'Noordwijk volkomen besluiteloos' Vertraging niet gewenst Wethouder wijst beschuldiging projectontwikkelaar van de hand LEZERS SCHRIJVEN DINSDAG 21 OKTOBER 1980 LEIDEN/REGIO PAGINA 19 NOORDWIJK - "Haast is bij de gemeente Noordwijk een vies woord. Het college van burgemeester en wethou ders, en in het bijzonder wethouder Van Duijn, gaat al jaren volkomen besluiteloos en onslagvaardig te werk. Bestemmingsplannen worden ontworpen en bespro ken, daarna gebeurt er niets meer. Naar mijn mening is de overheid er voor en door de bevolking. De overheid van Noordwijk doet niets!" Wethouder C. van Duijn: „Kuij- pers wil morgen goedkeuring heb ben voor een vandaag ingediend plan". Alphense peuter aan verstikking ontkomen ALPHEN AAN DEN RIJN - Het anderhalf jaar oude zoontje van de familie Vap Lith aan de Kort- steekterweg is vannacht op het nippertje aan de verstikkings dood ontkomen. Het matrasje waarop het kind sliep was, ver moedelijk dooreen ondeugdelijk elektrisch hoofdkussen, gaan smeulen. De ouders hoorden het zieke kind via de babyfoon hoesten. Ze slaagden er juist op tijd in het kind uit de vol rook staande slaapkamer te halen. De vader van het kind heeft het brandende matrasje met emmers water geblust. Toen de brandweer arri veerde was het bluswerk nage noeg geklaard. Clubgebouw voor BZ PC BODEGRAVEN - De Bodegraafse Zwem- en Poloculb BZ&PC kan de plannen voor de bouw van een eigen clubgebouw uit de kast halen. De gemeente heeft, na overleg met de zwemclub, de omwonenden en het zwembad- bestuur, een plaatsje gevonden waar de vereniging aan de slag kan gaan. Dat is te vinden op het voormalige speeltuinterrein ten noorden van de parkeerplaats van het zwembad. Wel zal eerst de bestemming van de speeltuin moeten worden aange past, voordat de oprichting van een clubhuis is toegestaan. Ove rigens is het de bedoeling dat BZ&PC het clubhuis geheel uit eigen zak betaalt. De beschuldigingen van project ontwikkelaar M. Kuijpers aan het adres van het Noordwijkse ge meentebestuur liegen er niet om. Hij heeft zijn gehele briefwisse ling met de gemeente Noordwijk gebundeld en aan de openbaar heid prijsgegeven. Zijn bedoe ling hiermee is om aan te tonen dat het college van burgemeester en wethouders van de badplaats veel te lang wacht met het nemen van beslissingen, vooral waar het om projecten van hem gaat. "Ik wacht al twee jaar op gemeen telijke goedkeuring voor het appartementencomplex Hoog duin. Per maand lijd ik door het uitblijven van de toestemming een renteverlies van 45.000 gul den. Dat is meer dan het jaarsa laris van een ambtenaar", stelt projectontwikkelaar Kuijpers. "Al dat uitstel heeft ook tot ge volg dat die appartementen steeds duurder worden. Elk ap partement moet nu al 25.000 gulden meer opbrengen dan twee jaar geleden. De bouwkos ten zijn in die paar jaar ook flink gestegen. Of ik er nu het geld nog uit krijg is maar de vraag" Rechtbank Projectontwikkelaar Kuijpers heeft in Noordwijk momenteel twee projecten onder handen. Op het terrein "Hoogduin" aan de Koningin Wilhelminaboulevard wil hij een complex van 54 appar tementen neerzetten. Op dit ter rein staan nu nog vier villa's, waarvan er één op tijdelijke basis is verhuurd. De andere drie zijn in opdracht van eigenaar Kuij pers voor bewoning ongeschikt gemaakt en staan er als ruines bij. Dit om kraakacties te voorko- Het tweede project van Kuijpers is het braakliggende perceel "Hooijmans" aan de Parallel- boulevard. In opdracht van de gemeente zou Kuijpers hier eerst 22 goedkope premie-koopflats neerzetten. Inmiddels zijn de plannen gewijzigd en wil de pro jectontwikkelaar Noordwijk op deze plaats verrijken met een ho tel/restaurant met 40 kamers Kuijpers heeft tekeningen inge diend voor een hotel van vier verdiepingen, terwijl de gemeen te een maximale bouwhoogte van drie verdiepingen wil toestaan. Kuijpers heeft een advocaat in de arm genomen die moet onder zoeken of de projectontwikkelaar via de rechtbank aan zijn trekken kan komen. "De schade schat ik op het moment op zo'n 1.250.000 gulden en dat zal eerder meer als minder worden", verwacht Kuij pers. Hij denkt de gemeente aansprake lijk te kunnen stellen voor zijn verlies. Zij zou te lang hebben gewacht met het uitwerken van het bestemmingsplan voor de boulevard van Noordwijk, waar door de wettelijke termijn zou zijn verstreken. "Ik begrijp werkelijk niet waar het meningsverschil met de gemeen te ligt", besluit Kuijpers. "Dat ho tel "Hooijmans" is precies in het emmertje van de gemeente. Zij wil meer hotelaccommodatie in Noordwijk hebben. Het zou prachtig bij een doorgang naar de boulevard komen te liggen. De gemeente besteedt veel te weinig aandacht aan haar boulevard, die toch "het industrieterrein" van Noordwijk is. Bescheidener Vooral wethouder T. van Duijn (CDA) krijgt er flink van langs bij projectontwikkelaar Kuijpers. Deze verwijt hem dat hij aarzelt tussen links en rechts en daar door geen besluiten kan nemen. Ook zou de wethouder zich vaak verschuilen achter het argument "te druk". De wethouder wil zich de beschul digingen niet te sterk aantrek ken. "Natuurlijk vind ik mezelf niet onslagvaardig zoals Kuijpers me verwijt. "De plannenmakers aan de boulevard beginnen altijd met veel te veel te willen", stelt hij. "Ze zouden moeten beginnen met zich wat bescheidener op te stellen. Dat zou voor hen veel tijdwinst opleveren, want dat be tekent dat de gemeente veel min der aan haar plannen bij te scha ven zou hebben". De wethouder ontkent dat de goedkeuring voor de plannen van Kuijpers uitzonderlijk lang op zich laat wachten. "Hij doet alsof twee jaar een lange tijd is hier voor, maar dat is persé niet het geval. Ik weet dat hij het erg moeilijk heeft met het feit dat er nogal wat tijd is gemoeid met het verkrijgen van de nodige goed keuringen. Als hij maandag een plan heeft, wil hij er dinsdag een vergunning voor hebben. Dat kan nu eenmaal niet. Je hebt als gemeente te maken met ver schillende belanghebbenden en er is een groot aantal voorschrif ten waar je je aan moet houden. Kuijpers wil bovéndien dat er el ke dag over zijn plannen wordt vergaderd". Van Duijn vindt dat de fout voor een deel bij de projectontwikke laar zelf ligt. "We hebben in het Projectontwikkelaar Kuijpers voor de vervallen villa's aan de Koningin Wilhelminaboulevard ..Wethouder Van Duijn tracht mijn plannen te dwarsbomen waar hij kan. In Noordwijk is sprake van politieke en ambtelijke willekeur, welke zijn weerga niet kent" begin veel incomplete informatie van hem gehad. Dat heeft de af wikkeling met een aantal maan den vertraagd" Moedwillig De projectontwikkelaar heeft de gemeente er min of meer van be schuldigd dat zij zijn plannen moedwillig zou vertragen. Zo zou de gemeente erg lang hebben gewacht met het doorsturen van de door de raad goedgekeurde plannen voor het appartemen tencomplex "Hoogdum" naar de provincie. Ook dit wordt door Van Duijn ten stelligste ontkend. "De gemeen teraad heeft zich op 23 september akkoord verklaard met de plan nen voor "Hoogduin". Binnen een maand zijn ze aan de provin cie toegezonden. Dat is eerder een uitzonderlijk snelle behan deling" oordeelt de wethouder Overigens kan het nog wel de no dige maanden duren voor er daar een besluit over de plannen is ge nomen. Over de eis tot schadevergoeding wil Van Duijn nog niet veel kwijt. "Ik wil er niet op reageren zonder eerst iets zwart op wit te heb jen, maar ik begrijp niet waar Kuij pers de aanknopingspunten wil zoeken om dat geld op de ge meente te verhalen", stelt de wethouder. Hij noemt de eis dan ook "volstrekt overdreven" en "zeer onverstandig". ARIEJAN KORTEWEG B en W Noordwij kerhout over omleidingsweg De Zilk NOORDWIJKERHOUT - Burge meester en wethouders van Noordwijkerhout vinden dat zo snel mogelijk moet worden be gonnen met de aanleg van een weg rond De Zilk. De situatie wordt daar zo langzamerhand voor de dorpsbewoners onhoud baar. De gedachten over de nieuwe weg blijven bij het ge meentebestuur uitgaan naar de meest noordelijke omleidings route. Bij de plannenmakerij isdestijds een aantal voorstellen op tafel gekomen. B en W hebben hun de finitieve keuze gedaan en het is nu aan de raadsleden van deze gemeente hun voorkeur uit te spreken tijdens de commissie vergadering a.s. donderdag en de gemeenteraadsvergadering vol gende week donderdag in het gemeentehuis. B en W stellen de raad voor gedepu teerde staten te verzoeken zo snel mogelijk toestemming te geven voor de aanleg van de de weg die De Zilk uiteindelijk uit de nood verlost. Daarbij zou dus moeten worden gekozen voor de meest noordelijke omleidingsweg, de zogenaamde variant 1. B en W doen deze keuze met name op grond van de woonomstandig heden bij de Zilkerduinweg. Bij de aanleg van andere verbindin gen dan waarvoor het gemeente bestuur kiest zouden de bewo ners van deze weg worden geïso leerd. zo stellen zij. De onderhandelingen door de di recteur-hoofdingenieur van Financiële zorgen dreigen voor 'rijk' Noordwijk NOORDWIJK - Het totnogtoe alt(jd zo 'rijke' Noordwijk komt de komende tijd in de financiële zorgen te zitten. De gemeente heeft de afgelopen jaren boven haar stand ge leefd. Daarvan krijgt zij nu de rekening gepresenteerd, zo blijkt uit het overzicht van in komsten en uitgaven van Noordwijk in 1981, dat de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van gisteravond besprak. De financiéle deskundigen van Noordwijk hebben berekend dat het batig saldo van 1.2 miljoen gulden voor het ko mende jaar geleidelijk zal omslaan in tekorten op het gemeentelijk huishoud boekje. In iy86 zullen die zijn opgelopen tot bijna één mil joen. Burgemeester en wethouders pleiten daarom voor bezuini gingen en belastingverhogin gen. Daardoor kunnen de tekorten afnemen, zo verwachten B en W WOUBRUGGE - De tarieven voor de onroerend goed-belasting in de gemeente Woubrugge zullen in 1981 niet worden verhoogd. De andere tarieven zullen met circa vijf procent worden verhoogd. Dit geldt voor de hondenbelas ting. woonforensenbclastihg, de begrafenisrechten en de ver schillende gemeentelijke leges. In verband met de kosten, die dc gemeente moet betalen voor het verbranden van huisvuil bij de Afvalverwerking Rijnmond, zal het tarief van het reinigingsrecht flink opgetrokken moeten wor den. In plaats van 115 moet 140.- per jaar worden betaald, een verhoging van 21 procent. rijkswaterstaat met Bloemendaal en de provincie Noord-Holland om alsnog een omleiding te be werkstelligen buiten de gemeen tegrenzen van Noordwijkerhout worden door B en W toegejuicht. "Maar dat mag in geen geval ver traging opleveren wat betreft de aanleg van de omleidingsroute", aldus B en W. Wel achten zij het raadzaam dat nog overleg volgt omtrent de vorm geving van de nieuwe weg, de eventuele aansluitingen daarop en de situatie zoals die na de aan leg ontstaat in het gebied De Rui- genhoek. In de toelichting op de begroting 1981 spreken B en W de verwachting uit dat in het meest gunstige geval nog in 1982 met de aanleg kan worden begonnen. Zeven ton aan bloembollen over de weg NOORDWIJK - Op de kruising Gooweg - Van Berkelweg is gistermiddag een aanhanger met zeven ton bloembollen gekanteld. De vrachtwagen van het Noordwijkse bloembollen- bedrijf Passchier was juist gestart voor een reis naar Frankrijk toen, vermoedelijk doordat de koppeling niet juist was aangebracht, de aanhangwagen kantelde. De gehele lading kwam hierdoor op straat terecht. Terwijl de gemeentepolitie van Noordwyk het verkeer om leidde. zijn werknemers van het bloembollenbednjf twee ënhalf uur bezig geweest om de bollen weer bijeen te ra pen. Het plaatsen van brieven van lezers betekent niet dat de redactie de daarin weergegeven mening onderschrijft. Brfeven'kunnen van redactiewege worden ingekort. Aantjes Naar aanleiding van, de zaak over het teruggeven van de onder scheidingen van Aantjes in ver band met zijn oorlogsverleden, beweert het CDA bij monde van Van Agt niets van dat verleden te hebben geweten. Van Agt vindt dat hiermee de kous af is, maar niet voor mij en voor elke welme nende Nederlander. Immers, als dat werkelijk waar was zou het CDA nu juist kwaad op Aantjes moeten zijn in plaats van hem voor te stellen als de vermoorde onschuld. Immers dan heeft hij al die tijd dat verleden voor zijn par tij verborgen gehouden. Nee vrienden, het is anders (zoals Speenhoff ook al zei). Het is wel duidelijk, dat ze dat wel degelijk wisten. Dat is n.l. al jaren te lezen in de stukken van het Rijksbu reau voor Oorlogsdocumentatie (vrij toegankelijk). Dries heeft dus (voor de zoveelste maal) de zaak bedonderd. Zoals bijvoor beeld ook in de zaak van de op stelling van de atoomraketten en ook met het embargo tegen Zuid- Afrika. Het CDA wil zich blijk baar schoonwassen en de zaak in de doofpot stoppen (wel veiligei zo kort voor dc verkiezingen). Veel mensen schijnen dat niet te merken. Dries moet als gelovig katholiek toch weten dat jokken verboden is. Zo is het mij tenminste geleerd al lang voordat Dries gekozen werd. Misschien hebben de ker ken andere ge- of verboden. Afschuwelijk vind ik ook dat de woede zich richt tegen de per soon die het onrecht signaleert. Zo was bijvoorbeeld in de Drey fuss-affaire Emil Zola de gebeten hond, alleen maar omdat hij op kwam voor waarheid en recht. En zo werd in de zaak Aantjes dr. L. de Jong (een volkomen integere persoon) waar ik geheel achter sta, aangevallen omdat hij zo bru taal was dat bekend te maken terwijl hij zich niet in de kamer kon verdedigen omdat hij geen kamerlid of politicus is. Dat heeft (voor mijn gevoel) weinig meer te maken met recht en democratie. Het wordt dan wel erg partijdig. Nee, het ethisch reveil is een lacher tje. Wat mijzelf betreft, ik sta buiten el ke partij en kerk, maar ik heb wel een sterk gevoel voor waarheid en recht. Leugens irriteren mij mateloos. Maar u en ik weten nu op wie we in elk geval niet moe ten stemmen bij de eerstvolgen de verkiezingen. B. DE GRIJS, Dr. Lelylaan 5, Leiden. (Van redactiewege bekort). Fietsbel Uw artikel over fietsen in de duinen is ons uit het hart gegrepen. Mijn vrouw en ik zijn de 65"plus-grens gepasseerd maar beiden zijn we goed gezond. En als je dan vlak bij zulke prachti ge duinen woont, ligt het voor de hand dat je daar veel wandelt. Enkele jaren geleden waren er nog geen wandelwegen waarop niet met de bromfiets mocht worden gereden. Gevolg dat wij dan maar de veiligste weg kozen en naast de paden gingen lopen. De heren bromfietsers reden daar met een 40 - 50 km gang en namen de bochten zo ruim dat wij ons leven tot heden hebben kunnen redden door tijdig uit de weg te gaan. Toen kwamen, eindelijk! de verbo den paden voor bromfietsers en was het weer een feest in onze fraaie duinen te lopen. Maar dat was van korte duur door de op komst van de wielrenners. Had den de brommers nog het voor deel dat ze allerminst geluidloos waren, met de renners was het ei genlijk nog erger. Volkomen ge ruisloos komen de benden achter je aan of onder luid geschreeuw en schelden van "ouwe lullen" en meer van dat fraais. Weet u dat niet één renner in het duin een,z. g. FIETSBEL bezit?? Ouwe zeurders als wij valt dat op. Een verplichte snelheid voor fietsers zien wij echter niet zitten. Poli tie?? Wat is dat?? Wij zien meer heil in de verplicht te stellen FIETSBEL. j. Kleton Mortel 10 Noordwijk aan Zee. Orgel(stad) (8) Is de krant de aangewezen plaats om personen te beledigen of hebben we daar andere moge lijkheden toe? Zou onderlinge correspondentie misschien wat zijn? Of misschien een gesprek? Dan blijven de ruzie en beledi gingen tenminste binnenska mers. Wat er inzake orgel(stad) wordt geschreven, acht ik alle normen van fatsoen te buiten gaan. Ik ken de heer Doove persoonlijk niet, maar ik sta wel aan zijn kant. Hij kan boeiend schrijven en boeiend vertellen en of hij de titel wel of niet heeft, interesseert mij niet. Als hij de titel niet heeft, verdient hij hem wel. Vragen lezers ooit naar de be voegdheden van een schrijver of de (koninklijke) benoeming van bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een bur gemeester? De heer Doove heeft ons huwelijk gesloten in de trouwzaal van het Leidse stadhuis. Mijn vrouw en ik herinneren ons nog vaak woordelijk wat hij toen aan waarheden en aan humor heeft gezegd. Het was zó waar dat mijn vader tegen me zei: "Moet je de man niet op het diner vragen?". Ik bon ervan overtuigd dat er een heleboel echtparen in Leiden le ven, die het een genoegen vonden om door de heer Doove getrouwd te zijn. En moet zo iemand dan openlijk geblameerd worden? Wanneer ik de krant lees en ver halen moet lezen over muzikale zaken, denk ik altijd "morgen staat er een ingezonden brief van Jan Doove in" en dan valt het me tegen wanneer die brief er niet komt. Toen wij trouwden en tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand vertelden dat we ook een kerkelijke huwelijksdienst zou den hebben, maar het helaas zonder organist moesten doen, stapte de heer Doove spontaan in de auto om in de kerktijdens de mis orgel te spelen. En hoe! Wanneer een mijnheer Brouwer in de krant van 15 oktober vraagt of de heer Doove misschien zelf alle orgelconcerten van "Leiden 690 jaar orgelstad" komt spelen, zou ik willen antwoorden: "je mocht willen dat hij het deed maar ik weet zeker dal hij het niet doet. Dat is nu juist het verschil tussen een mannetje en een heer. Ik hoop dat de heer Doove niet in de krant antwoordt. Hij bewijst zijn kracht door boven die lage be schuldigingen te staan. Wanneer ik in mijn flat een trap zou hebben zóu ik de schrijvende be zoekers met plezier de trap afla- zeren. G.J. de la Rué Stadszicht 15 Leiden Orgel(stad) (9) Loopt het zo langzamerhand niet een beetje dc spuigaten uit? Mijnheer de loodgieter, wilt U mij in de krant Uw papieren laten zien? Mijnheer de journalist, wilt U mij in de krant Uw bronnen tonen? Die hetze tegen de heer Doove hangt me zo langzamerhand me ters lang de keel uit. Wat kan me de papieren van de loodgietei nou schelen? Als die mijn lek kende kraan maar maakt. Wat in teresseren mij de bronnen var een journalist nu toch? Als hij me maar goed informeert, en dar liefst objectief en daar schort hei nog wel eens aan. Ik moet zeggen, dat ik de briever van de heer Doove altijd met er| veel genoegen lees. Hij legt zon der enige angst de vinger op dc zere plek en komt onomwonder voor zijn mening uit. Moeten wc dan van hem eisen, dat hij open lijk vertelt waar hij zijn informa tie vandaan heeft? Het enig be langrijke is. dat hij vertelt wat de werkelijkheid is; van officiële kunt krijgen wc dat toch nooit te horen. Daarom, mijnheer Doove, laat je niet kisten en ga rustig door. Je vecht voor goede zaken en als Leiden meer van die mensen had, werden we misschien goed be stuurd. Nog iets: ik lees wel eens wat en dus ook wel eens iets over muziek. Het valt mij op, dat de een iets kraakt wat de andei ophemelt. Maar ik vertrouw dan eigenlijk maar het liefst op mijn eigen oren en ogen en het valt mij op. dat de heer Jan Doove dat in krant en tijdschrift altijd exact onder woorden kan brengen. H.S. de Water, Lage Rijndijk 123, Leiden. (discussie gesloten red.) Verhuizen (9) Hiermee kom ik neg eens terug op het protestoptreden van de Mu ziekverenigingen op maandag 6 oktober op hel Stadhuisplein. U zult begrijpen dat deze mensen, onder wie vele rustige huisva ders, dit niet voor niets doen. Neen, zij doen dit omdat zij uit hun repetitieruimte moeten. Na tuurlijk wisten de muziekvereni gingen dit. dat is dan ook niet de reden van het protest Zij protes teren tegen het feit dat hen 2 jaar geleden een goede repetitieruim te was beloofd door wethouder Tesselaar, en dat nu de Barbara- school, ook weer tijdelijk, als re petitieruimte wordt aangeboden. De Barbara-school is daarvoor ech ter niet geschikt en ook dat kan Tesselaar weten, want 2 jaar ge leden heeft muziekvereniging "De Burcht" ook al eens gerepe teerd in een school. Hij is toen wezen kijken en heeft kunnen constateren dat muziekrepetitic in een school niet gaat. daar deze mensen aan het eind van een re petitie met hoofdpijn naar huis gingen door de slechte ak» »estiek. Kennelijk leert men slecht hij B en W in Leiden. Het lijkt er op dat wanneer men eenmaal de wet- houdersstoel veroverd heeft men de burgers van de stad gauw ver geten is. Volgens mij heeft men toch tijd ge noeg gehad om een betere ruimte voor de verenigingen te vinden. Het moet voor een stad als Leiden toch ook wat waard zijn, dat door de verschillende muziekvereni gingen de naam van de stad in het buitenland hoog gehouden wordt. Zo heeft de Burcht dit jaar onder meer al 4 keer in Duitsland opge treden. Bovendien was het deze vereniging die 15 jaar geleden met één van de eerste culturele uitwisselingen met onze zustc-r- gemeente Krefeld, een optreden in die stad verzorgde. Voorts zijn deze muziekverenigingen vaak een springplank naar het Con servatorium. Als alternatief stel ik voor de 128.009,- die nu wordt besteed aan het opknappen van de Barbe- ra-school, te besteden aan t i n aantal (houten) gebouwen op bijv. een ruimte van een voetbal veld. Op die manier zou B en W 3 a 4 verenigingen uit de brand, dc Morspoort-kazerne en de Barba ra-school kunnen helpen en/of houden. J.P. van Egmond Heemskerkstraat 58 Leiden Kernwapens In deze krant van 9 oktober j.l. geeft de heer Brinkhorst zijn visie op de kernwapenproblematiek. Om het doel van zijn betoog te kun nen bereiken, n.l. het suggereren van een middenpositie van zijn partij voor wat hot kernwapen debat betreft, heeft hij twee uiter sten nodig. Aangezien die er in feite niet zwart wit zijn, creeert hij ze. Aan de ene zijde plaatst hij hen die de IK V-leuze "Help de kernwapens de wereld uit. om te beginnen uit Nederland" voor staan; aan de andere zijde hen "die te weinig oog lijken te heb ben voor de desastreuze gevolgen van de kernwapenrace". Daarbij wordt van de "IKV-men- sen" op ontoelaatbare vereen voudigde wijze gezegd dat z(j ver trouwen op de voorbeeldwerking van een dergelijk signaal, zonder zioh af te ragen of anden landen daarin niet eerder een teken van politieke afzijdigheid dan van verantwoordelijkheid zouden zien". De hr. Brinkhorst weet bliksems goed, dat het IKV juist verruiming van de internationale contacten voorstaat en bewerk stelligt. Uit het bovenstaande blijkt wel dat de heer Brinkhorst de kardinale fout begaat, de "IKV-groep" het etiket "idealisten" op te plakken Verder komt hij met het vooroor deel dat wy ons door een on voorwaardelijk "nee" uit te spre ken. buiten het speelveld zouden plaatsen. Hij geeft n.l. voor deze bewering geen enkel bewijs. De voorkeur van de heer Brink horst is een oude bekende: on derhandelen over een "beper king" van nieuwe uitbreidingen van de (kcrn)wapenarsenalen Hierover schrijft dr. Bamaby. di recteur van het Stockholmse In stituut voor Vredesonderzoek (SIPRI) in zijn onlangs versche nen boek "Vredesverwachtin- gen" (blz. 78Y. "Pogingen om tot wapenbeheer sing te komen hebben de laat ste vijftien jaar niet geleid tot nucleaire ontwapening. De kernwapenrace is zelfs met eens tot staan gebracht. Het publiek is dan ook ernstig misleid door hen te laten geloven dat er voortdu rend vorderingen m de ontwape ning zijn gemaakt". De hr. Brinkhorst stelt mij dan ook ernstig teleur als hij over de wens tot het doorbreken van de kern- wapenwedloop schrijft: "Daarom heeft het D'66-congres in december 1979 zich uitgesproken voorde noodzaak aan NAVO-zij- de (niet door Nederland alleen!) een eerste stap terug te doen in de hoop zodoende het onderhande lingsproces met de Sowjet-Unie op gang te krijgen". Er is in feite geen sprake van "een eerste stap terug", maar van een zeer grote of een grote stap verder in de kernwapenwedloop. Dat is wil iets anders! De lijn Brink horst is derhalve niet geloof waardig, oók niet als hu er het etiket "redelijk alternatief' op plakt. A.J. VERMOND Kon. Juhanalaan 52 2231 VE Rijnsburg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 19