Jamin wil sluiting van vijftig filialen Britse mijnwerkers botsen met regering PTT -tarieven mogelijk omhoog door verhuizing Afdrukcentrales: slechte foto's Markt berichten 3900 WOENSDAG 9 JULI 1980 fAUlNA 1» Vissers In de Europese Gemeenschap dienen ongeveer 115.000 i geheel of gedeeltelijk hun brood met de kustvisserij. Dat blijkt uit gegevens die Europees land bouwcommissaris Gundelach in Brussel heeft verstekt in ant woord op schriftelijke vragen uit het Europese parlement. Het aantalNederlandse kustvissers is ongeveer duizend. De meesten zijn er in Italië, waar hun aantal wordt geraamd op 50.000. In het Verenigd Koninkrijk zijn er bijna 22.000, van wie er ruim 16.000 full timers zijn en de rest part-timers. Frankrijk telt 19.300 kustvissers en Denemarken heeft er (naar raming) 12.000 In Ierland zijn er ruim 8000, maar het overgrote deel daarvan, namelijk ruim 5.500, is part-time kustvisser. In de Duitse Bondsrepubliek heeft men 2.200 kustvissers en in Bel gië zijn er 500. Nachtarbeid De Federatie Böuw- en houtbon den FNV is'tegen uitbreiding van de nachtarbeid in de wegen bouw. In het blad Profiel van de Bouwbonden zegt voorzitter Jan den Nijs voor de vakgroep grond-, weg- en waterbouw dat het werkgeversvoorstel over deze uitbreiding niet met de FNV is besproken. Hij reageert hiermee op uitlatingen van voorzitter J. de Moei van de Nederlandse vereniging van we genbouwers, die onlangs bij de presentatie van het jaarverslag van de vereniging een voorstel tot uitbreiding van de nachtarbeid presenteerde. De Moei heeft vol gens de Bouwbond FNV gezegd dat hiermee gehoor werd gege ven aan een overheidsoproep tot bevordering van energiebespa ring door weggebruikers. Er vormen zich 's nachts minder fi les, hetgeen voor de weggebrui kers volgens De Moei minder energieverlies betekent. Boven dien zouden volgens De Moei be paalde weggedeelten, in het be lang van de veiligheid van de wegwerkers, geheel kunnen worden afgesloten. Volgens Den Nijs van de Bouw bond FNV is het plan van de we genbouwers een handige ma noeuvre om de nachtarbeid on der de populaire paraplu van de energiebesparing te brengen. Boos Het bestuur van de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift Uit gevers (NOTU) heeft boos en af wijzend gereageerd op het advies van het bedrijfsfonds voor de Pers aan de minister van crm, waardóór tientallen miljoenen guldens in de dagbladpers zullen worden gepompt. De NOTU acht het een grove nalatigheid dat - ondanks de toezegging in de Me dianota - voor de opinieweekbla den geen soortgelijke regeling die het vóórtbestaan van de pers moet helpen waarborgen is ge troffen. De NOTU verlangt van minister Gardeniers dat alsnog - desge wenst me) hulp van de NOTU - een regeling voor de opinie weekbladen wordt ontworpen die gelijktijdig met die voor de dagbladen in werking zal treden. Nog groter bezwaar heeft de NOTU tegen het feit dat de regeling de overige tijdschriften geheel bui ten beschouwing laat. De pel's bestaat niet uitsluitend uit dagbladen en opinieweekbladen en een gedeeltelijke regeling voor alleen dit deel van de persmedia is onaanvaardbaar, aldus de NO TU die om een spoedige reactie van de minister heeft gevraagd. Loonsverhoging van 37 procent geëist LONDEN - De Britse mijnwer kers hebben aangekondigd dat zij alles in het werk zullen stellen om de regering van Margareth Thatcher ten val te brengen, wanneer hun loon eisen niet worden ingewil ligd. Zij eisen een verhoging van 37 procent, ofwel een mi nimumloon van 450 gulden per week. Zes jaar geleden werd de rege ring van premier Edward Heath onder gelijke omstan digheden ten val gebracht door een staking van de mijnwerkers. Het besluit om tot een volledige actie over te gaan, in samenwerking met andere vakbonden, werd unaniem genomen op een congres in Eastbourn. De lei der van de Schotse miinwer- kersvakbond zei dat werd ge streefd naar de vroegst mo gelijke datum voor nieuwe algemene verkiezingen, zodat de conservatieven dan zou den kunnen worden versla gen. Hij noemde het economische beleid van de regering „wreed' en „reactionair". De mijnwerkers verzetten zich bovendien tegen verdere slui tingen van mijnen en het voornemen van de regering om daarvoor in de plaats goedkopere steenkool te im porteren. Op het congres werd er de nadruk opgelegd dat de motie om hogere lonen geen „verzoek" meer was, maar een „eis". Arthur Scar- gill, leider van de mijnwer- kersbond in Yorkshire zei onverbloemd: „Wanneer die vrouw (Thatcher) een gevecht met ons wil aangaan, dan. is dat haar keus en niet de on- Een van de moties van het con gres was om de mijnwerkers een salaris te geven in plaats van weeklonen om hen de zelfde waardigheid te geven als de „witte boord-em- ployees" - een term die wordt gebruikt voor hen die niet met hun handen hoeven te werken. Wanneer de looneisen worden ingewilligd zou dat beteke nen dat de 23.000 Britse mijnwerkers, in plaats van de 335 gulden die zij nu per week krijgen, ongeveer 450 gulden uitbetaald zouden krijgen. Het hoogste loon dat in de mijnen wordt verdiend is iets meer dan 480 gulden per week, maar met speciale bo nussen kan dat oplopen tot een 45.000 gulden per jaar. OOSTERHOUT (ANP) - De snoepfabrikant Jamin wil 50 van haar in totaal 325 filialen in ons land sluiten. Omdat niet voor alle betrokken personeelsleden interne her plaatsing mogelijk is, zullen ongeveer 60 mensen moeten worden ontslagen, zo heeft directeur H. M. Feyen meege deeld. Philips Het personeelsbestand bij Philips in Nederland zal dit jaar met minder dan één procent (800 werknemers) afnemen. Dat heeft mr. F. Otten van de Raad van Be stuur onlangs meegedeeld aan de centrale ondernemingsraad. Dit staat in het blad „In overleg", een •regelmatig verschijnende uitga ve van het centrale interne over leg bij Philips. Een en ander is een uitvloeisel van een interne studie, waarbij werd onderzocht, welke winkels ook in de toekomst winstgevend zijn. Gekeken is naar de ligging en naar de mogelijkheid om de win kels eventueel uit te breiden zo dat een breder assortiment kan worden aangeboden. Een aantal winkels van Jamin is al sinds be gin van dit jaar aan de nieuwe formule aangepast. Deze zoge naamde formule 80 heeft inmid dels bewezen succesvol te zijn, aldus de heer Feyen. De Dienstenbonden FNV en de Ondernemingsraad gaan niet ak- Schiphol pleit opnieuw voor vijfde baan SCHIPHOL (GPD) - De directie van de luchthaven Schiphol pleit in haar jaarverslag opnieuw voor de mogelijkheid de aanleg van een vijfde start- en landingsbaan open te houden. Dit ondanks haar eigen voorspelling dat de ontwikkelingen van het verkeer en vervoer in de eerstkomende jaren achter zullen blijven bij de ramingen. Het jaarverslag van de luchthaven is gisteren op Schip hol gepresenteerd. Het afgelopen jaar is voor de natio nale luchthaven redelijk goed verlopen, aldus het jaarverslag. De winst bedroeg bijna 7,5 mil joen, terwijl 1978 met een voor delig saldo van 6,7 miljoen werd afgesloten. De gunstige resultaten zijn voor namelijk het gevolg van de pas sagiers- en vrachtsector. De groei van het passagiersvervoer is vooral te danken geweest aan het toegenomen lijndienstverkeer op de Noordatlantische route. koord met de plannen. Zij me nen, evenals de vakbondsleden bij de Jamin-vestigingen, dat eerst moet worden onderzocht waardoor de winkels onrendabel zijn en hoe ze eventueel alsnog winstgevend kunnen worden gemaakt. Vrijdag praten de bon den opnieuw met de Jamin-di- rectie. Volgens de FNV wil Jamin voor 1 september van dit jaar 49 winkels sluiten en twintig beheerders en twaalf verkoopsters ontslaan. Dit jaar, aldus een woordvoerder van de bonden, wil de Jamin-directie ook vijftig winkels uitbreiden volgens de "winkel' 80"-formule die inhoudt, dat het gebruikelijke assortiment wordt uitgebreid en dat er gratis koffie kan worden gedronken. In dit project inves teert Jamin vijf miljoen gulden. "Als 'Meneer Jamin' vijf miljoen gulden heeft om de beste winkels in het land winstgevender te ma ken, is er ook geld om de slechtste weer rendabel te maken", aldus de woordvoerder. De Ondernemingsraad is bezorgd over de positie van de suiker- werkfabriek van Jamin in Oos terhout, die het grootste gedeelte van het in de winkels verkrijgba re assortiment produceert. Bij sluiting van 49 filialen zal een deel van de omzet wegvallen. Carter: hulp voor auto industrie MICHIGAN - President Car ter "praat met Douglas Fraser, een vertegenwoordiger uit de Amerikaanse autoindustrie, vlak voor zijn vertrek naar Ja pan, waar hij een herdenkings plechtigheid voor de onlangs overleden premier Ohira bij woont. Carter beloofde in het gesprek met Fraser, dat hij de automo bielindustrie, die in de VS in ernstige moeilijkheden ver keert, de helpende hand zal bie den. Hij zei onder meer dat hij zou proberen een regeling te treffen voor leningen aan kleine bedrijv.en, die er moeite mee hebben uit de kosten te komen. Hijzei ook plannen te hebben voor de afschaffing van be paalde voorschriften die de au tomobielindustrie nu nog be lemmeren in haar activiteiten. Een en ander betekent voor de fabrieken een lastenverlichting van ongeveer 900 miljoen dol lar. DEN HAAG (ANP) - Het moet niet uitgesloten worden geacht dat de verplaatsing van de centrale PTT-directie van Den Haag naar Groningen tot een verhoging van de PTT-tarieven zal leiden. Tekort aan bussen bij streekvervoer UTRECHT (ANP) - Het streekver voer kampt met een fors tekort aan bussen, omdat de vervan ging van afgeschreven mate rieel en de levering van extra bussen achterblijft bij de fors stijgende behoefte. Die stijging wordt vooral veroor zaakt door verhoging van de grotere drukte en door toene ming van het aantal verkeers knooppunten. De hierdoor ver oorzaakte extra materieelbe- hoefte ontstaat omdat door ver lies van rijsnelheid bussen lan ger onderweg zijn. Dat blijkt uit het jaarverslag over 1979 van de ESO, het samenwer kingsorgaan van de Nederland se streek vervoersbedrijven. Volgens het verslag is het tekort aan bussen ongeveer 3,5 procent (bijna 160 bussen). De ESO zegt dat de materieel- problematiek al in 1945 is ont staan. toen er in Nederland vrijwel geen bruikbare autobus meer rond reed. Er zijn toen in enkele jaren tijds 2000 nieuwe bussen gekomen en deze grote vernieuwingsgolf zette zich daarna uiteraard in het vervan gingsprogramma voort. Pogingen om hieraan langzamer hand een einde te maken werden bijvoorbeeld doorkruist door de vervanging van tramlijnen door busdiensten. Althans, staatssecretaris Smit- Kroes van verkeer en waterstaat liet al op 28 februari van dit jaar in een bespreking met gedelegeer den van de PTT-raad de sombere verwachting los dat de moeilijk heden die de spreiding van de dienstuitvoering met zich brengt hun effect op de kosten van die dienst zullen hebben, "Hetgeen dan weer in de tarieven tot uiting moet komen". "Ik benijd de minister of staatsse cretaris niet die dan een tariefs- Consumentenbond waarschuwt DEN HAAG (GPD) - Volgens de Consumentenbond leveren de foto-afdrukcentrales nog altijd veel slecht werk af. De bond adviseert: weiger slecht uitgevoerd afdruk werk, Jaat hgt overmaken, want u hebt er recht op. Een zei fde centrale levert soms tegelij k goede en slech te foto's, zo heeft de Consumentenbond in een on derzoek ervaren. Zelfs tussen afdrukken van een (foutloos volgeschoten) rolletje kunnen kwaliteits verschillen voorkomen. Als het negatief goed is en scherp belicht maar de afdruk niet erg mooi is, dan moet men het werk laten overdoen. „Alle centrales bieden dat aan, en alleen als er veel werk terugkomt zullen ze nauwkeuriger gaan werken". Er gaat steeds meer fotowerk per post (via de overal in bladen gehechte of in winkels mee te nemen enve loppen) naar afdrukcentrales, maar de meeste kleu renfilms gaan nog via de fotohaitdelaren. Dat wil volgens de bond nog niet zeggen dat men overal vol doende advies krijgt. Maar het „postorderwerk" heeft ook nadelen, vooral bij klachten en terugstu- verhoging in het parlement zal moeten verdedigen", zei de staatssecretaris blijkens het ver slag van de bijeenkomst, dat zij gisteren bij haar antwoord op schriftelijke vragen van socialis tische Tweede-Kamerleden Cas- tricum en Hartmeijer had ge voegd. Overigens gaat de regering er nog steeds van uit dat de totale kosten van de verhuizing anderhalf mil jard gulden gaan bedragen. Al leen de kosten van de nieuw bouw in Groningen komen waar schijnlijk voor rekening van de PTT. Uit het verslag blijkt ook dat de re gering er aan blijft vasthouden dat niet alleen de centrale direc tie. maar ook de hoogste leiding daarvan, de Directieraad, naar Groningen gaat Hoewel er ar gumenten aan zij te voeren om die raad in Den Haag te laten, heeft het kabinet daar uiteinde lijk toch niet voor gekozen. Ook kondigde de staatssecretaris op 28 februari aan dat er na 1 juli opnieuw een enquête zou worden gehouden naar de bereidheid on der het PTT-personeel om naar Groningen te verhuizen. De eer ste enquête daarnaar had slechts "betrekkelijke waarde", zei me vrouw Smit-Kroes toen. De enige manier om aan de regel matige, buitensporige korte- termijn behoefte een halt toe te roepen is volgens de ESO een op gemiddelde vervanging en groei gebaseerde onafgebroken be stelling van nieuw materieel. De ESO zegt dat ook voor de auto mobielindustrie een gelijkma tige bezetting van groot belang Het streekvervoer heeft in 1978, vooral door het barre winter weer, ruim 3,5 procent meer rei zigers in de bus gehad (ruim 2,5 miljoen) dan voorgaande jaren. Het aantal gereden kilometers nam in 1979 toe met 2.5 procent. Door uitbreiding van het aantal verlofdagen voor het busperso- neel en door voorschriften rond rij- en rust nam het personeel van het Nederlandse streekver voer toe met ruim 700 werkne mers. Leiden - Veiling 9 juli '80. Aardappelen 63-97, Anduvie 18-36, Do perwten 2 70-3.50, Peulen 4.30, Snybo- nen 2.10-5.00, SUmbonen 600-7 50. Tuinbonen 39-68, Rode kool 56-59, Groene kool 72, Spits kool 31-43, Poste lein 1.00-1.30, Prei 60-1.70, Rabarber 62. Spinazie 1.36-1.61, Uien 67-86, Waspeen 38-45, Meloenen 2.00-4.10, Bloemkool 1x6 80-1.65, 8st 55-1.10, lOst 35. Sla 14-25, Bleekselderij 74-86. Bospeen 97-99, Boskroot 45-48, Peterselie 24-45, Selderij 21-26, Paprika st 27-4'J. WOENSDAG 9 JULI 1980 kuho» E»Ennia 3 Fr. Gron. Hyp. c Hein eken Holding Holl. Beton Groep Hoogovens Pakhoed Holding i !w«tö f llnilever Ver Beslt Volker Stf fc WUH 18)20 16250 86?70? 217.20 39.00 18)oO binnenlandse aandelen Ant. Brouw. Ant. Verf Asselberg Beek, van Begemann Bergoss Berkel P. Blydenst C. Boer Druk Bols Borsumi j W. Braaf Bouw 299,00 305.00 55!50 55.90 208,00 205.00 Ged. Trai Goudsmit lint—iljti' Hoek s Mach. Holdoh Holec II Trust. Holl -Kloos Hunter D HVA-Myeo eer KT )od Maatsch. IBB Koodor Internatio M. Inventum Kempen Beg. Kiene S. Kluwer MM» 35)io Kon. Ned. Pap. Krasnap. sky Meneba Nagron Nedap Ned. Crediet NEFIT Ned. Scheepshyg Orenstein Palemhang Pont Hout Portel. Fles Proest Br. Ravast Scbev. tspl Schok beton Vihamij B Wegener t H es san en Wyers beleggings- institutkn ,nc, r>D I. Bclrgg D n. Belf. VG Tokyo PH (S) Tokyo PH UaMnvest Viking Wereldhaven Concentra Chemical F Dreyfus f Fidelity F Japan Fund COt'D EN ZIIA'EI' Goud 41550-42250 Zilver 982-1C Vorige 40450-41150 Vorige 960-1 buitenlands geld Amerikaknse dollar .Engel* iBelgiM uoToöoT Engelse pond Belgische Ital. lire II "^Portugese ili.nlis. t Franse fr. i Zweedse k Noorse kro Deense Spaanse pes. 1100) 46.25 schilling pes. 1100) drachme i I AMSTERDAM (ANP) - De Am sterdamse effectenbeurs heeft vandaag enige reactie vertoond. Stimulansen van buiten ontbre ken in deze vakantie-tijd vrijwel geheel en men moet het hebben van in hoofdzaak Wall Street. Nu deze beurs het gisteren ook liet afweten voelde men er weinig voor wat te ondernemen en de meeste koersen gleden af. Van de internationale aandelen gaf KLM een verlies van 1 te zien op 63 en de notering van Kon. Olie ging met eveneens een gulden achter uit tot 167. Akzo moest 30 cent prijsgeven op 22.60. Unilever hield zich kranig met 20 cent ver lies op 122 evenals Hoogovens op 16.80. Philips zakte 10 cent tot 18. Banken en verzeke ringswaarden hielden op dq plaats rust. Van de uitgeverijen was Elsevier 3 lager op 218 en de koers van VNU daalde met 70 cent tot 84.80. Van de bouwers was alleen Bos-Kalis wat beter en wel 70 cent op 87.20. Verder gaf Ahold een herstel te zien van 1.80 op t 61 en trok Gist-B-ocades 20 cent aan tot 28. Verder moest Ogem 20 cent inleveren op precies t 10 of gelijk aan de nominale waarde van de aandelen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 19