Geen bekende gezichten in het 'Gekkenbriefje' Concentratie van de balletopleiding bepleit in Nederlander weet geen raad met omroepbestel (jV) vandaag toegelicht Dief steelt de gouden ploten Nat King Cole „De rode draad" over actie in Dodewaard Donderdags open huis en koffie. LSEfixBot „O© 1980 WOENSDAG 22 OKTOBER 1980 PAGINA 5 Werkgroep: „In Amsterdam en Den Haag is voldoende" AMSTERDAM - De opleiding van balletdansers in Nederland moet worden geconcentreerd op twee plaatsen, Amsterdam en Den Haag. Dat is nodig, omdat de hui dige zes dansacademies onvol doende aansluiten bij de wensen van de drie grote balletgezel schappen in ons land. Tot deze conclusie komt de werk groep aansluitingsproblemen dansopleidingen in een gisteren verschenen rapport. De dansgezelschappen vinden, dat de mensen die van de huidige dansacademies komen, te weinig techniek hebben. 'Er is een tekort aan zuiverheid bij de uitvoering van bewegingen, een tekort aan virtuositeit, aan fysieke en men tale kracht', aldus het rapport. De gezelschappen menen, dat de opleidingen zich niet voldoende concentreren op de praktijk van het vak, en dat afgestudeerden niet de mentaliteit hebben om zich aan te passen aan de strenge re discipline, die bij de gezel schappen heerst. Het gevolg is, dat er relatief veel buitenlanders bij de Nederlandse grote drie komen te werken. De academies stellen, dat de gezel schappen leerlingen in de eindfa se van de opleiding onvoldoende volgen. Ook wordt geen gebruik gemaakt van de informatie over leerlingen, die bij de opleidingen ligt opgeslagen. Er is bovendien kritiek op het auditiebeleid van de gezelschappen. Die houden vaak veel te vroeg audities en bo vendien niet in dezelfde periode, waardoor leerlingen - uit angst om de boot te missen - vaak het eerste aanbod van een engage ment accepteren. Tenslotte is het artistieke beleid van de gezel schappen niet altijd consequent aldus de dansacademies in het rapport. Concentratie in twee academies kan voor de problemen een op lossing bieden. Gekozen is voor twee opleidingen om een zekere machtspositie van één instituut te voorkomen en om studenten een overstapmogelijkheid te bie den. Amsterdam en Den Haag zijn uitgekozen, omdat deze ste den redelijk dicht bij elkaar lig gen, zodat allerlei samenwer kingsverbanden tussen de oplei dingen geografisch makkelijk wordt gemaakt, aldus de werk groep. De twee nieuwe academies zijn be doeld voor de opleiding (van 12 jaar af) voor de drie grote ballet gezelschappen. De bestaande zes academies (en andere die zich met dansopleiding bezighouden) moeten blijven draaien voor jon ger talent. In de eindfase moeten de drie oal- letgezelschappen een grote in breng hebben bij de opleiding. Maar daar moet tegenover staan, dat leerlingen die tot die fase worden toegelaten ook zeker moeten zijn van een plaats bij de grote drie, schrijft de werkgroep. De groep beveelt aan de twee aca demies bij wijze van experiment tien jaar te laten draaien. In die periode moet een begeleidende werkgroep bekijken of de con centratie inderdaad een oplos sing blijkt voor het aansluitings probleem. LOS ANGELES - Uit het huis van de zangeres Natalie Cole zijn ach tentwintig gouden en platina pla ten gestolen die haar vader, Nat "King" Cole, bijeen gezongen had. De waarde van de ontvreemde pla ten wordt geschat op 2.800 dollar (ongeveer zesduizend gulden). De politie legt verband tussen de diefstal in de woning van Natalie Cole in de exclusieve buurtschap Bei-Air en een inbraak die er eind vorige week gepleegd werd. Vanavond VARA-radio Olga Madsen wilde drie jaar geleden al film maken HILVERSUM - Na een inzinking bij de NOS, zo'n twee jaar geleden, is er nu op de afdeling drama en kunst weer wat financiële armslag. Of dat van lange duur zal zijn, moet worden afgewacht, maar een van de resultaten van die wat beter gevulde beurs is terug te vinden in de film "Gekkenbriefje," die vanavond wordt uitgezonden. De NOS betaalde lang niet al het geld voor die film van regiseuse Olga Madsen, want het was in eerste instantie het ministerie van CRM waar een gedeelte van het geld vandaan kwam. Maar de bijdrage van CRM was voor Hori zon-films niet genoeg om het project te realiseren en uiteinde lijk bleek de NOS bereid het res terende bedrag aan te dragen, waar natuurlijk wel tegenover stond dat de film door de NOS op de televisie gebracht kon wor den. HILVERSUM - In het Vara-radio- programma "De rode draad" wordt vanavond op Hilversum 2 (19 tot 20 uur) nagepraat over de in het weekeinde gevoerde actie bij de kerncentrale in Dode waard. Gasten in het programma zijn de media-socioloog Jo Bardoel, de politicoloog-publicist Lucas van der Land, het PPR-Tweede-Ka- merlid Ria Beckers en Johan van de Woestijne en Berber van de ac tie Dodewaard gaat dicht. "De rode draad" heeft het Nipo een enquête laten uitvoeren over de vraag hoe men denkt over kerne nergiecentrales, wat men vindt van de actie van het weekeinde en of de mening van de Neder landers over kernenergie is beïn vloed door de actie. De resultaten van die enquête wor den in het programma bekend gemaakt. Meer gebruikelijk zou zijn geweest dat Olga Madsen met haar idee om de noyelle „Zorg dat je een gekkenbriefje krijgt" van Ger Verrips te verfilmen naar het produktiefonds (dat Nederlandse speelfilms financiert) was ge stapt, maar gezien de „slechte verhouding" tussen Olga Madsen en dat produktiefonds, zag de re gisseuse daar vanaf. Olga: „De laatste drie produkten die ik bij het produktiefonds heb ingeleverd, zijn afgewezen en ik wilde niet voor de vierde keer mijn neus stoten. Daarbij komt nog dat ik van tevoren al bedacht had dat dit project niet accepta bel, niet commercieel genoeg, voor het produktiefonds zou zijn. Daarom ben ik er maar niet eens aan begonnen". Dat uiteindelijk de NOS ervoor zorgde dat de film gedraaid kon worden, kwam voor Olga Madsen goed uit. Veel films die door CRM worden betaald, belanden op de plank om daarna nauwelijks of nooit meer bekeken te worden. Nu was ze verzekerd van verto ning en het ziet er zelfs naar uit dat de film na de tv-première ook nog in de bioscoop (in het alterna tieve circuit) gedraaid gaat wor den. Door die financiële perikelen heeft het lang geduurd eer „Gekken briefje" gemaakt werd. Al drie jaar geleden liep Olga Madsen met het idee om de novelle van Verrips in filmbeelden om te zet ten. Het kampement bij Auster- litz bestond toen nog, maar op het moment dat er daadwerkelijk ge filmd kon worden, was dat net af gebroken. Olga Madsen moest haar toevlucht zoeken tot een jeugdherberg, die met behulp van de decorafdeling van de NOS werd aangepast aan de omstan digheden van een legerplaats vlak na de Tweede Wereldoor log. Het verhaal speelt zich afin 1947 en de kwestie-Indonesië zorgt voor de ingrediënten. Nederlands troepen worden naar het Verre Oosten gestuurd om daar de op standige lokale bevolking tot de orde te roepen. Vele Nederlan ders komen echter in gewetens nood en weigeren af te reizen. Een van die mannen is Willem van Josse, een jonge student li chamelijke opvoeding, die een oproep voor militaire dienst krijgt. Willem van Josse is helemaal niet tegen het leger, want juist door de geallieerden bevrijd van de Duit se overheersing ziet hij wel dege lijk het nut van de militaire dienst in. Toch komt hij in moeilijkhe den, aangezien hij van mening is dat de Nederlanders helemaal niets te zoeken hebben in Indo- Zo kan het gebeuren dat Willem van Josse nauwelijks iets onder neemt als hij het leger in moet, maar als de uitzending naar In donesië ter sprake komt, laat hij zijn agressie de vrije loop, dit op aanraden van een zenuwarts. Zijn afwijkende gedrag levert Van Josse een plaatsje op in het mili tair neurose-hospitaal. Maar dan komt de vraag aan de orde of hij daar wel echt thuishoort. De hoofdrol van Willem van Josse wordt gespeeld door de 25-jarige Esgo Heil. die dit jaar van de to neelschool is gekomen. Evenals Esgo Heil zijn de meeste acteurs die meewerken aan „Gekken briefje" onbekend bij het grote publiek, hetgeen zeker niet bete kent dat dat de kwaliteit van de, film nadelig heeft beinvloed. Ol ga Madsen: „Ik wilde voor deze film geen gezichten die al bekend waren. Maar ik moet zeggen dat er prima gewerkt is. De sfeer in de ploeg was uitstekend en ik denk dat je dat in de film kunt terug zien" (Ned. 1, woensdagavond 20 uur). Esgo Heil (links) speelt de hoofdrol in "Gekkenbriefje"In het midden Olga Madsen (regie) en de schrijver Ger Verrips. (ADVERTENTIE) Natuurlijk bent u elke dag welkom in onze zaak. Maar donderdag-middag nemen we extra tijd om onze schitterende bontkollektie te showen. Gezellig, met een kopje koffie, genieten van bontmode op z'n best. Vrijblijvend lijV IA Hoogstraat 5 Gouda. Tel. 01820-14138. Donkersteeg 3 Leiden. Tel. 071-121406. PARIJS - Gina Lollobridgida, de oud-filmactriceblijkt ook met de fotocamera "aardig" overweg te kunnen. In het Parijse Carnavalet-mu seum wordt een tentoonstelling van haar werken gehouden. Op de foto: Gina bij één van de door haar geschoten prenten. HILVERSUM - De VPRO-om- roepbestelprijsvraag is ge wonnen door acht studenten en hun begeleider van de werkgroep Massacommuni catie van de universiteiten van Utrecht. Een eerste prijs is h un deel echter niet geworden De jury heeft op grond van zijn straffe criteria geen eer ste prijs kunnen uitrei ken. De Utrechtse studenten ontvin gen de tweede prijs, een groepje liefhebbers uit Rijs wijk ontving voor zijn in spanningen een derde prijs, en twee 15-jarige jongens Uit Assen kregen voor hun 'char mante' voorstel een eervolle vermelding. Alles bij elkaar kreeg de jury dertien inzendingen onder ogen. De inzendingen moesten zowel op degelijkheid, door dachtheid als originaliteit en haalbaarheid het onderzoek kunnen doorstaan. Aan die eis voldeden slechts de twee prijs winnende onderwer pen. Daar staat tegenover dat vrij wel elke inzending een intri gerende en originele opvat ting ten aanzien van de toe komst van de omroep in Ne derland bevat. Die onderde len zullen samen met de twee prijswinnaars en het eervol onderscheiden ontwerp te ge legener tijd in boekvorm ge publiceerd worden. In het algemeen is het niet mo gelijk gebleken om via een prijsvraag vanuil de bevol king een pasklaar ontwerp voor een nieuw omroepbestel voorgeschoteld te krijgen. De prijswinnende ontwerpen ba seren zich hoofdzakelijk op een nieuwe rangschikking van al bekende gedachtenen vooral de uitwerking van de mogelijkheden voor een re gionale omroep, en van de in vloed van satelliet- en kabel omroep ontbreken deer lijk. Desondanks is de VPRO als or ganiserende instantie zeer te vreden met de uitkomsten. Vooral omdat de vorig jaar in het NOS-bestuur uitgespro ken bedenkingen tegen het or ganiseren van een bestel- pnjsvraag door de serieus heid en de inzet van de inzen ders meer dan gelogenstraft NEDERLAND I 18.25 - Nieuws voor doven en slechthorender. (NuS) 18.30 - Sesamstraat (NOS) 18.45 - Staatsloterij (NOS) 18.50 - Toeristische tips (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Van Gewest tot Gewest (NOS) 19.50 - Democraten '66 (Politieke partijen) 20.00 - Gekkenbriefje, tv-film (NOS) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Den Haag vandaag (NOS) 22.10 - Panoramick (NOS) 22.40 - Studio Sport (NOS) 00.15 Journaal (NOS) 00.20 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) NEDERLAND II 18.25 - Engels voor beginners (3 en 4) (TELEAC) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Kinderen van de rekening (IKON) 19.25 - Kenmerk (IKON-KRO-RKK) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Stichting nationaal Jeugdfonds (Socutera) 20.32 - Countdown (VOO) 21.05 - Tenspeed en Brownshoe (VOO) 21.50 - Remmers ontmoet Pierre Kartner (VOO) 22.25 - Info TV (VOO) 23.02 - Geschiedenis van de fotografie (3) (TELEAC) 23.37 - Journaal (NOS) 23.42 Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) DUITSE TV WOENSDAG 22 OKTOBER DUITSLAND I 2U.00 Journ. 20.15und raus bist du, tv-film. 22.00 Filmreport. 22.30 Journ. (Reg. progr.: NDR: 18.00 In form. progr. 18.30 Actual. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Onkel Brasig er- zahlt, tv-serie. 19.25 Reg. mag. 19.59 Progr.-overz. WDR: 18.00 Die Koblanks. tv-serie. 18.30 Muziek- piogr. 18.40 Die Koblanks, tv-serie. 19.15 Actual. 19.45 Das Knminal- mag, tv-serie.). DUITSLAND II 18.20 verslag. 19.00 Journ. 19.30 Ge- gen den Wind, tv-serie. 20.15 Actual. 21.00 Actual. 21.20 Vegas, tv-serie. 22.05 Gesprekken. 22.10 filmrep. 22.40 Aus der Fremde, spreekstuk. 00.05 Journ. DUITSLAND III WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Cursus Engels. 19.00 Rep. 19 45 Journal 3. 20.00 Journ. 20.15 Gesprekken en ontmoetingen. .45 Rep. 22.15 Leben- serwartung (Lifespan), Nederlandse speelfilm. 23.35 Journ. BELGISCHE TV WOENSDAG 22 OKTOBER BELGIË VLAAMS 18 15 Poppenfilmserie. 18.20 Alias Smith and Jones, tv-serie. 19.10 Liefdadigheidsprogr. 19.15 Inform, progr. 19.40 Morgen. 19.45 Journ. 20.10 Weerber. 20.15 Lotto-trekking. 20.20 Place St. Catherine, tv-spel. 21.30 Doc. sene. 22.15 Journ. NET II Van 18.00 tot 20.15: Zie NET 1. 20.15 As en diament (Popiol i diament). soeelfilm. 22.00 Doe In Gewest tot Gewest (Ned. 1, 1859 uur) aandacht voor onder meer Haarzuilens. Om acht uur, op hetzelfde net, "Gekkenbrief, gebaseerd op de novelle "Zorg dat je een gekkenbriefje krijgt" (zie elders op deze pagina). De tweede ronde in de voetbaltoernooien om de Europacup en Uefa-cup komen later op de avond (Ned. 1 om 22.40 uur) aan de orde. Een kaarten een rode roos is de vierde aflevering in de serie (Ned. 2,1859 uur) Kinderen van de rekening. Een reeks over de tweede generatie Turken in Nederland. Tenspeed and Brown Shoe is een Amerikaanse film die op Ned. 2 om 21.05 wordt afgedraaid. Een rolprent overeen verliefde man die de vrouw van zijn dromen niet kan strikken. Inde serie Remmers ontmoet praat Henri Remmers vanavond met Pierre Kartner. beter bekend ais Vader Abraham. Enige fami lieleden en collega's zullen hun mening over de zanger/schrijver geven. RADIO Ga d'r maar voorstaan heet het radioprogramma dat de VARA om 20.00 uur op Hilversum 2 uitzendt. Het handelt overeen dirigen tencursus van de NOS. Het accent ligt op de opera. WOENSDAG 22 OKTOBER HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws. NCRV 18 11 Hier en nu - woensdagmag. 19.02 Bij de tijd. NOS: 19.30 Hobbyscoop. 20.02 Langs de Lijn, sport en mu ziek. (20 38 Paardekoerseni 23 02 Met het oog op morgen NCRV: 0 02 Late Date. 1.02 Metropole Orkest 1.30 Tussen 60 plus en 70 min. 2 02 Nachtdienst. (6.02 Lichtsein) HILVERSUM II VARA: 18.00 Vrije tijd, blije tijd. RVU: 18.30 Belgic en de Belgen (4). PP 18 50 Uitz. van de BP VARA: 19 00 De Rode Draad 20.00 Gfl d r maar voor staan klankbeeld. 21.00 VARA-Klass.: Royal Philharmonic Orch.. Klass. muziek 22 30 Nws. NOS: 22.40 Steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij de staan, vooruitblik Koninklijk be zoek aan de Antillen. VARA. 23.25 Muziek van deze eeuw. 23.55 Nws. HILVERSUM III Ieder heel uur nieuws. NOS 18.03 De Avondspits met de Nationale Hitparade KRO: 1902 Rauhfaser. 2202 roek-tempel. 23 02 Walhal- DONDERDAG 2J UKi HILVERSUM I NCRV: 7.03 Het levende Woord 7 10 (S) Vandaagdonderdag (8 03 Hier en nu. 8.25 In 't voorbijgaan 8 45 Over kopen gesproken.) 9 03 (S) Wie weet waar Willem Wever woont 10 02 (S) Muziek bij de koffie 11 30 (S) Twaalf-uurtje 12 40 (Si Middag- pauzedienst 13 03 (S) Hier en nu. 13 20 (S) NCRV-Globa.il 16 02 <S) Goudenregen Ensemble. 16 30 (S) Rozegeur en Drikkeldraiad HILVERSUM II AVRO- 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgym. 7.20 AVRO Aktueel en informatief (7.30. 8.00 en 8.30 Nws. 7.36 en 8 36 Radiojournaal 9.00 Gym voor de vrouw. 9 10 WatersL NOS 9.15 Werkbank AVRO: 9 25AVRO-d.tr (9.30 Radiojournaal-nieuwsflits 11.00 Radio Lawaaipapegaai 11 lo Overspannen? Dan i 11.40 Radiojournaal-nieuws 1142 Regio-naai, provinciale (flits. form. RVU 11 56 Follow me', Engels voor beginners les 4. OVERHKIDS- VOORL.' 12.16 Uitz. voor de landb AVRO- 12.26 Meded voor land-en tuinb.. (NOS) 12 30 Nws 12 36 Ra diojournaal. 13 00 Nws 13 11 Euro pa. 13.35 Per Saldo 13.57 Beursplein 5.(14 00 Voor mij kan-iet wal 14 30 Radiojournaal-nieuwsflits 15 30 Idem.) 15.50 Radio Lawaaipapegaai 16 00 Hersengym 16 30 Radiojour naal-nieuwsflits 16 32 De Slag by Nieuwspoort 17.24 Meded 17 30 Nws. 17.36 Radiojournaal. 17 55 Per Saldo. HILVERSUM III TROS 7.02 (S) De Havcrmoutshow 9.03 (S) De Hugo van Gelderen Show 11 02 (Si De Polderpoppara- de. 12 03 <S> De Nederlandstalige top tien. 13.03 (S) 50 Pop of een envelop 15.03 TROS top-50 HILVERSUM IV VARA 7 00 Nws 7 02 (S) Morgen- rood. 9 00 Nws. 9.02 (S) De Franse opera 1925-1950 (sloti 9 50 (Si He 12.02 (S) Strijkkwartet moderne muz. 13 05 Het zout in de pup 13 30 (Si Klass pianomuz 14 00 Nws 14 02 (S) Klass. orkestmuz 14 35 (S) Piano trio Klass muz. 16 05 Het zout inde pad 16.30-17 00 (S) Klass. orkest-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 5