»o/puUf „Beatrix heeft moeilijk hoofd" Wereldomroep trekt miljoen luisteraars Leen Jongewaard krijgt Johan Kaartprijs Lachen mag best in „Denkbeeld" (jy^vandaag toegelicht [IW^Rrogramma Pall Mali Export JNDERDAG 23 OKTOBER 1980 RADIO TV KUNST PAGINA 5 Schilder Ton Verheij uit Ol- -I deholtpade is verbijsterd over 'r het besluit van de gemeente- raad van Weststellingwerf om het door hem gemaakte schil- :1 derxj van koningin Beatrix I uit de ontvangsthal van het II nieuwe gemeentehuis te ver- wijderen en op te bergen in de gemeentelijke kelders. ,JJit had ik niet verwacht"al- dus Ton Verheij gistermid- dag. ,JDat mensen kritiek op 1 het schilderstuk heb ben. is hun goed recht. Maar dat is mijn filosofie op de monar- chie. Ik zou het weer zo schil deren. misschien zelfs nog r monumentalernog pompeu zer". vVerheij schilderde koningin e Beatrix in het kader van de Ton Verheij had liever Irene geschilderd Beeldende Kunstenaars Re geling in opdracht van het Weststellingwerf se gemeente bestuur. Een jaar of drie gele den ontmoette Verheij Bea trix in Amsterdam. Hij be keek haar op twee meter af stand. ,Jk heb haar best een lief hoofd gegevenzegt hij over het meest omstreden on derdeel van zijn schilderijje moet iets aan de gelijkenis toevoegen, het een verheven dimensie meegeven. Ze heeft nu eenmaal een moeilijk hoofd. Ik had liever Irene ge schilderd". Volgens Verheij is de meerder heid van de gemeenteraad van Weststellingwerf bang voor wat de buitenwacht van het schilderij zal zeggen. ,J5n ze zijn ook bang voor wat ae Commissaris van de Konin gin ervan zegt als hij het ge meentehuis komt ope nen". Volgens loco-burgemeester Ep Kramerdie allesbehalve ge lukkig was met de artistieke visie van de kunstschilder, gaat het doek op 12 november naar Leeuwarden, waar de kunstverdeling van BKK- werk tussen R jk en gemeente plaatsvindt Het schilderij kostte 15.000 gul den. In het kader van de BKR betekent dat voor Westslel- lingwerf.alshet schilderij zou zijn geaccepteerddat er 750 gulden op tafel had moeten komen, want het Rijk betaalt drievierde deel van de kosten en via de sociale paragraaf zou de gemeente nog eens 80 procent van haar eigen kwart terug hebben kunnen krij gen. Op 12 november, zo verwacht de heer Kramer, wordt beslist waar het kunstwerk naartoe gaat. Mogelijk kan Verheij het zeifin bruikleen terugkrijgen, maar zekerheid daarover be staat niet. NEDERLAND I - 18.25 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.30 - Sesamstraat (NOS) 18.45 - Paspoort (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - De KRO komt langs in ..Mijdrecht (KRO) 19.50 - De BB-Show (KRO) 20.55 - Leren leven, documentaire (KRO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Den Haag vandaag (NOS) 22.10 - Denk-Beeld (NOS) 23.05 - Journaal (NOS) 23.10 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) NEDERLAND II - 18.25 - Welzijnsplan. Ie cyclus (4) (TELEAC) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Pinokkio (VARA) 19.25 - J.J. de Bom. v.h. de Kindervriend (VARA) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Hoe bestaat het (VARA) 20.45 - Merijntje Gijzen's Jeugd (VARA) 21.35 - Omburdsman (VARA) 22.05 - De onvoorstelbare wereld van Roald Dahl (VARA) 22.30 - Achter het Nieuws (VARA) 23.25 - Journaal (NOS) 23.30 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) DUITSE TV DONDERDAG 23 OKT. DUITSLAND I (Reg. progr. NDR: 18.00 Die Gras hupfer. tv-serie. 19.25 Sport. 19.59 Progroverz WDR: 18.00 Amu- sem progr. 18 10 Auf Aehse, tv-sene. 19.15 Act. 19.45 Das Kriminalmagaz., tv-serie.). 20.00 Journ. 20.15 Discus- sieprogr. 21.00 Amusem.progr. 21.45 Amusem. progr. 22.30 Act. 23.00 Ballet. 24.00-00.05 Journ. DUITSLAND II 18.20 Kreuzfahrten eines Globetrot ters. tv-sene. 1900 Joum. 19.30 Muz progr 21.00 Act 21.20 Inform, progr. 22.20 Jungfrauen. zum ersten. net II zum zweiten... Mai, tv-film. 00.05 ciale Wetenschappon. 19 00 Jeug- duitz. 19.45 Journal 3. 20 00 Joum 20.15 Die Banditen von Orgosolo (Banditi a Orgosolo). Italiaanse speelfilm. 21.50 Inform, progr. 22.35 Inform, progr. 23.20 Joum. BELGISCHE TV DONDERDAG 23 OKT BELGIË VLAAMS 18.00 Poppenfilmserie. 18 05 Inform, kinderprogr 18.35 Epidemie, tv-se ne. 19.00 Sport. 19.30 Liefdadig- heidsprogr. 19.35 Meded. en Mor gen. 19.45 Joum 20.10 Dagboek van een herdershond, tv-sene. 21.15 Pa norama. 22.05 Dallas, tv-sene. 22.50-23.05 Joum. DUITSLAND III WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Cursus So- 18.00-20.10 Zie NET 1. 20 10 Film- rubr. 2100 De collega's, tv-serie. 21.45-22.10 De stille komt terug (Le roAtit Hu nrivel soeelfllm. Berend Boudewijn is weer terug op het scherm. Vanavond, om 1950 uur op Ned. 1, presenteert hij zijn spelprogramma waarin twee teams met bekende Nederlanders het tegen elkaar zullen moe ten opnemen. De prijs die de teams kunnen winnen gaat naar een project in De Derde Wereld. "Leren leven" heet het programma over het lei en van doofblinde kinderen. Kinderen die m het begin nauwelijks beseffen dat ze leven. De KRO maakte beelden in een instituut in St. Michielsgestel waar men probeert de kinderen te helpen ontdekken dat er een wereld is waarin zij met anderen leven (2055 Ned. 1). De VARA zendt vanavond (om 20.45 uur op Ned. 2) het laatste deel uit van Merijntje Gijzens jeugd. RADIO Op Hilversum 1 (20.03) wordt het Brucknerfestival 1979 Linz uitgezonden. In dit anderhalf uur durend programma is een con cert te beluisteren van Elisabeth Ullman op het Flentrop-orgel in de grote zaal van het Brucknerhaus in Linz. "In de kaart gespeeld" is het muzikale programma dat om 1920 uur op Hilversum 2 wordt uitgezonden. Sesjun, het jazzprogramma van de TROS, komt vanavond (22.02 op Hilversum 3) rechtstreeks uit Nick Vollebregts Jazzcafé in Laren DONDERDAG 23 OKT. HILVERSUM I NCRV (S) Hier en nu 18.30 (S) Be richten uit Europa. 18 45 (S) Legei des Heilskwartier. 19 02 (S) De we reld zingt Gods lof. 19 53 Lichtsein 20.03 (S) Oorgelconcert. 20.35 (S) Li terama-donderdag. 21.02 (S) Op dt vrije toer. 22.02 (S) NCRV-Donder dag-Sport. 22.50 (S) Politiek beke ken. NOS 23.02-24 00 (S) Met hel oog op morgen. KRO 0 02 (S) Dt Nachtspiegel. 1.02 (S) Tussen dt hoezen met Winfned Povel. 3.02 (S Half-WEG 4 02 (S) Herrie of Harry op I 0 02 (S) Van zessen klaar wak ker (6.50 Het levende Woord HILVERSUM II IKON 18.05 Kleur. OVERHEIDS- VOORL. 18.35 Mens en samenle ving 1' 1' 18 50 Uitz. PPR. 19.00 Zo hoor je nog eens wat. 19.20 (S) In de kaart gespeeld, klass. verzoeken. 21 00 (S) Don Quijote in de muziek. (22 30Nws 23 15 (S) Jazz Spectrum. 23 55-24.00 Nws. HILVERSUM III NOS 18.03 (S) De Avondspits mei da Nationale Hitparade. TROS 19 02 (S) Poster. 20 02 <S. F) Ferry Maat s Soul Show 22.02 (S) Sesjun jazz en blues live. 23.02-24.00 (S) LP VRUDAG 24 OKTOBER HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws KRO (7 03 Kt ho 8 03 Echo 9 03 (8) Ann, vjn Egmond. 12.03 (S) Van Uur tot Uur. 13 03 Echo. 13 15 (S) Kruis of Munt 14 02 (S) The Complet. 16.02 <S) Op He valreep. HILVERSUM II VPRO 7 00 Nws 7 20 Radium dienst VPRO (7.30. 8 00 en 8.3C Nws.) 9 00 Gymn. voor de vrouw 9.10 Waterstanden. 9.15 (S) Expres VPRO NCRV 10.30 Onder School tijd NOS: 10 45 Werkbank AVRO 10.55 Optimisme. TROS 11.20 Week in-Week uit. 12 26 Meded. voorland en tuinbouw 12.30 Nws. 12 36 Ak- tua.NOS 13 00 Nws. 13 11 Meer over minder 14 20 Op de zeepkist komt u maar 14 45 t Kan van nut zijn (14 45 Rechtoprecht. 15.00 Stad en land 15.15 Knollen voor citroenen 15 30 Van onze redaktie VOO. 17 00 Info Radio. (17.24 Meded. 17 30 Nws.) HILVERSUM UI EO: 7.02 (S) Ronduit op drie gospel- progr 8.03 (S) EO-Metterdaad me mo. 8.05 (S)Tijd sein. 9.03 <S) De mu zikale fruitmand: verzoekp! progr van en voor zieken. 10.03 (S) Mu/u k motief 11 03 (S) Pop non stop 12.03 Goeiemiddag. met om 12 25 Wccr- praatje en om 13.45 Filmnieuw* VOO 14 03 (S) De t.pparade 15.20 (S) Popjournaal. 15.30 (S) De Top- HILVERSUM IV NOS 7.00 Nws. 7 02 (S) Vroeg Klas siek 9 00 Nws. 9.02 (S) Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance 9 45 (S) Vnjdagmiddagconccrt VOO 1100 (S) Muziek voor miljoenen. (12.00 Nws i (Met om 12 02 Muziek- kwis. 12 10 Muziek uit de klas^ top- 10. 12 30 Nieuwe populaire klassie ken Eo 13 00 (S) Klass. klankju welen. 14 00 Nws 14 02 (S)Theologi sche verkenningen. 14 20 (S> Klass concert VPRO 15 00<S> Muziek-op vier. Het uur van de Flamenco AMSTERDAM - De Johan Kaartprijs 1979/1980 van de Stichting ter Bevorde ring van de Blijspel- klucht-kunst is dit jaar toegekend aan de acteur Leen Jongewaard. Dit heeft de stichting gisteren bekend gemaakt. )e prijs, die jaarlijks wordt toege kend aan een acteur, actrice of vrije produktie die tot een bij zondere prestatie is gekomen, bestaat uit een bronzen beeldje dat Johan Kaart voorstelt, ge maakt door de beeldhouwer Pie- ter de Monchy. Leen Jongewaard zal de prijs op 4 november uitge reikt krijgen na zijn voorstelling "Duidelijk zo", die hij samen met Robert Long geeft. )e Johan Kaartprijs werd in 1976 voor het eerst uitgereikt aan de actrice Doris van Caneghem. Daarna kregen respectievelijk de impresario John de Crane, acteur Willem Nijholt en toneelleidster Beppie Nooy het bronzen beeld je. Klacht HILVERSUM - De Scientologie- kerk heeft gisteren bij de Raad voor de Journalistiek een klacht ingediend tegen VARA-Om- budsman Frits Bom en tegen de leiding van de VARA-televisie. De kerk zegt dat Bom en tv-direc- teur Maurice Koopmans gewei gerd hebben de Scientologiekerk mee te laten werken aan het Om- budsprogramma dat vanavond wordt uitgezonden. In het programma zal de Ombuds man uitgebreid aandacht beste den aan de handel en wandel van het geloofsgenootschap. rook mei plezier rook Ihll Muil Export wereldbekend aroma v-— Praten over breuk in levenswijsheid HILVERSUM - Rondom de gesprekstafel van het NOS-pro- gramma Denkbeeld zitten vanavond zes meer en minder bekende mensen te praten over veranderingen in hun reli gieuze bestaan. De eerste aflevering van de nieuwe reeks van zeven uitzendingen over dit moeilijk grijpbaar te maken onderwerp. Om een goed begin te waarborgen ver zamelde de redactie rondom de nieuwe presentator Hel- mert Woudenberg mensen als Rikkert Zuiderveld, Freek de Jonge, Emmy van Overeem, André Schmidt en Sito Hoving. Het motto waaronder de zeven uit zendingen plaats gaan vinden is „Van huis uit...". Van huis uit heeft een mens tal van waarden en levenswijsheden meegekre gen, maar het komt nogal eens voor dat daarmee gebroken wordt. Over die breuk gaat het in de gesprekken, die maandelijks te verwachten zijn. De eerste uitzending, en het debuut van Helmert Woudenberg als te- levisiegespreksleider, verloopt niet geheel vlekkeloos. Het on derwerp van gesprek gaat nogal eens schuil achter anekdotes en uitweidingen. Daar staat tegen over dat ondanks het zwaar til lende onderwerp best gelachen kan worden. „Denkbeeld" heeft als programma altijd wel veel publicitiet gekre gen, maar het aantal kijkers bleef daar voortdurend bij achter. Dat is een van de redenen dat op een suggestie van Jef Rademakers is ingegaan en een thema werd ge kozen dat vrijwel iedereen kent. Bijna elk huisgezin heeft wel een telg die naar veler gevoelen van het .juiste" pad is afgewe ken. Er zal in de serie veel over God en godsvoorstellingen worden ge sproken, en de zwaarste opdracht voor de redactie is te blijven zor gen voor verrassingen, en voor een relativerende inbreng. Het eerste programma is wat dat aangaat geslaagd, maar de echte problemen komen later. Niet in het minst omdat het bepaald niet eenvoudig is gebleken mensen bereid te vinden over de achter gronden van hun eigen levensbe schouwing te praten (NOS, Ne derland I, 22.10 uur). Huurbeleid regering in actualiteiten rubriek Vara HILVERSUM - In de televisie-ac tualiteitenrubriek "Achter het Nieuws" van de VARA, wordt vanavond (Ned. 2, 22.30 uur) met staatssecretaris Brokx en ka merlid Marcel van Dam gespro ken over het huurbeleid van de regering. Ook komt de woning bouw in renovatie-wijken, spe ciaal die in Rotterdam en Steen- wijk, ter sprake. De VARA heeft voorts bijdragen over de vervuiling van de Noord zee en over een bijeenkomst van de afdeling Noord-Holland van D'66, waar de D'66-ers Brink horst en Tommei hebben gede batteerd over kernbewapening en opslag van dergelijke wapens in ons land. r Berend Boudewijn is weer terug op het scherm. Met een nieuwe show waarin twee teams met elkaar de strijd anbinden voor een goed doel: zoals het steunen van projecten in de Derde Wereld. De "strijders" van vanavond jn: Huib Koekoek, Patricia Paay,Joan Haanappel, Jennifer Willems, Barry Hughes en Jan Keyzer. Om 1950 ur op Nederland 1. IILVERSUM - Bijna één miljoen Nederlandse vakantiegangers hebben deze zomer naar Radio- Nederland-Wereldomroep ge luisterd. Vergeleken met vorig jaar betekent dat meer dan een verdubbeling van het luister publiek dat de Wereldomroep onder de vakantiegangers in Eu ropa heeft. )it blijkt uit een telefonische en quête door de afdeling kijk- en luisteronderzoek van de NOS over het luistergedrag tijdens de vakantie. loewel het aantal mensen, dat hun vakantie buitenslands heeft doorgebracht is teruggelopen van 6,3 miljoen in 1979 tot ruim 5 miljoen dit jaar, is het aantal ra- dip's dat werd meegenomen met 500.000 gestegen. Vari de 3,4 mil joen radiotoestellen die werden meegenomen, waren er anderhalf miljoen geschikt voor ontvangst van de kortegolfuitzendingen van de Wereldomroep Uit de NOS-enquête blijkt nu, zo stelt de Wereldomroep, dat deze omroep twee van haar drie potentiele luisteraars onder de vakantie gangers ook inderdaad heeft be reikt. Bij de Wereldomroep wordt veron dersteld, dat het toegenomen aantal auto-vakanties er mede toe heeft geleid, dat er meer radio's dan in voorafgaande jaren, zijn meegenomen. Een andere factor, die de stijging van het aantal luisteraars zou kunnen verklaren, is onder meer de actie "Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers". In een fol der, die in een oplaag van 1,3 miljoen exemplaren is verspreid, werd onder meer de aandacht ge vestigd op de Europa-uitzendin gen van de Wereldomroep, waarin ook de ANWB-oproepen worden vermeld. Deze actie was een gezamenlijk initiatief van politie, ANWB, ministerie van buitenlandse zaken en de We reldomroep en werd gesteund door de PTT, de KLM, de spoor wegen, de VVV's en de ANVR. Voorts kunnen de Tour de France reportages, die de Wereldomroep deze zomer voor het eerst in nau we samenwerking met de NOS- radio heeft verzorgd, een rol heb ben gespeeld bij uitbreiding van het aantal luisteraars. De luisteraars naar de Wereldom roep hadden, zo blijkt ook uit de enquête, in de eerste plaats be langstelling voor het nieuws en de actualiteiten, de oproepen van de ANWB en het Europese weer bericht van Jan Pelleboer. In tweede instantie luisterde men naar het dagelijkse overzicht van de Nederlandse ochtendbladen en de Europese wegeninforma tie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 5