Wernink stopt produktie PROBEER 'M F0RD RIJNLAND KEIHARDE KORTING Vragen in kamer over olieleiding Noord: eerst stadsvernieuwing Ondernem ingsraad pas laat ingelicht De auto van de jaren '80 DE NIEUWE FORD ESCORT f.1500,- f.1500- f.950,- Leidse stadsrubriek WOENSDAG 1 OKTOBER 1980 LEIDEN - De PvdA-kamerleden Stemerdink, Van Dam en Ëpe- ma-Brugman hebben vragen ge steld aan de ministers van defen sie, volkshuisvesting/ruimtelijke ordening en volksgezondheid/ milieuhygiëne over de brand stofleiding, van de Defensie Olie Centrale in! de Stevenshof. De kamerleden vragen zich af of de ministers de opvatting van de re gionale inspecteur van de volks gezondheid in Zuid-Holland on derschrijven. Zoals bekend stelt de inspecteur zich op het stand punt dat een werkelijk veilige af stand tussen de brandstofleiding en de te bouwen woningen in de ze polder ten minste enkele hon derden meters zou moeten be dragen. "Hoe komt de inspecteur tot die opvatting. Welke risico's acht hij aanwezig. En hoeveel woningen kunnen er door de zo nering van de inspecteur niet worden gebouwd", zo vragen de kamerleden zich af. Bovendien willen zij weten hoeveel wonin gen nu binnen een zone van en kele honderden meters van de leiding liggen. En: "Zijn de ministers bereid zoda nige voorzieningen te treffen, dat de aan te houden afstand zo klein mogelijk kan worden gehouden? Zodat in ieder geval het in het ontwerp-bestemmingsplann ge noemde aantal woningen in het gebied kan worden gebouwd". Mochten de ministers het stand punt van de inspecteur niet on derschrijven, dan stellen de ka merleden het op prijs dat de ge meente Leiden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte wordt ge bracht. Beeld gestolen uit Hortus LEIDEN - Uit de Leidse Hortus Botanicus van de universiteit is een replica van een borst beeld van volksprediker Brugman gestolen. De Leidse universiteit heeft daarvan gis teren aangifte gedaan bij de politic. Het beeld, dat bij de vijver in de Hortus stond, is vermoedelijk al rond 22 september ver dwenen. De waarde van het borstbeeld, dat ongeveer vijf tig centimeter hoog is, is niet bekend. LEIDEN - Verminder de onder wijsmogelijkheden in Noord niet voordat de stadsvernieuwing in deze stadswijk geheel klaar is. Tijdens de werkzaamheden zijn veranderingen in het scholenpa troon slagen in de lucht. Met deze eisen probeert het Wijk- kollektief "Plan Noord" de ge meente ervan te overtuigen dat sluiting van scholen in dit stads gedeelte voorlopig uit den boze is. De stellingname van de buurt stoelt onder andere op de over weging dat tijdens de stadsver nieuwingsactiviteiten constant zo'n 100 gezinnen buiten de wijk zjjn gehuisvest. "Deze mensen komen terug. Als je dan de balans op maakt blijkt dat het aantal bejaarden afneemt en het aantal jonge gezinnen toe neemt Bovendien blijft de ver jonging doorgaan als het renova tieproject klaar is". Volgens "Noord" klopt de interpre tatie van de cijfers uit de gemeen telijke nota "Instandhouding kleuter- en basisonderwijs" ook niet. "De uitkomst van de nota draagt daar dan ook alle sporen van". Een paar illustratieve voor beelden volgens "Noord": "Ver laagde kindertallen komen hoofdzakelijk voor in kleuter scholen. Logisch, kleuters zijn niet leerplichtig en gaan wegens de afstand zolang niet naar school. Precies de helft (7) van de te sluiten scholen staat in de twee grootste stadsvernieuwingsge bieden het Noorderkwartier en de Kooi. (Ook in de Kooi zijn veel mensen weg.)". Pas over drie jaar (één jaar na beëindiging van de stadsver nieuwing) kan volgens de buurt bewoners iets zinnigs worden ge zegd over de scholen in Noord. "U kunt dan met reden beslissin gen nemen, omdat u dan pas de juiste gegevens heeft. Aanpas singen hebben voor die tijd geen zin", schrijft het collectief in een brief aan de gemeente. (ADVERTENTIE) linge LEIDEN - De produktie bij Wernink Beton en Wernink Rekreatie aan de Leidse Morsweg is gistermiddag afge bouwd en stopgezet. Even eerder had directeur De Groot het 120-koppige personeel meegedeeld dat moe dermaatschappij Vandervliet-Wernink ook voor alle dochterondernemingen het faillissement had aange vraagd. De tijden van het afwachten zijn voor het personeel aangebroken. Machteloze woede heerst er om in een goed draaiend bedrijf te werken maar toch in een faillis sement te worden meegesleept. "Om het in goed Hollands te zeg gen: je gaat naar de kloten en je kan er niks aan doen" roept FN V- kaderlid G. van der Geest met zijn handen ten hemel. De enige hoop voor het personeel is dat een ander bedrijf Wernink wil overnemen. Maar dan moet het wel snel gebeuren. "Het kwam als een donderslag over ons heen. We hebben nu de tijd om ons te bezinnen", zegt onder nemingsraadslid J. ten Have in de volgestroomde kantine van Wernink. Hij vertelt dat de on dernemingsraad pas drie weken geleden is ingelicht over de zor gelijke situatie bij Vandervliet- Wernink. Vorig jaar was er al een verlies van 2.5 miljoen gulden. De instortende bouwmarkt maakte de verliezen alleen maar groter. Vandervliet-Wernink zit voor 85 procent in de bouwsector. Het Leidse Wernink vormt de indus triële poot. Ook het winstgeven de Wernink kon de verliezen in de bouw niet goedmaken. Ten Have meent wel dat als de on dernemingsraad sneller op de hoogte was van de uitzichtloze si tuatie er sneller een oplossing ge vonden zou kunnen worden voor Wernink. "Wij hadden meteen adviseurs kunnen inschakelen om een oplossing te zoeken. Het is nu maar afwachten of een be drijf ons wil overnemen. Mis schien zijn andere bedrijven al leen maar blij dat ze een concur rent kwijt zijn". Toch is Ten Have niet teleurgesteld in het OR-werk: "Heb je geen ondernemingsraad dan heb je helemaal niks te verwachten. In de 9 jaar dat ik er in zit is er over tal van zaken gediscussieerd. Achteraf gezien blijkbaar over de minder belangrijke zaken. Maar (ADVERTENTIE) Ford Rijnland Dat is degelijk ien proefrit. Dan kunt u zelf z Bij ons geen gezeur over hoge inruilprijzen,kopjes koffie etc. wij geven Ford Escort Ford Tounus Ford Fiësto Festival Donderdag koopavi Vrijdag koopavond Leid Ford Rijnland VERLOVINGSRINGEN witgoud - geelgoud - bril jant - desiree - constant - love - a s. v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 - Leic marJj ik blijf het positief bekijken. Ie dereen kan directeurtje spelen als het goed gaat. Je hoort pas wat als het verkeerd gaat" Gekkenhuis Bij Wernink Beton werken onge veer 100 mensen, onder wie een groot aantal Turken en Marokka nen. Bij Wernink Rekreatie wer ken 20 mensen. D. Kralt (63) hoofduitvoerder bij Wernink Re kreatie vertelt dat de verkoop van tennisbanen nog nooit zo goed ging als het afgelopen jaar. "Het was een waar gekkenhuis". G. van der Geest van de onder houdsploeg bij Wernink Beton meldt dat voor de betonnen vloerplaten die Wernink Beton maakt al orders binnen waren tot maart van het volgend jaar. Wer nink Beton produceert verder weg-afbakening en stoepranden. De doodslag voor Vandervliet- Wernink kwam toen de huisban kier de AMRO-bank een krediet van 6 miljoen weigerde. Vorige week werd uitstel van betaling aangevraagd. De aangestelde bewindvoerder Warners rekende vervolgens uit dat op korte ter mijn 15 miljoen gulden boedel krediet nodig was: 10 miljoen van de AMRO-bank en 5 miljoen van het ministerie van volkshuisves ting. Waarom moest er ineens 9 miljoen gulden meer op tafel komen? Ten Have: "Als je berichten in de krant krijgt dat het slecht gaat met het bedrijf dan komen alle schuldeisers ineens aandraven. Zo kom je op die 15 miljoen. Maar als staatssecretaris Brokx van volkshuisvesting toch met die 5 miljoen op de proppen was ge komen was de AMRO-bank ook overstag gegaan". Zwarte Piet Van der Geest schuift de zwarte Piet door naar staatssecretaris Brokx en president-directeur Wegerif van Vandervliet-Wer nink: "Die president-directeur had veel eerder aan de bel moeten trekken. Juist door dit soort mensen kom je pat te staan". OR- lid Ten Have heeft evenals Van der Geest van Brokx "een slag in het gezicht" gekregen "Die mo tivatie van Brokx om geen geld te geven is zo ergerlijk. Van dervliet-Wernink had vorig jaar een verlies van 2.5 miljoen gul den, een omzet van 140 miljoen en een orderportefeuille van 450 miljoen. Dat noemt meneer geen basis om het bedrijf te steunnen. Als de regering op deze manier op wil komen voor werkgelegenheid dan staan we binnen de kortste keren allemaal op straat". Van der Geest heeft zich erover verbaasd dat Brokx onder andere Leiden geen probleemgebied noemde als motivatie voor zijn afwijzing. "Leiden is wel degelijk een probleemgebied. De werk loosheid stijgt naar de 9 procent. Lie andere gebieden waar Van dervliet-Wernink werkt zitten meestal ook met een werkloos heidspercentage van boven de 7 procent". Wernink zit al 170 jaar in Leiden. Het bedrijf is 10 jaar geleden op genomen is Vandervliet-Wer nink. Het sociale klimaat wordt als redelijk tot goed beoordeeld door de werknemers. Het bedrijf heeft een grote vaste kern die er al jaren werkt. Het basisloon voor de produktiemensen is echter laag, vlak boven het i loon. Via goed betaalde c spijkeren deze mensen hun loon bij. Het loon is tot vrijdag gegaran deerd. Vervolgens blijft het loon gedurende zes weken als over bruggingsperiode doorbetaald. Voor de mensen die ouder zijn dan 45 en daardoor slecht liggen op de arbeidsmarkt geldt een termijn van 12 weken. LEIDEN - Een fietstocht langs de "knelpunten" in de stad. Voor alle raadsleden. "Visueel aan trekkelijk en met een oriënterend karakter". Dat staat het PvdA-raadslid W. van der Pluijm voor ogen. Een datum weet hij ook al. zaterdag 1 november. Over het karakter van de tocht liet het raadslid gisteravond tijdens een vergadering van de raads fractie van zijn partij het volgen de los: "Ik denk dat zo'n tocht veel duidelijkheid verschaft. De definitieve route moet overigens nog worden vastgesteld. Ik stel me dus open voor suggesties". B en W: geen standpunt over parkeergarage LEIDEN - Het college van B en W heeft officieel nog geen stand punt over de wenselijkheid van de bouw van een parkeergarage aan de Langegracht. Dit laat het college weten in antwoord op schriftelijke vragen van het raadslid Van der Putten (PSP). Het raadslid had in zijn vragen verwezen naar o.m. een artikel in het Leidsch Dagblad, waarin melding werd gemaakt van uitla tingen van wethouder Waal (ruimtelijke ordening). Daaruit bleek dat het gemeentebestuur niet onwelwillend zou staan te gen de plannen van Digros en Mijnders om naast hun super markt resp. meubelzaak een par keergarage te bouwen. Volgens B en W sprak wethouder Waal bij die gelegenheid slechts "als lid van de fractie van de Partij van de Arbeid" en dus niet namens het college. Waal deed zijn uitlatin gen in een fractievergadering van de PvdA. Het college wacht adviezen af van o.a. het bedrijfsleven en de buurtcomités. alvorens formeel een standpunt in te nemen over het verzoek van Digros/Mijnders om grond in erfpacht uit te geven. Het bestemmingsplan Noordvest maakt de bouw van een parkeer garage overigens mogelijk. Het is aan de gemeenteraad om te be palen, aldus B en W, of hij wil af wijken van de motie-Mentzij, waarin de uitspraak werd gedaan dat eerst aan de Garenmarkt of het Levendaal een parkeergarage zou moeten worden gebouwdd. Het college merkt verder op: "Mocht blijken dat een particu lier met succes een parkeergara ge kan realiseren, dan kunnen anderen dat wellicht elders in de binnenstad ook." (ADVERTENTIE) bier 1,25 SCARABEE bier muziekcafé Morgenavond live muziek. Overmorgen, 3 OKTOBER al om 10 uur open. Pieterskerkchoorsteeg 24, Leiden. door René van der Velden Jaap Visser Olie B. Wethouder Paul Bordewij k maakte afgelopen zaterdag middag een sprookje uit dui zend-en-een nacht mee. Als een heer van stand werd hij een paar uurtjes omringd door een gezelschap Arabie ren uit Tunesië. Marokko. Al gerije, Jemen, Jordanië. Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten. Bij gebrek aan an dere vervangers van burge meester Goekoop mocht Bordewijk compleet met de bijbehorende burgemees ters-versierselen de Arabi sche delegatie in Leiden ont vangen. Als volleerde Japanse of Ame rikaanse toeristen klommen de Arabieren in de rond vaartboot, stapten de Hoog landse kerk binnen en weer uit op weg naar molen de Valk. Hijgend van het hollen ging de reis per bus verder naar Noordwijk aan Zee om een borrel te drinken met ge neraal buiten dienst Van El- Het bezoek is angstvallig ge heim gehouden door de ge meente. Als het uit zou lekken zou dit even gevaarlijke ge volgen kunnen hebben als een olielek, meende men. Tussen de Arabieren bevond zich namelijk Chaled El Has san. een topman van de Pale stijnse bevrijdingsorganisatie PLO. Toch jammer dat het bezoek niet bekend was. Het buurt- comité Groenoord had dan bijvoorbeeld van de Arabie ren kunnen horen dat olie-opslag in gastankers aan de Maresingel in hun buurt niet thuis hoort. Voor huisei genaren was het hoge Arabi sche bezoek een uitstekende gelegenheid om hun verpau perde monumenten in olie om te zetten. Intussen is in het landelijke po litieke wereldje groot rumoer ontstaan over het bezoek van de Arabieren en vooral over het bezoek van PLO-er Cha led El Hassan. Heeft staatsse cretaris Beyen van export bevordering zaterdag in Was senaar Chaled de hand ge drukt en wat erger is, met hem gesproken? Dut mag niet. De regering heeft name lijk in het voorjaar beloofd geen contacten met de PLO op regeringsniveau te zullen hebben. Wel. Beyen heeft Chaled El Hassan in elk geval de hand geschud. Wist Beyen veel dat er een PLO-er tussen het Arabische gezelschap zat. zei een woordvoerder van Economische Zaken. De viaag rest of wethouder Bordewijk Chaled de hand heeft gedrukt of zelfs met hem gesproken heeft. Nee. Oververmoeid door het twee daagse bezoek aan Nederland gebruikte Chaled het bezoek aan Leiden om languit on deruit in de bus te slapen... Verroest Uitstel van executie. Dat heeft éen van de voormalige kra kers van de wisselwoningen aan de Van Huisweg gekre gen. Eigeplijk had zijn cara van. illegaal geparkeerd op het terrein van de houten huisjes, gisteren moeten worden weggesleept. Dat feest ging niet door Het chas sis bleek te verroest. De poli tie durfde het niet voor haar rekening te nemen dat de kar tijdens het laadwerk uit el kaar zou donderen. Sinds enige maanden staat de caravan op het terrein. "Na de ontruiming van de wisselwo ningen in mei wist ik niet waar ik naar toe moest", ver telt de bewoner. "Dus besloot ik in een caravan te gaan wo- De politie was het daar evenwel niet mee eens. "Dat mag niet. De caravan staat precies voor de deur van een nog lege wis selwoning. Daar had al lang Arabieren in Leiden (hier bij molen De Valk): even gevaarlijk als een olielek'' iemand uit een renovatiewijk in de Waard moeten wonen. Maar niemand wil. Logisch natuurlijk, met een caravan zo vlak voor je deur. Wegsle pen buiten de gemeentegren en is de enige oplossing. Het vagenkamp zit Leidse vol" Strategie De feestwijzer van de 3 October Vereeniging krijgen alle Lei- denaars tegenwoordig gratis in de brievenbus gedepo neerd. Elke Leidenaar kan dus rustig thuis, aan de hand van een overzichtelijk boek werkje, z'n strategie voor drie oktober uitstippelen. Maar hoe zit dat met de niet-Leide- Van de week kregen we een aantal telefoontjes van ver ontruste drie oktober-vier- ders van buiten de stad. Ner- Hoe zit dat? Notaris Karstens van de 3 October Vereeniging mompelt dat volgens hem de feestwijzer op twee punten in de stad voor een paar gulden te krijgen is. Bij het VW-kantoor op het Sta tionsplein en bij de antiek zaak van Sweris op de Pnn- sessekade. Zolang de voor raad strekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3