"Studenten moeten zich realiseren dat ze de zaak later overnemen" Wat er achter de ravage zoal schuilgaat Leiden Leiden schoon Gedachten- wisseling studenten- bedrijfs leven Leidse stadsrubriek t OENSDAG 20 AUGUSTUS 1980 LEIDEN - "Studenten zijn vaak ingekakte vlerken. Ze schoppen links en rechts. Maar ze moeten zich realise- ren dat ze straks de zaak moeten overnemen. Daar moe- 1 ten de studenten zich op voorbereiden. Mede daarvoor hebben wij het symposium, dat volgende maand wordt gehouden, georganiseerd". ^Aan het woord is medicijnenstudent Paul Smeets (23). Hij is voorzitter van de Veerstichting. De jonge stichting is het produkt van een groepje Leidse studenten. Op 24 en 25 september houdt de stichting in Leiden een sympo sium. Doel: de gedachtenwisseling tussen studenten en bedrijfsleven bevorderen. Dat moet gebeuren onder het motto "Relaties tussen creativiteit, in novatie en universiteit".. Onder deze vlag komt een groot aantal kopstukken uit onder andere het bedrijfsleven naar de Sleutelstad. Minister Van Aardenne van eco nomische zaken opent het twee daagse symposium. )e deelnemers aan het symposium bestaan voor de helft uit studen ten van universiteiten en hoge scholen. De overige deelnemers komen uit het bedrijfsleven, de overheid en de universiteit. De studenten bereiden zich inmid dels in werkgroepen voor. [uim twee jaar geleden is de eerste aanzet gegeven. Paul Smeets: "Ik kwam terug van een seminar in Zwitserland en dacht, dat kun nen wij in Leiden ook; beter zelfs. Ik heb een plannetje gemaakt en daarna voorzichtig bij het be drijfsleven steun gezocht. !en en ander mondde vorig jaar uit in de oprichting van de Veer stichting Student en Onderne ming. De naam hebben we afge leid van de naam van een huis aan het Utrechtse Veer in Leiden, waar ik woon". amen met twee andere studenten, Albert Tissen en Albert Kamp huis is Paul Smeets zijn plan netjes verder gaan uitwerken. "Het bleek al vlot dat er een grote i behoefte bestond aan een derge lijk symposium. Zeg maar dat er een gat in de markt was. is dat gat er altijd wel geweest, maar er was nog nie mand ingedoken. is een grotere noodzaak ontstaan dat universiteit en bedrijfsleven gaan samenwerken. Daarbij moet natuurlijk wel de vrijheid van onderzoek worden gewaar borgd". et is het eerste symposium dat de Leidse studenten van de Veer stichting organiseren. "Het wordt zeker geen arbeidsmarkt, waarop mensen uit het bedrijfs leven veelbelovende studenten kunnen' komen uitzoeken. Het moet een topgebeuren worden", zegt paul Smeets. "De markt zit vol met congressen van matig ni veau. Dit moet iets heel anders worden". lieuwe dingen ernthema is de innovatie (het in voeren van nieuwe dingen). Die innovatie krijgt de laatste tijd nogal wat aandacht, maar deze is echter vooral gericht op econo mische aspecten, en niet op de mens zelf. Een voorwaarde voor innovatie is creativiteit. e '/raag die de studenten zich voor het symposium stellen is onder andere: wat gaat er vooraf aan die creativiteit en die innovatie in la boratoria, ondernemingen en maatschappeliike instituties. is daarin ae rol van de universi Dit alles zal tijdens het sym posium worden behandeld in een aantal lezingen en werkgroepen. gaat het nu eigenlijk om?", Paul Smeets uit. "Wat is die Hoe herken je die? En vooral, hoe kun je dat gericht stimuleren? Problemen moeten worden opgelost door met nieu we ideeën te komen. De vraag is, moetje dat doen?" 'ngebonden lui Smeets: "Allereerst moeten de studenten een beter gebruik van hun ongebonden si bij de universiteit. Ze zijn heerlijk vrij. Dat moeten ze De studenten moeten torgen dat ze hun eigen potentie ïn mogelijkheden leren kennen ?n ontwikkelen en daaruit moti vatie opdoen om in de maat te gaan functioneren". studenten van nu staan oog in )og met gigantische problemen. De ontwikkelingen in deze eeuw :ijn zo snel gegaan dat de mens :ijn wereldbeeld dreigt te verhe Bij het publiek bestaat, vol- de Veerstichting. de indruk Paul Smeets. "Veel congressen van matig niveau" LEIDEN - "Je bent het hele jaar bezig", verzucht een woord voerder van NZH, "want in alle gemeenten - en van Lisse tot Den Haag zijn dat er wat - is er altijd wel een opgra ving." Ja, openbaar vervoer wordt aardig ontregeld. Overal in de stad getuigen de bergen zand en oranje weg- omlegginsborden van de ge meentelijke graafwoede. Dranghekken beletten de gef- rusteerd rakende weggebrui ker elke doorgang. Fietsers schuren door het grint. Wie na enige tijd de indruk krijgt dat er wellicht ondoordacht met de binnenstad wordt omge sprongen moet even stilstaan hoeveel werk er allemaal ach ter de ravage schuil gaat. Naast de commissie ruimtelijke ordening en de gemeentepoli tie moet ook de NZH op de hoogte zijn. Er moeten van te voren omleidingen georgani seerd worden. Sommige zijn makkelijker te regelen dan andere. "Kijk, een bus vijf minuten later laten vertrek ken is bijvoorbeeld niet zo'n ramp, maar wanneer je 5.000 nooddienstregelingen moet laten drukken en verzenden, dan begint de pret". De NZH zet persberichten in de dagbladen, hangt aankondi gingen in de autobussen en geeft bij de betrokken haltes verwijzingen naar andere vertrekplaatsen "Je bent wel een tijdje zoet, hoe wel natuurlijk 90% van de wegomleggingen geen verre gaande consequenties heb ben". Zo was de opbreking van de Hooigracht maar een kwestie van twee weken, een 'schoon heidsopera tie". Daarbij werd het wegdek verbeterd en de fietspaden in rood asfalt uitgevoerd. "Een zaak van een interne memo en buiten op straat wat paaltjes neerzetten Wal ingrijpender is de recon structie van de Haagweg, die drie maanden zal duren. Hoewel de bewoner van de be trokken straat misschien pas laat bericht van de werk zaamheden kreeg, de NZH moest allang op de hoogte zijn. De alternatieve ver keersregelingen voor de Haagweg werd bijna ander half jaar geleden gemaakt. Het plan werd toen echter naar een later tijdstip ver schoven In dit geval moest er een r route worden uitgezocht. Zoiets wordt in overleg ge daan met de politie en liefst ook nog de aannemer en de brandweer: "Want die moet niet opeens met loeiende sire nes voor een doodlopende weg staan". In verband met de handhaving van de bestaan de dienstregeling en rijtijden meet men een even lange route uit. Dan rijdt iemand van NZH met een bus door die straten, om te kijken of de bochten haalbaar zijn. Zo niet, dan kan de beschikbare rij-ruimte eventueel verbreed worden door een gedeeltelijke parkeerbeperkingBijvoor beeld maar aan één kant van de weg. Maar het verplaatsen van verkeersborden kan pas na overleg met de verkeers- scommissie. Kortom, zo'n gat graven geeft veel rompslomp. 99 dat de maatschappelijke ontwik keling een eigen ongrijpbaar le ven leidt. "Willen we de toekomstige genera ties een kans geven, dan is een positieve benadering van de problemen geboden. Een uit gangspunt hiervoor ligt in de er kenning dat de maatschappelijke ontwikkeling onstuitbaar voort gaat als een trein, maar dat eigen lijk de mens aan de wissels staat en de koers van ontwikkeling kan bepalen". Over het algemeen komen de men sen met een hoge opleiding in de ze samenleving aan de "wissels" te staan. Het is daarom volgens Paul Smeets zaak dat de studen ten, "de bloem van de natie", be ter gebruik gaan maken van de mogelijkheden die ze hebben. THIJS JANSEN LEIDEN - Directeur van Over- meiere van de reiniginsdienst heeft vanmorgen het startsein gegeven voor de actie Leiden leeft - Leiden schoon. Studenten gaan de komende we ken de Leidse binnenstad op di verse plaatsen ontdoen van het zwerfvuil. De reinigingsactie ge beurt op initiatief van de Com missie Leiden Promotion in sa menwerking met de studenten verenigingen Minerva en Quin- tus. Op de hoek van het Gangetje en de Botermarkt kreeg de eerste schoonmaakploeg vanochtend een bezem en ander reinigings materiaal in de handen gedrukt door wethouder mevrouw Fase. Daarbij was ook een vertegen woordiger van de reinigings dienst aanwezig. De studenten van Minerva zijn be halve vandaag ook volgende week woensdag aan de slag, ter wijl de Quintus-studenten de straten reinigen op zaterdag 30 augustus en woensdag 3 septem ber. In totaal zijn bij de acties zo'n 350 studenten ingeschakeld. 99 door René van der Velden Jaap Visser 's Avonds is bijna een zonnebril nodig op de Willem de Zwijgerlaan. Het stadsbeeld is door de reclame wel erg "levendig" Reclame woud Verlevendiging van het stads beeld. Dal was indertijd de achterliggende gedachte toen de gemeenteraad het besluit nam om gemeentelijke lan taarnpalen te gaan verhuren. Bedrijven die daar belang stelling voor hebben kunnen voor 315 gulden per jaar licht gevende reclame aan een lan taarnpaal hangen. Als de reclame maar niet te dicht bij de gevel hangt, zodat bewo ners er last van hebben, en de verkeersveiligheid niet in ge vaar wordt gebracht. Met an dere woorden: de recla me-objecten mogen niet het uitzicht op een verkeerslicht of verkeersbord belemmeren. Klinkt allemaal heel redelijk maar het is onderhand wel zo datje bijna door de bomen het bos niet meer kunt zien. Nog even en aan elke Leidse lan taarnpaal hangt lichtreclame. Verlevendiging van het stadsbeeld. Wanneer je 's avonds over de Willem de Zwijgerlaan rijdt moet je bij na een zonnebril opzetten vanwege al die lichtgevende reclameboodschappen. Ook bij de gemeente is men nu gaan beseffen dat het een en ander uit de hand dreigt te lo pen. Er wordt nu op het Stadsbouwhuis gewerkt aan algemene richtlijnen. Het is .nog niet duidelijk of er in het reclamewoud gekapt gaat worden, wel is zeker dat de wildgroei een halt zal worden toegeroepen. Hondenman "Dierenmishandeling" en "du bieuze praktijken". Veelge hoorde kreten wanneer de "Bouvier Bewaking Holland" van Ed van Tol onderwerp van gesprek is. Dit bedrijf staat er bij veel Leidenaars gekleurd op. Over de "Bou vier Bewaking Holland" doen allerlei wilde verhalen de ronde. Ed van Tol wordt ge reld flink aangepakt in de muurkrant. Bij de gemeente Leiden, voor wie hij een tijd lang een aantal panden heeft bewaakt, schijnt hij er uit te liggen. Al met al reden om Van Tol eens een keertje zelf aan het woord te laten. "Ze zijn bij de gemeente Leiden een beetje link op me gewor den omdat ik een keer een kraker een pak slaag heb ge geven. Maar daar had die gast zelf om gevraagd. Ze stonden me mét een heel groepje uit te jouwen. "Ed van Tol. dikke drol", en meer van die kin derachtige ongein. Dat doet me werkelijk helemaal niets want toevallig heb ik wel een olifantenhuid. Maar op een gegeven moment begonnen ze m'n auto te bewerken. Ja. toen heb ik er één bij z'n klad den gegrepen...". Van Tol vervolgt: "Iedereen» denk dat ik iets tegen kraken en krakers heb. Dat is onzin. Ik bewaak panden in op dracht van een eigenaar. Dat is m'n beroep, daar eet ik van. Die krakers moeten bij de ei genaars van die panden zijn en niet bij mij. Weetje dat ik eigenlijk helemaal niets tegen kraken heb. Integendeel. Ik heb in het verleden zelfs men sen geholpen bij kraakacties. Maar wel mensen die echt niet anders konden. Die het echt nodig hadden. Tegen woordig zitten er in de kraak beweging een heleboel figu ren die alleen maar willen meedoen. Die maken er een rotzooitje van". Muurkrant Over de muurkrant zegt Van Tol: "Ze schrijven maar. Ik lach er alleen maar om. Ik vind het eigenlijk best leuk (een vap de muren in "huize Van Tol" is nagenoeg met muurkranten behangen). Ik kan me er in elk geval niet kwaad om maken. Maar voor mij zijn de mensen die de muurkrant maken wel grote angsthazen. Over mij schrij ven ze dat ik met oncontro leerbare nep-agenten werk. Moet je nagaan dat een bewa ker alleen maar het benodig de pasje krijgt nadat hij hele maal is "nageplozen" door politie en justitie. Alle men sen die bij mij in dienst zijn hebben zo'n pasje. Over on controleerbaar gesproken. Die mensen van de muur krant moeten maar eens keer tje laten zien wie ze zijn... Voor mij zijn het oncontro leerbare nep-journalisten". Is bouvier-bewaking een soort van dierenmishandeling? t Hondenman Ed van Tol Van Tol: "Natuurlijk niet. Mijn honden worden uitstekend verzorgd. Mijn kennels zijn bijvoorbeeld een stuk ruimer dan de wettelijke afmetingen. Denk je nou werkelijk dat ie mand als ik, een echte hon denman, ooit een hond slecht zal behandelen? Ik breng ze - zelf groot en richt ze zelf af. Bovendien kan ik het zakelijk toch niet maken om m'n hon den te verwaarlozen? Want uiteindelijk gooi ik dan m'n eigen glazen in". Van Tol: "Daar trek ik me niets van aan. Ik weet niet of alles wat ik doe allemaal even goed is maar voorlopig barst ik wel van het werk. Nogmaals, kri tiek doet me niets. Integen deel. Eigenlijk vind ik het jammer dat indertijd die ver kiezing van de vetste nul van Leiden niet is doorgegaan. Ik had het namelijk graag ge worden. Had me waarschijn lijk weer een heleboel werk opgeleverd". ADVERTENTIE Klokken IN ALLE UITVOERINGEN Grote keuze in het betere genre INTERESSANTE PRIJZEN Uw vakspecialist V. D. WATER Haarlemmerstraat 181 leiden Eigen ateliers. Zweilandbad wellicht weer open LEIDEN - Het Zweilandbad te Leiden gaat misschien weer open. Het bad waarin in 1978 door een be zoeker de bouwmaterialen asbest en eterniet werden opgemerkt, moest sluiten. De gevaarlijke ma terialen waren als geluidswering in het plafond ingebouwd, dat in 1978 zichtbaar losliet. Er werden asbest vezels in het zwembad aan getroffen. Na twintig a dertig jaar kan een te hoge concentratie deeltjes longkanker veroorzaken. Daarom zijn er destijds uitvoerige ondefzoeken verricht. Er werd zelfs gekeken of andere gebou wen in de omgeving met de stof fen te kampen hadden. De "Overdekte" werd weer tijdelijk geopend. Ondertussen zijn er naast het "Vijf Mei" binnenbad, ook twee openluchtzwembaden gebouwd. De vraag naar zwem- gelegenheid groeit. Nu. twee jaar later, overweegt men de herope ning van het "Zweiland". Is het asbest, met alle gevaar van dien dan weggehaald? "Dat is juist het probleem," zegt een woordvoerder van de ge meentelijke Sportstichting. "Kijk, vroeger waren de kosten van het opknappen zo hoog dat sloop de enige uitkomst leek. Van verwijdering van de platen is te genwoordig weer sprake, mits de financiering lonend wordt geacht." In september, of daar omtrent, houdt de Sportstichting onder de zwembadgebruikers een enquê te: "Komen we aan een minimum van 25 a 30 uren per week, dan is het college van B en W bereid geld erbij te leggen." Weghalen van het asbest is het grootste struikelblok voor de plannen: "Daar gaat veel geld in zitten, bovendien moeten er voor de werklui extra voorzieningen worden getroffen. Ter bescher ming." Volgens de Sportstichting is de wens bij de verenigingen groot genoeg om de exploitatie van nog eens een zwembad in meiden rendabel te maken. Het college beraadt zich. De gemeente toetst het enthou siasme alvorens een duik te wa gen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3