Commissie bindt de strijd aan met ontsiering centrum WANTROUWEN ROND BEHEER FLATS BLUFT "Ruimte voor 5400 woningen Inbreker krijgt 3 maanden Leidse stadsrubriek o LEIDEN - "Er moet meer aandacht worden besteed aan de inrichting van de binnenstad. Sommige plekken kunnen mooier worden door kleine verbe teringen aan te brengen". Onder dit motto bestrijdt de Kommissie Stedelijke Vormgeving sinds ruim een half jaar de lelijkheid in de Leidse binnenstad. Vrij geregeld komen de afgevaar- digden van de verschillende ge meentelijke afdelingen en wet houder Waal (ruimtelijke orde ning) bij elkaar om adviezen uitte brengen over bijvoorbeeld de plaatsing van straatmeubilair. Zes jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over een Kom missie Stedelijke Vormgeving. Het toenmalige college van B en W wilde dat er meer aandacht aan stadsverfraaiing zou worden be steed. Toen er een tijdlang hiets gebeurde, gaven raadsleden een slinger aan de zaak met als resul taat de definitieve installatie van de nieuwe comrriissie eind vorig jaar. "Voorheen overlegden verschil lende instanties incidenteel", zegt secretaris R. Verplancke, die namens openbare werken in de commissie zit. "Gecoördineerd overleg bestond echter niet. Het ging meer zo van: even de koppen bij elkaar en met de betrokken afdelingen praten. Meer niet". De betrokkenheid van dë buurten is vólgens hem tót nu toe gering. "We hadden meer animo ver wacht. Zeven wijkcomites heb ben we aangeschreven. Alleen de Pieters- en Academiewijk kwam op de valreep aanzetten. Teleur stellend? Zeker. Je zou toch ver wachten dat mensen bij het wel en wee in hun buurt zijn betrok ken. Maar aan de andere kant: we draaien pas. Je moet dus wel op passen met uitspraken. Niet te voorbarig zijn. Ik denk dat als we over pak weg een jaar goed op gang zijn de buurten vanzelf naar ons toekomen. Mensen kunnen overigens hun wensen nu al kwijt. Op het Stadsbouwhuis hebben we een ideeënbus opge steld". Kleine dingen Veel concrete besluiten heeft de commissie volgens de secretaris nog niet genomen. "We zijn nog aan het aftasten". Een aantal problemen is echter geïnventari seerd. Verplancke: "We hebben gepraat over zitbanken, de uit breiding van stadsklokken, lan taarnpalen, bloembakken. Om maar eens wat te noemen". "Wij willen ook richtlijnen maken voor reclames aan lichtmasten", vervolgt hij. "Dat heeft een hoge vlucht genomen. Ik wil die ma nier van reclamevoeren niet af keuren, maar we móeten wel duidelijke regels opstellen". DEN HAAG-LEIDEN - De 18-jari- ge Leidenaar J. B. is door de Haagse rechtbank tot zes maan den gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, veroor deeld. B. heeft zich, meestal in gezelschap van jongere vrienden, schuldig gemaakt aan twaalf inbraken dit jaar in Leiden. Zo kregen een houten noodwinkel op de hoek van de Molenstraat en de Marnix- straat, de Kristoforus kleuter school aan de Gabriël Metzu- straat, de kantine van zwembad De Zijl en de Sterrewacht bezoek van de jeugdige Leidenaar. De officier van justitie eiste twee weken geleden tegen B. acht maanden gevangenisstraf, waar- vaiivijf voorwaardelijk. Zakennieuws LEIDEN - De boekhandel Ruwart opent begin augustus in het pand Breestraat 9 een poëziewinkel. In de winkel zal naast een volledige verzameling Nederlandse poëzie, een groot assortiment bundels van bekende dichters uit het Franse, Duitse en Engelse taal gebied aanwezig zijn. Bovendien gaat de winkel maandelijks een catalogus uitgeven met uitvoeri ge toelichtingen op publikaties. Dat is niet alles. "Wat dacht je van palen waar drie of vier verkeers borden aan zitten?", gaat hij ver der. "Die verstoren het uitzicht soms. En dan heb ik het nog niet eens over wegwijzers. Die moe ten efficient worden gebruikt. Zo weinig mogelijk borden in de binnenstad, is ons uitgangs punt". "Beeldverstoring genoeg in Lei den", vult gemeentevoorlichter Leo Meijer, die namens de Aca demie- en Pieterswijk in de commissie zit, hem aan. "Ik stoor me bijvoorbeeld geweldig aan die glazen bakken, die op de weg van het station naar de Haarlemmer straat staan. Die dingen zijn leeg en beklad. Vreselijk lelijk, vind ik dat". Het streven van de commissie is volgens Verplancke niet te van gen onder de term hobbyisme. "Welnee, in de commissie zitten een paar uitgesproken deskundi- i gen. Mensen van monumenten zorg en stedebouw zijn toch geen hobbyisten. Die mensen weten praten" Kunstenaar Pogingen om een kunstenaar bij het werk te betrekken zijn tot nu toe mislukt. Geen geld. "Wel jammer", vindt Verplancke, "want zo'n persoon kan natuur lijk zinnige dingen zeggen over vormgevingsaspecten. Maar mis schien is het mogelijk om inci denteel kunstenaars bij ons werk te betrekken. Ze opdrachten ge ven als we bijvoorbeeld kunst werken op bruggen willen plaat- Naar andere steden heeft de vorm- stedelijke vormgeving gevingscommissie nog niet ge- zai onder keken. "Dat komt nog wel", zegt andere gaan Verplancke. "We zijn tenslotte praten over nog maar pas begonnen. We heb- het al dan ben wel een duidelijke afspraak nje( gemaakt: zie je iets leuks in een bestrijden andere stad, maak dan even een van reclames foto". Vijf Meiplein zoekt oplossing LEIDEN - Een aantal bewoners van flats aan het Vijf Mei plein gaat zijn toestand steeds zorgerlijker inzien. Nog even en zij zitten waarschijnlijk zonder financieel be heerder. Op een vorige week gehouden ver gadering verklaarde de huidige administratieve beheerder. Hopman bv, in de persoon van directeur Mulders dat hij "het nog een maand wilde aanzien". Reden voor de strijd tussen de bv. en de bewoners: de hoogte van de onderhoudskosten en de verho ging van de service-kosten van dertig naar negentig gulden per maand. Begin augustus komen de eigenaren bij elkaar om de voorlopige balans op te maken. Zelf doorgaan of een andere be heerder, is de belangrijkste vraag. De bom ontplofte niet plotseling. Om met een bewoner te spreken: "Jarenlang is er een wanbeheer gevoerd. Jarenlang is het onder houd slecht geweest. En nu moe ten wij opeens voor de hoge kos ten opdraaien". Volgens het scenario van Mulders had het vorige week heel anders moeten gaan. Hopman, om per- soneelsredenen niet meer in staat het beheer te voeren, wilde de hele zaak overdoen aan Kokbe- heer. De volgende dag zou de pot gegooide en bekladde reclamebak. Volgens comlnissielid Leo Meijer t Meer Leid nieuws: pag. 15 LEIDEN - Er kunnen in de Stevenshofjespolder veel meer woningen worden gebouwd dan de gemeente van plan is. De dichtheid van 49 woningen per hectare is onaanvaardbaar laag. Voor dit gebied moet een dicht heid van 60 tot 65 woningen haal baar zijn. In plaats van de 4200 woningen die de gemeente wil neerzetten zouden er dan 5400 kunnen komen. Dat zegt de Werkgroep Milieube heer Leiden in een bezwaar schrift tegen het ontwerp be stemmingsplan voor het gebied dat wordt omsloten door de Rijn dijk, Rijksweg 44 (naar Wasse naar), het tracé van de eventueel aan te leggen Rijksweg 11 west (van RW 44 naar Voorschoten) en dé spoorlijn Leiden-Den Haag. Hoewel de werkgroep aanvankelijk tegen bebouwing van' de Ste venshof was is men op grond van nu beschikbare gegevens tot de conclusie gekomen dat dat op den duur onontkoombaar is. Wel vindt men dat bouwen in de bin nenstad en de buitenwijken de hoogste prioriteit moet houden. Wat de onderverdeling van de wo ningbouw in de Stevenshof be treft bepleit de Leidse werkgroep 45% laagbouw, 40% gestapelde laagbouw en 15% hoogbouw (maximaal 6 lagen), Omdat onge- veer driekwart van de woning zoekenden vorig jaar een inko men van minder dan f2200, bruto per maand heeft vindt men dat er een zo hoog mogelijk per centage woningwetwoningen moet komen. Bezwaar tekent de werkgroep aan tegen het feit dat in het plan op diverse punten rekening wordt gehouden met de aanleg van de nieuwe Rijksweg 11. Verder vreest de milieugroep dat de Stevenshofdreef een soort Churchilllaan door de nieuwe woonwijk dreigt te worden.De LEDEN 7 door René van der Velden Jaap Visser Vakantie Alle bagage is ingepakt. De vakantie kan beginnen. Op weg. Heb ik de gaskraan afge sloten of niet? Voor de zeker heid maar even terug. De gas kraan is afgesloten. Weer op weg. Zit de hoofdkraan dicht of niet? Terug voor de zeker heid. Enzovoorts. De ANWB heeft een waslijstje opgesteld dat vergeetachtige - vakantiegangers helpt onbe zorgd met vakantie te gaan. De politie heeft een waslijstje opgesteld voor vakantiegan gers om onbezorgd van vakantie terug te komen. Het inbrekersgilde gaat welis waar ook met vakantie (er is de laatste tijd tenminste bij zonder weinig nieuws aan het inbrekersfront), maar de ge legenheid maakt de dief. Pa piertjes op de deur rrtet uitleg hoelang de vakantie duurt zijn dus uit den boze. De poli tie geeft de vakantiegangers de tip het huis zo bewoond mogelijk te doen lijken. Dat kan door de buren de brie venbus te laten legen, de planten te laten verzorgen of zelfs de gordijnen open en dicht te laten doen. De politie raadt de vakantie gangers verder aan om de ra men en deuren goed af te slui ten. En: "Laat geen sleutel in het slot aan de binnenzijde zitten. Denk ook aan de bo venlichten en de wc- raampjes. Repareer defect hang- en sluitwerk. Doe de schuur op slot en ruim voor werpen in de tuin op die iriklimming zouden kunnen vergemakkelijken' Om extra schade bij een moge lijke inbraak te voorkomen adviseert de politie om bin nendeuren en kostbaar meu bilair niet af te sluiten. Nog een tip: "Stal kostbaarheden niet uit"; of nog liever "Laat geen sieraden of geld in huis achter". Waar je al niet aan moet denken. Wie wil er nog met vakantie? Spandoek in de Haarlemmerstraat Gemeen spul Lissone Lindeman-chef Van Beek wist niet wat hij zag toen hij maandagochtend bij de vestiging van dit reisbureau aan de Breestraat arriveerde. Zo'n beetje de hele winkelruit bleek te zijn volgeplakt met affiches van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Het verbond hield zaterdag middag op de Breestraat een demonstratie tegen de apart heid in Zuid-Afrika. De heer Van Beek was gevraagd om een open brief in ontvangst te nemen waarin van de KLM werd geëist niet langer vluch ten uit te voeren op Zuid- Afrika. Van Beek: "Ik heb die ANJV- mensen duidelijk gemaakt dat dat niet kon. Wij zijn op zaterdagmiddag namelijk dicht. Ik heb gevraagd of ze het op een ander tijdstip kon den doen. Dat kon niet. Toen heb ik gezegd dat ze die brief maar in de brievenbus moes ten gooien". Van Beek vervolgt "Bleek maandag dat ze op vier plaat sen grote affiches op de ruit hadden geplakt. Dat vind ik beneden alle peil. Die affiches Maar dat plaksel is gemeen spul. Dat is er nauwelijks at t» krijgen. Het zit er nog steeds op. Ik heb van een schoon maakbedrijf begrepen dat twee mensen een dag nodig hebben om die ruiten schoon te krijgen. Dat betekent hon derden guldens schade. Ik overweèg om stappen teger het ANJ V te nemen. Ze zijn ïr mijn ogen echt te ver gegaan" Spandoeken Niet veel m>_er dan een verzoek op het Stadsbouwhuis en een ladder zijn nodig om span doeken op te hangen in de Leidse binnenstad. Vereni gingen, actiegroepen en reli gieuze groeperingen kunnen op zes plaatsen spandoeken over de weg hangen om aan dacht te vragen voor een ma nifestatie, een collecte of een tentoonstelling. Bij panden aan het Noordeinde, de Morsstraat. de Haven, de Lage Rijndijk, de Haarlem merstraat en de Breestraat zijn met toestemming van de eigenaren bevestigingshaken aangebracht. Als meer dan éen vereniging in een bepaal de week een spandoek wil ophangen, dan laat de ge meente het de verenigingen in eerste instantie zelf uit vechten. Komen dé vereni gingen er niet uit, dan ver deelt de gemeente de plaat- De spandoeken mogen slechts de aandacht vestigen op een niet-commerciële gebeurte nis. Maar dat is een rekbaar begrip. De winkeliers aan de Nieuwe Rijn mochten vorige week spandoeken ophangen op de Hooigracht en de Koornbrug om aandacht te vestigen op hun braderie. De gemeente gaf toestemming voor de reclame. De winke liers hadden toch al zoveel schade geleden bij de restau ratie van de kademuren en de aanleg van de riolering aan de Nieuwe Rijn. Met de braderie konden zij proberen de aan dacht van het winkelpubliek te trekken. De Jehova's Getuigen vallen wel onder de spandoeken-re geling met hun religieuze manifestatie die morgen be gint in de Groenoordhallen. Zij kunnen echter geen span doek ophangen aan de Mors straat. Een van de eigenaren van de Morsstraat-panden waaraan de spandoeken ge woonlijk hangen maakt be zwaar tegen een Jehova- doek. Net als vorig jaar hangt het spandoek van de Jehova's behalve op de andere toege wezen plaatsen daarom aan de Lammenschansweg. Vorig jaar maakten de Jehova's mee dat hun spandoek aan de Breestraat werd gestolen. In derdaad: "Waarom zal een liefdevolle God wraak oefe voorkeur van de werkgroep gaat uit naar handhaving van de hui dige verkeersfunctie van de Rijndijk. Men verwacht dat die toch zal verminderen na het ge reedkomen van de dr.Lelylaan en de Churchillbrug. Tenslotte vindt de Leidse werk groep Milieubeheer dat er opval lend veel openbaar groen in het plan is verwerkt en dat er naar zou moeten worden gestreefd zo veel mogelijk op eigen terrein te laten parkeren. wisseling van de wacht moeten ingaan. Helaas. Bewoners dach ten anders over de kwestie. Hun voornaamste klacht "De veel al jonge mensen, die in de flats wonen, zijn niet in staat om in één keer zomaar even een bedrag van 2800 gulden op tafel te leggen. Dat is teveel gevraagd". Een van de twaalf eigenaarsvereni gingen trok haar conclusies. "Wü gaan op eigen houtje verder", zei een afgezant. "Als de zaken er zo voor staan, bekijken jullie het maar", antwoordde directeur Abma van Kokbeheer hierop. Terwijl hij zijn koffer al inpakte, voegde hij daar nog aan toe: "Met jullie ga ik niet in zee. De ver trouwensbasis ontbreekt". "Dat geldt ook voor mij", vulde Mul ders hem aan. "Ik bekijk het nog een maand". Nu verklaart hij: "Ik wil rjatuurlijk niet dat die mensen met de brokken blijven zitten. Maar veel kan ik niet doen. Ik moet er mee ophouden". Onderhoud Hoe moet het nu verder? Volgens sommigen is op die vraag een simpel antwoord te geven. "Wij moeten het beheer samen gaan voeren". Anderen zijn somber der. "Laten we een andere be heerder proberen te vinden", zeggen zij. Voor Mulders is het een uitgemaak te zaak: zonder beheerder zal het onderhoud nog meer verslechte ren. "Stelt u zich voor dat het lekt in blok 11", zegt hij. "En nu blijkt dat de lekkage in blok 12 zit Wat dan?". "En wat dacht u van het normale, alledaagse onderhoud", gaat hij zelfverzekerd verder. "Je kunt niet in je eentje je portiek laten schoonmaken. Te duur. Bovendien is daarvoor samen spel noodzakelijk en voorzover ik het kan beoordelen, ontbreekt dat Ik geloof niet dat het contact tussen die mensen echt goed is". "Het contact slecht? Dat beweert Mulders", zegt bewoner Van Zonneveld, die zijn verbazing niet verbergt. "Die bewering komt volledig voor zijn rekening. Volgens mij is dat flauwekul. Die man probeert ons duidelijk te in timideren. Zo van: als wij jullie niet helpen, stort het hele ge bouw binnen twee weken in el kaar. Dat was vorige week ook heel duidelijk, maar daar trap ik niet in". Uitzuigerij Overdragen komt op uitzuiger^ neer, is de stellige overtuiging van Van Zonneveld. "Dit jaar zouden wij 2800 gulden voor een halfjaar moeten storten. Nou re ken maar Uit hoeveel dat per maand is. Ronduit belachelijk". "Maar dat is niet alles", gaat hij onverstoord verder. "Een kleine rekensom leert dat we volgend jaar zo'n 3500 gulden zouden moeten betalen. Over een heel jaar uitgesmeerd is dat minder, maar toch: het blijft veel geld". Het wantrouwen is dus wederzijds. Abma zag geen heil in samen werking met de flateigenaren. En een flink aantal bewoners is ach teraf blij dat de directeur van Kokbeheer vorige week maan dagavond zijn koffertje pakte en ijlings verdween. Van Zonneveld: "Die man wilde de administratie minimaal vijf jaar doen. Kortom: hij wilde een vol macht. Ik heb dat eens goed na gekeken en wat bUjkt nergens slaat^dat hij dat mag eisen. Ster ker nog: in de reglementen staat zelfs dat de eigenaren de admini strateur elk moment moeten kunnen ontslaan. Wat h(j wilde is dus onwettig". Tegen een beheerder heeft Van Zonneveld niets. Integendeel zelfs. Maar "Je moet natuurlijk wel iemand aantrekken die op een redelijke manier "het bewind voert". Natuurlijk moet hier veel worden opgeknapt, maar dat hoeft toch niet in één keer te ge beuren. Dat kan in fases en bo vendien kunnen we veel zelf doen". ADVERTENTIE Klokken—** IN ALLE UITVOERINGEN Grote keuze in het betere genre I INTERESSANTE PRIJZEN Uw vakspecialist V. D. WATER L' Haarlemmerstraat 181 leiden Eigen ateliers. WOENSDAG 9 JULI 1980

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3