Die meende namelijk dat voor ver sneld bouwen toestemming moet zijn te krijgen van het provinciaal bestuur, gezien de huidige werk loosheid in de bouw, en het grote aantal woningzoekenden (meer dan zeshonderd) in Alkemade. Ook wethouder Van Duijkeren zei een voorstander te zijn van versneld bouwen, gezien de hui dige nood, maar maakte wel de kanttekeningen dat de gemeente zichzelf in de loop van de jaren tachtig wellicht weer tegenkomt. Het grootste probleem bij de wo ningbouw zal het vinden van grond zijn. Dat is het gevolg van een eerder besluit van de ge meenteraad om niet in de Goog- »»rpolder te bouwen, zolang de be langen van de kwekers niet veilig zijn gesteld. Dat was een gevoeli ge streep door de rekening van B en W die in de Googerpolder de enige mogelijkheid zagen om (snel) woningbouw te plegen. Hetgeen wethouder Van Dufjke- ren gisteravond tot de verzuch ting bracht; "Het vinden van grond om te bouwen is onze dage lijkse zorg. We hadden een plan klaar voor de Googerpolder, maar helaas heeft dat het niet ge haald en nu zitten we met de ge bakken peren" Het raadslid J.W. Kret (VGA) - des tijds de enige die tegen de motie om voorlopig geen woningbouw in de Googerpolder te plegen stemde - kwam gisteravond met de suggestie om paalwoningen in de Braassemmermeer te bouwen. Pand gekraakt St. Jorisstraat ALPHEN AAN DEN RIJN Een aantal jongelui heeft zondagavond een leegstand pand in de St. Jorisstraat gekraakt. Twee jongens gaan het pand bewonen. Ze heb ben inmiddels voor wat meubilair gezorgd: zodat aan de juridische voor waarde is voldaan om ont ruiming door de politie te voorkomen. Volgens Wim (22) en Oscar (16). die het pand aan bewonen, stond de ruimte al een jaar leeg. Het werd gebruikt als opslagruimte: later begon een aannemingsbedrijf aan de verbouwing tot kantoor pand. Het aannemingsbedrijf kwam in financiële moeilijkhe den en de verbouwing werd ge stopt: onder achterlating van zakken cement: een grote hoe veelheid bakstenen en andere bouwmaterialen. Wim heeft al eerder in een kraak pand in Dordrecht gewoond en tot voor kort in een krak pand-in de Tuinstraat. Oscar wilde niet langer thuis wonen. Eigen gebouw geen oplossing tienerprobleem ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is onjuist om te denken dat het pro bleem van de "zwervende jeugd" kan worden opgelost door deze groep jongeren een eigen gebouw te geven. Wat deze jongeren voor al nodig hebben is zorg en aan dacht en dat is een zaak van men sen, voornamelijk vrijwilligers met steun van beroepskrachten. Dat is de mening van wethouder J.W. Haanstra van (onder meer) jeugdzaken. Hij zei dat in ant woord op een verzoek van raads- leden om ruimte beschikbaar te stellen voor de ongeorganiseerde jeugd en op te houden met het schrijven van nota's over de tie- nerproblcmatiek. Haanstra stelde niettemin een noti tie in het vooruitzicht, die in ja- ciaal-culturele zaken zal worden behandeld. De krakers hebben een brief naar de eigenaar van het pand gc. tuurd met het aanbod om huur te betalen. .De gemeente kan ons binnen de komende jaren geen huisvesting aanbieden, daarom hebben wij dit pand gekraakt", aldus Wim. „Iedereen die huisvesting zoekt: is bij ons welkom: het is hier groot genoeg". D< kraker-, heb ben gisteren een brief naar de ei genaar van het pand gestuurd met net aanbod om huur te beta len. Ook hopen de krakers op toestemming van de eigenaar om aansluitingen op gas, water en elektriciteit te kunnen aanvra g< n. „De mensen denken, dat krakers gratis willen wonen. maar dat is een misverstand We willen voor dit pand bijvoor beeld best twee- tot driehonderd gulden betalen". Kraker Wun legt verder uit dat hij gaat studeren in Utrecht, maar dat ér in de Domstad helemaal geen kijk op huisvesting is. De kale benedenruimte van het pandje is ongeschikt voor bewo ning De eerste verdieping leent zich daar beter voor en de kra kers zijn dan ook bezig zich daar te installeren. Een toilet is er mi. t. maar dat ia geen probiet in Wim: De sociale dienst zit hier om de hoek: dus dan gaan we ge woon daar naar toe". De kou is goed te voelen in het kille pand: maar daar geven de krakers niet om „We hebben ons de laatste tijd zoveel moeten behelpen, we zullen ons hier wel redden We regelen vandaag wel wat voor verwarming". De krakers vertellen veel last te hebben van opgeschoten jonge lui „Zondagnacht /.yn bij het kraakpand aan de Van Boetse- laerstraal twee ruiten ingegooid en een trapleuning vernield. De politie doet er niets aan".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 21