'Olieboycot van Zuid-Afrika is wel wenselijk' Schmidt op joods congres Jongen (16) sloeg oude vrouw dood Camping ontruimd ,madurqdam j;eJJo!rti>eg EEN (FEESDDAGJE DEN HAAI SCHEVENINGEN/KIJKDUIN 13 juli NORTH SEA JAZZ FESTIVAL 's Wereld van de jazz in Den HaaQ bijeen. Meer dan 6 artiesten spelen 3 dagen lang in alle zalen v Nederlands Congresgebouw. 13 juli SCHEVENINGEN TE PAARD. Hippische grootstefljj ufestatie t/m 20 juli FANTASTISCHE LIDO-REVUE in het Circustheati met de BLUE BELL GIRLS. 23 juli Duindigt presenteert DE DAG VAN HET PAARD: rassendöfilé, barrièrespringen, carousselrijden. In het WESTBROEKPARK staan 20.000 rozen te bloeien. Kom eens de residentie van de Haagse Rozenkoningin. In het SCHEVENINGS VISSERIJMUSEUM is de historie van de vis» in beeld gebracht. Inlichtingen: VVV Den Haag Scheveningen.Tel. 070-546200 2 EXTRA TIPS O* «póonwegen hebben het gemakkelijk voor u gemaakt mei twe> voorilelige dagtochten 19 en 3 Scholten (CDA) en Brinkhorst (D'66) oneens met minister van Zimbabwe Spookrijder gedood bij botsing ZWOLLE (ANP) - Een zoge noemde spookrijder, is giste ren op de autosnelweg Assen- Zwolle om het leven geko men bij een frontale botsing met een' vrachtwagen. Op dat moment had de uit de richting Assen komende per sonenauto volgens de politie zeker zes kilometer op de verkeerde weghelft gereden. Tijdens deze rit ontstonden zeer gevaarlijke situaties. Bij het ontwijken van de spook- wagen belandden twee auto's zelfs in de sloot. Persoonlijke ongelukken deden zich hier bij niet voor. Medeweggebruikers probeer den de spookrijder tevergeefs met claxoneren tot stoppen te dwingen. Met zeer grote snel heid reed de wagen door in de richting van Zwolle. Bij de aanrijding, die daar plaats vond, werd de auto van de spookrijder door brand ver woest. Aanhouding in moordzaak HAARLEM (ANP) - De Haarlemse politie heeft gistermiddag de 36- jarige S.P.B. uit deze stad aange houden, die ervan wordt ver dacht zijn echtgenote om het le ven te hebben gebracht. Het lijk van de 37-jarige vrouw E.N.M.B.-Van der Horst werd maandagavond in de kelder van de woning ontdekt door een kostganger, maar uit het politie onderzoek is naar voren geko men dat de vrouw vermoedelijk al zondagavond met het snoer van een stofzuiger is gewurgd. Na zijn daad verdween de verdachte met onbekende bestemming, maar werd gisteren door de poli tie in een opslagruimte in Haar lem gevonden. De aanleiding tot het doden van de vrouw moet volgens de politie worden ge zocht in huwelijksmoeilijkhe- den. DEN HAAG (GPD) - De op- merkingen van David Smith (minister van han del en industrie van Zim babwe), dat zijn land door een olie-embargo van Z- Afrika geruïneerd zal worden, betekenen niet dat Nederland van een dergelijk embargo moet afzien. Integendeel, zijn uitlatingen veranderen hoegenaamd niets aan de huidige situatie. Dit is in het algemeen de reactie van CDA en D'66 op de ge noemde uitspraken van minister Smith. Volgens Jan Nico Scholten (CDA), die de motie voor een Nederland se olieboycot indiende, trapt Smith met zijn opmerkingen slechts „een open deur" in. Scholten: „Niemand heeft ooit ontkend, dat een algemene olie boycot Zimbabwe zou schaden. Mijn motie gaat dan ook uit van twee parallelle zaken: Aan de ene kant moet een olie-embargo in gesteld worden, terwijl ander zijds tegelijkertijd een poging ondernomen moet worden om de infrastructuur van de landen in Zuidelijk-Afrika zodanig te ver beteren, dat zij onafhankelijk worden van olie-invoer vanuit Zuid-Afrika". De organisatie van Afrikaanse lan den (OAE) heeft afgelopen vrij dag unaniem een oproep gedaan aan de westerse landen om een olie-embargo in te stellen. „Zij hebben echter tegelijk aange drongen op compensatie voor de omringende landen. Zij spreken van een zogeheten oliebank", al dus Scholten. Volgens hem heeft de OAE dus hetzelfde uitgangs punt als de Nederlandse voor standers van een olieboycot Ook de president en de minister van buitenlandse zaken van Zimbabwe hebben zich in derge lijke zin uitgelaten. Smith heelt volgens Scholten dan ook vol komen in strijd gesproken met de opvattingen van zijn eigen rege ring. Brinkhorst (D'66) vindt, dat de ver schillende partijen langs elkaar heen praten: „Er zijn twee ni veaus: Het politieke en het eco nomische. Het politieke houdt een verharding van de strijd te gen de apartheid in. Het econo mische aspect is de situatie op korte termijn in de landen rond om Zuid-Afrika". Smith heeft volgens Brinkhorst niet gesproken over het politieke aspect, maar alleen over de eco nomie op korte termijn van zijn land. Deze uitspraken betekenen niets nieuws, vindt de D'66'er, want in het debat in de Kamer heeft niemand tegengesproken dat momenteel een wereldom vattende olieboycot Zimbabwe ernstig schaadt. Brinkhorst denkt dat Smith tegen zijn eigen regering ingaat. Hij wijst hierbij op een gesprek dat hij heeft gehad met de Nigeriaan- se ambassadeur in Nederland, die zijn erkentelijkheid uitsprak voor die kamerleden, die zich voor een olieboycot hebben ge toond. Nigeria is de belangrijkste Afrikaanse olieproducent en te vens één van de voorvechters binnen de OAE tegen de apart heid. Politie vindt babylichaam AMSTERDAM (ANP) - In een wo ning in de Govert Flinckstraat in Amsterdam is gisteren het lijkje van een negen maanden oude baby gevonden. De politie deed de vondst nadat de 18-jarige moeder volkomen overstuur ofr> straat was aangetroffen. Zij be kende haar kind - een meisje - vier dagen alleen in de woning te hebben achtergelaten. Volgens de politie vormden "persoonlijke omstandigheden" de achter grond van het drama. PVDAERS PASSEN LEEGSTANDS- WET AAN DEN HAAG (GPD) - De PvdA- Tweede-Kamerleden Nora Sa- lomons en Schelto Patijn hebben hun vorig jaar ingediende initia tief-wetsvoorstel voor een Leeg- standswet op enkele punten ge wijzigd. Zo zal in het PvdA-voor- stel de termijn worden verruimd (van één naar twee maanden) waarbinnen eigenaars van leeg staande panden de gelegenheid krijgen hun pand in het (verplich te) leegstandsregister te laten in schrijven. Ook zal de inschrijftermijn in het leegstandsregister niet opnieuw gaan lopen bij tussentijdse ver koop van een leegstaand pand. Met deze wijzigingen zijn Salo mons en Patijn tegemoet geko men aan de verlangens van de Tweede Kamer. De PvdA'ers hopen dat hun initia tief-voorstel kort na het zomerre ces van de Tweede Kamer kan worden behandeld. Ook de rege ring heeft vorig jaar een Leeg- standswet ingediend. Indien de memorie van antwoord daarop volgende week bij de Tweede Kamer is, kunnen beide wets voorstellen tegelijk worden be handeld. Het initiatief-voorstel van de PvdA verplicht alle gemeenten tot het bijhouden van de leegstand in de gemeente. In dat register moeten alle leegstaande panden gedu rende een half jaar worden opge nomen. Wie zijn leegstaande pand niet opgeeft is strafbaar; het pand kan dan door de gemeente worden gevorderd. De regering daarentegen wil het Leegstandsregister slechts ver plicht stellen voor gemeenten vanaf 25.000 inwoners. Het regeringsplan laat volgens de twee kamerleden de mogelijk heid vrij dat huisbezitters de leegstandsbepalingen ontdui ken, door de woningen in gebruik te geven aan niet-urgente wo- ningzoekenden De socialisten willen juist dat de gemeentebe sturen ongerechtvaardigde leeg stand kunnen voorkomen en ge rechtvaardigde kunnen toestaan. Ook wordt de vordering van woon- en bedrijfsruimten mak kelijker. X Een ander verschilpunt iffdat in het PvdA-initiatief aan de eigenaar geen extra bescherming wordt geboden tegen zittende krakers indien het pand niet als leeg staand is ingeschreven. De rege ring wil dat ontruiming op ter mijn wel mogelijk is, „zonder daarbij de belangen van de eige naar en het volkshuisvestings- belang tegen elkaar af te wegen", luidt de kritiek van Salomons en Patijn. AMSTERDAM (GPD)-Twee 16-ja- rige Amsterdammers hebben bekend dat zij op 22 juni de 73-ja- rige campinghoudster Aukje Dikkerboom-Pasma hebben overvallen in haar woonboot in Schardam. De vrouw is een dag later dood in haar slaapkamer ge vonden. Uit het sectierapport bleek dat het slachtoffer, dat een zwakke gezondheid had, door slagen op het hoofd was overle den. Het onderzoek van de rijksrecher che, onder leiding van kapitein R. S. Helsdingen, heeft zich vanaf het begin op de camping gecon centreerd, die door de 40-jarige zoon van het slachtoffer, Jan Dikkerboom, wordt be stuurd. De bewoners van de 75 caravans, die over het algemeen jaren ach tereen op dezelfde plek komen, hebben volgens de rijksrecher che zeer uiteenlopende getuige nissen over de plaatselijke situa tie gegeven. De politie richtte de aandacht echter op de twee jon gens, die in de nacht van de moord als laatsten het nabijgele gen café De Rietvink verlieten. De politie heeft maandag de expeditieknecht H. B. en zjjn vriend R. V., die in een boekbin derij werkt, van huis gehaald. Gisteren hebben zij een bekente nis afgelegd. Volgens de eerste verklaringen hadden de jongens veel bier en oude jenever gedronken. Toen het café zaterdagnacht werd ge sloten liepen zij aangeschoten, maar niet „lam" over de dijk naar de camping. Onderweg ontstond het plan om met de auto van de oude campinghoudster te gaan rijden. R. V. bedacht dat zij be halve de autosleutels ook geld konden meenemen van de woonboot De twee jongens drongen de slaap kamer van de vrouw binnen, die wakker schrok en met een zak lantaarn in hun gezicht scheen. De vrouw reageerde niet op de vraag naar de autosleutels, waar na H. B. haar net zolang met zijn vuist op het hoofd zou hebben geslagen totdat zij stil bleef lig gen. Een vluchtig onderzoek in de rommelige woonkamer naar geld of autosleuteltjes leverde niets op en de jongens keerden terug naar de camping. De Amsterdammers worden vrij dag voorgeleid aan de officier van justitie. Het is nog niet duidelijk hoe de aanklacht zal luiden. De twee jongens, die elkaar een jaar kennen, zijn nog niet eerder met de politie in aanraking gekomen. ASSEN - Zon 26.000 mensen zijn gisteren op de fiets gestapt voorde jaarlijkse Drentse wielervierdaagse.Op de foto een beeld van de start in Assen waar de meeste deelnemers op de fiets stapten. 'Recht op zelfbeschikking Palestijnen' AMSTERDAM (ANP) - De West- duitse bondskanselier Helmut Schmidt kreeg slechts een zwak applaus tijdens h?t "World Je wish Congress",, toen hij gister avond in Amsterdam het zelfbe- termen bezigde die de landen van de Europese Gemeenschap heb ben gebruikt in de Midden-Oos tenverklaring na de topconferen- Venetië. schikkingsrecht van de Palestij- voorzitter van de joodse ge- i der elementen voor meenschap in West-Duitsland, een vredesregeling in het Mid den-Oosten noemde. Zijn verkla ring dat Israël, als alle andere sta ten in dit deel van de wereld, het recht moet hebben binnen veilige grenzen in vrede te leven, ontlok te aanzienlijk meer bijval. Schmidt sprak op een bijeenkomst ter gelegenheid van de 85ste ver jaardag van dr. Nahum Gold- mann, die ongeveer veertig jaar voorzitter van het "congress", de grootste joodse organisatie ter wereld, is geweest. Goldmann, die zichzelf een Duitse jood noemt- hjj kwam als vijfjarige uit Rusland naar Duitsland - is te vens de man geweest die in de jaren vijftig met de toenmalige bondskanselier Adenauer on derhandelde over de materiële schadevergoeding die West- Duitsland de staat Israël zou verlenen voor het leed dat de jo den in de oorlog werd aangedaan. De huidige bondskanselier was de enige die op de bijeenkomst het Palestijnse element in het mid den-Oostenconflict met zoveel woorden noemde en daarbij de Werner Nachmann, meende dat de EG de "Amerikaanse vredes inspanningen" (het zogenoemde Camp-Davidproces) moet steu nen, en zei weinig begrip te heb ben voor die Europese politici die contact willen opnemen met hen die de staat Israël willen vernieti gen. Zoals bekend kwamen de EG-landen in Venetië overeen contact op te nemen met alle bij het conflict betrokken partijen, dus ook met de PLO. Dr. Goldmann zelf liet blijken de nodige bedenkingen te hebben tegen de huidige Israëlische re gering. Hij merkte op dat Begin in de jaren vijftig tegen de Duitse herstelbetalingen was en dat nu geen lid van de Israëlische rege ring de bijeenkomst bijwoonde. De huidige president van het "world jewish congress", Edgar Bronfman, reikte Schmidt de "Nahum Goldmann medaille" uit voor de pogingen van hem en zijn voorgangers om "voor zover dit mogelijk is de overleverden van de Holocaust te help°n hun ver woeste levens te herstellen" Schmidt feliciteert Nahum Goldman, de oud-president v< Jewish Congress, die gisteren zijn 85ste verjaardag vierde. (ANP- Onder grote belangstelling is gisteravond voor de 4 lste keer in het Limburgse dorp Maarland, gemeente Eijsden, het omstre den folkloristische gans slaan gehouden. Van protesten van de zijde van de dierenbescherming die ook verle den jaar bezwaar had gemaakt tegen dit gebruik, trokken de organisatoren, de ongehuwde jongerenzich niets aan. Zij wei gerden ook gebruik te maken van een gans van kunststof in plaats van een dode gans. Wie geblinddoekt met een soort lans de kop van de dode gans afslaat mag zich bij dit gebruik koning noemen. Drie keer achter elkaar werd W. Walraven koning en op grond daarvan mag hij zich keizer blijven noemen totdat iemand anders zijn prestatie heeft geëvenaard. Keizer Walraven slaagde er dit keer niet in om de gans te onthoof den Ook de op de foto actieve pastoor MStarmans van Maarland niet. Hem valt telkens de eer te beurt de eerste slag te mogen slaan De politie trad niet op ofschoon dierenbeschermers haar op het omstreden gebruik hadden geattendeerd Volgens leden van de gemeenteraad van Eijsden heeft politieoptre den geen enkel effect. De boete op overtreding van het verbod om gansslaan te houden is namelijk veel te gering en bedraagt slechts enkele guldens. DEN HAAG (ANP) - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant mo gen het gedeelte van de camping "De Zwarte Bergen" in Luyksge- stel, waarvoor geen vergunning is gegeven, zonodig met behulp van de politie ontruimen. Vice-voorzitter Boukema van de afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft dit gistermiddag bepaald in zjjn uitspraak in het schorsingsverzoek, dat de cam pingdirectie en de exploitatie maatschappij tegen de last tot ontruiming hadden ingesteld. Op het vijf hectare grote terrein kamperen op het ogenblik onge veer zeshonderd mensen, die maandag van het provinciebe stuur te horen kregen, dat zy het terrein vóór woensdag moesten verlaten. Dat is tot dusver niet gebeurd en de campingdirectie verwacht ook niet dat de mensen uit eigen beweging en zonder verzet zullen opbreken. Mr. Boukema lichtte zijn uitspraak toe door te zeggen, dat de ge meentelijke kampeerverorde- ning verbindend is en het betref fende gedeelte van de camping daarom illegaal wordt geëxploi teerd. De weigering van G.S. een vergunning te geven stond vol gens Boukema niet meer ter dis cussie. Dat een eventuele ont ruiming de kampeerders treft, is naar het oordeel van Boukema niet de schuld van G.S., maar van de exploitanten. "Die hebben tussen november en februari contracten afgesloten, terwijl zij al in augustus warén gesom meerd hun activiteiten op het be trokken gedeelte te staken". Het college van Gedeputeerde Sta ten van Noord-Brabant heeft in middels besloten de ontruiming van een deel van de camping in Luyksgestel een aantal weken uit te stellen. Het college wil op deze manier voorkomen dat kam peerders de dupe worden van het onrechtmatig optreden van de campingdirectie. Na het vakantieseizoen zal het col lege beslist over gaan tot sluiting van het omstreden deel van de camping. Wanneer dat precies zal gebeuren staat nog niet vast.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 7