LEIDSCH DAGBLAD MENTEN: 10 JAAR Opvolger Scholten: CHU-er uit de Senaat Rijnland: beter water dan r B T m vandaag Zeven procent groei omzet ii detailhandel Ontsnapping uit de gevangenis verijdeld Vonnis rechtbank Zoetemelk dichter bij geel WOENSDAG 9 JULI 1980 OPGERICHT 1 MAART 1860 36211 Directeur: G Koopman Hoofdredacteur: A A M Schuurmans Ad| -hoofdredacteur: R. D. Paauw DAGBLAD VCX)R LEIDEN EN OMSTREKEN Bureau Witte Singel 1 2311 BG Leiden Voor tel nrs zie cotolon DEN HAAG (GPD) - De CDA-Eer- ste-Kamerleden prof. J. van Hulst en dr. K. de Vries zijn de belangrijkste kandidaten van de CHU om de nieuwe minister van defensie te worden. Zij worden beide aan het kabinet voorgedra gen. De CHU wil het min of meer aan premier Van Agt en de CDA- Het is de bedoeling dat het nog deze week tot een beslissing komt. Maar dat wil nog niet zeggen dat die ook meteen bekend zal wor den gemaakt. De nieuwe minister zal vermoedelijk pas rond 1 sep tember in functie kunnen treden. In kabinetskringen hecht men eraan dat de zittende minister van defensie, mr. W. Scholten, die per 1 oktober vicie-voorzitter wordt van de Raad van State, nog de begroting voor 1981 afmaakt, waarover nu in het kabinet wordt gesproken. (Van onze verslaggevers) LEIDEN - Hevige regenval heeft gisteravond in de om geving van het Schuttersveld in Leiden voor grote water overlast gezorgd. Bij brand weer eri gemeente stond de telefoon roodgloeiend door meldingen van ondergelopen winkels eri woningen. Ge meentewerken en de Leidse brandweer zijn urenlang met pompen en zuigers op pad geweest om het overtollige water weg te krijgen. De grootste problemen deden zich voor aan de Stationsweg, Rijnsburgersingel, Boer- haavelaan, Poelgeeststraat, Lopseristraat en Nieuwe Beestenmarkt. De Oegstgees- terweg, tussen Willem de Zwijgerlaan en Boerhaave- laan moest enige tijd worden afgesloten in verband met de hoge waterstand. Ook het spoorwegviaduct en de voet gangerstunnel onder het sta tion stonden vol water. Het busverkeer liep vertraging op. Rond zes uur viel in Leiden- Noord in korte tijd ruim 26 millimeter regen. In Zuid- West bleef het beperkt tot 10 millimeter. Volgens het meetstation van het hoog heemraadschap Rijnland in Oude Wetering is daar de eer ste negen dagen van juli 42 millimeter regen gevallen. Dat is erg veel omdat het ge middelde voor de hele maand volgens de statistieken zo'n tachtig millimeter is. Hoe grillig het weer de afgelo pen maanden was blijkt uit het feit dat hetzelfde station in de maand mei maar 5.4 mil limeter neerslag registreerde. Het statistische gemiddelde voor die maand is 48 millime ter. Het was dan ook de ge ringste hoeveelheid, sinds in 1896 met de waarnemingen werd begonnen. Juni daartentegen was veel nat ter dan normaal. Gemiddeld valt er in die maand 54 milli meter neerslag, maar in Oude Wetering kwam men dit jaar tot een totaal van 79.5 milli meter. Overigens blijkt uit de meetge gevens van andere plaatsen in Rijnland dat de neerslag van plaats tot plaats grote ver schillen kan vertonen. Zo bleek maandagochtend in Oude Wetering dat er het af gelopen etmaal 9 millimeter regen was gevallen. In Gouda was dat in dezelfde periode 23.4 mm, in Spaarndam 15.3 en in Katwijk 8.8 mm. Gisteren lag de zaak weer an ders. Oude Wetering meldde 6.5 mm en Gouda en Spaarn dam elk 15.2 mm. Bij het hoogheemraadschap schrijft men de verschillen toe aan het buiige karakter van het weer. Ir. Nienhuis van het hoogheemraadschap: "In 1975 ontlaadde zich boven Gouda en omgeving een wolkbreuk. Daar viel in één etmaal 140 millimeter. Dat leidde toen tot overstromin gen". Tot dusver heeft de overvloedi ge regenval voor Rijnland niet tot problemen geleid. "We malen wel meer water uit dan normaal, maar we hoeven ook veel minder water in te laten bij Gouda. Voor de kwaliteit is dat goed, want er is geen beter water dan re genwater", aldus de heer Nienhuis. Lfr. jonge HOPPE 13.95 Ltr. bessen COEBERGH11.95 BACARDI RUM bruin ,of wit15.75 Scotch Whisky LONGMAN alc. 40°13.95 LITER!! SHERRY B0BADILLA black label NU 6.95!!!!! omgerekend 4.87 per fles) W V/D MAAND CHATEhu LYSSANDRE 1978 winnaar medaille d'argent paris 1979 per fl. 6.75 bij 12 fl. 5.95 p. fl. BEVRIJDINGSPLEIN KENNEDYLAAN 7 KOPERMOLEN 36 In Scheveningen Weinig verandering Veel bewolking en af en toe buien. Mi nimumtemperatuur omstreeks 12 gra den. Middagtemperatuur rond 17 gra den. Matige tot krachtige noordwes tenwind. (Opgemaakt om 11.15 uur) Zon op: 05.28 uur; onder: 21.57 uur. Maan op: 04.06 uur; onder: 20.09 uur. Hoogwater te Katwijk om 2.29 en 14.56 uur, laagwater om 10.33 en 23.02 uur. Makelaardij Stok dicht ALPHEN AAN DEN RIJN - Ma kelaardij Stok aan de Stations straat in Alphen is opgeheven. Het kantoor is inmiddels geslo ten en het pand staat te koop. Voor één werkneemster is bij het arbeidsbureau een ontslagver gunning aangevraagd. De Stokgroep Nederland moet lan delijk een forse veer laten. Voor 85 van de 240 personeelsleden is ontslag aangevraagd. In totaal gaan tien van de achttien kanto ren dicht. Oorzaak van de problemen is het instorten van de woningmarkt eri het hoge rente peil. De activiteiten van het Alphense kantoor zijn ondergebracht in de Stok-kantoren in Zoetermeer en Den Haag. De overige vier werk nemers uit Alphen zijn naar die vestigingen overgeplaatst. Aangezien afgesproken is dat mi nister Scholten onmiddellijk zal aftreden zodra zijn opvolger be kend is, ligt het voor de hand dat de publieke benoeming van de opvolger nog wel even op zich zal laten wachten. Dr. K. de Vries is defensiedeskun- DEN HAAG (GPD) - Een groep gedetineerden uit de Scheveningse strafge vangenis heeft het niet ver gebracht met plannen om uit te breken. dige van de CDA-senaatsfractie. Prof. J. van Hulst - momenteel fractieleider van het CDA in de Eerste Kamer - is goed thuis in de buitenlandse politiek en heeft bovendien een ruime algemeen bestuurlijke en politieke erva ring. ROTTERDAN (ANP) - De 81-jarige Pieter Menten is van daag door de bijzondere strafkamer van de rechtbank in Rotterdam wegens oorlogsmisdaden veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en honderdduizend gulden boete. De rechtbank achtte bewezen dat Menten begin juli 1941 heeft deelgenomen aan de executie van ruim twintig bur gers in het toen Poolse dorpje Podhorodce. Officier van justitie mr. Meijers vorderde in deze door de Hoge Raad naar Rotterdam verwezen zaak op 12 juni twintig jaar ge vangenisstraf en een ton boete tegen Menten. Op grond van het schriftelijk bewijsmateriaal en de verklaringen van Poolse en Rus sische getuigen achtte mr. Meij ers bewezen dat Menten als Son- derführer bij een Einsatzkom- mando van de Duitse SS de exe cutie in Podhorodce had uitge- ficier de teruggave aan Menten gelast van de in beslag genomen goederen. "Geveltoerist" valt van derde etage (Van r verslaggevers) LEIDEN - Een jeugdige geveltoe rist heeft gisteravond zijn waag- halzerij met een val van drie hoog moeten bekopen. Met een gebro ken been, schaaf- en snijwonden is hij overgebracht naar het Aca- overtuigcHe zi/n dafMenten'rüet voerd. Mentens toegewezen raadsman, mr. De Liagre Böhl vroeg om vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Hij verklaarde bij de executie is geweest. Men ten heeft dit volgehouden vanaf het begin van het onderzoek in 1976. De rechtbank gelastte Mentens di recte gevangenneming. Menten is vandaag niet naar Rotterdam gekomen om het vonnis aan te horen. De president van de rechtbank, mr. Schipper, ver klaarde dat de rechtbank tijdens het proces heeft geconstateerd dat Menten gezond genoeg is om gedetineerd te worden. Voor voortzetting van het huisarrest ziet de rechtbank geen reden. Overigens heeft de rechtbank conform de vordering van de of- toeziend oog van een aantal vrienden de gevel van een flat aan de Spaarnestraat. Via spijlen en richels bereikte hij de derde ver dieping van het flatgebouw. Daar verloor hij z'n houvast en viel naar beneden. Volgens verkla ringen van omstanders wilde de jeugdige waaghals een stunt uit halen tegenover zijn vrienden. Zelfs in de etappe die voor Bernard Hinault leek te zijn gereserveerd, heeft de ploeg van Peter Post toegeslagen. In de tijdrit (Hinault leek op dat onderdeel onverslaan baar) legde Joop Zoetemelk wellicht de basis voor een geslaagde aanval op het geel. Op de foto houdt Zoetemelk de arm van zijn grootste con current in de lucht. Hinault lacht nog, maar weet dat hij de komende dagen nog meer gaat lijden in het heroverde gele tricot, nu hij nog steeds hinder ondervindt van een knieblessure PAGINA 11 "Pierrot is net geen smart lap" zegt Bonnie St. Claire PAGINA 5 Jongen (16 jaar) sloeg oude vrouw dood PAGINA 7 Syrië en PLO willen olie boycot tegen Westen PAGINA 9 Britse mijnwerkers in conflict met regering PAGINA 19 22 PAGINA'S In vier maanden Nadat de ontsnappingsplannen waren uitgelekt, werden de ge vangenen „op cel gezet" en werd het gehele gevangeniscomplex doorzocht. Er werd materiaal ge vonden dat de gevangenen voor een uitbraakpoging zouden wil len gebruiken. Het is nog niet duidelijk hoeveel man betrokken zijn bij de uit- braakplannen. „Dat weet je pas als ze echt proberen uit te bre ken", aldus een woordvoerster van het ministerie van justitie, die nog zei dat er in vrijwel alle gevangenissen pogingen tot ont snapping voorkomen. „Er zijn nu eenmaal altijd mensen die het wel willen proberen." Evacuatie om Britse bom MAASTRICHT (ANP) - Ruim driehonderd bewoners van de Maastrichtse wijk Maartenpoort moeten morgenochtend voor half negen hun huizen hebben verla ten in verband met de demontage van een Engelse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het pro jectiel werd maandag na vijf da gen zoeken op een diepte van zes meter op een braakliggend ter rein gevonden. Op de foto één van de leden van de Mjjnoprui- mingsdienst bij de 500 kilo zware vliegtuigbom. Morgen zal ook het treinverkeer rond Maastricht tij delijk worden stilgelegd. Hon derden leden van de brandweer, geneeskundige dienst en be scherming bevolking blijven morgen paraat om in te grijpen voor het geval de bom mocht ex ploderen. Ruim honderd po litieagenten zullen een zone van vierhonderd meter hermetisch voor voetgangers en verkeer af sluiten. Vijf leden van de Mijnop- ruimingsdienst zullen het kaïwei zien te klaren. DEN HAAG (ANP) - De omzet van de detailhandel is in de eerste vier maan den van dit jaar met zeven procent gestegen in ver gelijking met dezelfde pe riode van vorig jaar. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het centraal bureau voor de statistiek (CBS), die gisteren bekend zijn gemaakt. Terwijl maart 1980 als enige maand met slechts één procent stijging een ongunstig beeld gaf, ver toonden januari, februari en april met achtereenvolgens acht, ne gen en zeven procent meer, een opleving in de omzet van de de tailhandel. Van de afzonderlijke sectoren groeide de omzet van de waren huizen in april het belangrijkste: tien procent tegenover één pro cent in april van het vorig jaar. Eveneens gunstig was het om- zetverloop bij de branches in de verkoop van duurzame en zoge heten non-food consumptiegoe deren. Hier werd een groei van acht procent genoteerd, tegen over slechts één procent stijging in april 1979, aldus de CBS-cij- fers. terug met dertig procent. Als laatste sector waarin de ontwik keling negatief was noemt het CBS de postorderbedrijven. Hier werd zeven procent minder om gezet. KVP wil: "Andriessen Europees commissaris DEN HAAG (GPD) - Het KVP-par- tijbestuur vindt dat oud-minister van financiën Frans Andriessen in december lid moet worden van de Europese Commissie. Langs informele kanalen heeft KVP- voorzitter Van Zeil deze voorkeur laten blijken aan premier Van Agt en CD A-fractieleider Lub bers in de Tweede Kamer. Een officiële kandidaatstelling door het KVP-bestuur zal er niet ko- A1 meteen nadat Andriessen uit het kabinet stapte, omdat hij vond dat er te weinig werd bezuinigd, heeft het KVP-partijbestuur zich bezonnen op een nieuwe functie voor hem. Voor het voorzitter schap van de Europese Commis sie (in welke vacature de Luxem burger Thorn zal worden be noemd) werd Andriessen wegens gebrek aan Europese ervaring te licht bevonden. Zijn kandidatuur voor het gewone lidmaatschap van de Europese Commissie, als opvolger van Vredeling (PvdA), is door de KVP-top echter sterk bepleit. Overigens is Andriessen vorige week ook als lid van de Eerste Kamer gekozen. 4 weken lang het /LEIDSCH DAGBLAD ter kennismaking voor de HALVE PRIJS Ik ga bever n.et over 1 nacht en wil het Leidsch Dagblad eerst 4 weken voor half geld en dan kunt U mij aansluitend als abonnee noleren Ik besks meieen en U kunt mqmiv heden als abonnee noleren en ik kr.jg dan de eerste 2 weken de krant gratis. Woonplaats: Teleurstellend de verkopen april 1980 waren in nieuwe auto's, et met 25 procent daalde. Ook de verkopen van bromfietsen liepen sterk Antwoordnummer 214. 2300 VB Leiden krant komt n de bus -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 1