Syrië en PLO willen oliewapen gebruiken BRITSE LAGERHUIS IN REP EN ROER Europa: minder i»,' olie en meer kolen E f PLEZIERIGE PRIJZEN BIJ PANDER. 1 Tïïïl m Woede over erkenning van Cambodja door India nn eg ini 2523 'in Pander Pretoria roept deel diplomaten terug uit Zimbabwe WOENSDAG 9 JULI 1980 Over mogelijke trouwplannen prins Charles LONDEN - In het Lager huis is het gisteren tot een verhitte woordenwisse ling v gekomen over de vraag of de opvolgingswet van 1701 die leden van het koninklijk huis verbiedt om met een rooms-katho- liek te trouwen, gewijzigd moet worden. De kwestie wordt gevoed door groeiende geruchten dat prins Charles zou willen trouwen met prinses Ma- rie-Astrid van Luxem burg. Deze geruchten doen al ten minste twee jaar hardnekkig de ronde, waarbij nooit verzuimd wordt te vermelden dat koningin Elisa beth een prijzend oog heeft laten vallen op de prinses als een waar dige partner voor haar zoon en tro mopvolger. Er zijn pok berichten geweest dat er al overleg tussen afgevaardigden van beide regerende huizen zijn geweest, en zelfs dat prins Philip deelgenomen zou hebben aan een gesprek dat plaatsvond in het paleis van koning Boudewijn in Brussel, waarbij een kardinaal aanwezig geweest zou zijn. Ook is prins Charles niet lang geleden in Brussel geweest - reden te meer voor de Britse pers om het ge ruchtenvuurtje aan te blijven wakkeren. Prinses Marie-Astrid heeft enige tijd in Engeland gestudeerd, maar zij en de prins zijn samen nooit gesignaleerd. Charles zou zich volgens weer andere berich ten zelfs eens nogal smalend over haar hebben uitgelaten. Niette min beginnen de Britten zich wat onrustig te voelen over de 32-jari- ge kroonprins die nog maar steeds niet in het huwelijk is ge treden. Hij is talloze malen gefotografeerd in het gezelschap van Britse meisjes van keurige en passende families, meestal tijdens vosse- jachten of andere ruiterevene- menten, maar het bleken kort stondige ontmoetingen te zijn die weinig onthulden over de prin selijke voorkeuren. Wel heeft een biograaf, de journalist Anthony Holden, iedereen verzekerd dat de prins het „normale leven" leidt van een jongeman van zijn leeftijd. Het enige dat Charles er zelf ooit over heeft gezegd was op een lunch met buitenlandse corres pondenten, toen hij naar aanlei ding van een nogal indiscrete vraag over zijn huwelijksplannen opmerkte, dat hij in elk geval niet met een rooms-katholiek zou kunnen trouwen omdat hij dan, zoals hij het zelf zei, „politiek dood" zou zijn. Hij doelde daar mee waarschijnlijk op de wet die nu ter discussie staat in het par lement, en die troonsopvolging in dat geval verbiedt. De parlementaire discussie die nu op gang is gekomen, snijdt het eeuwenoude Britse probleem aan van het conflict tussen pro testanten en katholieken. Vreemd genoeg is het amende- mentsvoorstel op de opvol gingswet ingediend door Nor man Hogg, een protestantse Schot. Want het zijn juist de pro- Volgens Hogg had zijn voorstel minder te maken met een moge lijk huwelijk van de prins buiten het protestantse nest van de Anglicaanse kerk, maar met een poging tot opheffing van de dis criminatie jegens de rooms-ka- tholieken. Hij zei zelf dat de wet zo goed als geen kans maakte, maar dat het tijd Werd de discus sie over de religieuze discrimina tie in het Verenigd Koninkrijk te openen. Naar zijn mening zou het ook het Noordierse conflict gun stig kunnen beïnvloeden. Aartsconservatieven brengen daar tegen in dat Engeland in de eerste plaats een protestant land was en is, dat een wetswijziging de hou ding van het Britse volk ten aan zien van de monarchie ten nadele zou wijzigen en dat de koning of koningin in dat geval niet langer het hoofd van de Anglicaanse kerk zou kunnen blijven. Willy Hamilton, lid van het Lagerhuis, argumenteerde dat Engeland zo langzamerhand moest begrijpen dat het onzin was om een 300 jaar oude wet te handhaven, dat ie dereen de vrije keuze gegeven moest worden om de koers van zijn eigen leven te bepalen, en dat er al veel te veel vooroordelen in het land bestonden, vooral waar het iemands godsdienst be trof. Ook de protestantse Orangisten in Noord-Ierland zijn in het geweer gekomen na een omstreden be richt dat de Britse minister voor Ierland, Norman Atkins, gezegd zou hebben dat prins Charles af stand van de troonsopvolging zou moeten doen wanneer hij een rooms-katholieke huwelijks partner koos. Die verzekering zou Atkins al op 7 mei gegeven hebben. In het Lagerhuisdebat zei premier Thatcher gisteren dat de opvol gingswet zou blijven zoals die was en dat de regering geen plan nen heeft om daarin verandering in te brengen. De vraag blijft: wil prins Charles nu met Astrid trouwen, en zo niet, waarom komt deze discussie op hoog niveau dan op gang? De ou de wijze uilen van Engeland we ten dat Buckingham Palace zijn ondoorgrondelijke wegen be wandelt. Charles trouwplannen met ka tholieke prinses? AMMAN (DPA/GPD) - Syrië en de Palestijnse bevrij dingsorganisatie PLO hebben het gebruik van het 'oliewapen' geëist tegen de Verenigde Staten, Canada en West-Europa om de terugtrekking van Israël af te dwingen uit de bezette gebieden. Deze eis staat in een werkdocument dat gisteren is overlegd aan de confe rentie van Arabische ministers van buitenlandse en economische zaken in de Jordaanse hoofdstad Amman. Als de westelijke wereld Israël niet dwingt zich terug te trekken uit de Gazastrook, de westelijke Jordaanoever en het oostelijke stadsdeel van Jeruzalem willen Syrië en de PLO dat de Arabische olieleveranties aan het Westen met 25 procent worden inge krompen. PRETORIA (AFP/Reuter) - De Zuidafrikaanse regering heeft alle hoge leden van haar diploma tieke missie in Salisbury terugge roepen. Dit heeft de minister van buitenlandse zaken Roelof Botha gisteren bekendgemaakt. In een verklaring zei hij dat Zuid- Afrika niet officieel bericht heeft gekregen wanneer het de missie moet sluiten maar dat het duide lijk is dat Zimbabwe geen diplo matieke betrekkingen meer wil met Zuid-Afrika. De Zimbabwe- se premier Robert Mugabe maak te vorige week bekend dat hij op dracht had gegeven de missie te sluiten omdat zij manschappen wierf voor de strijd tegen zijn pas onafhankelijke land. Pretoria heeft dit ontkend. Minister Botha zei gisteren dat Zuidafrikaanse functionarissen de zaak hebben besproken met premier Mugabe en andere Zim- babwese leiders. Het Palestijns-Syrische voorstel verwerpt ook VN-Resolutie 242 en elke amendering daarvan, een afwijzing dus van Europese po gingen om zowel de veiligheid van Israël te garanderen als het Palestijnse zelfbeschikkings recht te erkennen. De Syriërs en Palestij nen in Amman gaan dui delijk verden "Onvoorwaardelij ke Israëlische terugtrekking uit de Palestijnse gebieden welke Is raël in 1948 en 1967 veroverde" Wantrouwen Het harde Syrisch- Palestijnse standpunt in Amman kan terug gevoerd worden op Palestijnse frustratie en Syrisch wantrou wen. De leider van de PLO-dele- gatie, Kadoumi, zegt dat de Ara bische souplesse van 1978 in Bagdad door het Westen niet ge waardeerd is en zelfs Europa niet aan de kant van de Arabieren heeft kunnen krijgen. De Arabie ren deden toen indirect het aan bod Israël in feite te willen er kennen, indien Israël zich zou te rugtrekken tot de grenzen van 1967, en akkoord zou gaan met een onafhankelijke Palestijnse mini-staat op de westelijke oever van de Jordaan en in het gebied bij Gaza. Kadoumi kritiseerde met zijn opmerking de recente verklaring van de Europese Ne gen inzake het Midden-Oosten. De Syriërs ten slotte blijven zich verzetten tegen "verslapping" van het Arabische verzet tegen de akkoorden tussen Israël en Egyp te. Zij wijten die verslapping aan de politiek van bepaalde conser vatieve Arabische regimes die, wat Damascus noemt, een "half slachtige" positie innemen tus sen aan de ene kant Egypte en Amerika en aan de andere kant het Arabische kamp dat fel ge kant is tegen de Egyptische vrede met Israël. Deze controverse in de Arabische wereld zal niet in Amman opge lost kunnen worden. Men zal zich beperken tot voornamelijk eco nomische aanbevelingen. Het politieke kernprobleem wordt "verschoven" naar de top in no vember - een dikke kluif voor de staatshoofden en regeringslei ders. Anderson wil PLO niet erkennen JERUZALEM (AFP/DPA/UPI) - John Anderson, die als on afhankelijk kandidaat een gooi doet naar het Ameri kaanse presidentschap, heeft gezegd de Palestijnse bevrij dingsorganisatie (PLO) voorlopig niet te willen er kennen. De PLO moet eerst "de wapens neerleggen, de terreur opgeven en Israëls recht op onafhankelijkheid binnen veilige en erkende grenzen erkennen" De 58-jarige Anderson arri veerde gisteren in Israël, waar hij vier dagen besprekingen voert met. politieke leiders. Een ontmoeting met Mena- chem Begin gaat niet door, de premier herstelt van een lich te hartaanval. Na Israël gaat Anderson naar Egypte, Frankrijk, West-Duitsland en Groot-Brittan nië. Als hij president wordt wil An derson de Amerikaanse am bassade - ter voltooiing van het vredesproces in het Mid den-Oosten - naar Jeruzalem verplaatsen. Anderson is het eens met een versterking van de joodse ne derzettingen op de westelijke Jordaanoever door Israël, mits dat om veiligheidsrede nen gebeurt. De uitlatingen van Anderson in Israël waren kritisch ten aan zien van de opvattingen van de regering-Carter. Deze heeft de joodse nederzettin gen in de bezette gebieden immers een obstakel ge noemd voor de vrede in dat gebied, maar volgens John Anderson zag de regering Carter allerlei factoren over het hoofd die ook belangrijk t Jeruzalem met de SINGAPORE (Reuter/UPI) - China en de niet-com- munistische landen in Zuidoost-Azië hebben gis teren uiterst verbolgen ge reageerd op het besluit van India de door Vietnam gesteunde regering van Heng Samrin in Cambodja te erkennen. Aan de Thai- landse Cambodjaanse grens zijn gisteren weer gevechten uitgebroken. China beschuldigde India ervan de agressie van Vietnam tegen Cambodja door de vingers te zien en meent dat het besluit alleen maar het beeld van India schaadt. Nieuw Delhi maakte de erken ning maandag bekend. Het be sluit is "zeer betreurenswaardig" in een tijd waarin de associatie van Zuidoostaziatische landen (Asean) en alle andere vredelie vende staten de terugtrekking ei sen van de Vietnamese troepen uit Cambodja en de recente ge wapende inval door Vietnam in Thailand veroordelen, aldus een verklaring van het Chinese mi nisterie van buitenlandse zaken. De leden van de Asean (Thailand, Singapore, Maleisië. Indonesië en de Filippijnen) leverden even eens veel kritiek op het Indiase besluit. Zij zien zich nu alleen maar gesterkt in het besluit eens gezind een politieke oplossing te zoeken voor Cambodja. De Asean-landen erkennen nog de regering van de Rode Khmer die door Heng Samrin uit Phnom Penh is verdreven. De Indonesische minister van bui tenlandse zaken Mochtar Kusu- matmaadja verwoordde de ge voelens van de Asean-landen: "De erkenning door India maakt de betrekking met de Asean niet gemakkelijker. Of er een ernstige breuk ontstaat zal afhangen van wat wij (Asean) besluiten". Mochtar verklaarde gisteren niet te geloven dat het Inidase besluit gevolgd zal worden door een groot aantal andere niet-gebon- den landen. De heftigste kritiek kwam van de minister van bui tenlandse zaken van Singapore, Suppiah Dhanabalan, volgens wie de erkenning de rol van Nieuw Delhi als leider van de beweging van niet-gebonden landen op het spel zet. Het besluit is alleen in het belang van de Sowjet-Unie en brengt geen vre de in Cambodja, aldus de minis ter. In Tokio reageerde een functiona ris van het Japanse ministerie van buitenlandse zaken kalm op het Indiase besluit met de woor den dat het was verwacht en niets zou veranderen aan de erkenning door Japan van de regering van de Rode Khmer. De Thailandse premier Prem Tinsulanonda zei in Bangkok dat het optreden van India politieke gevolgen zal heb ben in Zuidoost-Azië maar hij gaf geen nadere bijzonderheden. Volgens westerse diplomatieke bronnen geeft het besluit van Nieuw Delhi de Cambodjaanse regering, die 18 maanden geleden aan de macht kwam met hulp van Vietnam, de diplomatieke steun die zij nodig heeft in deze kritieke tijd. Bij de grens tussen Thailand en Cambodja zijn gisteren weer ge vechten uitgebroken. De Viet- namezen hebben 30.000 man schappen opgeroepen met tanks en artilleriegeschut om de aan hangers van Pol Potte bestrijden. Aldus militaire bronnen in Bangkok. De gevechten in het grensgebied ontstonden toen Vietnamese eenheden, die een bolwerk van Pol Pot omsingel den, een basis van guerrillastrij ders ontdekten op 240 km ten zuidoosten van Bangkok. Vol gens Thailandse militairen wferd gevochten op slechts 460 meter van de grens. De grenstroepen van Thailand zijn in staat van pa raatheid gebracht voor het geval de strijd zich uitstrekt tot in Thailand. STRAATSBURG - Minder olie en meer kolen. Met deze overscha keling willen de Europese Negen al het komende half jaar een be gin maken om de afhankelijkheid van de Europese Gemeenschap van olie-import te verminderen. De Luxemburgse minister van buitenlandse zaken Gaston Thorn zei dat gisteren in het Eu ropese Parlement, dat zijn eerste zittingsjaar deze week in Straats burg afsluit. Niet alleen industrie en elektrici teitscentrales, maar ook huis houdens moeten op kolen over schakelen. Behalve kolen zal ook het gebruik van kernenergie worden bevorderd, zei de Luxemburgse bewindsman uit naam van de Negen. Luxemburg is dit tweede halfjaar van 1980 voorzitter van de Europese mi nisterraad. Met het oog daarop gaf Thorn een toelichting op zijn Europese werkprogram dat nauwelijks nieuwe gezichtspun ten bevatte. De Negen streven naar een „con structieve dialoog" met de olie producerende landen. Met de Arabische landen zal de Euro- Arabische dialoog, die op dood spoor was gekomen, worden her vat. De onderhandelingen met Spapje en Portugal over toetre ding van deze twee landen tot de EG zullen volgens de Luxem burgse minister „in het voorziene tempo" worden voortgezet. Thorn, die de Brit Jenkins begin volgend jaar opvolgt als voorzit ter van de Europese Commissie, wil de voorbereiding van de vast stelling van de EG-begroting voor volgend jaar goed voorbe reiden. Maar dat zal zeer moeilijk zijn, waarschuwde hij. Het over leg tussen parlement en EG-mi- nisterraad over de begroting 1980 heeft ruim een halfjaar geduurd, zonder dat de door het parlement gewenste wijzigingen in het EG- beleid tot stand kwamen. Thorn rekent erop dat er nog twee jaar gemoeid zullen zijn met po- gingen om dé beschikbare finan- ciële middelen beter te verdelen (nu krijgt de landbouwpolitiek het leeuwedeel). Als de EG-lan- den niet langer bereid zijn gelden aan de Gemeenschap ter be schikking te stellen, tenzij deze het nationale belang dienen, dreigt er volgens Thorn een ero sie van de begrotingsbevoegdhe den van het Europese Parlement Inspraak bij het vaststellen van de EG-begroting is een van de weinige bevoegdheden van de Straatsburgse assemblee. Ook voorzag Thorn dat de gemeen schap zou worden lamge legd. De Luxemburgse minister gaat naar alle landen in het Midden- Oosten (Israël en zijn Arabische buren) die betrokken zijn bij het Midden-Oostenconflict. Afhan kelijk van de resultaten die hij daarbij boekt, zullen de Negen een initiatief kunnen nemen om het vastgelopen vredesoverleg tussen Israël, de Palestijnen en de Arabische landen uit het slop te halen. Thorn gaat hierbij uit van de Midden-Oostenverklaring van de regeringsleiders van de Negen die enkele weken geleden in Venetië werd uitgegeven. In het debat dat na Thorns verkla ring volgde, constateerde de so cialistische fractieleider Ernest Glinne dat van de socialistische eisen „tot nu toe niets is terecht gekomen". Hu wees daarbu vooral op de toenemende werk loosheid en de eis de bestrijding daarvan meer aandacht te geven dan het terugdringen van de inflatie. Maar De Goede (D'66 vroeg de EG-ministerraad drin gend meer rekening te houden met het Europese Parlement: .Anders zullen de 260 miljoen Europeanen het in 1984 bij de tweede Europese verkiezingen laten afweten". ADVERTENTIES Wees er tijdig bij als u wilt profiteren van de interessante aanbiedingen tegen zéér speciale prijzen. DEN HAAG - AMSTERDAM - ROTTERDAM - EINDHOVEN - LEIDEN - GRONINGEN - ENSCHEDE Leiden: Breestraat 146 Botermarkt 21-22

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 9