'Spreiding PTT kan sneller' Defensiebeleid is niet realistisch Tomatenplukker bekent doden tuinder NfiRÖÈNt- Kamer en regering: Ook duurdere huizen worden opgenomen in woningdistributie Kamer tegenover minister Maandelijkse 5stroom van 1500 Surinamers Spoed met vermindering van ziekenhuisbedden Uit in de Randstad 'IJNACKER (ANP) - De 32-jarige illegale tomatenplukker A.A. uit Bergschenhoek bij Rotterdam heeft gistermiddag bekend eerder op die dag de 39-jarige tuinder G.A.M. Roeling uit Pijnacker met een koevoet en een snoeischaar om het leven te hebben gebracht. .laar daarmee is de zaak nog niet helemaal opgelost, aldus majoor R. Bordewijk, het hoofd van de justitiële dienst van de rijks politie district Den Haag, op een perscon ferentie gisteren in Pijnacker. "Volgens verdachte is een tweede man bij de dood van de tuinder betrokken maar we weten nog niet wie dat is. Daarnaast is bij het verhoor geen motief van verdachte naar voren gekomen". Verdachte was geen onbekende van de tuinder. Zo'n twee tot drie jaar geleden heeft hij een poosje voor het slachtoffer gewerkt. Daarna ging hij enige tijd terug naar Marokko, om vervolgens weer in de tuinbouw illegaal aan de slag te gaan. Hij heeft zich echter niet mepr bij zijn vroege re baas laten zien, tot hij in de nacht van dinsdag op woensdag bij het huis van Roeling aanbelde. Verdachte vertelde de tuinder dat de huidige illegale werknemer van hem ziek in het ketelhuis bij de kas lag. Roeling trok een jas aan, nam aspiri nes mee en ging richting kassen, waar verdachte al naartoe was gelopen. Een half uur later, Roelings' echtgenote was al ongerust geworden, belde verdachte weer bij het huis aan met de mededeling dat ook de echtgenote naar de kassen moest komen. De vrouw nam de hond mee, maar vertrouwde, in de kassen aan gekomen, de zaak niet omdat er geen licht brandde. Terug in huis belde zij de buren op die vervolgens op onderzoek uitgin gen. In de kassen troffen zij toen het slachtoffer met ingeslagen schedel aan. Dat de rijkspolitie in elk geval één dader zo snel op het spoor is gekomen komt omdat bij fouillering van de zogenaamde zieke illegale werknemer van de tuinder, een briefie werd gevonden met daarop de naam en het adres van verdachte. Over de mogelijkheid dat deze 27-jarige illegale werknemer de tweede dader is, kon ma joor Bordewijk weinig zeggen. Wel is de man in voorlopige hechtenis genomen. De rijkspolitie vermoedt overigens dat ver dachte voor de tweede keer bij het huis aanbelde en de vrouw probeerde mee te nemen naar de kassen, omdat zij hem by de eerste keer dat hij aanbelde waar schijnlijk had herkend. De politie zet het onderzoek met tien man voort. Vandaag zou sectie worden verricht op het slachtoffer dat een vrouw en drie kinderen van acht, dertien en vijftien jaar achterlaat. DEN HAAG (GPD) - De overplaatsing van 3000 functies van de centrale directie van de PTT naar Groningen kan mogelijk sneller dan nu valt te overzien. Dat zei de staatssecretaris van ver keer en waterstaat, drs. Neelie Smit-Kroes, gisteren tegen de Tweede Kamer. En de vier groot ste partijen, VVD, CDA, PvdA en D'66 zijn van mening dat de spreiding sneller moet plaatsvin den. Dat bleek tijdens overleg over de PTT-spreiding naar aanleiding van het uitvoeringsplan van de PTT. De kamerleden kregen vlak voor aanvang van de bijeenkomst van de vakbonden ABVA-KABO te horen dat de spreiding terug moest worden geschroefd. Maar de vier grote partijen hebben geen concessies in die zin aan de bonden gedaan. De spreiding staat niet ter discussie, was de conclusie van de vier grote partij en, wel de manier waarop. Staatssecretaris Smit-Kroes, die op veel vragen nog nauwelijks een antwoord gaf, vertelde wel: „Wellicht kan in de hoofdstroom vanaf 1986 een aantal zaken eer der gebeuren dan nu wordt voor gesteld". Ook meende ze later. „Het kan gebeuren dat eerder dan we in het plan neergelegd hebben, de spreiding is vol tooid". Officier eist achttien jaar gevangenis voor moord MAASTRICHT (ANP) - De officier van justitie bij de rechtbank in Maastricht, mr. J. Arps, heeft gis teren achttien jaar gevangenis straf geèist tegen de 27-jarige Al- bert P. uit Hoensbroek wegens moord. P. wordt ervan verdacht op 23 april dit jaar de 28-jarige Ludo Ceder burg in diens eethuis in Hoens broek te hebben doodgeschoten. P. had die middag met Cederburg zitten kaarten. Toen ze ruzie kre gen over de verdeling van de winst, zei P. dat hij 's avonds te rug zou komen. Die avond kregen ze al weer snel ruzie. Toen Ceder burg de deut van de ijskast open de, schoot P. op hem met een pi stool. Cederburg kreeg een kogel in de halswervelkolom en over leed zes dagen later aan zijn ver wondingen. Opmerkelijk was gisteren de ver anderde opstelling van D'66. In het vooijaar bepleitte Erwin Ny- pels van de Democraten nog een heel ander plan dat langer ging duren en ook niet de Directie zou overbrengen naar Groningen maar andere PTT-diensten. Daarop werd D*66 door de noor delijke leden sterk bekriti seerd. Gisteren zei Nypels: „In elk geval moet de voltooiing niet in 1990 maar in 1988 plaats hebben. Het is niet aanvaardbaar dat het uitvoe ringstempo van de spreiding af hankelijk wordt van de bereid heid van de PTT'ers om naar Groningen te gaan. Dat mag geen excuus worden voor de vertra ging". Volgens D'66 zijn de oorspronke lijke plannen steeds vertraagd door dit en het vorige kabinet. Terecht vraagt Groningen com pensatie omdat er vertraagd wordt gespreid. D'66 had ook kri tiek op de stroom PTT'ers tussen nu en 1986. Dat lijkt een vermin dering van de inspanning, aldus Nypels. De hardere opstelling van D'66 leidde tot verbazing bij zowel de WD als het CDA. Pol de Beer van de WD zei gisteren: „Twee jaar geleden zat u tegen de sprei ding aan te hikken. En nu moet alles sneller. Ik zit met mijn oren te klapperen". Nypels legde uit dat de spreiding moet doorgaan met garanties voor het rijk dat er alleen vrijwillige overplaatsing mag plaatsvinden en geen ge dwongen ontslag. Huub Evers- dijk (CDA): „U wilt een versnel ling maar geen enkel ontslag. Dat kan niet". ongewenste zaak zijn. De wens van de Kamer, dat er een overplaat sing is van de PTT-directie moet recht overeind blijven". De CDA'er Eversdijk: „Ik wil een soort knelpunten-rapportage zo als ook regelmatig over de Del tawerken wordt gedaan". Op de vragen over het standpunt van de PTT-raad onder leiding van voorzitter Willem Aantjes („herzie de spreiding, het kan niet") zei staatssecretaris Smit Kroes: „Ik zal die mening lezen en in mijn hart bewaren. Maar de regering volgt de opvatting van de PTT-raad niet". Het standpunt van de PTT-raad (Geen spreiding) dateert al van 1974 en heeft om de zoveel tijd een herhaling daarvan opgele verd. (ADVERTENTIE) Met f.en Groene Betaalcheque en de Groene Beta alpas. Gegarandeerd tot f 100,- per cheque. Zonder kosten verkrijgbaar bij alle banken en spaarbanken van Nederland. ENSCHEDE (ANP) - Het minis terie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening wil de gemeenten, die met een grote woningnood kampen, in staat stellen ook duurdere huizen in de woningdistributie op te nemen. Hiermee wordt be reikt dat de invloed van de gemeenten op het verdelen van woonruimte aanmerke lijk wordt uitgebreid. In het kader van de nieuwe regeling zullen de huur- en koopprijs van woningen, die onder de distributie vallen, worden opgetrokken. Deze maatregel zal deel uitmaken van de woonruimtebeschikking die binnenkort afkomt. Het plan van het ministerie is gisteren bekendgemaakt op een congres van de landelijke vereniging van leidinggeven de huisvestingsambtenaren in Enschede. De vereniging is biizonder verheugd over het beleidsvoornemen van het ministerie, temeer daar ze al jaren op een verruiming van de woningdistributie heeft aangedrongen. Blij zijn de huisvestingsambte naren eveneens met de spoed die het ministerie nu betracht met het ontwikkelen van een regeling die het splitsen van huizen moet tegengaan. Er loopt een toezegging van staatssecretaris Brokx, deze week in een gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten gedaan, om een werkgroep van gemeenten en rijksambtenaren te laten uit zoeken welke maatregelen er nu al nodig zijn voor een bete re verdeling van de woon ruimte. Die werkgroep zal zich o.m. buigen over de problematiek van het ont trekken van huizen aan de woningdistributie door ver koop. Staatssecretaris Brokx zei op het congres dat moet worden gestreefd naar een landelijk zogenoemd minimodel, waarin de regels zijn opge nomen die de urgentie van een woningzoekende bepa len. Het is nuttig en ook rechtvaardig, daaraan te wer ken, aldus Brokx, zodat dan "in principe voor iedereen dezelfde criteria worden toe gepast en ook dezelfde woon- rechten worden gehono reerd". De staatssecretaris waar schuwde de huisvestings ambtenaren dat alles niet "tot in het oneindige en tot in het fijnste detail" moet worden geregeld, "omdat dan het ge vaar zou ontstaan dat op den duur niets meer werkt. Dat zou een ramp zijn die niet an ders betekent dan dat nie mand zich meer iets aantrekt van de regels". WILLEMSTAD - Koningin Bea trix en prins Claus zwaaien vanaf het bordes van het Gouverneurshuis in Willemstad naar de toegestroomde Antillianen op het plein ervoor. In het midden staat mevrouw Martina, echtgenote van de minister-presi dent van De Antillen. De eerste daa van het tiendaagse bezoek dat het Ne derlands koninklijk paar aan de Antillen brengt stond geheel in het teken van de naderende onafhankelijk heid. Zowel in de toespraak die koningin Beatrix voor de Staten van de Nederlandse Antillen hield, als in de rede van premier Don Martina was het centrale thema de wens van de Antillen "zelf verantwoordelijk te zijn voor de eigen gemeenschap". WEERRAPPORTEN i gisteravond 20 uur wS. 3 6 Ei DEN HAAG (GPD) - Minister De Geus (defensie) kreeg gisteren in de Tweede Kamer flinke kritiek te verduren bij de behandeling van zijn begroting. Zowel de op positie als zijn eigen CDA zeiden dat defensie in de jaren na 1981 niet zal ontkomen aan verdere bezuinigingen. Het defensiebe leid zal daaraan moeten worden aangepast. De Geus zelf meldde in zijn begro ting dat na een beperking van de groei tot anderhalf procent in 1981, de uitgaven later weer zul len toenemen met de in NAVO- verband overeengekomen drie procent. Het kabinet acht dit noodzakelijk om aan de Neder landse defensieverplichtingen te kunnen voldoen. Daarop is het tienjarenplan voor de krijgs macht gebaseerd. Stemerdink (PvdA) noemde het „volstrekt uitgesloten" dat de de fensie-uitgaven de komende ja ren telkens met drie procent zou den stijgen. Hij achtte het onver antwoord dat minister De Geus zijn defensiebeleid op die groei afstemt. Voor 1981 wil de PvdA bovendien een extra bezuiniging op defensie van 200 miljoen gul den. Het PvdA-kamerlid betoogde dat het defensiebeleid moet worden omgebogen in de richting „meer conventioneel, minder nucleair". In een motie vroeg hij de minister om een onderzoek naar de opvat tingen die binnen het leger leven over kernwapens. Couprie (CDA) hield De Geus voor, dat de economie wel eens zo zou kunnen verslechteren, dat defen sie in de jaren na 1981 geen cent extra krijgt. Couprie wil het be leid zo aanpassen, dat minder na druk wordt gelegd op aantallen en omvang van legereenheden en wapenvoorraden, maar meer op de kwaliteit ervan. Hij stelde „schaalverkleining" tegenover „het streven naar zoveel mogelijk van alles". Woordvoerder Brinkhorst van D'66 hamerde erop, dat ook defensie een bezuinigings-veer moet la ten. Hij beschuldigde de Geus er van te regeren „over zijn politieke graf heen", wanneer deze het be leid voor na 1981 uitstippelt. Vol gens Brinkhorst valt er niet te ontkomen aan inkrimping van het takenpakket van de Neder landse krijgsmacht. Wolff (CPNbestempelde de defen siebegroting als „een bar en boos stuk". Hij drong aan op vergaan de besnoeiingen en wilde dat aan de „militarisatie van het land" een halt wordt toegeroepen. PPR-woordvoerder Waltmans vroeg in een motie de regering af te zien van de bouw van opslag plaatsen voor wapens en munitie voor de NAVO. „De economisch zwakke regio's worden opgeza deld met alsmaar meer militaire projecten", zei hij,. De Bilt Eindhoven Den Helder Twente Aberdeen Barcelona Bordeaux Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagen furt Londen Madrid Malaga Mallorca München Nice Oslo Parijs half bew regenbui zwaar bew. half bew. licht bew licht bew. onbew. zwaar bew. licht bew. onbew. onbew. onbew. zwaar bew. licht bew. half bew. DEN HAAG (GPD) - Ongeveer een derde van de totale Surinaamse bevolking woont momenteel in Nederland. Maandelijks komen er in ons land tussen 1500 en 1900 Surinamers bij. Sinds april 1979 is het aantal Surinamers in ons land met 27.500 toegenomen. Al leen dit jaar al is onze bevolking met meer dan 13.000 ex-rijksge noten toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die door minis ter Wiegel (binnenlandse zaken) en staatssecretaris Haars (justi tie) zijn verstrekt in antwoord op vragen van het DS'70-Tweede- Kamerlid Nijhof. In Suriname wonen ongeveer 380.000 mensen. In Nederland zijn 135.000 mensen van Surinaamse afkomst geregi streerd, maar het werkelijke aan tal Surinamers in ons land wordt geschat op bijna 180.000. Volgens Wiegel en Haars valt niet na te gaan of de staatsgreep van 25 februari van dit jaar van in vloed is geweest op de emigratie vanuit Suriname. Uit de cijfers blijkt na die datum slechts sprake te zijn van een uiterst lichte da ling van het aantal emigran ten. Bestuur van NBBA besluit maandag over toekomst DEN HAAG (GPD) - Het bestuur van de werkgroep "Niet Bij Brood Alleen" (NBBA) bepaalt maandag zijn standpunt over de toekomst van de groep: doorgaan binnen het CDA dan wel een nieuwe, christen-radicale poli tieke partij oprichten. Voor die tijd zal het bestuur nog een gesprek hebben met de tien loya listen uit de CDA-Tweede-Ka- merfractie, teneinde te peilen op welke steun vanuit deze fractie de werkgroep kan rekenen. Van het antwoord op die vraag zal in belangrijke mate het bestuurs- standpunt afhangen. Dat standpunt wordt dan vervol gens voorgelegd aan de circa 1500 leden van NBBA, zodat het vol gende week zaterdag, op het tweede NBBA-congres in Utrecht, tot een definitief besluit over de toekomst van NBBA kan komen. De loyalisten hebben al eerder la ten weten het NBBA manifest (een programma van uitgangs punten) in hoofdlijnen te onder schrijven. Maar NBBA wil meer duidelijkheid en vraagt van hen dat zy zich bereid verklaren de punten uit het manifest tot het ui terste in de Tweede Kamer na te streven. In het manifest wordt uitgegaan van de wenselijkheid van een re gering waarin PvdA en CDA, alsmede andere progressieve groeperingen deel uitmaken. Andere punten uit het manifest zyn: er moet een olieboycot ko men tegen Zuid-Afrika, de kern wapens moeten Nederland uit, de lonen moeten eenmalig fors (4 procent) gematigd worden, er moet een sociale dienstplicht voor jongeren komen, de STER moet verdwijnen en het autoge bruik dient afgeremd te worden. DEN HAAG (GPD) - De Tweede Kamer wil dat er nu spoed wordt betracht met de vermindering van het aantal ziekenhuisbedden. In het debat over de begroting van volksgezondheid diende de WD over deze kwestie gisteravond een motie in, die werd gesteund door het CDA. Er zijn nu nog 17.000 bedden te veel. Zouden deze verdwijnen, dan ontstaat een netto besparing van een miljard gulden per jaar, zo is becijferd. De gezondheidszorg kost totaal f 80 miliard Der iaar. De WD vindt dat het beleid op dit punt tot dusver te weinig resultaat heeft opgeleverd. Er moet meer gebeuren om, zoals al jaren het streven is. tot 4 bedden per duizend inwoners te komen. Het CDA stelde dat bedden- vermindering gepaard moet gaan met uitbreiding van de eerste-lijns- zorg (huisarts en aanverwante hulpverleners), die tot dusver ook niet snel gaat. De groei van de gezondheidszorg in ziekenhuizen en andere instellingen is nog steeds te groot. In ons land liep de gemiddelde verpleegduur de laatste jaren al terug van 16 tot 14 dagen. Vergeleken met die van andere landen (Engeland 10, de VS 8) is dit cijfer veel te hoog. In tal van regio's zijn inmiddels wel 4 bedden per duizend inwoners, maar vooral in de Randstad is sprake van grote "overbedding". Mevrouw Veder-Smit betreurt het dat de medische specialisten akties voeren in hun verzet tegen de prijsbeschikking van de ovgrheid waar door de tarieven en dus hun inkomens aanzienlijk dreigen te dalen. Kom thet onverhoopt niet tot nieuw overleg, dan zal de regering zich genoodzaakt zien tegen de datum van 1 april 1981 toch een definitieve beslissing te nemen over de gemiddelde inkomens die mogen worden verdiend. (ADVERTENTIE) in Leiden Breestraat ROTTERDAM De Doelen - do 30, 20.00 uur, kl. zaal, Vyf Korenconcert door de Rotterdamse koren: Vox Humana, Te Deum Cantemus, Hille- gersbergs Mannenkoor, Dameskoor Schiebroek en de Delfsha- vense Cantorij.; do 30, vr 31 20.15, gr. zaal, Rotterdams Philhar- monisch Orkest din David Zinman; vr 31 kl. zaal, 20.15, Serie Muziek en Dans uit alle Windstreken. AMSTERDAM Carré - t/m 2 nov, 20.15, zo 2 ook matinee om 14 uur, 'Dracula' van Hamilton Deaneen John L. Balderstone naar de roman van Bram Stoker. Centrum Bellevue-t/m 1 nov, gr. zaal, 20.30, Toneelgroep Centrum 'Hoe laat is 't' van Herman Lutgerink, regie: Peter Oosthoek. Lunchvoorstellingen 12.30, palonizaal, do 30 en vr31, 'Loopbaan der Liefde' deel 3, van Ton Vorstenbosch. Concertgebouw - vr 31. gr. zaal. 20.15, Amsterdams Philharmo- nisch Orkest o.l.v. Roberto Benzi/Pierre Amoyal viool; vr 31, kl. zaal, 20.15, Maurits Bosman viool, Zoltan Benyacs altviool. Piet Honingh klarinet, Gerard van Blerk piano, Jan Sprank hobo, Adriaan van Woudenberg hoorn, Brian Pollard fagot. De Meervaart - t/m vr 31, 20.15, Circus OZ uit Australië. Stadsschouwburg - do 30, 20.15, Het Nationale Ballet met 'La Val se' Balanchine/Ravel, niéuw ballet Toer van Schayk, 'The four temperaments' Balanchine/Hindemith. Begeleiding door het Nederlands Balletorkest o.l.v. Adam Gatehouse; vr31,20 15, Pu- bliekstheater met "Antonius en Cleopatra' van Shakespeare. Werktheater - vr 31, 20.30, 'Gewoon weg' waarin het hoe, waarom en wanneer hulp verlenen aan 'probleem'-kinderen wordt be handeld. DEN HAAG Nederlands Congresgebouw-vr 31,20.15, Broadway variety musi cal show. HOT-Theater - t/m vr 31. 20.30, aspirantengr. de Springplank van het Nederlands Danstheater. Theater De Tobbe - vr 31, 20.30, Toneel 'In levende lyve' uit werk van Mischa de Vreede, Andreas Bumier, Violette Leduc e.a. door het Spiegeltheater. LEIDEN Schouwburg - do 30, vr 31za 1zon 2, ma 3,20.15. De Bedelaarsope ra van John Gay, bewerking en regie: Peter Lintelo, muziek: Koos Mark; woe 5,14 en 20.15, The Caretaker van Harold Pinter, gespeeld door de New Shakespeare Company uit London.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 7