CDA blijft wellicht buiten spel staan "Belangstelling voor het Chinees enorm gestegen' Fractieleider Driessen ziet D'66plaats innemen van VVD Driessen keert politiek de rug toe Leidse stadsrubriek ZATERDAG 6 DECEMBER 1980 Sinologisch instituut bestaat vijftig jaar LEIDEN - Het Sinologisch instituut bestaat vijftig jaar. Dat wordt maandag gevierd met een bijeenkomst in het Groot Auditorium van het Academiegebouw aan het Rapen burg in Leiden. Daarbij zal onder andere prins Claus aan wezig zijn. Lang zal de yakgroep in haar vijftig ste jaar niet meer in de huidige behuizing (een gebouw pal naast het Museum van Volkenkunde) blijven. Volgend jaar gaat het he le instituut over naar het geheel gerestaureerde Arsenaal op het Doelenterrein. Een levensgroot altaar, dat uit het zuiden van China komt en is op gericht voor de zeevarenden, gaat niet mee. "De plafonds zijn daar te laag", zegt prof. Zürcher. Het Sinologisch instituut heeft in de afgelopen jaren een stormachtige groei doorgemaakt. "Tot zo'n tien jaar geleden werkten we met on geveer 15 tot 20 studenten per jaar. We hebben zelfs jaren gehad waarin zich maar twee eerste jaarsstudenten aanmeldden". "De laatste tien jaar is daarin een grote verandering gekomen. In de afgelopen jaren komen er wel veertig eerstejaars die Chinees willen gaan studeren. We werken nu gemiddeld met 150 studenten per jaar". Die studenten komen uit allerlei milieus. "Sommigen gaan hier studeren omdat het Chinees een onbekend gebied is. Anderen voor een diplomatieke carrière en weer anderen die in het zakenleven zijn geïnteres seerd". Door die grote toeloop van het aan tal studenten krijgen afgestu deerden overeen aantal jaren met problemen te maken. "Er zullen dan vijftien tot twintig mensen per jaar afstuderen. Wij maken ons bezorgd of er dan wel werk voor hen zal zijn". Het is voor de studenten in de afge lopenjaren overigens wel gemak kelijker geworden naar en door China te reizen. Tot een paar jaar terug heerste er in China een gro te puinhoop. "Het land was totaal ontwricht. De jeugd werd opge zet tot terreurdaden, scholen wa ren gesloten en intellectuelen moesten op het land gaan werken. Kortom, de ontwikke ling van dat land heeft ruim tien jaar stilgestaan". Nu is het land weer tot bezinning gekomen. De schuld van alle el lende wordt nu in de schoenen van de "Bende van Vier" gescho ven. Om alles weer op poten te kunnen zetten heeft het land veel hulp van buitenaf nodig, zegt prof. Zürcher. "Dat heeft natuur lijk politieke gevolgen". Zo is het land steeds meer open komen te staan voor westerse invloeden. Het zakenleven is daar in de tweede helft van de jaren zeventig ijverig ingedoken, maar omdat het land te hard van stapel liep en er te hoge verwachtingen werden ge wekt, is het bedrijfsleven enigs zins gefrustreerd geraakt. "Er is een zekere moedeloosheid ont staan, omdat er niet op korte ter mijn voordelen konden worden binnengehaald". Prof. Zürcher verwacht niet dat Ne derland al snel vruchten zal pluk ken van de grotere openheid. "Dat land denkt eerst aan groot heden zoals Amerika, Japan, Duitsland en Frankrijk. Daarna komen de kleinere landen zoals Nederland". "Nederland zal moeten uitblinken om goede orders in de wacht te kunnen slepen", zegt prof. Zür cher. Hij denkt daarbij onder meer aan elektronica en land bouw. "Daar liggen zeker moge lijkheden, maar niet voor ieder een. want de Chinezen zijn selec tief'. Ook op het gebied van het toerisme wordt China steeds meer ontslo ten. "Ze zijn bezig grote hotels te bouwen en er zijn zelfs verre gaande plannen Tibet voor alpi nisme geschikt te maken. Overi gens moet een toerist beslist on der leiding van gidsen reizen, want alleen ben je in zo'n land verloren. THIJS JANSEN Prof. Zürcher voor het altaar dat het instituut ooit eens cadeau heeft gekregen. "Ik ben bang dat dat ding op een zolder van Volkenkunde zal verdwijnen" Gooit politiek roet in feest van instituut? LEIDEN - Met spanning wordt af gewacht of de Chinese zaakgelas tigde in ons land maandag n het feest van het Sinologisch stituut komt. "De Chinezen men de affaire met de duikboten hoog op", zegt prof. dr. Zürcher. directeur van het jubilerende stituut. De zaakgelastigde moet de plaats innemen op het feest van de Chi nese ambassadeur, die op dit mo ment in Peking zit. Hij heeft het instituut enige tijd geleden terug laten weten wél naar Leiden te zullen komen. Maar begin deze week kreeg de re latie tussen Nederland en China een gevoelige knauw toen de Ne derlandse regering het groene licht gaf voor de levering van twee duikboten aan Taiwan, zo als bekend geen grote vriend van China. De Chinezen lieten direct daarop een delegatie die een be zoek aan ons land bracht, terug keren naar China. "Dit soort gebaren is gebruikelijk in het diplomatieke verkeer", zegt prof. Zürcher. "Maar", zo re lativeert hij in één adem zijn eer dere uitspraak, "de soep moet nu ook weer niet zo heet gegeten worden". LEIDEN - De kans is groot dat het CDA ook na '82 geen deel heeft in het college van B en W. Zo taxeert CDA- leider Helmuth Driessen de mogelijkheden van de toe komstige collegevorming. Die hele heisa van collegevor ming is weliswaar pas over anderhalfjaar actueel, maar nu al beginnen diverse politieke partijen naar die toe komst te kijken. De fractieleider van het CDA Helmuth Driessen keert in 1982 niet terug. Niet als lijsttrekker, niet als raadslid en niet als wethouderskandidaat. Driessen sluit zelfs de mogelijkheid niet uit dat hij nog eerder opstapt. De reden daarvan zou gelegen kunnen zijn in het veranderen van baan, zo suggereer de hij wat geheimzinnig. Het zoeken naar een opvolger houdt het bestuur inmiddels al druk bezig. Zo greep D'66 onlangs een dis cussieavond over de totstandko ming van het huidige PvdA/ VVD-college aan om alvast enige richting te bepalen. D'66-fractie- leider Hans Glaubitz gaf bij die gelegenheid blijk van zijn gevoe lens van diepe genegenheid voor de PvdA en PPR. Opmerkelijker was de uitspraak van oud-PPR-raadslid Laurens Beijen dat het CDA de VVD links ingehaald heeft. Driessen wijst dat van de hand. Volgens hem zijn de termen links en rechts niet zo bruikbaar in de gemeentepoli tiek. Wel vindt hij dat er op zich niet zo veel verschillen zijn tus sen PvdA en CDA. dat daardoor samenwerking in het college on mogelijk wordt. Rechtser Wethouder Van Dam somde bij de vorige collegevorming een hele rij punten op waaruit zou blijken dat het CDA zich veel rechtser opstelde dan de VVD. Die punten waren, onder meer de erfpacht, de verkoop van woningwetwo ningen, dc bebouwing van de Stevenshof, de taken van de bur gemeester en de gelijkstelling van gehuwden en samenwonen den bij de woonruimteverdeling. Driessen ziet dat niet zo. Volgens de CDA-voorman is bijvoorbeeld de erfpacht juist een kwestie die een ege inschikkelijkhe id en geringe omvang. ..Het CDA was gewoon te groot voor de PvdA. Dat zou de PvdA-invloed te veel beperken" scheidslijn trok tussen PvdA en VVD. "In confessionele kring wordt heel uiteenlopend overerf- pacht gedacht", aldus Driessen. Met het uitgeven van grond in erf pacht in de Stevenshof zou het CDA geen moeite hebben. "Dan is de positie van ieder hetzelfde. Maar nu is er een enorme versnip pering. Daardoor zit de ene win kelier op andere voorwaarden dan zijn buurman", zo kritiseert Driessen het huidige erfpachtbe- leid. Hij vreest dat erfpacht eerder een middel wordt voor de verbete ring van de gemeentefinanciën dan voorde ruimtelijke ordening. Een groot grondbedrijf is erg voordelig voor een gemeente en dan wordt de verleiding wel zeer groot om de erfpacht voor het ge meentelijk inkomen te gebrui ken. aldus Driessen. Breekpunt Ook de taken van de burgemeester kan volgens de CDA'er nooit een breekpunt zijn bij college-onder handelingen. Maar Driessen houdt vast aan het standpunt dat een burgemeester eigenlijk meer zou moeten doen voor zijn flinke salaris. Voorlichting en public re lations behoren tot die taak. Ver der zou dc burgemeester in de vi sie van het CDA de voortgang van het beleid moeten controleren en coördineren. Maar een breek punt. dat niet. Het enige waar Driessen's partij zich met hand en tand tegen ver zet is het 'anti-autobcleid' van met name wethouder Waal. Het is het praktisch economisch beleid, waar het verkeersbeleid heel be langrijk in is. dat mogelijk een on overbrugbare kloof zal blijken en dan gaat het volgens Driessen niet eens zo zeer om de parkeer garages. maar meer om de kleine veranderingen in de wegprofie- len en dergelijke. Daardoor, aldus Driessen. wordt het bedienend verkeer in Leiden steeds duurder en daarmee de economische functie van dc bin nenstad ondergraven. "Waal is erg rechtlijnig en erg op de de tails", zo kwalificeert hij de fiets en voetgangervriendelijke maat regelen van de PvdA-wethouder. Volgens Driessen komt de VVD er in het volgend college niet meer aan te pas. De verkiezingen zul len de partij de das om doen. zo verwacht hij. Niet alleen wegens de landelijke tendens, maar ook omdat de VVD in Leiden zijn identiteit zou hebben verloren. "Alleen dc portefeuille economi sche zaken sluit aan bij het VVD- image, dat sterk op het bedrijfsle ven is gericht." Driessen voorziet dat D'66 de positie van de VVD zal overnemen. Dat de VVD nu wel aan het college deelneemt is volgens Driessen al leen maar te danken aan haar in schikkelijkheid en geringe om vang. "Het CDA was gewoon te groot voor dc PvdA. Dat zou de PvdA-invloed te veel beperken," aldus Driessen. Hij vergelijkt het (enige) gesprek tussen PvdA en CDA bij de afgelopen onderhan delingen met een ouderwetse sol licitatie: de keuze stond al vast rdev rnoge gesprek. Oppositie De oppositie van het CDA tijdens het begrotingsdebat werd door diverse politici als mild bestem peld. Met name in vergelijking met vorig jaar en in vergelijking met de harde aanvallen op Van Aken en Verboom in het verle den. Is dat een bewuste tactiek van het CDA om zo in het college te kunnen komen? Zo vroeg men zich af. Driessen ontkent dat. Hij geeft wel iswaar toe dat 'we ons dit jaar wat koester hebben gehouden', maar vindt dat hard oppositie voeren nooit dc werkelijksreden is om een partij buiten spel te zetten. Wellicht speelt bij de mildheid eerder een zekere vermoeidheid een rol. 'De kritiek richt zich vaak op bijkomstigheden, daar moet je als politieke partij toch niet te veel dc nadruk op leggen", zegt hij mild. Rancune over het opereren langs de zijlijn, zoals Beijie het onlangs uitdrukte, bestaat er volgens Driessen niet. "Ham is wel wat emotioneler, maar van rancune is geen sprake. Bij mij ook niet". Ham is voor '74 een korte periode wethouder geweest. Ham en Driessen fungeerden in '74 als 'schaduw-kandidaten' voor een wethoudersrapport. LEO MAAT "Beste Sinterklaas, vertel wat staat er in uw grote boek geschreven over Leidse regenten, brave bor sten en boeven? Wie moet in uw zak, wie mag hier blijven toeven?" "Beste heren van "Steeds". Wat ik ervan vind? Dat wil ik u in vertrouwen wel voorleggen. Maar beloof mij het niet verder te zeggen". In Spanje kennen ze geen wet op de openbaarheid. Daarom volgt hier het verhaal van Sint, tot onze spijt. "Burgemeester Goekoop kwam in de plaats van Vis. Voor de oudjes was dat een heel gemis. Bij bruidsparen van diamant was het echtpaar Vis een vaste klant. De nieuwe man van dezelfde politieke kleur wees de doordouwers resoluut de deur. Excuses te over: "Geen tijd en dit is te ouderwets". De oudjes vonden het egoïs tisch gezwets. Toch ging onze Amsterdammer een beetje overstag. Voor hem was het toch een hard gelag. Immers: zijn populariteit daal de behoorlijk. Voor een nieuwe man bepaald niet bekoorlijk Nu mogen de oudjes voortaan met z'n allen op het stadhuis de champagne- kurken laten knallen. Eens per jaar wordt daar een massaal feest gehouden, alleen toegankelijk voor de ou d-getrouwden. Volgend jaar is het mij, bekend of Goekoop zijn stad eindelijk kent. door René van der Velden Jaap Visser Want een burgemeester kan het niet maken de forens uit te hangen. Dat is te laken. Met zijn salaris ben je in een mum geen woningzoekende Leegstaande duurkoop is in Leiden immers een oud zeer. De toestand voor andere wo ningzoekenden is slecht ge steld. Het worden er binnenkort 10.000, zo heb ik geteld. De woningnood is om te rou- Het lukt maar niet om goedko pe woningen te bouwen. Jongeren en soms een oude gaan dan maar kraken. Maar huisbazen laten hun leeg staande woningen bewaken met de grote bouviers van Ed van Tol. Die maakte het laatst nog eens extra dol. Hij gaf een vals pamflet aan een projektontwikkelaar en zei: "Dit is van de Kraak- bond, echt waar". Of dan hebben we nog de knok ploeg van Kluuk W. Met een kettingzaag naar de krakers. Dat was zijn idee. Tesselaar, de nieuwbakken wethouder van huisvesting, verwaarloost zijn hobby, de sport; voorwaar, niet gering. Hij zegt: "Laten we groene plek ken bebouwen, anders loopt het helemaal uit de klauwen. Want de Leeuwenhoek gaat slecht, de Stevenshof een sof. We hebben nog groene plekken, wat een bof'. Dat ligt niet goed bij bewoners van wijken. Hun honden moeten toch er gens plassen. Wethouder Van Dam van on derwijs maakte het bont. Ouders sloegen hem bijna tegen de grond. "Die Van Dam is van boven dom. Veertien scholen sluiten, maar Het telraampje heeft Van Dam afgegeven aan Bordewijk. Die werd zo bleek als een lijk toen hij optelde en vooral af trok: "Een gat van 24 miljoen, leeg is de gemeentesok". Toch komt wethouder Waal weer met een stadhuistrap en bruggen; ook al kost dat ettelijke rooie ruggen. Waal gaat over de ruimtelijke orde. Daarom is Leiden juist een en al paal geworden. En dan hebben we nog wet- houdster Fase. Die studeert economie en over legt met de Leidse bazen. Backer Co naar Made; Adler die misschien sluit. De Leidsche Wol spint er tus senuit. Wat blijft er over na nog een paar fasen? De gemeente en de universiteit worden de enige bazen. Toch is Fase trots op haar be middeling bij Wernink. Zij bestelde voor twee ton aan beton tegen verdere inkrim ping. Haar economisch beleidsplan telde zeven hoofdstukken Waal las het en dacht: "Dit mag niet lukken Hij ging met zes hoofdstukken lopen. Toch verklaren Fase en Waal: "Ruzie nee hoor, dat is bezo pen". De nachtcafé's wil Waal kwijt. Toen Vis vertrok was "burge meester" Waal wel bereid om vijf weide-café's van Jopie Walenkamp toe te staan. "Die hebben toch geen kans van bestaan". De horeca-ondernemers waren intussen furieus. Zij liepen te hoop met de leus: "Liever één zaterdagavond dicht, dan voor altijd te vroeg" Buurten blijven echter klagen over het late volk van de kroeg. Jos Fase heeft ook nog de post "emancipatie". Is dat alleen maar te danken aan haar gratie? Want ze doet niet zoveel. De raad ergert zich groen en geel. De PvdA wilde ten einde raad een rare wisseltruc uithalen. Ook van Fase mocht 't manneke Van Dam de vrouwen naar vo ren halen. Van al dat politieke gekonkel en gedoe krijgt Henriëtte van Dongen te recht een sik, nou moe Van wethouder Schoute weet de raad geen kwaad. De raad is echt tevreden over zijn culturele daad. Maar groepen klagen dat ze bij Schoute niet aan de bak komen. Schoute wimpelt dat af door te bomen: "Het Rijk geeft steeds minder geld, de gemeente heeft niks. Dus heb ik voor jullie nog geen riks". De muziekkorpsen mogen van Schoute met hun eigen muziek Hoe de korpsen ook bliezen en trommelden in de raad. De raadsleden kopen blijkbaar liever een plaat. Digros en de Aldimarkt plaat sten een overval. Voor we 't goed en wel wisten zaten ze er al. Van de Digros krijgen we zelfs een parkeergrage aan de broek. Parkeren is inderdaad een rage, maar betaald parkeren een vloek. En dan nog de zaak van de Leid se koppelbazen. Ik hoor Hans van L. en Frits R. nog razen. Vijf en zes jaar voor de Lemy- heren. Ach ja. 't kan verkeren. Koppelbaas Aad van Delft liep nog op vrije voeten maar ook hij zal nu wel moeten boeten. Bij mij in Spanje hield hij het niet meer uit. Opeens zat hij achter een Leidse taxiruit Nu zit ook hij achter slot en grendel in verband met de miljoenen zwendel.Officier Den Os wil maximumstraffen en de heren voorlopig op een brits laten maffen.Maandag mo gen de advocaten pleiten volgens hen valt Hans en Frits niets te verwijten. Wel een Rotterdamese hartpa tiënt die trouwens ook hardnekkig ontkent Het zal u wel duidelijk zijn, bes te heren. Wie wij meenemen naar Madrid om bij te leren en wie wij bij u in Leiden laten. Ik hoop niet dat u ze zult mis sen, de onverlaten". Aldus het relaas van Sin terklaas. In het PS van zijn brief, helaas, stond dat Sint ook zeer ontevre den is over onze rubriek. Kunnen wij komende dinsdag weer schrijven voor ons pu bliek?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3