Kinderen in contact brengen met bewoners Endegeest" eidse agenda umm Traditierit club automobilisten Tentoonstelling van cartoonist Van Dam Zweedse toeristen te gast bij politie BURGERLIJKE STAND Voorschoten: nieuwe telefooninstallatie Vakantie activiteit kinderen Sloop van panden kost zeven ton Expositie wandkleden leerlingen Riek Meijer WOENSDAG 9 JULI 1980 OEGSTGEEST- In de AMRO-bank in Oegstgeest is van 14 juli tot 4 augustus een tentoonstelling te zien van de cartoonist Arend van Dam. Van Dam is een beroepscartoonist en heeft voor zijn werk al verschillende prijzen ontvangen. Zo werd hem onlangs in het Italiaanse Bordighera de Gouden Dadel uitgereikt: de interna tionale prijs voor humoristisch tekenwerk. De expositie is te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. LEIDEN - Drie Zweedse toeristen hebben vannacht onderdak ge kregen op het Leidse politiebureau. Het drietal is bezig aan een trektocht op de fiets door Nederland. Leiden was gisteren het reisdoel. Door bandenpech kwam het drietal vannacht pas tegen twee uur in Leiden aan. Omdat ze in geen enkel hotel meer terecht konden zochten de drie Zweden, 19, 21 en 23 jaar oud, hun heil op het politiebureau aan de Zonneveldstraat. Daar hebben zij de nacht in een grote wachtkamer doorgebracht. OEGSTGEEST/LEIDERDORP - "Lagere schoolkinderen weten vaak alleen wat af van lichamelij ke ziekten. In geestelijke zin is niet precies af te palen wat er met iemand aan de hand is en daar mee begint het hoofdstuk van de vooroordelen. Ik probeer daar wat aan te doen door de leerlin gen van de Julianaschool in con tact te brengen met bewoners van Endegeest. En ik heb gezien dat die twee werelden beslist in har monie kunnen samenwerken" 2en vorm van vrijetijdsbesteding die samen gaat met het nut. Zo omschrijft de Leiderdorpse hoofdonderwijzer Johan Zwemmer zijn nevenactiviteiten binnen de poorten van het psy chiatrisch ziekenhuis Endegeest. Eens per maand is hij daar doen de met het organiseren van ont spanningactiviteiten voor de be woners van de kliniek. Er worden dan spelletjes gedaan als dam men en schaken. Voor Johan zijn deze spelen bij uit stek het instrument om zijn schoolkindren in contact te brengen met de bewoners en an dersom. Over het waarom hier van zegt de onderwijzen "Vol wassenen praten niet snel over iemand die bijvoorbeeld over spannen is geraakt, of tijdelijk, door welke oorzaak ook, geeste lijk is ontspoord. Een opname in Endegeest krijgt een heel ander etiket opgeplakt dan een opname in een ander ziekenhuis. Als je in Endegeest zit ben je echt gek, tenminste, dat wordt nog altijd veel gedacht. Mensen zijn daar bang voor. Vandaar dat je moet constateren dat de "normale" wereld braaf, maar totaal ge scheiden leeft, los van de psy chisch gehandicapte mensen. Toevallig ben ik een tussenper soon en heb het genoegen om te proberen zoveel mogelijk voor oordelen weg te nemen. Je kunt er niet jong genoeg mee begin- Twee jaar geleden begon Johan Zwemmer al op een Leidse lagere school met het organiseren van dam- en schaakavonden voor bewoners van Endegeest en leer lingen uit de hoogste drie klassen samen. Afgelopen maand ging hij met leerlingen van de Leider- dorpse Julianaschool naar Ende geest om daar gezamenlijk een avond te "denksporten". "De kinderen konden zich daarvoor inschrijven door middel van een strookje", zegt Johan. "Ook de ouders moesten hun toestem ming verlenen, och ja, kinderen dammen en schaken graag, het is een bepaalde manier van denken, een bepaalde logica die ook voor de bewoners van Endegeest wordt gebruikt als ontspannings therapie. Die overeenkomst maakt zo'n gezamenlijke avond vaak erg gezellig. En de kinderen slapen er 's nachts heus niet min der door, zoals sommige ouders denken. Kinderen leren dat die bewoners misschien wel anders zijn door hun gedrag of praten. Dat sommigen het gemakkelijk van de kinderen kunnen winnen houden ze vooral ook in de gaten. En dat is juist ook zo belangrijk". Tot zijn genoegen heeft Johan de afgelopen twee jaar kunnen zien dat ook de ouders, middels hun kinderen, makkelijker van hun vooroordelen afstappen. "De ou ders halen hun kinderen meestal Personenauto ontvreemd LEIDEN - Een 34-jarige bewoner van de Schubertlaan heeft giste ren bij de Leidse politie aangifte gedaan van diefstal van zijn per sonenauto, merk Rover. De auto, zilvergrijs van kleur met kente ken 72-UZ-46. stond geparkeerd op de Schubertlaan na afloop van de avond op. Dan probeer ik met ze te praten. Zo stond er eens een vader te kijken naar een spelletje dam. Nadat z'n zoontje het weer had verloren, wilde hij het ook wel eens probe ren. Hij is nota bene een uur bezig geweest en kon het maar niet winnen. En zo zie je dan dat die twee werelden niet braaf naast elkaar, maar mèt elkaar bezig zijn. Later vertrouwde de vader me toe dat hij nooit had geweten dat zoiets zo goed kon" De Leiderdorpse hoofdonderwijzer ziet de maatschappij ten gunste van de gehandicapte mens ver anderen. "Kijk maar eens bij het openbaar vervoer. Natuurlijk zijn er in het begin nog wel vreemde reacties, maar dat wordt de laat ste jaren duidelijk minder. De mensen zijn er nog te weinig mee vertrouwd. Als onderwijzer ben ik daarom de persoon om kinde ren op het bestaan van die "ande re mensen" te wijzen", aldus Jo han Zwemmer. Endegeest. Johan Zwemmer: "Ik heb gezien dat die twee WARMOND - Geboren: Benjamin, zoon van A. Munneke en H. Smits; Jan, zoon van J. F. Bonjer en J. Knol. Ondertrouwd: S. F. Kubicz en J. G. M. Heemskerk; P. J. A. Ammer- laan en A. van Tongeren. Gehuwd: R. Vink en G. van Ma- strigt; G. R. A. Apol en S. G. H. Bauer; S. F. Kubicz en J. G. M. VOORSCHOTEN - In de expositie ruimte van de Openbare Biblio theek Voorschoten is nog tot 29 augustus een tentoonstelling te zien van geweven wandkleden. De wandkleden zijn allen van de hand van leerlingen van Riek Meijer. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur; dinsdag- en vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur; donderdag- en zaterdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur. Op de foto enkele leer lingen van Riek Meijer, werkend aan de nu tentoongestelde wandkleden. REGIO - De traditierit van de Pio nier-Automobielen Club wordt dit jaar gehouden van 29 tot en met 31 augustus. De rit, waaraan een kleine honderd automobie len meedoen, beleeft dit jaar zijn 25-jarige jubileum. De rit start zaterdag 30 augustus op 9.00 uur bij het congrescentrum "Leeuwenhorst" in Noord wij- kerhout. De tocht zal dan verder gaan langs Lisse, Hoogmade, Woubrugge, Ter Aar, Bodegra ven, Boskoop, Benthuizen, Zoe- terwoude, Stompwijk. Leid- schendam. waar het Nationaal Automobiel Museum wordt be zocht, Voorschoten, Wassenaar, Katiwjk en tenslotte Noordwij- kerhout. Van de honderd deelnmers komt een belangrijk percentage uit Groot-Brittannië. Hierbij zullen de meeste van de alleroudste wa gens te zien zijn. Naast enige an dere buitenlandse deelname be hoort het grootste deel van de au tomobielen aan de leden van de pionier-Automobielen Club. De bouwjaren liggen in de eerste dertig jaren van deze eeuw. VOORSCHOTEN - Het gemeentehuis van Voorschoten krijgt een nieuwe telefooninstallatie. Er is steeds een begin gemaakt met de aanleg hiervan. Vanwege een technische storing in de telefooncentrale van het raadhuis kwam het de laatste tijd geregeld voor dat het gemeen tehuis en de andere diensten van de gemeente niet bereikbaar waren. Dit kwam vooral voor wanneer het telefoonverkeer met het gemeentehuis zeer druk was en alle lijnen bezet waren. De nieuwe installatie, die binnen enkele maanden klaar zal zijn, moet deze problemen opheffen. VOORSCHOTEN - De jaarlijkse jeugdvakantiebezigheden voor de Voorschotense lagere school kinderen vinden dit jaar plaats van 21 juli tot en met 8 augustus. Zo zijn er in de periode van 21 tot en met 31 juli diverse activiteiten die één of een halve dag duren. Op het programma staan onder meer skelterrace, filmmiddag, wandeltocht, hengelwedstrijd, tekenwedstrijd, enz. Vrijdags op de paardenmarktdag zijn er geen activiteiten. De week van 4 tot en met 8 augustus wordt "Vakantieland" georgani seerd. Dit houdt in dat er in en om De Lindehoeve van alles en nog wat voor de kinderen te doen is. Zo wordt er een huttendorp ge bouwd, kan er met klei, touw, pa pier, kralen enz. worden gewerkt. De Directie Welzijn, afdeling Jeugdzaken zoekt nog wel enkele medewerkers voor het helpen begeleiden van de activiteiten. Heemskerk; W. B. M. Vader en S. A. M. Vergeer; J. A. van Domburg en J. E. Weeke. Overleden: J. J. A. Goddijw (1893); M. G. C. Roskam (1895); A. van der Post (1894); G. van der Pijl (1900), weduwe van D. Kier en echtgenote van T. Lagerweij; P. A. M. Zuiderduin (1935), echtge note van A. G. Loomans. KATWIJK - Er is nog een be drag van ruim 7 ton nodig voor het slopen van panden die voorkomen in sanerings plannen van de gemeente. De raadscommissie voor het grondbedrijf en de sanering ging er gistermiddag mee ak koord dat dit bedrag be schikbaar wordt gesteld. Er is geen tijdschema vastgesteld voor de sloop van de tiental len gebouwen. Daarmee zou wel eens 3 tot 4 jaar gemoeid kunnen zijn. In de komende 15 maanden zal de sloper zijn werk doen aan de Buitensluisstraat, Louwe straat, Noordwijkerweg, de Achterweg en Commandeur spad. Openbare werken gaat pas tot afbraak over als daar voor een vergunning is ver leend door burgemeester en wethouders. Wethouder Van Dijk zei dat hij iedereen op de hoogte zal houden van de sloopwerkzaamheden. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Leidsch Dagblad B V LEIDEN Postbus 54. 2300 AB LEIDEN Telefoon 071 -144941 Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 28884. Kwartaalabonnement f 46.30 per post f 66.40 Jaarabonnement 1173.70 per post i 254.10 Losse nummers f 0.65. Rubriekchefs A van Leeuwen (stad) J P Westerlaken (regio) B Paauw (binnenland) J. Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A A. van Brussel (sociale economie) P J de Tombe (sport) P C Rosier (radio en televisie, kunst) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o a. in: Bonn, Brussel. Londen. Parijs. Washington, Cairo. WOENSDAG Leiden Femke/Volkshuis, Apothekersdijk 33, kamer 1. Geopend van 10.00 tot 12.00 uur voor koffie en/of informatie over vrou wenactiviteiten in leiden, op gebied van scholing, vorming en hulpverlening. Nieuwe Rijn 20 A, vrouwencafé, 21.00 Warmond Park Groot Leerust, touwtrekken i.v.m. de Kaagweek, 19.00 uur. DONDERDAG Nieuwe Rijn 20A, werkgroep homofilie, open café avond, 21.00 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis, Leidseweg 33, Voorschoten, spreekuur voor invali den, 19.00 tot 20.00 uur. Architectenwinkel, Hooglandse Kerk- gracht 32, vrij advies, 19.30 tot 21.30 uur. Architectenwinkel, Pieterskerkhof 18, vrij advies, 20.00 tot 21.00 uur. Breehuys, ingang Schoolsteeg, werlozen Advies Centrum, vr. van 14.00 tot 16.00 Volkshuis, Haarlemmerstraat 73B, open middag van 14.00 tot 16.00 uur, kaarten, sjoelen, andere spelletjes. Werkgroep Dienstweigeren - Troef, Noordeinde 2a, van 20.00 tot 21.30 uur. Voorlichting en begeleiding dienstwei- Femke - ontmoetingscentrum voor 10.00 tot 12.30 uur. Apotheken De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen van 4 tot 11 juli door Doeza apotheek, Doezastraat 31, tel; 121313 en apotheek Van Breest Smal- lenburg, Loevestein 6, tel: 890000. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel ten noorden van de Rijn: 134604, tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leidcrdorp/Zoeterwoude Rd. - ge zondheidscentrum, Berkenkade, Lei derdorp. tel; 410131, spreekuur ma tlm vrij van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel- 154500. Voorschoten -gezondheidscenrum v d Waalslaan, teL* 4641. Ch. Lennartz, Maredijk 33a, Leiden, tel. 071-133202 Correspondenten R. Zaadnoordijk Tel. 071-155854 Voorschoten; J. Peters 071-769935. Warmond: K. Prins 01711-11266. Zoeterwoude R Stevens 071-890847 Zoeterwoude: Olaf Hoenson 01715-1896 Leiderdorp F. Snijders 071-893841.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 2