Buikhuisen-oppositie wankelt Krakers verlaten vrijwillig pand Gastkolomn 8CBEBZB Kerk moet wijken voor bouw woningen aan Middelweg Ruimere huisvestings- regels Willemshofje PAGINA 4 VRIJDAG 31 OKTOBER 1980 LEIDEN - De oppositie tegen de omstre den Leidse criminoloog prof. dr. W. Buikhuisen wankelt. Dit bleek gister avond tijdens een „anti-Buikhuisen-fo- rum" in het gebouw van de subfaculteit psychologie aan de Hooigracht in Lei den. Wat had moeten uitmonden in een thuis wedstrijd voor het forum, eindigde in een glansrol voor de voorzitter van de Leidse universiteitsraad drs. F. van der Meer en Matthijs Koomstra, lid van het college van bestuur van de Leidse uni versiteit. Het 'uitspelende' tweetal zag kans om tij dens de door het college van bestuur veroordeelde forumdiscussie, verdeeld heid onder de tegenstanders van het on derzoek van Buikhuisen te zaaien. „Er zijn vanavond meer vragen opgeroepen dan beantwoord", zei de voorzitter van het uit louter tegenstanders van Buik huisen samengestelde forum na afloop. In het forum zaten: Jan Dutij van de be langenvereniging minderjarigen, Jan de Leeuw, hoogleraar data-theorie Leiden en Ybo Buruma (criminoloog). Zoals bekend bestaat er in sommige krin gen grote weerstand tegen het voorge nomen onderzoek van prof. Buikhuisen. De criminoloog wil een „bio-sociaal on derzoek verrichten naar misdadig ge drag". Hij wil dat onderzoek ondermeer bij kinderen in jeugdgevangenissen en tehuizen verrichten Tegenstanders vinden dat verwerpelijk, „vanwege de mogelijke gevolgen". Zij willen dan ook dat de Leidse universiteit prof. Buikhuisen geen faciliteiten ver schaft voor zijn onderzoek. Tegen de forumdiscussie is in de afgelo pen week echter ook tegenstand gere zen. Zo heeft het college van bestuur van de Leidse universiteit het gebeuren van gisteravond afgekeurd. In een persbe richt eerder deze week zei het college het anti-Buikhuisen-forum „onweten schappelijk, tendentieus en daarom verwerpelijk" te vinden. De voorzitter van de universiteitsraad zei gisteravond tijdens de discussie naar het forum gekomen te zijn om zich te laten overtuigen. „Dat is niet gebeurd". Hij noemde de aanval op Buikhuisen „on wetenschappelijk". Het lid van het college van bestuur Koom stra („ik ben hier als Matthijs Koomstra en niet als lid van het college") zei dat er erg zorgvuldig moet worden gehandeld. „Hoe gaan we als wetenschappers met andere wetenschappers bij de Leidse universiteit om" THIJS JANSEN Door Jit Peters raadslid PvdA LEIDEN - Het gekraakte pand aan de Burgsteeg 8a, vlakbij de open bare bibliotheek, is gisteren rond het middaguur door de Leidse politie ontruimd. Geweld kwam hierbij niet aan te pas. De twee krakers en hun symphatisanten verlieten vrijwillig de woning bo ven de wijnhandel. In een vlugschrift wordt uitgelegd waarom het pand werd gekraakt. "Niet vanwege lange leegstand, want zo lang stond het huis niet leeg. De bovenwoning werd vooral gekraakt om de on rechtvaardige praktijken van de gemeente aan de kaak te stellen". Wat wil het geval? Volgens de kra kers hadden zij van de gemeente de toezegging dat ze de boven woning konden betrekken. "Zelfs eigenaar Goosen stond achter ons. "Als jullie het kunnen regelen vind ik alles best", zei hij. Hij reageerde dus positief', aldus één van de krakers. "En dat is natuurlijk logisch", gaat hij verder. "Wij staan al driejaar ingeschreven als woningzoe kend. En sinds driekwart jaar staan we zelfs bovenaan de lijst. Met bureau huisvesting hebben we zelfs een schriftelijke over eenkomst. Als de gemeente bij het pand betrokken raakte zou den wij als eerste in aanmerking komen. Dat was de afspraak. Ja, we hebben zelfs voorgesteld om een contract voor korte duur af te sluiten". 'Wat doet de gemeente nu? Ze hebben plannen om de winkel met daarboven de woning te ko pen. En beslissen dan dat wij er niet in mogen. Onbegrijpelijk toch! Er gaat nu zelfs een ambte naar tijdelijk in het het pand wo nen om te voorkomen dat het ge kraakt kan worden" Nieuwbouw Bij de afdeling Grondzaken van de gemeente wordt een andere ver sie van het verhaal verteld. "De krakers mochten niet in het pand blijven", zo vertelt ambtenaar Van der Wiel, "orndat de gemeen te andere plannen heeft met het huis". Volgens hem is het bedoeling dat de panden aan de Burgsteeg 6 en 8 grondig worden opgeknapt en dat het open gat naast 8 wordt bebouwd. "Wij hebben die hoek niet voor niets opgekocht. Op dit moment worden de tekeningen gemaakt. Het is de bedoeling dat de Burgsteeg weer een aantrek kelijk winkelstraatje wordt. Op dit moment is het een sombere straat". Volgens de ambtenaar gaat het niet op om te stellen dat de gemeente een woning aan de distributie onttrekt. "Oorspronkelijk was 8a al een bedrijfswoning. En als on ze plannen voor de Burgsteeg worden uitgevoerd komen er een paar huizen bij. Koopwoningen, dat wel". Garanties hebben de krakers vol gens hem nooit gehad. "We heb ben ze wel uitgelegd wat onze be doelingen waren. Maar daar wa ren ze Helemaal niet vatbaar "Eigen mannetje" "Bovendien", zo gaat Van der Wiel verder, "hebben wij die mensen al twee keer een woning aange boden. Maar zij accepteerden die woningen niet, omdat ze alleen maar binnen de singels willen wonen. En het liefst in de binnen stad. Als je zo gaat redeneren wordt de kans datje een woning krijgt natuurlijk wel heel erg klein". Op de klacht van de krakers dat de gemeente een "eigen mannetje" in het huis heeft gezet om kraken te voorkomen, antwoordt Van der Wiel: "Dat hebben we inder daad gedaan. Met toestemming van wethouder Tesselaar. Bo vendien moest die ambtenaar toch tijdelijk onderdak hebben. Dat is dus mooi meegenomen". De kraker bestrijdt dit verhaal. "Van der Wiel heeft niet tegen wethouder Tesselaar gezegd dat er afspraken met ons waren ge maakt. Hij wilde gewoon zijn vriendje in het pand hebben. En daarom heeft hij feitelijke infor matie achter gehouden". Er lijkt wat aan de hand met onze rechtstaat. Als je tenmin ste zo de berichten mag gelo ven en waarom niet? De aktie "Dodewaard moet dicht" zou anti-parlementair zijn en de krakers in Amsterdam zou den een toestand van rechte loosheid scheppen. Kortom, het staat er slecht voor met on ze parlementaire democratie Toch, als ik zo bekijk wie het allemaal opnemen voor onze rechtsorde, vraag ik me wel even af of dit ook mijn rechts orde nog is. Wanneer de aktie in Dodewaard vreedzaam dreigt te verlopen slaat de minister van binnenlandse zaken oorlogszuchtige taal uit, nadat hij eerst zelf met de Haagse autoriteiten een soort oorlogssituatie heeft gescha pen. Datzelfde dan in Am sterdam wanneer daar het gemeentebestuur eindelijk in een overlegsituatie geraakt. Maar zijn dat soort akties dan niet in wezen tegen de demo cratie gericht? Waarom wachten de aktievoerders eerst niet heel netjes democra tisch de brede maatschappe lijke discussie en de uitkomst van het parlementaire debat over de leegstandswet af. Zo hoort dat toch, in onze demo cratie? Ik weet dat zo net nog niet. Je hoeft niet tegen de de mocratie te zijn om toch te ge loven dat uit het parlement niet veel komt zonder de heren en dames daar eerst onder flinke druk te zetten. Het par lement is niet iets geïsoleerds. Het moet gevoed worden door datgene wat in de maat schappij leeft. Zo werkt dat. Niemand zou nu over een leegstandswet zitten te den ken wanneer we geen kraak- akties hadden gekend. Ook zo'n aktie bij Dodewaard zou wel eens van veel meer invloed kunnen zijn op de besluitvor ming dan de zogenaamde brede maatschappelijke dis cussie. Wat dat laatste is weet niemand. Het zal wel bedoeld zijn als groot manipulatie middel. Dat laatste is die hele wetgeving over leeg standsbestrij ding eigenlijk ook. Wanneer de ge meenten niet de middelen of wel financiën krijgen om echt iets aan vorderen te doen, blijft het slechts een verkapte anti-kraakwetgevingDe re gistratie van woningen ver sterkt alleen maar de positie van de huiseigenaar wanneer de gemeente geen mankracht heeft om ook te vorderen. Re gistratie van leegstand moet nu ook in Leiden; maar ja dat gebeurt natuurlijk niet. Eén van de middelen om eige naars daar wel toe te zetten is de koppeling van registratie aan de bevoegdheid tot ont ruimen. Daar wil de burge meester blijkbaar niet aan. Zo blijft die registratie een lege huls en blijft onduidelijkheid bestaan wanneer nu ont ruimd mag worden, zoals bij de Zoeterwoudseweg Buitenparlementaire acties kunnen juist zeer parlemen tair zijn. Zonder buitenpar lementaire akties zouden we nu geen algemeen kiesrecht kennen of een achturige werkdag om maar eens iets te noemen. Je kan de stelling even goed omdraaien nl. dat het plaatsen van allerlei soor ten acties in de criminele hoek blijk geeft van een antiparle- mentaire houding. Was de actie van de muziek korpsen in de Leidse raad nu anti-parlementair? Je zou het niet denken. Ze participeer den in het debat op de plaats waar hun vertegenwoordi gers dat plachten te doen. Ze vroegen aandacht voor hun problemen en kregen dat vol op, waarschijnlijk niet tot te vredenheid. Wat eerst een hamerstuk leek, duurde nu toch een behoorlijk stuk van de avond. Ik vind dat niet slecht. Door de actie raakten sommigen pas doordrongen van het probleem. Maar ja, wanneer nu een volgende maal een actiegroep tegen buitenlanders de raadsorde verstoort, dan een even gast vrij onthaal? Ik denk dat raadsleden woedend zouden zijn, hoewel je je kan afvra gen in hoeverre dit principieel anders ligt. Het aardige nu van het actiemodel van de democratie is dat het zich zo lastig regelen laat. En regelen willen wij als bestuurders al les. Kraken moeten geregeld worden, legale en illegale krakers, blokkades regelen. Zoals we dat ook al hebben leren doen met inspraak via in spraakverordeningen en sta tuten. Wanneer je voor een be paalde datum niet gesproken hebt, dan mond houden. An ders kunnen we niet meer be sturen. Een inspraakinstituut moet Leiden dan ook krijgen; zelfs is het een prioriteit van de WD volgens raadslid Van Duyn. Best, ik ben er ook sterk voor, zolang zo'n regeling niet uitsluitend beoogt het be stuurders gemakkelijk te ma ken. Zij voelen zich dan ge dekt: immers er is toch in spraak geweest. Ik ben niet zo gerust over de in spraakgedachten bij de WD. Neem nu de overkluizing van het Kort Rapenburg. Er wa ren ambtelijk drie alternatie ven: laten zoals nu, hogere overkluizing zodat de rond vaartboot er onder door kan en opengraven. Mijn idee is dan, laten we eerst de reacties in de inspraak over al de drie alternatieven afwachten. Maar neen, Kuijers van de WD wilde niet horen wat men van opgraven vondOver echte alternatieven mag geen inspraak dus bestaan. Mooie boel. En zelfs wanneer men dan toch, de WD ook, besluit over alle alternatieven in spraak te geven (n.b. het wordt door bestuurders nog gegeven!) blijkt dat de WD- fractie zich nu al uitgespro ken heeft tegen één der alter natieven, zelfs nog voordat de inspraak begonnen is. Leve de inspraak! Inspraak dan maar overal over? Ja, en als het niet gege ven wordt dan maar nemen. Je kunt het in onze democratie gelukkig de mensen niet ont nemen. Alleen over de verkie zingsprogramma's is al in spraak (formeel) van de kie zers geweest. Over indivi duele gevallen als wie mag bij mij in de straat wonen, ken- nen we geen inspraak. Geluk kig niet; zelfs studenten schaf fen het nu eindelijk af. Inspraak over het economisch beleidsplan? Ik begrijp uit de krant dat er ruzies zijn over het economisch beleidsplan. Er schijnen winnaars en ver liezers te zijn. Alleen als kran telezer begrijp je niet waar over het gaat. Geen enkel strijdpunt wordt vermeld. Alleen de uitspraak van Fase dat "schrappen in het econo misch beleidsplan alleen maar logisch is". Wat logisch? denk ik dan dom. Schrappen natuurlijk! Dat zal dan wel het antwoord zijn op de vra gen van Bleijie (CDA). Ik zou 'me als oppositiepartij ook ge nomen voelen. Er wordt maar geschrapt en je weet nog niet eens wat er gestaan heeft. "Ui terst leesbaar en in goed Ne derlands" volgens Fase. Je mist als oppositiepartij heel wat aan inspraakwant zulke stukken kom je in de politiek niet vaak tegen. Laat staan, datje daarin mag schrappen. LEIDEN - Nog dit jaar moet er vol gens het Leidse gemeentebe stuur worden begonnen met de bouw van zestien éénkamerwo ningen en zes tweekamerwonin gen aan de Middelweg. De huis jes zijn bestemd voor oudere Lei- denaars. Op de plek staat nu nog de Remonstrantse kerk. Dat ge bouw wordt binnenkort ge- sloopt.Eigenlijk hadden deze plannen al veel eerder moeten worden uitgevoerd. Ze komen beslist niet zomaar uit de lucht vallen. Al jaren is er sprake van woningbouw voor oudere men sen aan de Middelweg. Het grote probleem was dat de kosten een tijdlang veel te hoog waren. Bij het project waren namelijk in eerste instantie ook de twee mo numentale panden aan de Hoog- landsekerkgracht 34 en 36 be trokken. De restauratie van deze panden zou de huur teveel 'opja gen', oordeelde een aantal des kundigen. Een oplossing is in middels gevonden: deze panden worden nu hoogstwaarschijnlijk verbouwd voor de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Daarvoor is wél extra subsidie beschikbaar. De stichting Mariënhaven (een stichting die in Warmond onder meer een verzorgingstehuis heeft) zal de bouwkosten voor de 22 woningen betalen. De stich ting heeft ook de verantwoording voor de sloop op zich genomen. En toegezegd het bedrag daar voor op tafel te zullen leggen. De Remonstrantse kerk aan de Middelwegdie zal worden afgebroken. Hooglandsekerkgracht 34 en 36: voor werkende jongeren. Warme maaltijden Het is de bedoeling dat er in de huisjes alleenstaanden in de leef tijd van 50 tot 65 jaar komen te wonen. "Die normen worden niet zo streng gehanteerd", vertelt Van Huygevoort, directeur van Mariënhaven. "Iemand die bij voorbeeld 49 is kan ook best in aanmerking komen voor een wo ning. Als hij verder maar voldoet aan de eisen van de gemeente Leiden. Iemand van 29 komt na tuurlijk niet in aanmerking. Je moet toch ergens een grens trek ken". "Het is in de eerste plaats de be doeling dat er in de pandjes men sen komen, die erg zijn gehecht aan de Leidse binnenstad. Die het conctact met Leiden niet willen verliezen", gaat de alge meen directeur verder. Mocht het zo zijn dat sommige mensen hulp nodig hebben, dan zal Mariënhaven daar ook voor zorgen. Van Huygevoort: "Het kan zijn dat een bewoner zelf niet kan koken. In dat geval zorgen wij voor de warme maaltijden. Die worden vanzelfsprekend niet uit Warmond aangerukt. Dat zou gekkenwerk zijn. In Leiden heb je mogelijkheden genoeg. Voor hulpbehoevende mensen scha kelen we vanzelfsprekend ver pleegsters in". De huren zullen volgens de direc teur beslist niet hoog worden. "Dan zouden wij aan ons doel voorbij schieten", zegt hij. "De mensen die voor de woningen in aanmerking komen, hebben per definitie niet veel geld". Volgens voorlopige berekeningen komt de huurprijs rond de 320 gülden te liggen. Daar moet de huursubsidie nog vanaf. Na die aftreksom blijft er een huur van zo'n 160 gulden over. "Alleszins betaalbaar", oordeelt Van Huy gevoort. LEIDEN - De firma "Het Hollant- sche Huys" zal een verruiming van de woonruimteregels krijgen om de woningen in het Willems- hoQe (Pancras-Oost) te kunnen verkopen. Het PPR-raadslid Van Oosten stel de vragen naar aanleiding van een advertentie van de firma. Daarin stond dat de kans dat een student een woonvergunning zou krijgen voor één van de huisjes erg groot was. "Is dat geen ont duiking van de woonregels", vroeg het raadslid zich af. "Nee", antwoordt het college van B en W nu. "Wij hebben bekeken of renovatie of vervangende nieuw bouw mogelijk is. Het blijkt dat een plan om op deze plaats een kleiner aantal woningwetwonin gen te bouwen financieel niet haalbaar is". Vandaar dat1 gels, onder bepaalde den. wordt voorgesteld. "Alle kandidaten moeten aan de Huis vestingscommissie worden voorgelegd. Leidse kandidaten hebben de voorkeur en de ver ruiming wordt alleen voor de eer ste bewoners verleend". Diefstal van versterkers LEIDEN - Uit een winkel aan de Haarlemmerstraat werd de afge lopen nacht voor ruim driedui zend gulden aan versterkers ge stolen. Van de dader geen spoor. Wel werd een hamer achtergela ten. Salon O Darcy Lange zal zondag in Sa lon O van elf tot zes uur video tapes laten zien van zijn pro jecten die zich vooral ken merken door het sociaal-poli tiek karakter, aandacht voor gebruik van de massa-media, hun functie als discussiema teriaal en de wetenschappe lijke benadering. Darcy Lang komt uit Nieuw-Zeeland en heeft in Nederland samenge werkt met Montevideo in Amsterdam en het Sociolo gisch Instituut van de R.U. in Utrecht. Postzegelruildag Postzegelvereniging Philateli- ca, afdeling Leiden, organi seert zaterdag van tien tot vijf uur een grote postzegelruil dag in de aula van het Chr. Lyceum Dr. W.A. Visser 't Hooft aan de Kagerstraat in Leiden. Fancy Fair De H. Hart-basisschool organi seert zaterdag van half elf tot drie uur weer een grote fancy- fair. Er is naast de activiteiten van de k i nderen ook een grote rommelmarkt met onder meer oude schoolboekjes en oude schoolplaten. De op brengst zal worden besteed aan nieuwe leermiddelen en extra activiteiten voor de kinderen. De school staat aan de Lusthoflaan in Leiden. Signeren Ed Leeflang zal zaterdag van twee tot vier uur zijn bundel "De Hazen en andere gedich ten" signeren. Hij doet dit in boekhandel Ruward aan de Breestraat 9 in Leiden. "De Hazen" ontving de Jan Cam- pertprijs 1980. Molentocht In de derde Molen Winterserie organiseert de Wandelkring Leiden en Omstreken van de KNBLO zaterdag weer een wandeltocht vanaf het WV kantoor aan het Stationsplein r de 10 en 15 kilometer. Jazz-zolder Hot House In de jazz-zolder van Hot Hou se, Breestraat 66, treedt zater dag om tien uur Neptet op. De meesten uit deze groep heb ben veel gewerkt in de rich ting van free jazz en sommi gen in popachtige muziek. Augustinus De jongerenvereniging Augus tinus (Rapenburg 24) organi seert zaterdag weer een ken nismakingsavond. Ook op 5 en 8 november zijn er derge lijke open avonden. Zater dagavond is er een Rock en Rollfeest, de film Jerry Lee Lewis en/of Little Richard. Woensdag 5 november staat het programma in het teken van de landelijke actie "Mond open. Ogen dicht" van de ver eniging Milieudefensie. Vol gende week zaterdag zorgt Augustinus ten slotte voor een avond met de band Fake en een disco. Aanvang van alle drie de avonden is 20.30 Kinderoperette Het Jeugd Operette Gezelschap "De Mascotte" brengt zondag "Goudhaartje en de Trouba dour" in de Stadsgehoorzaal. De voorstelling begint om half drie en eindigt omstreeks vijf uur. De opbrengst komt ten goede aan het gehandi capte kind. Nederland/Israël De afdeling Leiden van het ge nootschap Nederland-Israël bestaat maandag precies tien jaar. Ter gelegenheid hiervan houdt prof. dr. J. van Gou doever een lezing met als titel "Verhouding Joden/Christe nen in de Gouden eeuw". Na 'e pauze zal de van de Isr ëli- .che radio en televisie beken de zangeres Drora Havkin Hebreeuwse en Jiddische liederen ten gehore brengen. Het jubileum heen plaats in de Taffeh-zaal in het Rijks museum van Oudheden aan de Papengracht in Leiden. Aanvang half acht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 4