CNV wil een 'Leidse SER' ^Jj Kort geding rond pamflet weer uitgesteld DONDERDAG 6 NOVEMBER 1980 LEIDEN - Het CNV in Leiden wil een Raad van Overleg en Advies, een soort plaatselijke SER, waarin gemeente, werkgevers en werknemers regelmatig met elkaar over leg plegen over het gemeentelijk sociaal-economisch be leid. Het CNV schrijft dit als reactie op het gesprek tussen gemeente en vakbonden op 2 september van dit jaar. Hmadouch op pelgrimstocht en mist deel van cursus LEIDEN - Hmadouch, de ver tegenwoordiger van de bui tenlandse werknemers in de commissie huisvesting mi granten, is al ruim vijf weken op pelgrimstocht naar Mek ka. Hmadouch vertegen woordigt de buitenlanders, die op de Hooigracht wonen. Hij mist nu een groot gedeelte van de cursus Nederlands, die hij aan de avondscholenge- meenshap Boerhaave volgt. De cursus (op kosten van de gemeente) moest Hmadouch volgen, omdat hij het Neder lands van de andere commis sieleden niet verstond. Wet houder Tesselaar vertelde vanochtend in de commissie dat "Hmadouch hard zal moe ten werken, om de achter stand nog in te halen". Die Raad van Advies en Overleg (RAO) zou volgens het CNV moe ten adviseren over zaken als werkgelègenheid, arbeids marktbeleid, welzijn, ruimtelijke ordening, onderwijs en milieu. Voorts zou de raad een coördine rende functie kunnen vervullen. Wat de samenstelling van de RAO betreft vindt het CNV dat werk gevers en werknemers er ruim in vertegenwoordigd moeten zijn. Om onafhankelijke advisering mogelijk te maken zouden amb tenaren in de raad slechts een ad viserende stem mogen hebben en zou ook mevrouw Fase, wethou der van économische zaken, als voorzitster een adviserende stem hebben. Het FNV laat in een eerste reactie weten er 'niet zo zeker van te zijn of de werkgevers wel in een der gelijk overleg betrokken moeten worden'. Het gaat de FNV met name om de verhouding tussen gemeente en vakbond. "Dat ge sprek op 2 september was ook ei genlijk een reactie van Fase op ons gekanker op het ontbreken van overleg", aldus FNV-secre- taris Wortel. Maandag bepaalt het FNV een definitief standpunt over het CNV-voorstel. Volgens het CNV stond de vakbe weging tot voor kort buiten spél ten opzichte van het gemeente lijk sociaal-economisch beleid. Met hun voorstel hoopt het CNV een gelijkwaardige invloed van de werknemers te krijgen. Folk Folkzanger en instrumentalist Andy Irvine treedt vanavond op in sociëteit Catena, Kolf- makersteeg 8. Hij wordt be geleid door een andere Ier: sessiegitarist Gerry O'Beirne. Irvine speelde van 1972 tot 1975 in de formatie Planxty en later in de groep De Danan Tegenwoordig is hij op de so lotoer. Van het optreden van avond, dat om acht uur be gint, wordt een radio-opna me gemaakt. Politiek Vanavond wordt de tweede bij eenkomst gehouden van de cursus buitenlandse politiek die de PvdA-Leiden dit na jaar geeft. In het Parlement, Nieuwe Rijn 52, spreekt Esau du Plessis van de Boycot Out- span Actie over de invloed van buitenparlementaire or ganisaties op de buitenlandse politiek. Bondsrepubliek Dc studentenvereniging SSRL houdt vrijdag een forum avond over het onderwerp "Bondsrepubliek Duitsland: grootmacht?" Het forum buigt zich over de positie van West-Duitsland in de interna tionale politiek. In het forum hebben zitting: prof. dr. M.C. Brands, hoogleraar nieuwe geschiedenis aan de universi teit van Amsterdam, E. Wal- temathe, lid van de Bondsdag voor de SPD en W.L. Brugs- ma, journalist bij de VARA en medewerker van de Haagse Post. De bijeenkomst heeft plaats in het kader van de 79ste diësviering en wordt ge houden in zaal 1 boven de universitaire mensa, Kaiser- straat 23-25, aanvang acht Robinson Cruiser Dc Nederlandse groep Robinson Cruiser treedt vrijdagavond op in het Leidse Vrijetijdscen- trum.Breestraat 66.Robinson Cruiser is een nieuwe Neder landse bandmaar bestaat uit vier geroutineerde musici: dc broers Jan en Hans Hollestelle resp. bas en gitaar), de Ame rikaanse zanger/gitarist Ro bin Lent en de Zwitserse drummer Tommy Bachman. Het optreden begint om negen Postzegelmarkt Postzegelvereniging Unicum houdt vrijdag in de Goede Herderkerk aan de Oude Vest de maandelijkse postzegel- markt. De zaal is 's avonds van half acht tot tien uur ge opend. Friesland. De Krite "Fryslan" in Leiden laat vrijdagavond in 't Par lement, Nieuwe Rijn 53, de film "Uitzicht op de horizon" zien. Een filmuiteraardover Friesland. Ook niet-Friezen zijn welkom op deze bijeen komst,die om acht uur begint. Voor alle duidelijkheid: krite- skriuwster is M. Soldaat-v.d. Vegt, Haaghuishof 12, Lei derdorp, tel. 891262. Rommmelmarkt De Hervormde wijkgemeente Staalwijk-Vredeskerk houdt zaterdag een verkoopdag van handwerkartikelenver vaardigd door de leden van de verschillende aangesloten verenigingen. Daarnaast zullen er op een rommelmarkt vele artikelen te koop zijn en zijn er attracties als een rad van avontuur. Van tien uur 's ochtends tot negen uur 's avonds kan iedereen terecht in het wijkgebouw, Heren straat 45, hoek 3 October- straat. Wandelen (1) De AN W B-wandeling door Lei den beleeft komend weekeinde haar veertigjarig jubileuem. In 1940 werd deze tocht langs toeristische attracties voor de eerste keer georganiseerd. De tocht voert langs de hortus bo tanicus, de Pieterskerk, het Rijksmuseum voor Oudheden De Burcht, museum De La kenhal en Molen De Valk. Ver trekpunt is restaurant Eigen- zorg Stationsweg 29 waar za terdag en zondag van negen uur tot half drie de routebe schrijving af te halen is. Deel nemers aan de jubileumwan deltocht ontvangen een bron zen gedenkpenning. Wandelen (2) De afdeling Leiden van het In stituut voor Natuurbescher mingseducatie houdt zater dag een anderhalf uur du rende wandeling onder lei ding van natuurgidsen. Plaats van handeling is Kat wijk, het beginpunt is het Vuurbaakplein en de vertrek tijd tien uur. Korfbalinstuif Korfbalvereniging Fides Pacta organiseert zaterdag een korfbalinstuif tussen twee en zes uur. Alle kinderen van ze ven tot veertien jaar zijn wel kom in het clubhuis van Fides Pacta op de hoek van de Zoe- terwoudsesingel en de Crone- steinkade. Het is uiteraard de bedoeling om de korfbalsport te promoten, maar er wordt ook een film gedraaid, bingo gespeeld en een disco gehou den. Bazaar De bazaar die gisteren in de Lu therse kerk aan de Hoogland- sekerkgracht is gehouden, heeft 10.000 gulden opgele verd. De opbrengst wordt be steed aan het interieur van de kerk. Film In het Filmhuis van het Leids Vrijetijdscentrum, Bree- straat 66, wordt vanavond de film L'etat de siége" van de Franse regisseur Costa Gra ves gedraaid Yves Montand speelt de hoofdrol in deze poli tieke thriller, die om negen uur begint. LEIDEN - Station Leiden Lammenschans is sinds kort in het bezit van vijf fietskluizen. Wie bang is dat zijn tweewieler uit de (onbewaakte) fietsenstalling wordt gestolen, kan voor een tientje per maand elke dag gebruik maken van de kluis. Ook het station in Voorschoten is in het bezit gekomen van deze mogelijkheid fietsen veilig achter slot en grendel op te bergen. De Nederlandse Spoorwegen zijn zeer benieuwd hoe de kluizen aanslaan, "maar bij eerdere experimenten in het land bleek de interesse niet gering"aldus de NS. De kans dat in de toekomst meer van dergelijke fietsenkluizen bij deze twee stations worden geplaatst, is daarom groot. LEIDEN - "De buitenlanders moe ten zelf worden betrokken bij het samenstellen van de nota over de integratie van buitenlandse werknemers". Dat is in grote lij nen de strekking van de motiè die raadslid Maat (PvdA) gister avond indiende. Tijdens de be grotingsbehandeling 1981 door de raadscommissie maatschap pelijke aangelegenheden gister avond, diende Maat drie moties Wethouder Schoute vond de eerste motie van Maat "volstrekt over bodig". "De buitenlandse werk nemers worden toch al bij de nota betrokken, en ik kom binnenkort met een beleidsnota daarom trent. Bovendien ben ik verbaasd over deze motie, omdat er een aantal weken geleden, tijdens de 'Buitenlanders betrekken bij samenstellen van nota" behandeling van de inventarise rende nota, alleen maar lovende woorden werden gesproken". Een andere motie van de PvdA be trof de uitvoerings- en perso neelsproblemen bii de Gemeen telijke Sociale Dienst. Maatrege len zullen onder meer tot gevolg hebben dat het uitvoeren van de Algemene Bijstands Wet veel duurder wordt voor de gemeen ten. De PvdA stelt de gemeente raad nu voor om de staatssecreta ris van sociale zaken te berichten dat de gemeenten op deze manier veel te zwaar worden belast. De derde motie van Maat betrof niet zozeer de inhoud van begro ting 1981, als wel iets dat helemaal niet in die begroting voorkomt. Het PvdA-raadslid had namelijk nadere informatie verwacht over het gezondheidscentrum Mors- kwartier. "De komst van een der gelijk centrum in het Morskwar- tier is een urgente zaak", aldus Maat gisteravond. LEIDEN - Het kort geding dat de beweging voor werkende jonge ren, KWJ - afdeling Leiden tegen de Westland Utrecht Projectont wikkeling (WUPO) heeft aange spannen is voor de tweede keer uitgesteld. Vandaag zou de rechtszaak in Amsterdam wor den gehouden, maar de WUPO wil nog een paar weken de tijd hebben om een aantal getuigen te ondervragen. Het kort geding werd aangespan nen naar aanleiding van een vlugschrift dat de projectont wikkelingsmaatschappij in han den had gekregen en vervolgens opstuurde naar de gemeente. De Leidse KWJ werd kwaad, omdat haar naam viel in het vlugschrift. In het pamflet werd opgeroepen de leegstaande panden van de WU PO aan het Galgewater te kraken. Op basis hiervan wilde de firma een versoepeling van de woon- ruimteregels om de huizen 'mak kelijker' van de hand te kunnen doen (het gemeentebestuur heeft inmiddels laten weten daar niets voor te voelen. En de echtheid van het vlugschrift sterk te be twijfelen). Een paar weken geleden werd de rechtszaak voor de eerste keer uitgesteld, omdat de plaats waar het proces zou worden gehouden, Den Haag, fout was. Amsterdam moest de plaats van handeling zijn, omdat het hoofdkantoor van de WUPO daar is gevestigd. ""Ik ben het wel met dit laatste uit stel eens", zegt mr. L. Sprenger, de advocaat van de KWJ. "De vertraging moeten we maar voor lief nemen. Toen de WUPO de dagvaarding kreeg, hebben ze LAATSTE GLASBAK LEIDEN - Wethouder Fase heeft gis termiddag de laatste van de der tig glasbakken in Leiden ge plaatst. De glasbak staat naast de Hartebrugkerk op de LangeMare. Fase vertelde nog eens waarom een glasbak yo goed voor het mi lieu is. "In een gezin wordt jaar lijks zo'n 100 kilo glas wegge gooid. Al dat glas kan evenwel weer worden gebruikt. We bespa ren dan grondstoffen, energie (ongeveer vijftien procent) en er komt minder afval in de natuur" aldus Fase. De wijkvereniging Maredorp met spandoeken aanwezig toonde zich verheugd over de komst van de glasbak, maar opnieuw was de wijk als laatste aan de beurt. Zij hoopt dat het plaatsen van de bak een begin is van het "plaatsen en verplaatsen waar de wijk al ja ren op wacht". "Wij vragen u", spraken zij tot de wethouder, "de grote opruimactie van de Camp door het werpen van deze fles in de bak symbolisch te willen star ten". Voorlopig bleef het echter bij het van gemeentewege uitdelen van erwtensoep en drankjes. gezegd: "wij willen precies weten hoe dat pamflet bij ons is geko men". Dat betekent dat ze hun verdediging verder willen ont wikkelen. Heel begrijpelijk" "Voor ons blijft het natuurlijk in wezen hetzelfde", gaat de advo caat verder. "De WUPO zit fout, omdat ze dat pamflet nooit had den mogen gebruiken. In het vlugschrift wordt de goede naam van de KWJ besmeurd. En door het op te sturen beledigt de WU PO de KWJ. En daarmee basta. Hoe zij aan dat vlugschrift zijn gekomen is een tweede" Mr. Sprenger is echter wel van me ning dat het ook voor de KWJ in teressant is om te weten wie er nu "precies achtersteken" "Ik heb bijvoorbeeld begrepen dat Ed van Tol, die met zijn bouviers de WUPO-woningen op het Waardeiland bewaakt, ook moet worden verhoord", zegt Spren ger. "Daarnaast worden er ook nog andere mensen verhoord, die iets van het vlugschrift afweten" Voorproefje van Taptade LEIDEN - De Amerikaanse band, de "Third US Infantery Division Band" wordt mogenavond om 18.00 uur op het Leidse stadhuis door burgemeester en wethou ders ontvangen. De groep (ook wel de Marne Band genoemd) geeft, voordat zij bij het college op bezoek gaan, een korte show op het stadhuisplein. Zij treedt ook op in het avondprogramma van de Taptade'80 zaterdag in de Groenoordhallen. Protest bij ministerie LEIDEN - De gemeente zal protest aantekenen tegen de weigering van het ministerie van onderwijs om voldoende subsidie te geven voor het stichten van een educa tief centrum. Dat bleek gisteravond tijdens de vergadering van de raadscom missie voor onderwijs die de be groting behandelde. Wethouder Van Dam heeft nog hoop dat een gesprek met het ministerie van onderwijs enige oplossing zal bieden. Voor december zal hij met alle vertegenwoordigers van het volwassenonderwijs rond de tafel gaan zitten om precies na te gaan waar de grootste knelpun ten zitten en hoe de 100.000 gul den die op de gemeentebegroting is uitgetrokken het best kan wor den verdeeld. Ook kan er in dat gesprek worden bekeken welke acties er in de richting van het ministerie moeten worden ge nomen, aldus de wethouder. SOS-dienst Gehoor per telefoon. Wie in nood verkeert of eenzaam is, kan altijd per telefoon (uit)praten of informatie krijgen. U vindt dag en nacht ge hoor. Vertrouwelijk. Telefoon: 071-125202. Burgerraadslieden Koornbrugsteeg 2, telefoon 143171 (kantooruren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00, do. 18.30-20.00 Dierenhulpdienst Dierenhulp- en ambulancedienst Leiden e.o. tel. 071-125141. Gratis hulpverlening aan gewond geraakte of anderszins in nood verkerende dieren in de gemeenten Leiden, Lei derdorp. Oegstgeest, Warmond en Zoeterwoude. Gezinsverzorging Stichting gezinsverzorging Leiden. Rembrandtstraat 17-21, aanvragen voor hulp voor bejaarden en langdu rig zieken en gezinsverzorging. Tele foon 149441 (maandag t/m vrijdag 9-10 en 1-2 uur). Maatschappelijk werk Bureau Maatschappelijk werk, Ou de Rijn 44c, spreekuur dagelijks van 14.00-15.00 uur. Donderdag 19.00-20.00 uur, telefoon 142144. FIOM Fiom bureau v. hulpverl. bij zwan gerschap en alleenstaand ouder schap. Noordeinde 40B, tel. 144715. Onderwijswinkel Leiden-Noord, Sophiastraat 36. tel. 071-126325, geopend maandag t/m vrijdag van 12-17.30 uur. Dierenbescherming Asiel melding zwerfdieren, tel. 122847, b.g.g. 124295. Praat- en kontaktgroep Praat en kontaktgroep Leiden, voor mensen die door spanningen of an dere oorzaken tijdelijk wat moeilijk zitten, telefoon 125963/761557. Help even Help even, Leiderdorp, ook voor hulp geven, tel: 410903/895587/410357/892597. Huize St. Maarten Opvanghuis voor crisisgevallen van moeders, even tueel met kinderen. St. Jacobs- gracht 1, tel. 142497. Dag en nacht Moeders voor Moe ders foon 071-153652. Bureau Rechtshulp Bureau voor Rechtshulp, Heren gracht 50, tel 123942. Spreekuur ma. en di., 19-12.30 uur, woe. 13.30-16 uur, do. 18.39-20.30 uur. Sociale raadsvrouw Spreekuren sociale raadsvrouw. Binnenstad: Gerecht 10, woe 17.00-18.00 uur. Noord Van Hogen- uur, Morskwartier, Buurthuis Morskwartier, Topaaslaan tel. 761196, woensdag 10-11 uur, Tuin- stadwijk: Herenstraat 45, vrijdag Rechtswinkel Juridisch Adviesbureau, Noordein de 2a (voormalig marinecomplex), tel. 130775, voor advies op gebied van wonen, werken, uitkeringen en belastingen. Openingstijden: ma en wo 10-12.30 uur, di en do 18.30-20.30 Vrijwillige hulpverlening Vrijwilligerscentrale Leiden, Lan- gegracht 246a, telefoon 149064. In formatie over vrijwilligerswerk. Da gelijks geopend van 9—17 uur. Dienstencentrum RUTGERSHUIS ma. en vrij. van 20-22 uur, di. en do. van 14-16 uur, woe. van 9-11 uur, do. van 19-21 uur. Bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen. Telefoon 071-126802. Werkende jongeren KWJ, beweging voor werkende jon geren, Koppenhinksteeg klachten spreekuur di 17-20 uur, tel. 121139. Alcohol en drugs Consultatiebureau voor alcohol en drugs, Lange Mare 45, tel. 130547, spreekuur ma. en do. 19-20 uur. Op werkdagen geopend van 9 tot 17 uur. Stimezo-kliniek Medisch Centrum voor Geboortere geling. Kort Rapenburg 1-3; voor abortus, sterilisatie (plaatsel. verdo ving); kunstm. insemenatie en spermaopslag, tel. 126941 (8-4 uur). Cortona-stichting Cortona-stichting, Haagweg 47. Voor opvang en begeleiding van al leenstaande ouders met kinderen (in crisissituaties), Tijdelijk gevestigd in Ursulakliniek, Wassenaar. Werklozen Werklozen Advies Centriim, Bree- Bejaarden Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen afd. Leiden, Rapenburg 48. Soosmiddagen ma., di., do., vrij. 13-16.30 uur, tel. 124252. VBOK Vereniging Bescherming Ongebo ren Kind. Hulp voor moeder en kind bij ongewenste zwangerschap. Tel. 071-895724. Huurcommissie Voor geschillen over huren. Schut tersveld .9. Spreekuur dagelijks van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10 uur. Telefonische inlichtingen ook van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur (tel. 071-131541). Wetenschapswinkel Informatiecentrum voor onderzoek van de Rijksuniversiteit 071-148333 tst. 5933 geopend ma t/m vrijdag 19-16 uur. Sterbus Aangepast busvervoer voor (min- derjvaliden en (hoog)bejaarden die geen gebruik kunnen maken van het normale openbaar vervoer. Ritaan- vragen. Hoogl. Kerkgracht 32, tel. 122443 (9-12 uur). JAL Jongeren advies- en begeleidings centrum Leiden, hulpverlening aan jongeren, ma, di, do, en vrij van 16 tot 22, woe meisjesspreekuur van 16-22 uur, tel. 126052. AMVO Organisatie voor minder-validen, spreekuren do. 14-15.30 uur. Gerecht 10, tel. 143503, Leidseweg 33, Voor schoten, do. 19-20 uur, tel. 01717-3309. ANIB Algemene Ned. Invaliden Bond. Voor advies: tel. 143464 b.g.g. 767497. VIDO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 4