Belasting onroerend goed sterk verhoogd In binnenstad,omgeving station enZuidWest Schot in restauratie eidse stadsrubriek PROTEST NU 30 OKTOBER 1980 Vrouw met voet onder reinigingsauto - Een 61-jarige Leidse kwam vanochtend om acht uur met haar voet onder een vracht wagen van de gemeentereini ging. De voet is gebroken of ver brijzeld. Leidse reed op de bromfiets op de Pelikaanstraat. Links voor haar reed de vrachtwagen van gemeentereiniging die wilde stoppen voor het rode stoplicht bij de Haarlemmerstraat. De bromfietster dacht echter dat de vrachtwagen naar rechts zou af slaan, de Haarlemmerstraat in. Zij remde daarom en slipte op het natte wegdek. Met haar hoofd viel zij naar rechts, maar haar voet kwam links onder het rech ter achterwiel van de vrachtwa gen. De vrouw is overgebracht naar het Academisch Zieken- huis. Vijftig jaar getrouwd I LEIDEN - De heer en mevrouw De Bruin-Koolwijk, wonende in de Thorbeckestraat 42, zijn vijftig jaar getrouwd. De twee echtelie den beiden 78 jaar oud, hebben twee kinderen ter wereld ge bracht. Voor zijn pensionering was de heer De Bruin werkzaam als schilder in het Academisch Ziekenhuis. Hengelsport Viscollege 'De Brasem" hield zijn zesde wedstrijd in Oude Wetering. De vangst was zeer slecht. Eerste en periodekam pioen werd B. Eradus2250 gr. 4 stuks; 2JBlikman, 1890 gr. -3 stuks; J. v.d. Hulst, 1530 gr. - 6 stuks; 4. S. Gommans, 1510 gr. - 5 stuks; 5. S. den Dubbelden, 1100 gr. - 3 stuks; 6. P.Eradus sr, 750 gr. - 6 stuks; 7. P.Eradus jr.,660 gr. - 2 stuks; G. Crama sr., 410 gr. - 5 stuks; A. v.d. Vos, 300 gr. - 2 stuks; G. Crama jr., 40 gr. - 1 stuks. Zangavond. Ter gelegenheid van het eerste lustrum houdt het Leids Zangkoor morgenavond om 20.00 uur een feestelijke zang avond in de Bevrijdingskerk in Zuid-West. Medewerking wordt verleend door dubbel gemengd kwartet "Musica". jeugdkoor "Jong Musica". dameskoor NCVB, Sassen- heim; orgel en piano: J. Hen zen en trompet: W. Habraken. Het geheel slaat onder leiding van de heer J. Amoldus. Caboodle Band In het Leids Vrijetijds Centrum treedt morgen om 21.00 uur de Caboodle Band op. De band speelt eigen werk. gebaseerd op de ritmische elementen in bluesIfunkIrockOok wordt er werk gespeeld van onder an dere Van Morrison. Kledingbeurs Ook dit jaar organiseert de mis- siegroep van de Leonardus- parochie weer een kleding beurs. Morgenmiddag van 15.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Alle kleding verkeert in goede staat en er is zowel kinder- als dames- en herenkleding. De opbrengst is bestemd voor Broeder Carel Kruitwagen, die werkt in Irian Jay a (Voormalig N. Guinea) en daar verschillende land bouwprojecten ondersteunt. De kledingbeurs is in het Leo- nardushuis aan de Haagweg 14, Leiden. The Nits In het Leids Vrijetijds Centrum treedt zaterdag om 21.00 uur de new-wave band The Nits op. De band zal werk spelen van de eerste LP "Tent" en van de nieuwe LP "New Flat". LEIDEN - Als de nieuwe belastingvoorstellen van het gemeentebestuur worden doorgevoerd zullen vooral de bewoners van de Leidse binnenstad, de omgeving van het station en Zuid-West in '81 heel wat meer onroe- rend-goedbelasting moeten betalen dan tot dusver. De stijging bedraagt soms zelfs dertig procent. Dit komt doordat de waarde van hun huizen in de afgelopen vijf jaar flink is gestegen. "Deze maatregelen hebben niets met het ontbreken van politieke wil te maken", stelde wethouder Bordewijk gistermiddag tijdens de presentatie van de nieuwe plannen. "Het is het logisch ge volg van het systeem, dat wij moeten hanteren. De makelaars bekijken om de vijfjaar hoeveel de huizen en bedrijven waard zijn. En met dat bedrag moeten wij werken". LEIDEN - Er zit schot in de restau ratie van de woningen aan het Levendaal (en omgeving), die behoren bij het Bethlehemshofje. Als alles even meezit kunnen de huizen volgend jaar mei uit de steigers. De schil is dan klaar, om maar eens in bouwkundige ter men te blijven. Het hofje zelf is, op de pomp na, inmiddels ook geheel opgeknapt. Oorspronkelijk was het de bedoe ling dat de woningen al veel eer der klaar zouden zijn. Maar het aanbesteden van het werk ging niet geheel volgens plan. A. Schouten van architectenbureau Schutte: "Wij konden eerst niet goed rondkomen met de aanne mer. Dat ging natuurlijk over geld". "En toen alles was geregeld zaten we net voor de bouwvakvakan tie", gaat hij verder. "Dan heeft het ook geen zin meer om het ge reedschap tevoorschijn te halen. Vandaar dat we pas in augustus konden beginnen". In totaal gaat het om acht wonin gen: vier woningen direct aan het Levendaal gelegen, twee hoe kwoningen en twee woningen in de Kraaierstraat. De vier wonin gen aan het Levendaal werden voorheen dubbel bewoond. "Maar", zegt Schouten. "Die huizen I waren zo klein dat we ze wel moesten vergroten. Het waren net poppenhuizen: kleine keu kentjes, kleine kamers. En om nou te zeggen dat ze nu wel groot zijn geworden....". Hoe hoog de huren precies gaan worden kon hij nog niet zeggen. Gelijke rechten getrouwde en niet-getrouwde ambtenaren LEIDEN - Voor Leidse ambtena ren die een niet-huwelijkse rela tie onderhouden, zullen in de toekomst waarschijnlijk dezelfde regelingen gelden als voor hun getrouwde collega's. Bij het col lege van burgemeester en wet houders ligt een voorstel in die richting op tafel, waarover nog dit jaar een uitspraak wordt ver wacht. Dit voorstel voorziet onder meer in een eenmalige uitkering bij over lijden, tegemoetkomingen in reis- en verblijfkosten, extra verlof, en uitkeringen wegens verblijf in militaire dienst. Kort om, regelingen zoals die nu ook al gelden voor gehuwde ambtena- Het gaat hier om een van de voor stellen die zijn gedaan in het ka der van een onderzoek naar het functioneren van de vrouwelijke ambtenaar. In 1978 al werd er een vrouwelijke onderzoeker aange steld die tot taak kreeg mogelijke verschillen in de arbeidsssituatie van mannen en vrouwen weg te werken. Van de 600 vrouwelijke ambtenaren in Leiden, werkten er zo'n 130 mee aan het onder zoek. Twintig van hen hielden zich bovendien nog bezig met themagroepen. Het eindrapport over het onder zoek naar vrouwelijke ambtena ren vermeldt verder dat door het onderzoek de aandacht voor deeltijdarbeid werd verscherpt en de personeelswerving in gelij ke mate of zelfs in grotere mate op vrouwen werd gericht. Nu het onderzoek is afgesloten, zullen de themagroepen gewoon doorgaan. Op het programma staan onder meer nog de thema's: experimentele arbeidsprojecten voor jeugdige werklozen, 55-jari- gen met eigen huishoudens, me- dezeggenschapstraining en ge richt carrièrebeleid voor vrou- "Ik denk niet dat de gedupeerden staan te juichen", ging hij verder. "Maar wij kunnen niet anders. Simpel gesteld komt het er op neer dat hun huizen onder meer door verbouwingen veel meer waard zijn geworden. En dat be tekent een hogere aanslag". Opvallend is dat de waarde van alle onroerend goed in de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 77 pro cent is gestegen. De gemiddelde waardestijging van woningen was evenwel een flink stuk hoger dan die van bedrijven, winkels, kantoren en scholen: 87 procent tegenover 55 procent. Weegschaal Deze forse stijging betekent in elk geval dat de tarieven in verhou ding moeten worden verlaagd. Betaalde een eigenaar tot nu toe ruim twaalf gulden per 3000 gul den geschatte waarde van z'n huis; dat wordt in verband met de waardestijging van z'n bezit ruim zeven gulden. Logisch natuurlijk. Want stel je voor dat de makelaar heeft ge zégd dat je huis 100.000 gulden meer waard is. Dan zou twaalf gulden per 3000 gulden wel héél erg veel worden. De weegschaal mag natuurlijk niet nóg verder doorslaan in het nadeel van de ei genaar of bewoner. Huurders gaan volgens het nieuwe voorstel zo'n twee gulden per 3000 gulden geschatte waarde be talen. Dat was bijna vier gulden. Iemand die een huis bezit en daarin zelf woont moet (dat spreekt voor zich) beide bedra gen betalen. Dit zijn evenwel de algemene cij fers, waarbij is uitgegaan van een gemiddelde stijging van 77 pro cent. Zit iemand daarboven, dan moet hij vanzelfsprekend meer betalen. En dat is zeker het geval voor de gehele binnenstad en Zuid-West. De stijging schommelt in die ge bieden maar liefst rond de 100 procent. In het district Bos- en Gasthuis (o.a. Boshuizen, Vree wijk en Haagwegkwartier) werd zelfs een stijging van 115 procent genoteerd. Hiervoor zijn volgens de gemeente verschillende rede- In de eerste plaats is de schatting van de waarde in 1975 waar schijnlijk te laag geweest. Zodat het beeld nu danig moet worden gecorrigeerd. "Zeker weten doen we dat niet", zei de financieel deskundige van de gemeente Verkuijl. "Maar als het zo is, dan kunnen de mensen alleen maar zeggen: "We hebben de afgelo pen vijf jaar mooi geluk gehad" "Warme broodjes" De huizen in de binnenstad zijn volgens de expert ook meer waard geworden door de grotere vraag. "Ze vliegen als warme broodjes over de toonbank", zei hij. "Die enorme vraag drijft de prijs vanzelfsprekend op". Die voorkeur voor oudere goedko pe woningen betekent natuurlijk ook dat bewoners van de Meren- wijk er door de bank genomen beter vanaf komen. De stijging II door René van der Velden Jaap Visser Duisterstees; o verbinding tussen de Haarlemmerstraat en de Bree- straat, langs de Burchtheuvel, is volgens de planning het komend voorjaar klaar. De bomvolle Donkersteeg wordt ontlast door een voetgangersbrug vanaf de Dullebakkersteeg over de Oude Rijn die leidt langs de hoge zijmuren van drukkerij Brill, langs de hoge achterkant van het geologisch museum, langs het gerestaureerde Koetshuis van de Burcht, naar de Burgsteeg en de Breestraat. Kortom: de "Duistersteeg" Drukkerij Brill en het museum voor geologie en mineralogie zijn bang dat de panden in het krappe steegje een gemakkelijk prooi worden voor "dieven en loslopend tuig". De gemeente heeft reeds besloten om de ruiten van het museum te beveiligen tegen inbraak. Drukker Brill zal ook enige beveiliging laten aanbrengen. Toch blijft hij bang voor inbrekers: "In het donker kunnen inbrekers vrij gemakkelijk hun slag slaan. Ach terin ons pand staat het vol met boeken die ze kunnen stelen. Of wat nog erger is, als ze naar boven lopen en de computer van de boekhouder meenemen." De drukker heeft daarom van de gemeente extra beveiliging geëist. De gemeente wil mede op verzoek van Brill de "Duistersteeg" 's avonds op slot gooien. Aan beide zijden worden hekken ge plaatst. Na zonsondergang is de nieuwe wandelroute tussen de Haarlemmerstraat en de Breestraat afgesloten. De gemeente was dit toch al van plan, omdat er, zo vertelde een gemeentevoorlich- ter, "in zo'n duister steegje allerlei vreemde figuren hun gang kunnen gaan." We zijn benieuwd wanneer de Dullebakkersteeg, Mosterdsteeg, Kuiperssteeg, Moriaansteeg en de Dwars Koornbrugsteeg ook worden afgesloten tegen "vreemde figuren" Voor dit gebouw langs moet de nieuwe steeg ticssen Haarlemmerstraat Schandaal Het geduld van de bewoners van het Utrechtse Jaagpad tegenover het Waardeiland is na ruim elf jaar schoon op. Achter de ramen van bijna elk Jaagpad-huis hangen affi ches uit "protest tegen ge meentebestuur-Leiden". Vooral wethouder Waal moet het ontgelden: "Waal, het is een groot schandaal. Vervul staat op een affiche gedicht. Wethouder Waal opent mor genmiddag om vier uur de tweede verbinding van het Waardeiland met het vaste land. De Jaagpad-Bewoners hebben zich voorgenomen om het deze keer nog bij een protest met pamfletten te la ten om de slechte situatie van het Jaagpad onder de neus van Waal te wrijven. Ruim elf jaar geleden beloofden burgemeester en wethouders van Leiden de bewoners gou den bergen: een algehele re constructie van het Jaagpad, waarbij onder meer gedacht werd aan het dempen van de bermsloten en het verbreden en ophogen van het wegdek; en ook: het verbeteren van de verlichting. "Zo spoedig mo gelijk zult u over een en ander nader worden ingelicht" be sluit de brief van burgemees ter en wethouders aan de be woners van het Utrechtse Jaagpad; gedateerd: 19 mei 1969. "Zo spoedig mogelijk" duurt dus al langer dan elf jaar. Onlangs hebben de bewoners hun vierde brief geschreven naar B en W over de slechte situatie op het Utrechtse Jaagpad. Op eerdere brieven vorig jaar hebben zij geen en kel antwoord gekregen De klachten: De woningen van het Utrechtse Jaagpad zijn nog steeds niet aangesloten op het openbaai riool. Het wegdek is slecht; een stoep ontbreekt. De lantaarnpalen geven nau- TEGEN GEMEENTEBESTUUR - LDDEN BESTRATING VERLICHTING SPEELRUIMTE EN VEILIGVERKEER Eén van de affiches voor een Jaagpad-raam. Na elf jaar wach ten zijn de bewoners het beu. welijks licht, staan erg ver van elkaar en doen het voor een deel niet eens; het Jaagpad is 's avond een duister steegje. Speelgelegenheid voor de kin deren is er nauwelijks. Bij de kruising Utrechtse Jaag pad/Kettingbrug gebeurt om de haverklap een ongeluk: de auto's vanaf het Waardeiland hebben er geen erg in dat zij vanuit een uitrit komen en dus voorrang moeten geven aan de fietsers op het Jaag pad; van de andere kant stui ven de auto's na groen licht op de Hoge Rijndijk nietsont ziend richting Waardeiland. De bewoners willen nu dan eens eindelijk "het uitge werkte plan" van de gemeen te om het Jaagpad te verbete ren voor ogen hebben. Keken de bewoners van het Jaagpad vroeger uit op de grauwe Loods van de Grofsmederij op het Waardeiland, tegen woordig hebben zij zicht op de leegstaande landhuizen van ruim 3.5 ton. "Nu de om geving verbetert willen wij ook wel eens wat; na elf jaar geduld", zeggen bewoners De zeggenschap over de stuk ken Utrechtse Jaagpad werkt de duidelijkheid niet in de hand. Het pad van het Utrechtse Jaagpad valt onder de bevoegdheid van de Pro vinciale Waterstaat, het Rijn water valt onder Rijkswater staat. de walkanten onder het Hoogheemraadschap, de bermsloten en de huizen on der de bewoners en de bewo ners onder de gemeente Lei den"Het ontmoedigt zo om steeds van het kastje naar gestuurd te wor den bev het Jaagpad. "De gemeente zou in elk geval kunnen be ginnen het pad van de Pro vinciale Waterstaat over te De tijd van het brievenschrij ven behoort voor het bewo nerscomité Utrechtse Jaag pad tot het verleden. "We krijgen niet eens fatsoenlijk antwoord op onze brieven. Als wij het Leiderdorpse kruispunt bezetten, ligt de hele zaak binnen de kortste keren plat. Zo kan het ook, als het moet". REINIGINGSRECHTEN 25 PROCENT OMHOOG LEIDEN - De reinigingsrechten stijgen volgens de nieuwe belastingplan nen van wethouder Bordewijk met 25 procent. Wat neerkomt op ruim 25 gulden extra per jaar. "En eigenlijk had dat nog meer moeten worden", verduidelijkte de wet houder. "De mensen kunnen er dan ook op rekenen dat ze in de toe komst weer een flinke verhoging krijgen te verwerken". De hondenbelasting gaat 'normaal' volgens landelijke normen omhoog. En komt op: 65 gulden per jaar. van de waarde van het onroerend goed bedraagt in deze nieuwe stadswijk dan ook 'slechts' zo'n 63 procent. 14 procent onder het gemiddelde dus. "Het is moeilijk om concreet aan te geven hoeveel iemand in de Me- renwijk nu in 't algemeen ge sproken precies minder gaat be talen en iemand in het centrum méér", zegt Verkuil van de afde ling financiën. "Maar ik kan wel een concreet voorbeeld geven. Stel je voor iemand in de Pie- terswijk had een huis met een waarde van 30.000 gulden. Vol gens de makelaar is dat huis nü "60.000 gulden waard. Een stijging van honderd procent dus. Die man betaalde 161 gulden aan on roerend goed-belasting per jaar. Dat wordt - als de plannen wor den goedgekeurd - 194 gulden". "En nu iemand in de Merenwijk", gaat Verkuijl verder. "Met een huis dat volgens de nieuwe schat ting 130.000 gulden waard is en oorspronkelijk 80.000 gulden waard was. Die persoon betaalde zo'n 450 gulden per jaar en gaat nu zo'n 416 gulden betalen. Hij gaat er dus op vooruit". Gehandicapten- verenigingen willen subsidie LEIDEN - Voor het eerst gaan de twee Leidse gehandicaptenver enigingen De Sleutels en Club '58 subsidie vragen aan het Natio naal Fonds Sport Gehandicap ten. De Sleutels wil een eigen on derkomen bouwen en Club '58 wil zijn nieuwe ruimte (in de voormalige Barbaraschool op het Levendaal) opknappen. De lichamelijk gehandicapten sportvereniging De Sleutels heeft een nieuwe ruimte nodig voor haar schermers en tafelten nissers. Het wijkgebouw Morschwijk wordt te klein. In een eigen ruimte zouden de gehandi capten ook buiten de sport om bij elkaar kunnen komen. De sport zaal annex ontmoetingsruimte zal, omdat het goedkoop moet worden gehouden, van hout moe ten worden gebouwd. Het plan is op dit moment nog in een vroeg stadium. De Sleutels moet nog met de gemeente Leiden gaan praten en bekijken of het finan cieel haalbaar is. Club '58 gaat veel opknappen aan de oude gymzaal op de tweede etage van de voormalige Barba raschool. In ieder geval moet daar een brandtrap worden gemaakt, wie dat gaat betalen is nog niet bekend. Ook heeft de vereniging voor geestelijk gehandicapten een steekwagen of takel nodig om de muziekinstrumenten van de muziekclub, die regelmatig uitvoeringen geeft, te verplaat- Beide projecten kosten een hoop geld en de verenigingen hopen dat het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten hen financieel ondersteunt. Elk jaar organiseert het werkcomté Leiden de jaar lijkse collecte voor het Fonds. In de week van 10 tot en met 15 no vember gaan de collectanten de straat op. Overigens zijn er nog lang niet ge noeg mensen, die willen collecte ren. Wie zich daarvoor wil Opge ven, kan terecht bij Ruud Mar- chand, telefoon 141945. Katwijker aangereden LEIDEN - Een 67-jarige automo biliste uit Leiden reed gistermid dag op de Rijnsburgerweg een 16-jarige bromfietser uit Katwijk omver. De bromfietser is ver moedelijk met een gebroken lin kervoet overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis De automobiliste sloeg de Lijster straat in. Zij zag de bromfietser niet die op het fietspad van de Rijnsburgerweg reed. De brom fietser probeerde de auto nog te ontwijken. Al remmend slipte hij echter op de herfstbladeren en schoof tegen de auto aan. Gebroken been Sassenheimer LEIDEN - Een 38-jarige vrachtau to-chauffeur uit Den Haag waan de de kruising Rijnstraat-Hoge- woerd gistermorgen om kwart over zeven vrij van verkeer. Hij zag een 18-jange bromfietser uit Sassenheim over het hoofd die op de Hogewoerd in de richting van de Plantage reeu De bromfietser werd met een ge broken bovenbeen en een fikse snee boven het rechteroog naar het Diaconessenhuis vervoerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3