Burgeroorlog in Libanon laait weer op content Fraude met paspoorten illegalen Kindermishandeling bestaat. Hoe lang nog. Eerherstel voor Dom Helder KNVTO verpleegkundige-A dactylo SIRE WOENSDAG 9 JULI 1980 (Van BEIROET - Een ware oor log tussen de twee groot ste christen-rechtse groe peringen in Libanon heeft de afgelopen week zeker zestig doden en over de honderd gewonden ver oorzaakt. De falangisten, onder leiding van Pierre Gemayel, hebben de strijd aangebonden met de rivaliserende Natio naal Liberale Partij van oud-president Camille Chamoun. Met meer dan 500 man vielen de falangisten partijbureaus en „garnizoenen" van de NLP aan in een gebied dat zich uitstrekt van Oost-Beiroet tot in de bergen van Centraal-Libanon. Het was de grootste militaire actie van de fa langisten. ooit tegen de NLP on dernomen. Bij hun aanval liepen de falangisten elf NLP-partijbu- reaus en twee militaire garnizoe nen van de „chamounisten" on der de voet. Alle wapens, (inclu sief vier door Israël geleverde) super Sherman-tanks, veldartil lerie en mortieren werden door de falangisten op de NLP buit gemaakt. Falangisten-woordvoerders ver- v" klaarden dat de aanval op de NLP „noodzakelijk" was geweest om :V: „de christen-Tangen te sluiten". De 80-jarige Camille Chamoun en X* de 75-jarige Pierre Gemayel pro- beerden gisteren een bestand r tussen hun beide partijen te be ng wërksfëlligën"," maar het is de vraag of de „twee oude mannen", zoals zij in Libanon genoemd -1; worden, in staat zullen zijn hun onder-commandanten in de hand ajf te houden. Voor waarnemers in de Libanese hoofdstad is het duidelijk dat Gemayel's zoon Beshir de aanval op de chamounisten had bevolen en dat, gezien het militaire resul taat van de inter-christelijke krachtmeting zo evident in het voordeel van de falangisten, de NLP vanaf dit moment vrijwel geheel is overgeleverd aan de luimen van de Falange. Nu spre ken de falangisten en chamounis ten na elk onderling gevecht over de dwingende noodzaak van „complete integratie" der beide partijen. Maar de integratie-ge dachte met de NLP, is de afgelo pen dagen door de falangisten wel met zeer grof militair geweld afgedwongen. Aan de „andere" kant van Beiroet, d.w.z. het westelijke gedeelte van de Libanese hoofdstad dat onder controle staat van Moslim-pro gressieve organisaties, bestaat nu de vrees dat „christen-Libanon" vanaf dit moment beheerst zal worden door een eenheidspartij. De falangisten of „Kataeb" zoals zij in Libanon worden genoemd. Door buitenlandse waarnemers wordt er evenwel op gewezen dat met de groeiende militaire do minantie van de falangisten, het christen-blok in Libanon in feite nog verder verdeeld raakt. De chamounisten zullen ongetwij feld wraak zoeken, en het wordt niet uitgesloten dat de NLP nu toenadering zal zoeken bij de fa- langisten-hater bij uitstek: oud president Franjieh die nog steeds een hele dikke bloedwraak-appel met de falangisten heeft te schil len. Het „christen"-blok in Libanon be staat nu uit partijen die elkaar vrijwel allemaal min of meer naar het leven staan: Franjieh in het noorden, NLP en falangisten in Libanons bergland en Oost-Bei roet, en niet te vergeten de mili ties van Haddad in het uiterste zuiden van het land. Al deze par tijen, met uitzondering van de pro-Syrische Franjieh, werden door Israël van wapens voor- GLOUCESTER (Reuter) - Een handjevol demonstranten heeft gis teren bij Dursley in het westen van Engeland een trein tot stil stand gedwongen die kernafval vervoerde. De trein moest het afval naar de haven Sharpness brengen van waar het tenslotte in de Atlantische Oceaan zou worden gestort. Ongeveer 20 demonstranten richtten barricades op de spoorlijn op en gingen daarbovenop zitten. Toen de politie dreigde de toren omver te zullen halen .verwijderden zij zich. Vervolgens lieten zij zich zonder verzet arresteren. Het reisschema van de trein met licht radio-actief afval is uiterst geheim. Hoe de demonstranten aan de weet zijn gekomen, waar de trein zou rijden, is vooralsnog onbekend. DEN HAAG (GPD>- Voor de Haag se rechtbank stonden gisteren twee verdachten terecht in een smeergeldzaak waar ongeveer een kwart miljoen gulden mee gemoeid is. Voor bedragen van rond de 2500 gulden werden pas poorten van illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen voorzien van een aantekening en een stempel waardoor hun voor lopige verblijf in Nederland ge waarborgd zou zijn. De paspoorten en het geld gingen via de Haagse schoonmaakster R. A. naar haar zwager Van D. die op de postkamer van de afdeling vreemdelingenzaken van het mi nisterie van justitie werkzaam was. D. stuurde de paspoorten weer door naar zijn kennis C. die bij de vreemdelingendienst van de Rijswijkse politie werkt. De laatste zorgde voor de aanteke ningen en stempels in de pas poorten. komst) stonden terecht wegens het uitlokken van het vervalsen van paspoorten door C. en poging tot omkoping van een ambtenaar. De Rijswijkse politiefunctionaris die waarschijnlijk in de loop van september terecht zal staan is nog steeds op vrije voeten, „naar mijn smaak geheel ten onrechte", al dus president Kootte van de Haagse rechtbank. Hoe het geld verdeeld werd is on duidelijk, Van D. verklaarde ie dere keer duizend gulden te de len met C. Hij stopte een bedrag van rond de vijfhonderd gulden in een paspoort dat er uit was als hij het terug kreeg. Zijn schoon zus ontkende tijdens de zitting geld afgehouden te hebben. Ze zou dat altijd van haar zwager ge kregen hebben. Tegen beide verdachten werd acht maanden gevangenisstraf geëist waarvan drie voorwaardelijk. Gisteren werden zij in vrijheid gesteld in afwachting van de uit spraak, die over veertien dagen volgt Brazilië. Een half miljoen men sen was er getuige van toen paus Johannes Paulus 2 in Recife met aartsbisschop Helder Camara in de openlucht een mis opdroeg. Na de "bisschop der armen" lang en hartelijk te hebben omhelsdhield de paus een toespraak tot de "boe ren van Brazilié", waarin hij fulmineerde tegen armoede, on dervoeding. slechte lichamelijke toestanden, analfabetisme en on veiligheid". "Dingen waar Dom Helder al dertig jaren tegen strijdt". Een nacht bracht de paus door in het aartsbisschoppelijke paleis. Helder Camara zelf woont daar al vijftien jaar niet meer. Hij heeft de comfortabele behuizing des tijds geruild voor een veel een voudiger onderdak, meer pas send, vond hij, bij zijn roeping als priester. De "rode bisschop" van Recife ligt 1 al jaren overhoop met het rechtse militaire regime in zijn land. In 1969 werd een medewerker van hem vermoord. Die moord is nooit opgelost. Jaren mocht de aartsbisschop in de pers en voor radio en televisie niet worden ge noemd; het regime wilde hem als het ware dood verklaren. Maar de kleine man bleef springlevend, en deze week waren via de tv miljoenen getuige van zijn "te rugkeer" en eerherstel. De laatste tijd kwam men Helder Camara toch al weer tegen in het nieuws. De censuur in Brazilië is namelijk opgeheven en ook op ander terrein zijn de zaken wat vrijer geworden. In een toespraak tot melaatsen in de plaats Marituba wees de paus alle geleerden in de wereld op de noodzaak een vaccin tegen lepra te ontwikkelen. De melaatsen hadden geld verzameld voor de armen in Rome. Zij vroegen de paus, dit zelf aan deze armen daar te overhandigen. Kiezen Marxisme.De Rooms-Katholie- ke Kerk in Portugal heeft de ge lovigen voorgehouden, bij de verkiezingen in de herfst niet op een marxistische partij te stem men. "De kiezers moeten geen politieke partijen vertrouwen, tenzij deze zich keren tegen echt scheiding en abortus en opko men voor godsdienstvrijheid, particulier eigendom, het recht op eigen onderwijs, vrijheid van gedachten en rechtvaardigheid". Antwerpen. De 47-jarige hoogle raar in de theologie Paul van den Berghe is benoemd tot bisschop van Antwerpen. Hij volgt mr. Godfried Danneels op, die sinds vorig jaar aartsbisschop van Me- chelen-Brussel is. Carter. Zo'n honderd Neder landse parochies en kerkelijke gemeenten hebben president Carter gevraagd, de wapenle veranties aan de Middenameri- kaanse staat El Salvador stop te zetten. De Aktie Solidaridad had de kerken hierom gevraagd, na dat de Amerikaanse president van kerkelijke zijde in El Salva dor was verzocht, niet tussenbei de te komen, omdat een regering in stand wordt gehouden "die niet van het volk is". Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Den Haag is er in Nederland sprake van een aanzienlijk misverstand ten aanzien van de politiek van de Verenigde Staten inzake El Sal vador. "De regering in dat land wordt gesteund door progressie ve burgers en militairen". Solida ridad echter gaat onverdroten door met het inzamelen van lij sten handtekeningen. Beroepen Hervormde Kerk: beroepen te Eexta (Gr.) J.W. Blankert Leme- lerveld, te Voorthuizen J. Smit Hilversum; aangenomen naar Middelburg L.A. Nell Bolsward; bedankt voor Middelharnis P. Molenaar Groot-Ammers. Gereformeerde Kerken: aange nomen naar Velp K. Dfjk Haren. Gereformeerde Kerken Vrijge maakt: aangenomen naar Kra- lingseveer Krimpen aan de IJssel kandidaat F. van der Poel Kam pen, die daarmee o.a. bedankte voor Katwijk-Valkenburg; be dankt voor Bergentheim J.C. Bos Schildwolde. Nederlands Gereformeerde Ker ken: bedankt voor Urk A. van der Dussen Giessendam. Christelijke Gereformeerde Ker ken: beroepen te Zwolle (voor het pastorale werk onder doven) J.J. de Jonge Stadskanaal. Overleden: N. de Jong te Drie bergen, 80 jaar. was christelijk gereformeerd predikant o.a. in Rijnsburg en Katwijk, en W. Vroegindewey te Driebergen, 76 jaar. was hervormd predikant in Reeuwijk. Poortvliet, Bleiswijk en Bergambacht. Ds. De Jong wordt morgen in Driebergen be graven, ds. Vroegindewey vrij dag in Bilthoven. EMI-HiFi bv is de importeur van JVC geluids- en video apparatuur. Wij zijn een jaar geleden in onze ruime moderne behuizing in Zoeterwoude getrokken. Omdat ons bedrijf uit zijn oude Haarlemse vestiging gegroeid is. Wij blijven groeien en daarom is er op onze moderne service-afdeling plaats voor een Service -technicus Wij denken hierbij aan een technicus met MTS Elektronika ot NERG of een gelijkwaardige opleiding/ervaring. Een technicus die zelfstandig kan werken en alle kneepjes van het audio en video vak in zijn vingers heeft. Mocht u alleen audio beheersen, dan leren wij u video er graag bij. Waarom zou u bij ons komen werken? In de eerste plaats omdat EMI-HiFi een onderdeel is van een wereldconcern. Dat betekent voor u extra zekerheid en toekomstmogelijkheden. In de tweede plaats omdat JVC niet voor niets de "Uitvinders genoemd wordt Het betekent namelijk, dat u constant in contact bent met het allernieuwste op audio en video gebied Ih de derde plaats omdat u op de Technische Afdeling van JVC prettige collega's zult vinden. En lest best omdat het zeer gevarieerde en interessante werk ook heel behoorlijk betaald wordt. Als u de indruk heeft, dat u in een dergelijke functie goed op uw plaats zou zijn, wilt u dan contact opnemen voor een afspraak met onze heerTeeuwen, chef Technische Afdeling, tel 071-411514. ÜJJ Energieweg 14-16 2382 NJ ZOETERWOUDE 2 administrateur, de heer G. K. korporaal een ASSISTENT M/V die met het oog op de toekomst bereid en in staat is akkuraat en zelfstandig alle voorkomende afdelingswerkzaamheden te verrich- Wij vragen Wij bieden een plezierige en informele en mede daardoor veeleisende werksfeer en een salaris dat in overeenstemming is met onze vraag en uw aanbod. Wij zijn een werkgeversorganisatie die op een klein kantoor de belangen behartigt van grote ondernemingen in het personen- en goederenver voer over de weg. Wij hopen, zo snel mogelijk na 1 september a.s., onze nieuwe behuizing aan de Bezuidenhoutseweg op loopafstand van het Centraal Station te betrekken. Sollicitaties le richten aan onze administrateur, bereikbaar op onderstaand adres b reestraat 69 071-125745 afd: (para) medisch Content kan per direct plaatsen Voor diverse ziekenhuizen in Leiden die bereid zijn alle diensten te draaien. De mogelijkheid om na de inwerkpe- riode alleen nachtdiensten te draaien is aanwezig Heb je interesse kom dan even langs in de Breestraat 69 of bel ons op nr. 125.745 TOT ZIENS "Drukkerij J. Verhagen B.V.", gevestigd te Rijnsburg Op de buitengewone algemene vergadering van aan deelhouders de dato 12 januari 1980 is besloten tot te rugbetaling op de aandelen. Conform het bepaalde in artikel 209 boek.2 B W. is een afschrift van de notulen van gemelde vergadering ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden. C. Verhagen, direkteur. Tludsh oorn- Erro Technisch Handels Advies- installatiecentrum Complete Woningtechniek o.a. Centrale verwarming C.V. bouw pakketten C.V.-ketels jcirculatiepompen. druk exp vaten, pijpfittingwerken Vloerverwarming Warmwater voorziening Loodgieterswerk Dakdekkerswerk Sanitair Boilers Geisers Waterontharders Airconditioning Open haarden Energie besparende app. a thermostaat-ventielen, dag- en nachtklokken I Pompschakeling isolatie j Wij verstrekken vrijblijvend inlichtingen. Showroom geopend: Zaterdag van 8 tot 17.00 uur of op telefonische af spraak 01718-23211, 01718-22828/73679. 01719-15597. Ambachtsweg 11, 2222 AH Katwijk. industrieterrein t Heen. springplank naar een baan Er is altijd wel een Dactylo vestiging bij jou in de buurt. Stuur deze coupon in aan: Dactylo Uitzendburo Postbus 50001 1305 AA Almere La.v. Greetje v.d. Munt adres plaats postcode telefoon gewenste" baan/funktie opleiding/ervaring man/vrouw leeftijd voorde baan die je past uitzendburo Leiden, tel 071-143509 Alphen a/d Rijn. tel 0172091446 Lisse, tel 02521-12242 Kindermishandeling, daar praten we liever niet over in Nederland. Dat is jammer. Want met dood zwijgen help je geen enkel probleem uit de wereld. Aan het probleem van kindermishandeling kan hoop gedaan worden.Ook door u. Hoe.dat staat te lezen in een speciale folder. Die kunt u aanvragen bij de Nederlandse Vereniging tegen Kindermishandeling. Koningsplein 27 in Den Haag. telefi >n 070-631923. Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking mei de Stichting Ideele Reclame

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 17