F abriekspoorten van wolspinnerij weer open Advocaat verwijt WIP O onzorgvuldig handelen Leidse stadsrubriek WOENSDAG 10 DECEMBER 1980 (Vervolg van pagina 1) verklaringen niet meer na te ko- LEIDEN - Welgemoed heeft het actiecomité van de Wol spinnerij Ede aan de Kanaalweg in Leiden vanochtend de Werk ging door fabriekspoorten weer geopend. Ook directeur S. Lootsma mag weer binnenkomen, ook al is zijn toch al slechte naam bij de werknemers er de laatste week bepaald niet beter op geworden. Een levensgroot spandoek "Wanbe leid kost werkgelegenheid" hing tot vanmorgen vroeg nog aan de poorten. "Va/s" pamflet inzet kort geding LEIDEN - Als de eisen van mr. L. Sprenger, advocaat van de bewe ging voor werkende jongeren KWJ en de Leidse Kraakbond, te gen de Westland Utrecht Project ontwikkeling bv volgende week worden 'overgenomen' door de Amsterdamse rechtbank zal er binnenkort in deze krant een ad vertentie verschijnen waarin de WUPO openlijk toegeeft fout te hebben gehandeld. Een advertentie in de krant was één van de twee eisen, die mr. Spren ger gistermiddag tijdens het kort geding voor de Amsterdamse rechtbank op tafel legde. Daar naast stelde hij namelijk dat de WUPO ook de brieven die zij heeft geschreven naar het Leidse college van b en w terug moet trekken. Eind september kwamen de WUPO en de Leidse kraakbond en de KWJ tegenover elkaar te staan. De projectontwikkelingsmaat schappij stuurde toen een onder schept pamflet op naar de ge meente waarin werd opgeroepen om de WUPO-woningen aan het Galgewater en op het Waardei- land te kraken. De WUPO had het vlugschrift ont vangen van Ed van Tol. die met zijn bouviers een aantal WUPO- woningen bewaakte. Van Tol ver klaarde dat "opgeschoten jon gens hem het pamflet op straat in handen hadden geduwd". Het vlugschrift was ondertekend door de Leidse kraakbond met het adres van de KWJ. Op basis van dit pamflet vroeg de WUPO de gemeente Leiden in een begeleidende brief om ver ruiming van de woonruimtere- gels. De kraakbond en de KWJ ontkenden echter ook maar iets met het vlugschrift te maken te hebben. Zij waren dan ook danig in hun wiek geschoten en span den tegen de WUPO een kort ge ding aan wegens smaad. "Het gaat nu niet om de vraag waar dat pamflet precies vandaan komt, want dat weten we nog steeds niet", legde mr. Sprenger gistermiddag uit. "Waar het om gaat is dat een vooronderzoekje van de WUPO al veel duidelijk had kunnen maken. Ze hadden dan direct kunnen weten dat het vlugschrift niet van de kraak bond afkomstig was. Het gehan teerde taalgebruik maakt dat bij voorbeeld snel duidelijk". Door het pamflet bij de gemeente aan te wenden voor verruiming van de regels is de goede naam van de KWJ en de kraakbond bij het grote publiek volgens de ad vocaat besmeurd. "Die naam moet weer worden gezuiverd. Zo wel bij de gemeente als de inwo ners van Leiden" Dreigbrief De advocaat van de WUPO, mr van den Blink was over het instellen van een vooronderzoek vanzelf sprekend een geheel andere me ning toegedaan. "Het staat ieder een in Nederland vrij om gege vens door te sturen. Als iemand een dreigbrief ontvangt mag, hij dat toch ook melden aan de poli tie" "Bovendien", zo ging de advocaat verder, "is er van de kant van de WUPO beslist geen sprake van kwade opzet. Zij kreeg een pam flet in handen dat was onderte kend door een aantal organisa ties, dat zij niet kende. Gezien de onrustige tijden die wij beleven rond leegstaande panden was er echter geen reden te twijfelen aan de echtheid" Mr. Sprenger bleef er evenwel bij dat juist het niet kennen van de organisaties een reden is om zelf een onderzoekje in te stellen. "Dat is beslist niet alleen een taak van de overheid", stelde hij na af loop van de zitting. "Bovendien meen ik mij te herinneren dat de Hoge Raad vorig jaar al eens heeft beslist dat een instantie eerst zelf een vooronderzoek had moeten doen". Tegenover een ieder die het maar wil horen vertellen werknemers dat de directie over de ruggen van de Leidse werknemers heen de Leidse vestiging van de Wolspin nerij Ede de nek heeft willen om draaien. Het kolossale bewijs hiervoor wijzen werknemers aan in de hoek van de fabriekshal die vier jaar geleden nog van de tex tielfabriek Van Wijk was: een zo genaamde moderne kaardmachi- ne die volgens de toezeggingen van de directie al in augustus bij de andere twee nog maar net voor een paar ton opgeknapte kaard- machines geplaatst had moeten zijn maar nog steeds werkloos in de hoek staat. De werknemers: 'Op zo'n manier kun je geen pro- duktie maken. Alle produktie wordt steeds meer in de richting van de vestiging in Vlijmen ge schoven. Het zou me niet verba zen als Lootsma ook voor de ves tiging in Ede opnieuw klappen in petto heeft". In Ede zijn dit jaar al acht ontslagen gevallen. Tegenover ons benadrukte direc teur Lootsma dat de Leidse vesti ging mede wegens het verouder de machineparkt voor hem "de laatste wagon" in de trein van de drie vestigingen van de Wolspin nerij is. van plan gisteren met de ontslag aanvrage naar het Arbeidsbureau te stappen. Het actiecomité van werknemers en de industriebond FNV wilde echter meer: "Wij willen het mes van tafel. Wij willen erkend wor den als onderhandelingspartner. De directie moet ons maar eens duidelijk proberen te maken dat de sluiting van "Leiden" nodig is. Wij willen alle alternatieven op een rijtje gezet hebben" Ze kre gen meer. Met het mes nog op tafel begonnen gistermiddag om drie uur de on derhandelingen op neutraal ter rein, de Holiday Inn. Deelne mers: directeur Lootsma, de FNV-vakbondsbestuurders Ad Voerman en Jos Duynhoven en CNV-vakbondsbestuurder Doe- ke Terpstra. (De CNV had zich in de loop van de dinsdagochtend solidair verklaard met de bezet ting.) Drie uur later schudden de directeur en de vakbondsbe stuurders de handen; iets wat de vakbondsbestuurders bij het be gin van het gesprek nog niet over hun hart konden verkrijgen. Jos Duynhoven: "De directeur zal het voortaan wel uit zijn hoofd laten om de cao en ziin intentie- Gesprek of geen gesprek, bezetting of geen bezetting; het werk op de fabriek ging intussen "normaal" door. Verschillen met de normale situatie waren er natuurlijk wel. Afleve ring van het tapijtgaren aan de tapijtfabrikantcn ging niet door: binnenkomende goederen wer den wel geaccepteerd. Leden van het actiecomité hielden de wacht bij de gesloten fabriekspoort en kwamen af en toe naar binnen om zich met hete koffie een beetje te gen de felle kou te beschermen. Over heel het bedrijf hingen muurkranten van de Industrie bond FNV; 'We laten niet met ons sollen. Overleg nu" en "Bezet Leidse Wol Open" De steunbetuigingen aan de bezet ting kwamen intussen binnenge druppeld, zoals van de bedrijfsle- dengroep van de FNV in de Leid se meelfabriek De Sleutels en van de bedrijfsledengroep van Heine- ken uit Zoeterwoude. De laatste steunbetuiging leverde twee do zen met bier uit blik op. CPN- raadslid Jan Brands was gister ochtend op het bedrijf om zijn steun te betuigen. Ook wethou der Fase (economische zaken) be loofde haar best te doen bij direc teur Lootsma "om een goed re sultaat te bereiken", zo meldt het bezettings-dagboek van het ac tiecomité. Vijftigers Vakbondsbestuurders bedienden gisteren de telefooncentrale ter wijl werknemers vertelden over de oude textielstad Leiden die niet meer is wat ze was. Een werk nemer van over de vij flig rekende uit dat er "in zijn tijd" nog 25 tex tielbedrijven in Leiden waren. Van Schcltema was hij naar Zaal berg gegaan en vervolgens naar het laatste restant van de Leidse textielindustrie, de Wolspinnerij Ede. "Als ik ontslagen word zal het met mijn leeftijd niet meeval len nog ander werk te vinden" Een andere vijftiger toont een rotsvast vertrouwen in de vak bond, "die wel zal zorgen dat ik er in niet te hard op achteruitga als ik ontslagen zou worden. Maar ik zou er niet tegen kunnen om de hele dag thuis te zitten. Dat is goed voor als ik 65 ben" Anekdotes over "de ex-Honigver- micelli'-directeur Lootsma de den de ronde: "Die man was van ochtend niet wakker te krijgen" Herhaalde keren was de direc teur gisterochtend rond de klok van zeven uur gebeld om hem mee te delen dat de leiding van het bedrijf was overgenomen. Enkele uren later wilde de direc teur binnen de poorten komen omdat hij "zijn jas op het bedrijf had laten liggenDe postende werknemers hielden hem tegen. De vakbondsbestuurders namen de jas "als onderpand" mee naar de onderhandelingen in de Holi day Inn. Nadat Lootsma zich na .drie uur bereid verklaarde de ge sprekken met de vakbonden te openen kreeg hij zijn jas pas te rug. Mes op tafel (ADVERTENTIE) Gevraagd op korte termijn: VERKOOPSTER 18 tot 20 jaar. DE WAAL SPEELGOED spel en hobby BURGSTEEG 7, LEIDEN. TEL. 071 - 120272. Directeur Lootsma is geschrokken van de bezetting die dinsdagmor gen om zes uur begon. Gistermid dag om een uur deelde hij vak bondsbestuurder Jos Duynho ven al mee dat "de ontslag-aan vrage voor de 46 werknemers tot maandag uitgesteld zou wor den" De directeur was eigenlijk LEIDEN - De bezetting van bij de Wolspinnerij Ede Kanaalweg heeft erv dat de telefoon van W. Bark gis teravond roodgloeiend stond. De heer Bark is verkoopdirecteur bij de Leidsche Wolspinnerij (Ne- veda) aan de Zoeterwoudseweg in Leiden. Tal van bedrijven vroegen directeur Bark of de le veranties van zijn bedrijf nog wel door zouden gaan"nu zijn be drijf bezet was".... Binnenkort kan deze verwarring echter niet meer ontstaan. De Leidsche Wolspinnerij verhuist binnen enkele maanden naar Veenendaal. De Wolspinnerij Ede is dan nog de enige textielfabriek van beteketiis in Leiden. verknemer wol r Vrouwen lastig gevallen door "enquêteurs" LEIDEN - De Nederlandse Vereni ging voer Sexuele Hervorming (NVSH) in Leiden krijgt de laat ste tijd weer geregeld klachten binnen van mensen die lastig worden gevallen met telefoni sche enquêtes. De "enquêteurs" geven zich uit als medewerkers van de NVSH en stellen vaak zeer persoonlijke vragen. Vooral zijn hier het doelwit De "enquêteurs" beginnen met vrij algemene vragen, maar proberen daarna ook heel persoonlijke za ken te weten te komen. Wordt daar niet op ingegaan, dan wordt de hoorn op het toestel gegooid. (ADVERTENTIE) RECTIFICATIE HINDERWET Door een procedurefout zal de op dinsdag 16 de cember a.s. om 1 5.30 uur aangekondigde hoorzit ting over de aanvrage vaneen Hinderwetvergun ning door de firma ..Weco"(P.A. van Werkhoven) geen doorgang vinden. De aanvrage was voor het hebben van door elec- tromotoren gedreven installaties voor de verwer king van polyether en het hebben van een auto- herstelinrichting voor eigen bedrijfsauto's alsook een diesel-pompinstallatie in en op het perceel Utrechtse Jaagpad 76a. door René van der Velden Jaap Visser Amnesty De Werkgroep Leiden van Am nesty International lijdt aan bloedarmoede. Niet als ge volg van een teruglopend le dental maar door een eenzij dig ledenbestand. Amnesty Leiden moet het in hoofdzaak van studenten hebben. Johannes van der Klaauw. Jos Kosters, Machiel van Wolfe- ren en Jaap van Elsacker, ui teraard zelf studenten, zijn bang dat Amnesty daardoor het stempel van een studen tenclubje gaat krijgen. De vier Amnesty-activisten ho pen dat de activiteiten die op stapel staan een ommekeer teweeg zullen brengen. Dat ook 'gewone mensen' zich bij hen zullen aansluiten. Vandaag, de dag van de men senrechten, is het jaarverslag van Amnesty uitgekomen (zie ook pagina buitenland). Uit dit verslag blijkt één ding overduidelijk. Nu, 32 jaar na de oprichting van de Verenig de Naties, is het met de men senrechten nog altijd zeer droevig gesteld. Voor Amnes ty International blijft er voor lopig bergen werk te verzet ten. Volgens Johannes van der Klaauw. Jos Kosters, Machiel van Wolferen en Jaap Elsac ker kan het beslist geen kwaad om nog eens uit de doeken te doen wat voor be weging Amnesty nu precies is. "Daarover bestaat nog ver assend veel onwetendheid", menen zij. "Voor veel n zijn wij een stelletje c nisten terwijl anderen ons weer verwijten dat we rechts zijn. Onbegrijpelijk. Maar zo ligt het overal. In binnen- en buitenland. Als Amnesty met een rapport over politieke ge vangenen in Chili komt dan Dierks van de Stichting Ster bus. Tel. 122443 (tussen negen en twaalf uur 's ochtends). Goedkoop Amnesty International Is een wereldwijde organisatie die onafhankelijk is \an elke regering, politieke partij of godsdienstige gezindheid. Zij werkt voor vrijlating van mannen en vrouwen die worden vastgehouden, waar ook ter wereld, wegens hun overtuiging, huidskleur, sekse, ras, taal of geloof. Mits zij geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd. Zij komt op voor een eerlijk proces voor iedere politieke gevangene. Zij verzet zich tegen de doodstraf en marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf voor alle gesangenen, zonder uitzonde ring. (Komende) activiteiten van de Werkgroep I.eiden (postbus 314(1 Leiden): deelname aan de grote Amnesty protest-demonstratie op 13 december in Den Haag; deelname aan de \akbondsactie; informatiestand op de markt, in kerken etc.; het organiseren van schrijfavonden, het 'adopteren' van gesangenen en hel steunen van hun familie; lesmateriaal verzorgen voor lagere- en middelbare scholen, het geven van lessen aan scholen spreken de Russische kran ten over een "geweldige in stelling". Komt Amnesty met een rapport over politieke ge vangenen in de Sowjet Unie dan hebben ze het over een "stelletje fascisten". In Chili is het dan natuurlijk net an dersom. Alleen noemen ze Amnesty in het eerste geval een "Bolsjewistische bewe ging". Men weet of wil niet weten dat Amnesty politiek volstrekt onafhankelijk is" Amnesty voert die politieke on afhankelijkheid hoog in haar vaandel. Volgens de leden van de Leidse Amnesty- werkgroep worden de moge lijkheden van Amnesty wel vaak beperkt door diezelfde politieke onafhankelijkheid. Johannes van der Klaauw: "Je moet je onthouden van partijpolitiek. Daardoor kun je alleen wat aan symptoom bestrijding doen. Ik vergelijk Amnesty wel eens met het Rode Kruis. Het Rode Kruis komt net als Amnesty op het slagveld als de slag al gele verd is. Het enige wat je dan nog kunt doen is de gewon den opnemen en ze verzor gen. Dat vind ik wel eens jam nier. Al besef ik best dat de onafhankelijkheid, de objec tiviteit. dé grote kracht van Amnesty is". Sterbus De stichting Sterbus kampt met nieuwe moeilijkheden. De bus van deze stichting, teo soort taxi voor bejaarden en gehandicapten, moest on langs noodgedwongen in de garage blijven omdat er geen chauffeurs genoeg waren.Dat probleem is inmiddels uit de wereld geholpen. De bus rijdt al weer een tijdje. Maar het voortbestaan van de stichting wordt nu bedreigd door een gebrek aan vrijwilligers die de telefooncentrale kunnen bezetten. Het gaat om licht administratief werk. Het enige dat van be langstellenden wordt ver wacht is geduld en begrip voor de positie van bejaarden en gehandicapten. Belangstellenden kunnen con tact oDnemen met Ursula De nieuwe wegwijzer voor Lei den is uit. Verpakt in een fraaie luchtfoto van de bin nenstad wordt deze gemeen- tegids voor 1981 de komende weken huis aan huis in de stad verspreid. De wegwijzer, een uitgave van Buro Voorlichting van het Stadhuis en de stichting Wel zijn, staat barstensvol nuttige informatie. Variërend van schema's van de grofvuil op haaldienst tot de contacta dressen voor Leidse popgroe pen. Volgens gemeentevoorlichter Leo Meijer zijn in deze uitga ve van de Wegwijzer geen sto rende fouten geslopen. Dat was vorig jaar anders. Nadat de ruim 40 000 exemplaren van de persen waren gerold bleek er een verkeerd tele foonnummer van de politic in te staan. Wie dacht het num mer van de politie te draaien kreeg de NZH aan de lijn. Een groep WSW-ers is toen da genlang bezig geweest om op alle 40.000 foute politienum- mers een plakkertje met daar op het juiste telefoonnummer te plakken. Dit keer bevat de wegwijzer, ten minste voor zover men heeft ontdekt, alleen wat schoon heidsfoutjes. Zo zijn de na men van burgemeester Cees Goekoop en fotograaf Rei nout van Gulick een keer ver basterd tot Goedkoop en Reinput van Gulick. Boven dien wordt deze gemeente- gids op de voorlaatste pagina betiteld als Wegwijzer voor Hillegom....

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3