WOENSDAG 9 JULI 1980 LEIDEN - In de zomerperiode is er Nederland dat dan pas tot leven komt met we exposities, het Kröller-Müller museum op de Veluwe. Alle ande re musea geven gedurende de zo mertijd meestal overzichtsten toonstellingen van wat ze in eigen bezit hebben. Zo ook het Stedelijk Museum De Lakenhal, tot 13 au gustus. In de benedenzaal, de zogeheten Singerzaal, zijn weer schilderijen te zien van Menso Kamerlingh Onnes en Floris Verster. Geen onbekenden, alsook hun vaak sombere impressionistische werk, stillevens, boerderijtjes en landschapjes. Ook deze tentoon stelling toont echter dat Kamer lingh Onnes en Verster tot de be langrijkste schilders van het eind van de vorige deze eeuw behoren. De boven zalen geven wat minder bekende kunstwerken te Een gedeelte van de collectie mo derne wordt daar getoond, met zr - n aparte zaal geheel gewij-1 het werk van heden daagse weidse kunstenaars. De conservatrice moderne kunst, Doris Wintgeris, is uitgegaan een schilderij van H.P. Bremmer als kapstok voor de moderne kunst die geëxposeerd is. Het is een pointillistisch schilderij uit 1894, en het bezit elementen die in de twintigste eeuw verder uitgewerkt zullen worden. Wan neer men die twintigste kunst grofweg in twee richtingen zou willen delen, de figuratieve en de abstracte, dan appelleert de voorstelling op het schilderij Bremmer aan figuratieve en manier waarop geschilderd is abstracte eigenschappen. In de figuratieve kunst staat het mate riaal (verf) en de kleur ten dienste de voorstelling. De pointillisten aan het eind van de vorige eeuw analyseerden de kleur, brachten deze door middel i stippen aan, en gaven het zo doende een eigen funktie binnen de voorstelling, zoals ook deze stippel werk wij ze een manier was om los te komen van de traditio nele technieken. Daar zij nog een werkelijkheid toonden die her kenbaar is, wordt hun werk niet tot de abstrakte kunst gerekend, maar het is wel deze hantering van kleur en techniek die in de abstrakte kunst verder ontwik keld wordt. Eenvoudig gezegd houdt de abstracte kunst zich be zig met de wezenlijke eigen schappen van het schilderij, de materie, compositie en kleur. Ab strakte kunst houdt zich natuur lijk ook met andere middelen dan het schilderij, bezig, dat is onder andere te zien in de Leidse kunst afdeling. Voor de ontwikkeling ervan is in elk geval het loskomen van de herkenbare voorstelling en de gerichtheid op de elemen ten die een voorstelling tot stand brengen van belang. De schilderijen op deze Lakenhal expositie zijn in verschillende stromingen binnen de tweede ling figuratief-abstrakt onder te brengen, maar dat is voor het waarderen van deze kunst in het geheel niet nodig. De figuratieve voorbeelden, van nauwgezet rea lisme tot een vrije figuratie, zijn schilderijen van Jan van Tonge ren, Peter van Duyvenvoorden, Rein Dool, Fer Hakkaart, Co Wes- terik, Reinier Lucassen, Koos van de Water, Pieter Holstein (een ets) en Klaas Gubbels. De overgang naar de abstrakte kunstwerken wordt gevormd door een schilderij van Daan van Golden. Een minutieus geschil derde weergave van een gele theedoek. Of is het een abstracte compositie van lijnen, vlakken en kleur? Op zichzelf is de tekening van een theedoek abstract, en de vraag die Van Golden zich dan ook stelde was of men door de uitbeelding ervan opnieuw abstractie of een realistisch schilderij verkrijgt. Dit dualisme is in elk geval niet aanwezig in de voorbeelden van abstrakte kunstwerken uit de collectie. Ook binnen deze abstracte kunst voorbeelden zijn er verschillende tendensen aan te wijzen. Ze springen er echter vanzelf uit. De kunstenaars zijn Ad Dekkers, Ben Akkerman, Peter Struycken, Bram Bogart, Edgar Fernhout, Kees Buurman. In zijn geheel valt deze tentoonstelling tegen wat betreft het aanxod aan kunstwerken. Ze zijn alles behal ve van recente datum, maar dat zal grotendeels liggen aan de ui terst beperkte financiële midde len die voor aankoop van moder ne kunst beschikbaar wordt ge steld door de gemeente. In feite mag je dan dolblij zijn dat de La- kenhal dit in elk geval heeft. Actueler De Leidse zaal, hoewel er ook onder de zojuist genoemde kunstenaars Leidenaars zijn, geeft een veel ac tueler overzicht, althans de kunstwerken zijn wel vrij recent. Dit overzicht laat tekeningen, fo to's, sculpturen, schilderijen en reliëfs zien. Tot de exposanten behoren Henk Gosses.met een macaber "Afstompingsmachien tje"; Gea Kalsma. een serieel fo tokunstwerk, Pieter Geraedts, een touwsculptuur die de ribben van negen kubussen in de ruimte aangeeft; Itta Smeets, van drie tekeningen (om onbe grijpelijke redenen niet naast el kaar gehangen) waarin de ver schuiving van een golvende lijn is waar te nemen; Fransje Krol, een groot stalen sculptuur, vier pla ten die aan een as (scharnier) vastzitten en daardoor de sugges tie geven dat ze kunnen bewegen; Thom Geraedts, een vrijstaande hardboard plaat met in twee hoe ken rechthoekige blokjes en een hardboard plaat tegen de wand met in twee hoeken geschilderde rechthoeken, daarmee op sub tiele wijze de wisselwerking van twee en driemensionaal tot uit drukking brengend; en Stefan Huys, een constructieve steel van zwarte latten. Er zijn nog anderen in deze ruimte vertegenwoordigd: Leidenaars Koos van de Water, Jan Maas kant, Aad van Houwelingen, Ru- dolf Smeets, Hanneke Krijgsma- Kop, Frans de Wit, Bruno de Klerk, Hans Barends, Kees Buurman en Wil Blommerde en niet Leidenaars als Lucebert, Ca- rel Visser Jan Dibbets ((een vroeg schilderij!). Al met al best een aardige collectie, die wel hoognodig aangevuld moet wor den. JURRIAAN VAN KRANENDONK CAMERA: "Kramer 7.00 en 9.15 uur. 12 jr. Nachtvoorstelling: "Siddharta" vr za. 11.30 uur. 16 jr. Kindermatinee: "Batman", da. 2.30 i behalve zo. 2.00 uur LIDO 3: "Mysterie in triplo", da. 7.00 e 9.15 uur. 16 jr. Kindermatinee: "Goofy". da. 2.30 uu 7.00 en 9.15 i Kindermatini zo. ook 4.45 i "Love Bug, da. 2.30 u WEERRAPPORTEN Antartica 7 vn Rotterdam. Bemark 7 te Rotterdam. Carebeka-9 7 380 o Newfoundland Quebec. bon. Emmely 7 40 zo Lagos nr Lagos, Fairload 7 t.h.v. Oporto nr Curasao, Frisian 7 vn Rotterdam nr Dublin. Lauriergracht 8 te Conakry. Magdalena 7 300 w Liberia nr Porto Rico, Mare Iratum 7 te Rotterdam, Saturnus 7 t.h.v. Sudan nr Singapore. Singelgracht 7 200 zo Kp Palmas nr Da kar. Slotergracht 7 60 zo Stockholm nr Yx- pila. Vedette 7 monding Theems nr Gent, (Grote vaart) Adara 7 170 nno Parana nr Rio Grande, Atlantic Crown 7 485 zo Kp. Farewell nr Halifax, Atlantic Star 8 te New York. Bilderdijk 7 350 ono Kp. Race nr Savan nah. Bussum 8 180 z Kp. Corrientes nr Long- beach. Coral Rubrum 7 60 n Surabaja nr Whan- Duivendrecht 7 170 ono Buenos Aires nr S.ild.mhabay, Esso Nederland 7 360 zo Socotra ba. Felania 12 te Curasao verw.. Hollandia 8 te Port au Prince, Kennemerland 7 100 z Fernando Noron- ha nr Santos. Maasbree 7 255 nw Maracaibo nr Beau- Nedlloyd Bahrein 7 130 nno Massawah nr Suez, Nedlloyd Barcelona 7 vn Dubai nr Ku wait. Nedlloyd Kingston 7 50 zo Manzanillo nr Balbao. Nedlloyd Rochester 8 ts Genua. Nedlloyd Rotterdam 7 t.h.v. Kuria Muna nr Dubai, Nedlloyd Serooskerk 7 65 nnw Medan nr Singapore. Nedlloyd Streefkerk 8 te Valparaiso, Nedlloyd Wescr 7 te Kaapstad. Nedlloyd Westerkerk 8 rede Suez nr Duinkerken. Nedlloyd Willemskerk 7 vn Suez nr Ka rachi. Nedlloyd Wissekerk 8 420 zo Socotra nr Suez, Rudolph Peterson 7 vn Ras Tanura nr Canaport. Rijnborg 7 vn Harlingen nr Delfzijl. Salland 7 960 w Azoren nr Amsterdam, Scheldeborg 7 te Kopmanholmen. Kp. Race nr Tar- Thameshaven 7 170 no ualvador nr Rot terdam. Aru- van hedenmorgen 7 ui d E c i z 1 S3 EG. Amsterdam regenbui 14 De Bilt regen 14 Deelen geh. bew. 13 Eelde regen 13 Eindhoven motregen 14 Den Helder zwaar bew. 14 Rotterdam regen 14 Twente geh. bew. 13 Vlissingen regenbui 14 Zd. Limburg regen 13 Aberdeen regen U Athene onbew. 22 Barcelona geh. bew. 16 Berlijn licht bew. 13 Bordeaux licht bew. 12 Brussel regenbui 12 Frankfort half bew. 13 Genève regen 12 Helsinki mist 9 Innsbruck regen 13 Klagenfurt regen 16 Kopenhagen regen 15 Lissabon onbew. Locarno onweer 14 Luxemburg zwaar bew. 11 Madrid licht bew. Malaga onbew. 24 Mallorca zwaar bew. 20 Munchen regen 11 Nice regen 17 Oslo half bew 13 Parijs zwaar bew. 13 Rome onbew. 23 Split onbew. 23 Stockholm mist 11 Wenen regen 16 Zürich geh. bew. 12 Casa Blanca zwaar bew. 19 Istanbul onbew. 17 Tunis onbew. 23 Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur. (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur Elisabeth-ziekenhuis.) Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur 13.45-14.30 uur. Avondbezoekuur 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling dage lijks van 14.00-19.00 uur. (Niet meer dan 2 bezoekers per patiënt). Sportmedisch Advies Centrum: blessu- respreekuur Elisabethziekenhuis. Lei derdorp, 's maandags van 19.30-20.30 Kraamafdeling: dag. van 11.15-12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en van 18.30-19.30 uur. Babyshow laatste kwar tier van avondbezoek. Kinderafdeling: dag. van 15.00-18.30 Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten (behalve kinderen zijn de bezoekuren als volat: Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.30 uur Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ou ders) Maandag tlm vrijdag Bezoek aan ernstige patiënten: wannev voor ernstige patiënten doorlopend be zoek wordt toegestaan kan de hoofdver pleegkundige hiervoor speciale kaarten Dagelijks: 15.00-15.45 uur 18.30-19.00 uur. Bezoektijden kinderafdeling: Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.00 uur Alphen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11-1130 13.30-14.15 en 18.30-19.30 uur 3e klas 13.30-14.15 en 18.30-19.30 uur Kraamaf deling 13.30-14.45 alleen voor echtgeno ten 19-20 uur. Kinderafdeling voor ou ders 18.-18.30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in formatiecentrum Geluidshinder Schip- iud<=n ceucas 9 juli 1980 Honderd jaar geleden stond in de krant: - De politie te Amsterdam heeft de hand gelegd op een vijftal Duitschers. die zich in eene woning op de Stadhouders kade hadden gevestigd en het huis op kosten van tal van le veranciers op weelderige wij ze hadden gemeubeld en inge richt. De meubels en kost baarheden - welke op krediet geleverd werden - verdwenen echter weder op geheimzinni ge wijze, zoodat. toen de poli tie het huis binnendrong, slechts de tapijten overig wa ren van al het huisraad en de vele kostbaarheden, die het vijftal thuis had laten bezor gen. Gebleken ts. dot een van de heeren. die zich daar op zulk een kostbare wijze had den gevestigd, uit eene Duit- sche gevangenis ontsnapt - Te V ineen nes bij Parijs heeft zekere Bargossi.een Italiaan- sche hardlooper. om een inzet van 1500 fr legen een goed paard geloopen en het met glans gewonnen. De afstand icas 32 kilometer en moest zonder ophouden worden af gelegd. - In de gevangenis van Essen zijn op het oogenblik niet minder dan drie vrouwen op genomen. die hare mannen hebben vergiftigd. Vijftig jaa r geleden - In het bekende hotel "Impe rial" te Karlsbad heeft een ho- telrat een diefstal gepleegd ten bedrage van ongeveer 2xlt millioen gulden. De dief heeft uit de kamer van een voor haar gezondheid te Karlsbad vertoevende Amerikaansche dame een paarlen halssnoer gestolen, een platina-ring met groote diamanten en een ring met kleine briljanten. De politie volgt een bepaald spoor en heeft ook de na buurlanden gewaarschuwd, daar zij vermoedt dat de dief. die in hetzelfde hotel gelo geerd heeft, over de grens gevlucht is. Uit het definitieve resultaat van de volkstelling in de stad New York is gebleken, dat het aantal inwoners van die stad 6 909.000 bedraagt. In verge lijking met de volkstelling van 1920 beteekent dit een toeneming van 1.379.000 per-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 21