actief in vrije tijd Kapitaal pand één dag doelwit van kraakactie VVD verdeeld over bouw parkeergarages Van Oosten: Fase krijgt igele 9 Emancipatie- ruilhandel gaat niet door iPcQ/ck "Betrek personeel bij benoeming directeur' LEZERS SCHRIJVEN Cor Last nieuwe burger- raadsman ZATERDAG 22 NOVEMBER 1980 LEIDEN I 1 1 LEIDEN - De VVD is verdeeld over het bou wen van parkeergara ges in de Leidse bin nenstad. Terwijl frac tievoorzitter Kuijers verklaarde geen be hoefte te hebben aan de motie-Van Dee, ont hield zijn fractiegenoot Zonnevylle zich van stemming. De motie-Van Dee (CDA) houdt in dat de eventuele bouw van een parkeergarage bij de Di- gros-vestiging aan de Lange- gracht geen oplossing biedt voor de problemen van de winkels in het centrum. In de visie van Van Dee maakt de bouw van een garage bij Digros de bouw van nóg een garage, meer in de nabijheid van de winkels in het cen trum, des te meer noodzake lijk. VVD-raadslid Zonne vylle had dat standpunt eer der deze week gesteund. Ook het liberale raadslid Van Duyn leek zich hierachter te scharen. De motie-Van Dee werd door de gemeenteraad verworpen met 10 tegen 25 stemmen. Alleen het CDA steunde de motie, Zonnevylle onthield zich en Van Duyn (WD), Van Aken (PvdA) en Van Akkeren (CDA) waren gisteravond niet aanwezig. WD-fractieleider Kuijers zei geen behoefte te hebben aan de motie, omdat deze alleen maar zou leiden tot het maken van nieuwe plannen. Het ging de liberalen er veel meer om - aldus Kuijers - dat er nu wer kelijk gebouwd zou worden. Hij herhaalde het VVD- standpunt dat er binnen een jaar een parkeergarage ge reed moest zijn of tenminste in een vergevorderd stadium. CDA-raadslid Van Dee ver weet daarop de WD de problemen voor zich uit te schuiven. De gemeenteraad stelde zich wel op het standpunt dat de lokatie Sanders (aan het Le vendaal) voortaan geen voor rang meer zou hebben als meest geschikte plaats voor de eerste parkeergarage. Met alleen de stemmen van PvdA- raadslid Maat en de twee mansfractie van de PSP tegen werd zo de weg vrijgemaakt voor een spoedige bouw van de LEIDEN - Dit is voor wethouder Fase een gele kaart. De volgende keer is het een rode. Zo legde PPR-raadslid Van Oosten uit wat hij bedoelde met een 'motie van ongenoegen'. Het emancipatie beleid van met name wethouder Fase (VVD) heeft te weinig ge stalte gekregen tot ongenoegen van de gemeenteraad, zonder dat de raad vindt dat de wethouder meteen moet opstappen. Die uitleg was het college en ook de PvdA-fractie niet voldoende. Om duidelijkheid te krijgen diende de PvdA daarom een motie van afkeuring in, waar de raadsleden het zelf niet mee eens waren. Die motie werd door de hele raad af gewezen, zodat daarop zonder politieke gevolgen de motie van ongenoegen kon worden aange- Het politieke touwtrekken over het gevoerde emancipatiebeleid - of juist het uitblijven ervan - werd door deze 'greep uit de politieke trucendoos', zoals D'66-raadslid Hoekema het noemde, voorlopig in het voordeel van het college beslist. Wethouder Bordewijk had juist ervoor verklaard dat af keuring van het beleid tot gevolg zou hebben dat de wethouders zouden aftreden. "Het college hecht aan de term ongenoegen echter volstrekt geen waarde", aldus Bordewijk Hij ging zelfs zo ver om de motie over te nemen. Slechts een enkel raadslid werd dit woordenspel beu en stemde uiteindelijk tegen de motie van ongenoegen. Ook wethouder Fa se zelf stemde als enige wethou der tegen. VVD-fractieleider Kuijers betoog de gistermiddag nog dat een mo tie van ongenoegen geen instru ment van de gemeenteraad was. Ook 's avonds hield Kuijers vol dat de raad óf goedkeuring óf af keuring over het beleid moest uitspreken. Een tussenweg was er volgens hem niet. Uiteindelijk koos toch ook de VVD voor de 'politieke truc' om de term onge noegen tot zinloos te verklaren om die raadsuitspraak vervol gens te steunen. Van der Waals (CDA) verweet het college een grote mate van traag heid. Het ontbrak volgens hem aan initiatieven. "Met een actief college hadden we een eind ver der kunnen zijn", aldus Van der Waals. Het CDA ondersteunde dan ook de uitspraak van onge noegen. LEIDEN - Om de fel bekriti seerde wethouder Fase (VVD) van economische aan gelegenheden te ontlasten van het emancipatiebeleid werd er gisterochtend tij dens het wethoudersoverleg een gedachte gelanceerd waarmee de wethouders al een tijdje speelden. Onder wijswethouder Van Dam (PvdA) zou op korte termijn emancipatie voor zijn reke ning gaan nemen. Politiek ruilmiddel was het presidentschap van de Leid se Duinwatermaatschappij. En een geschikt tijdstip werd ook snel gevonden. Over enkele maanden zou de huidige president-commis saris Van Dam tenslotte de onderhandelingen over een nieuwe financiële regeling tussen Leiden. Katwijk en Rijnshurg afsluiten. De wis seling van de wacht kon dan prima plaatsvinden. Absolu te voorwaarde voor de on derlinge ruil was wel dat de PvdA gisteravond tijdens de begrotingsbehandeling niet het PPR-raadslid Van Oos ten en de D'66-ers Glaubitz en Hoekema zouden steunen. Die hadden tenslotte op pa pier hun ongenoegen over het emancipatiebeleid van Fase uitgesproken. Een be leid dat volgens hen opviel door mistigheid en het ont breken van een visie. Tijdens een fractieberaad maakte PvdA-woordvoerder Van Dongen, die Fase ook geducht onder vuur had ge nomen, echter bekend dat zij op het voorstel van de VVD en haar eigen partij niet in zou gaan. Steun ondervond zij van fractiegenoot Groos, die ook weigerde voor het aanbod te zwichten. En zo ging het feest toch Diet door. Emancipatiebeleid blijft vooralsnog in handen van de VVD. discussie gehouden over de onderwerpen gemeentepoli tiek en collegevorming. Deel nemers zijn Laurens Beijen, voormalig raadslid voor de PPR, Jit Peters, fractievoor zitter van de PvdA en Hans Glaubitz. fractievoorzitter van D'66. Aanleiding is de discussie die enige tijd gelé den tussen Beijen en Glaubitz ontstond in ingezonden brie ven in de krant over de vraag of voor het huidige PvdLA- VVD college een beter alterna tief mogelijk was geweest. De forumdisccussie begint om ongeveer kwart over negen de ledenvergadering om acht Henry Moore Drs. COC. Portheine-Caudri houdt maandagavond een dia-lezing over de beroemde beeldhouwer Henry Moore. Dat doet zij in de Kapelzaal van het K& O gebouw aan de Oude Vest, aanvang kivart over arht. Mannen en porno "Mannen en porno". Dat is het thema van de avond die maandag in het mannencqfé, Caeciliastraat 18, wordt ge houden. Aanvang half negen. iDVERTENTIE) en zilver Een iiparte koliektic waar devolle en mooie sieraden koopt u bij ons ondanks deze dure tijden tegen de scherpste prijzen. „WAAR VOOR UW GELD Juwelier V. D. WATER Haarlemmerstraat 181 Leiden atelier. PPR-vragen over Endegeest: LEIDEN - Het is van het grootste belang om bij de benoeming van een algemeen directeur van En degeest het personeel te betrek ken. Daarvoor moet een behoor lijke inspraak mogelijk worden gemaakt. Dat is de strekking van de schriftelijke vragen die PPR- raadslid Van Oosten aan B en W heeft gesteld. Hij vraagt het college dienstcommissie vai geest-personeel al maanden wacht op van wethouder Schoute (voorzit ter van de bestuurscommissie Endegeest). De dienstcommissie schreef in maart van dit jaar over de deelname in de inspraak commissie voor de nieuwe direc teur. Van Oosten vraagt of die brief ont vangen is en of daarop gerea geerd is. Als er niet is gereageerd wil Van Oosten weten wat daar voor de motieven zijn. Ook wil hij weten of het de afgelopen jaren wel vaker is gebeurd dat niet op brieven van de dienstcommissie werd geantwoord. Het PPR-raadslid vraagt ten slotte om alsnog een behoorlijke in spraak te organiseren en welke termijnen daarbij worden gehan teerd. De benoeming van de nieuwe directeur moet op 1 mei volgend jaar een feit zijn. WÊ—ÊÊ^m Gemeentepolitiek Na afloop van de ledenvergade ring van D'66 wordt maan dagavond in 't Parlement, Nieuwe Rijn 52, een forum- het Ende- uim acht reactie "Wacht met werk Breestraat" LEIDEN - In navolging van de Kamer van Koophandel en Stichting Leidse Binnenstad heeft nu ook de winkeliersvereniging Leids City Centrum zich tot het gemeentebestuur gericht. Wacht met het opbreken van de Breestraat totdat alle andere opknapklussen zijn uitgevoerd, is de teneur van haar mededeling. De winkeliers denken hierbij aan de renovatie van de Hooglandsekerk- gracht, het verzwaren van het wegdek van de Botermarkt en het verwe zenlijken van tweerichtingverkeer op de Valkbrug Pas als dit allemaal is gebeurd is het volgens de winkeliers mogelijk om de koper een redelijke alternatieve verkeerssituatie aan te bieden. En dat alternatief is volgens hen noodzakelijk, omdat anders de Leidse mid denstand zal verpauperen. Glasbak (3) Fijn dat de gemeente Leiden 30 glasbakken heeft geplaatst, die - gezien de opbrengst - in een dui delijke behoefte voorzien. Het had me wel verbaasd, dat de glasbak die op een zeer brede stoep, een soort pleintje haast, bij de Vredeskerk stond, een week later werd verplaatst naar de veel smallere stoep op de brug Lo- rentzkade. Nog verbaasder ben ik nu ik lees dat de kerkvoogdij van de Vre deskerk bezwaar maakte tegen de plaats van de glasbak. De kerk propageert een Nieuwe Levens stijl. Daartoe behoort zuinig om gaan met grondstoffen, zoveel mogelijk hergebruik, recycling Dat impliceert glasbakken. Waarom dan die glasbak niet bij de kerk, theorie en praktijk gaan zo toch prachtig samen? Er blijft nu voor de kinderen die over de Lorentzkadebrug naar school komen, een veel te smalle stoep over. De kans dat ze al spe lend en duwend op de levensge vaarlijke Burggravenlaan terecht komen is te groot. Ook stoppen auto's op de brug, dus op het fietspad, om flessen in de bak te gooien. Toch die glasbak maar te rug naar de brede stoep bij de kerk?? I Herrebout-v d. Hout Lorentzkade 54, Leiden Huisvrede Rijnsburgerweg 80. gistermiddag. De krakers hadden het bord "Te Koop" van de tekst "Eindelijk Bewoond voorzien. Eigenaar Zandbergen kwam gis- termiddag omstreeks half vier bij het pand aan. Hij trapte de voor deur in toen de krakers weiger den voor hem open te doen. Met scheldpartijen en dreigementen wilde hij orde op zaken stellen. Een van de krakers vreesde dat een hele knokploeg binnen kwam zetten en gooide een gras maaier van de trap af die Zand bergen een wondje aan zijn vin ger opleverde. Een uur later was de eigenaar - zo als hijzelf zei - weer "afgekoeld" De inmiddels gearriveerde poli tie startte met haar bemidde lingspoging. Eerst konden de krakers hun verhaal vertellen, dan eigenaar Zandbergen (direc teur van het gelijknamige sla gersconcern met honderd men sen in dienst). Zandbergen: "Ik heb hier zelf tot twee jaar geleden met mijn gezin met tien kinderen gewoond. Toen wij er uittrokken heeft de woning eerst drie maan den leeg gestaan. Sindsdien woont mijn zoon Jan met zijn ge zin in het pand. Vier jaar geleden heb ik het pand voor drie ton ge kocht. Vorig jaar heb ik het pand voor bijna een miljoen gulden verkocht aan mijn kennis, aan nemer Henk Niersman uit Voor schoten. Het pand staat echter nog steeds op mijn naam. Omdat Niersman geen vergunning heeft gekregen om in de achtertuin twintig appartementen te bou wen voert hij onderhandelingen om het pand weer door te verko pen. Het huis heeft intussen he lemaal niet leeg gestaan. Als het pand anderhalf jaar leeg zou staan dan mochten ze het van mij kraken. Maar nu is het toch niet te geloven dat krakers mijn pand Eigenaar J. Zandbergen rechtsin discussie met één van de krakers "Van mij mag je het pand kraken als het anderhalf jaar leeg staat". pakken terwijl mijn zoon nog aan het verhuizen is". Op het aanbod van de zes krakers om een huurcontract af te sluiten wenste Zandbergen onder geen beding akkoord te gaan: "Ik heb Niersman beloofd om het pand leeg over te dragen. Zolang de verkoop-onderhandelingen gaande zijn ben ik bereid om een stelletje in het huis te zetten; maar dan alleen op de voorwaar de dat deze mensen er onmiddel lijk uitgaan als ik dat wil. Gaan jullie maar naar Huisvesting om een flatje voor jullie te bouwen" hield hij de machteloze krakers De politie probeerde de eigenaar te overtuigen om de beslissing van officier van justitie mr. Klein Bre teler af te wachten of de krakers al dan niet recht hebben op woonbeschcrming. Zandbergen wenste daar niet op in te gaan: "Ik blijf in mijn eigen huis en ik ga hier vannacht met heel mijn huishouden slapen. Desnoods laat ik vier grote vleeswagens met huisraad voorrijden". De krakers doorbraken de impasse door zelf weg te gaan. De vrees voor een knokploeg van Zand bergen voerde de boventoon. Een van de krakers: "Hier komt sten nis van. Die schijnbewoning is belachelijk gezien de enorme woningnood. Maar ik wil nu geen politieke actie maar gewoon wo nen. Dat lukt hier niet onder dreiging van meneer Zandber gen". LEIDEN - Leiden heeft een nieuwe burgerraadsmanHet is de 36-jarige mr. Cor Last uit Lopik, wiens benoeming gisteren door B en W werd goedgekeurd. Hij is de afgelo pen zeven jaar werkzaam geweest bij de Consumenten bond in Den Haag. De eerste zes jaar werkte Last op de juridische afdeling waar hij zich onder meer bezighield met het adviseren van leden bij consumentenproblemen en het behandelen van geschillen tussen leden enerzijds en be drijfsleven of overheid ander zijds. Bovendien onderhan delde hij in die fase met het bedrijfsleven over stan daard-voorwaarden en ge dragscodes en was het zijn taak het bedrijfsleven en de overheid op leemtes in consu menten-regelingen te wijzen. Sinds medio 1979 maakt Last deel uit van de stafafdeling van de Consumentenbond. staat het pand sinds eind maart leeg. Een en ander bleek gisteren niet helemaal waar te zijn: tot drie weken terug was sprake van "schijnbewoning" van het pand. Schoondochter Jannie van eige naar J. Zandbergen legde uit dat zij, haar man en haar twee kinde ren tot drie weken geleden in het enorm grote pand woonden "om kraken te voorkomen". De laatste drie weken waren zij hun spul letjes aan het verhuizen naar een nieuwbouwhuis in Zoeterwoude. Dat verklaart waarom de krakers slechts enkele stoelen banken en logeerbedden in het verder lege huis aantroffen. De krakers besloten gistermiddag na enkele uren van overleg en ge kissebis met eigenaar Zandber gen en de bemiddelaars van de politie om het huis te verlaten. Inspecteur Nap legde hen uit dat dit soort van "schijnbewoning" nog steeds volgens de letter van de wet als "bewoning" geldt. De krakers meenden zodoende wei nig kans te maken bij de rechter. Op het moment dat de politie dacht dat alles geregeld was (de krakers droegen hun spullen het huis al uit) kwamen twee suppor ters van eigenaar Zandbergen juist naar het huis gesneld om voor eigen rechter te spelen. Luk raak mepten zij naar de krakers. Een meisje zeeg neer door een enorme klap op haar oog. De supporters. J. Z. en E. S.. zijn door de politie wegens mishan deling aangehouden en naar het bureau gebracht. Last is de opvolger van mr. Frits Quadekker die gerechts-au- d i leur bij de Raad van Beroep in Haarlem is geworden. Het is de bedoeling dat Last zijn werkzaamheden als Leids burgerraadsman per 1 maart van het volgend jaar zal gaan verrichten. Per die datum zal de bezetting van het Instituut Burgerraadslieden mr. Joset Mons is burgerraadsvrouw) weer compleet zijn. LEIDEN - Het kapitale pand Rijnsburgerweg 80 in Leiden was gistermiddag een bolwerk van geharrewar tussen politie, kra kers met sympathisanten en ei genaar Zandbergen met enkele familielëden. De zes krakers hebben slechts één dag mogen ervaren wat het is om in een pand van een miljoen gulden te wonen. Noodgedwongen verlieten zij gisteren uiteindelijk het pand omdat zij in de zin der wet ver moedelijk geen woonrecht op konden eisen. Op het Leidse politiebureau regen de het gisteravond van de aangif tes: aangiftes van de krakers we gens mishandeling door suppor ters van de eigenaar en wegens huisvredebreuk door de eigenaar en een aangifte van de eigenaar wegens vernieling door de kra kers. De zes. krakers betrokken eergiste ren het pand aan de Rijnsbur gerweg. Zij studeren aan de so ciale academie in Den Haag en zochten tot nu toe tevergeefs en lang naar goede en goedkope woonruimte. Uit gegevens van het kadaster, bouw- en woning toezicht en van de buurt meen den zij te weten dat het pand an derhalfjaar leeg staat. Volgens de leegstandsliist van de gemeente Namens die bond heeft hij o.m. zitting in enkele commis sies van het Garantie-insti tuut voor de Woningbouw, in de Geschillencommissie Rei zen en in het College van Be roep van de Reclame Code. Lost volgde zijn juridische op leiding aan de universiteit van Leiden. In 1972 voltooide hij zijn studie rechten met een doctoraalexamen in de be- drijfsrechtelijke richting.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3