g LEIDSCH DAGBLAD Dodewaard lijkt op vesting r Bonden boer op vandaag Verdacht van meer moorden J. Dodewaard Tactiek actievoerders nog niet duidelijk „Bond Zonder N aam" kan niet terugbetalen Voor verf, behang en goede raad. SNELST GROEIENDE REGiDNALE KRANT VAN NEDERLAND. 2 weken gratis VRIJDAG 17 OKTOBER 1980 OPGERICHT 1 MAART 1860 36297 Directeur G Koopman Hoofdredacteur AAM Schuurmans Ad| -hoofdredacteur R D Paauw DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bureau Witte Singel 1 2311 BG Leiden Voor lel nrs zie colofon Drie doden door kool- monoxyde WOUDRICHEM (GPD) - Drie personen zijn vannacht in fe Noordbrabantse gemeente Woudrichen door koolmo- noxydevergiftiging om het leven gekomen. Het zijn de 80-jarige C. van Masbergen, zijn 75-jarige echtgenote en hun 40-jarige zoon A. Mas bergen. Na een bezoek aan hun zoon die in Nieuwendijk woont, had deze zijn ouders gisteravond om tien uur naar huis ge bracht. Er werd nog wat na gepraat, zonder dat men er erg in had dat de slecht trek kende kolenkachel koolmo- noxyde verspreidde. Een andere zoon van het echt paar, die 's nachts om half twee thuiskwam, trof zijn ouders en broer levenloos Tegen terugloop ledental DEN HAAG (GPD) - Door stagnatie en teruggang in het ledental hebben de bij de FNV aangesloten vakbonden besloten ledenwerfacties op te zetten. De ambtenarenbond ABVA-KABO heeft met de campagne 'Pak aan Pak mee' inmiddels al een aardig resultaat geboekt. Binnen een jaar is het ledental gestegen van 248.000 naar 255.000. „Ook de Industriebond pakt het serieus aan", aldus een woordvoerder van de FNV. Met advertenties in de dagbladen ondersteunt de vakcentrale de ledenwerfacties. Tweehonderd bezoldigde beleidsmedewerkers en bestuurders, onder wie voorzitter Arie Groenevelt, zijn de afgelopen week op huisbezoek ge gaan bij leden die het lidmaatschap van de bond hadden opgezegd. De Industriebond is aan het onderzoeken „of het een malaisebeeld is dat zich doorzet en wat de mogelijke ontwikkelingen znn voor de jaren '80 en '90". Naast de terugloop van leden is er ook een kleine stijging te zien. Het aantal jongeren tot 25 jaar en het aantal vrouwen neemt ondanks de teruggang toe. Ook in de provincies Groningen, Friesland en Drente neemt het aantal leden van de Industriebond toe. Prikkeldraad, afluister apparatuur in de om ringende weilanden, zoeklichten, honden, doorlaatpasjes voor omwonenden een ver bod op luchtverkeer, honderden politiemen sen en militairen. De kerncenrale in Dodewaard is een onneembare veste. Leidse wethouder distantieert zich van uitspraken collega (Van r verslaggevers) DODEWAARD (GPD) - Ook Duitse actiegroepen zullen deelnemen aan de demonstratie tegen de kerncentrale in Dodewaard, die inmiddels is omringd met een door genie-soldaten aangebrachte ring van prikkeldraad. LEIDEN - De Leidse WD-wet- houder Fase (economische za ken) distantieert zich van de uit spraken die PvdA-wethouder Waal (ruimtelijke ordening) dinsdagavond deed op de jaar vergadering van het Leids City Centrum. Waal haalde daar uit naar de Kamer van Koophandel die hij verweet "de Leidse winkeliers lelijk in de kou te hebben'laten staan". "Het enige wat wij van de Kamer van Koophandel horen is een .jaarlijkse jammerklacht van de voorzitter die bol staat van on- r-- juistheden en verkeerde voor- Geniesoldaten hebben gisteren de laatste hand gelegd aan de ring van stellingen van zaken", aldus Waal prikkeldraad om de centrale Dodewaard. Deze maatregel houdt, zoals bij die gelegenheid. De ring van prikkeldraad die de af gelopen dagen (gadegeslagen door honderden nieuwsgie rigen en de leiding van de actie „Dodewaard gaat dicht)" door genie-soldaten is opgetrokken, is inmiddels voltooid. In deze op enkele honderden meters van de centrale gebouwde versperring zijn lichtmasten opgenomen. Op het terrein van de centrale is mili taire zend- en ontvangstappara- tuur opgesteld. Smalle wegen De enige mogelijkheid de centrale nog te bereiken, is via drie smalle toegangswegen, die pas op het laatste moment zullen worden afgesloten. Toegang tot het ha ventje van de aan de oever van de Waal gelegen centrale kan onmo gelijk worden gemaakt met een eveneens door de genie aange bracht groot net. Het luchtruim boven Dodewaard (met een straal van vijf km en een hoogte van 3000 meter) is van za terdagochtend vroeg tot en met woensdag 23 oktober verboden voor alle luchtverkeer behalve vliegtuigen die door de politie worden gebruikt. ook een aantal 'beroepsdemon stranten' zal aansluiten. De poli tie wilde vanmorgen geen com mentaar geven op de mededeling die is verspreid door een zich 'Vecht Mee met de ME' noemen de onbekende, Arnhemse groe pering. De 'Vecht Mee'-leden zouden zich zondag naar Dode waard begeven om 'de betogers een pak slaag te geven'. Leuzen Anoniem gebleven mensen hebben afgelopen nacht de binnenplaats van het provinciehuis in Arnhem met leuzen beklad, die tegen de kernenergie en de commissaris van de koningin in Gelderland, Geertsema, zijn gericht. De heer Geertsema zal dit weekeinde niet in het kasteel Middachten ver blijven, dat door de betogers ook als een van de actiepunten is ge noemd. Enkele andere autoritei ten, die bij de kerncentrale zijn betrokken, hebben uit angst voor acties hun gezin 'met vakantie' gestuurd. Lijdzaam verzet. Dat was het enige dat een aantal Leidse krakers gistermiddag bood bij de ontruiming van een gekraakte woning aan de Zoeterwoudseweg. Nadat de politie de krakers enige ma len had gewaarschuwd ging zij ten slotte tot actie over: de krakers werden één voor één uit het huis gesjouwd. Dat waren er twintig in to taal: de hoofdbewoonster en negentien sympathisanten. Op de vraag van politiezijde wat deze negentien in het pand te zoeken hadden, zon gen zij: "Visite, visite Slechts een van hen bood door middel van fysiek ge weld tegenstand aan de poli tie. Pagina Leiden Te weinig aandacht voor kleine misdaad PAGINA 7 Toenemende geruchten over ruilhandel Iran-VS PAGINA 9 Rinus Michels bij FC Köln begonnen PAGINA 13 Aantal hartoperaties zal blijven toenemen PAGINA 19 Japanse auto-industrie gaat met EG praten PAGINA 23 i aanstaande zondag door de actie- Waal sprak op de jaarvergadering niet als wethouder maar op per soonlijke titel. Wethouder Fase zei gisteravond dat zij "het niet in dié mate met Waal eens is. Ik zou die uitspraken niet hebben ge daan". Bedwelmd door lekkende vaten ROTTERDAM (ANP) - Tien ha venwerkers zjjn gistermiddag in de Rotterdamse Waalhaven be dwelmd geraakt door uitgelekt peridine. Deze stof was vrijge komen uit twee vaten, die door een heftruck lekgestoten waren. De peridine, een stof die adem halingsmoeilijkheden veroor zaakt, werd met chloor geneutra liseerd, bij de havenwerkers vol stond een behandeling door GGD-artsen. Enkele buien Middaetemperatuur circa 13 graden. Matige tot krachtige wind. eerst uit uit eenlopende richtingen, later op de dag draaiend naar noordwest. (Opgemaakt te 11.15 uur) Maan op: 15.23 uur; onder: -.- uti Hoogwater te Katwijk te 9.31 e uur; laagwater te 4.35 en 17.18 u bekend, verband met de blokkade 1 groep "Dodewaard gaat dicht". De demonstranten hebben aangekondigd zondag in elk geval tot deze ring te willen doordringen om daar hun eigen blokkades te bouwen. REIZEN STOPGEZET UTRECHT (FPD) - De Bond Zon- der Naam heeft met ingang van volgende week alle reizen naar de bondshotels in Cubellas (Spanje) en Haarlem stopgezet. De in grote geldnood verkerende bond kan de bejaarden en gehandicapten het gestorte reisgeld niet terug betalen, maar heeft beloofd het uiterste te zullen doen om toch aan dat geld te komen. Mr. Laus, de juridisch adviseur van de Bond Zonder Naam, probeert desgevraagd de ongerustheid weg te nemen. „Het terugbetalen van reisgeld aan de bejaarde en gehandicapte mensen heeft na tuurlijk de hoogste prioriteit. We doen er alles aan om dat te rege len. Maar het is waar: we zitten in een uiterst moeilijke financiële situatie". Mr. Laus is bezig met gesprekken over de verkoop van dè beide ho tels. Tijdens die gesprekken kon hij reizigers die geboekt hadden niet in het onzekere laten. „Daar om moesten we alle reizen wel annuleren". Als alle financiële problemen, ontstaan door het fa- likant mislukken van een hotel object in Zandvoort, opgelost zijn, wil de Bond Zonder Naam volgens mr. Laus haar werk voortzetten, maar het organise ren van aangepaste reizen is ver leden tijd. Zie verder pagina 7 Arrestaties na uitgifte valse biljetten (Van één onzer verslaggevers) WARMOND HAZERSWOUDE SASSENHEIM - In verband met het uitgeven van valse biljetten van honderd gulden heeft de po litie in Hazerswoude gisteren twee mensen aangehouden. De afgelopen dagen waren er onder meer uit Sassenheim en War mond meldingen binnengeko men van winkeliers, die een vals honderd-guldenbiljet hadden ontvangen. De twee verdachten hebben inmiddels bekend dat zij twee keer in Sassenheim en twee keer in Hazerswoude bij aankoop van een klein artikel met een vals biljet van honderd gulden heb ben betaald. Tactiek Binnen de organisatie van de anti- Dodewaard-actie bestaat nog steeds geen eenstemmigheid over de te volgen tactiek. Op een laatste bespreking bleek gisteravond dat het overgrote deel van de actievoerders voor stander is van de poging om met een geweldloze 'creatieve' blok kade sluiting van de kerncentrale af te dwingen. Een kleinere groep bepleitte een 'symbolische actie' Daarin zal het zondagmorgen WASSENAAR (ANP) - Het moeten gaan om een korte mars rechercheteam van de naar de centrale, waarna de acüe Wassenaarse politie heeft de moord op de 11-jarige Edith Post nog steeds niet kunnen oplossen. De op 3 oktober aangehouden 31- jarige Haagse portier blijft tot nu toe hardnekkig ont kennen iets met de zaak te maken te hebben. De actiegroepen die zich er zondag verzamelen wacht een onthaal dat meer past in een politiestaat, dan in een rechtsstaat als de on- De actiegroepen spelen hoog spel Enquêtes maken duidelijk dat een meerderheid van het Nederland se volk zich kan vinden in een vreedzaam protest tegen kern energie. Die meerderheid is er zeker niet om sluiting van centra les met geweld af te dwingen. De keuze voor geweld, die door sommige activisten is gedaan, dient krachtig van de hand te wor den gewezen. Ze past niet in een parlementaire democratie als de onze. Kwalijk neveneffect is bo vendien dat de zo belangrijke dis cussie over het gebruik van kern energie er door wordt vertroebeld. Niet alleen actiegroepen maken zich aan die vertroebeling schul dig Ook de overheid doet er aan mee. Na twee jaar van uitstel, is de aangekondigde maatschap pelijke discussie over kernenergie nauwelijks nog serieus te nemen. Deskundigen zijn niet te vinden om die discussie te organiseren. Praten is overbodig, als de stand punten al vast liggen, redeneren zij. In het geval van onze regering is dat zeker zo. In de energieno ta's van minister Van Aardenne is de voorkeur voor kernenergie glashelder. Premier Van Agt pleegt zich ook herhaaldelijk als voorstander uit te spreken. Dis cussie lijkt in zo'n situatie moeilijk geloofwaardig. Dat de overheid een blokkade van de centrale dient tegen te gaan staat vast. De middelen die daar toe in stelling worden gebracht geven aanleiding tot verbazing en verontrusting. Het gelijk kan in onze samenleving nooit aan de kant van de geweld- dadigen zijn. Dat geldt voor ac tieleiders. maar ook voor de over heid, wier aanpak in Dodewaard bijna smeekt om een tegenactie. Dat het ook anders kan, heeft de vreedzaam verlopen actie tegen de neutronenbom in het verleden bewezen. Een aanvankelijk kleine groep van activisten is in staat gebleken een groot deel van de Nederlandse samenleving in be weging te brengen. Die stem is in het parlement niet ongehoord gebleven. Deze groepering, die zich gesteund weet door het recente standpunt van de PvdA, vindt dat de 'tot de tanden gewapende overheid op deze manier in haar hemd komt te staan', zoals een woordvoerder het vanmorgen uitdrukte. Een radicale tegenhanger van deze 'zachte' beweging heeft de afge lopen dagen echter ook nadruk kelijk zijn stem laten horen bin nen de Dodewaard-discussies, die in vele honderden basisgroe pen in het hele land nog hebben plaatsgevonden. Zij vinden dat een blokkade niet tot sluiting van de centrale kan leiden, en dat daarom vanaf zaterdag harder moet worden opgetreden binnen het 'frontgebied'. "Vecht mee" De politie is bang dat zich bij deze kleine, maar onverzoenlijke kern. niet kunnen worden beantwoord. Vast staat dat verscheidene ge tuigen de verdachte zowel in de wethouder Huibregtsschool in Wassenaar als in de duinen op de plaats waar de gewurgde Edith Post werd gevonden hebben ge- Geweld in Dodewaard zal zondag nooit het werk kunnen zijn van bewogen Nederlanders die zich op een serieuze manier met de gevaren van kernenergie bezig houden. In zijn Haagse woning heeft de recherche wel goederen aange troffen die volgens de Wasse naarse commissaris A.G.L. Rij ken mogelijk één of meer bewijs stukken kunnen vormen in ande re nog onopgeloste moordzaken In dit verband worden genoemd de in april van dit jaar vermoord' Emy de Boer uit Schiedam en de in mei vorig jaar in Den Haag ge wurgde Tialda Visser. Op een persconferentie vandaag in Wassenaar verklaarde com missaris Rijken dat in verband met het onderzoek tal van vragen nog slechts vaag of in het geheel Pelikaanstraat 27, Leiden, tel. 071-125813 Hoofdstraat 88, Hlllegom, tel. 02520-16943 LEIDSCH m DAGBLA Als u nu een abonnement neemt dan krijgt u de krant de eerste Wilt u mij nu metéén noteren als abonnee Naam: Adres: Woonplaats: Gironr Ruime parkeergelegenheid. Donderdag koopavond. S v p bon ingevuld in een open enveloppe zon der postzegel opsturen naar Leidsch Dagblad. Antwoordnummer 214, 2300 VB Leiden en de krant komt SNEL in de bus

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 1