"Te weinig garanties actief in vrije tijd Jehova's zijn er voor de mensen Van Leer praat augustus met de universiteitsraad Marokkanen blijven in Morspoort kazerne: Noodbrug bij veel te smalle Kerk- pleinbrug WOENSDAG 9 JULI 1980 LEIDEN - Organisato risch is alles tot in de puntjes geregeld. De zitplaatsen in de Groenoordhallen zijn keurig ingedeeld. De luidsprekers en micro foons staan op papier al opgesteld en hoog in de straten hangen de spandoeken met het opschrift: 'Waarom zal een liefdevolle God wraak oefenen?'. De Jehovah-getuigen uit Lei den staan klaar om hun broe ders en zusters uit de rest van Nederland te ontvangen. Rond de tienduizend worden er verwacht op het congres, dat van morgen tot en met zondag zal duren. De onder werpen die aan de orde ko men. zullen in het teken staan van de 'Goddelijke liefde'. De liefde gebaseerd op de begin selen van de bijbel. Een gesprek met congresopzie ner E. van den Heuvel over de basis van het Jehovah-geloof, wie het beleid bepaalt en wat zij nu precies willen. "Heel eenvoudig, de basis van ons geloof is natuurlijk de bijbel. Wij hanteren de nieu we wereldvertaling van de Heilige Schrift. De taal is aan gepast aan de moderne be hoefte. En we verkopen hem voor een normale prijs (f 5.-), een prijs die iedereen kan be talen. Voor de naam God schrijven wij Jehovah. De enige juiste naam. Jehovah werd ook gebruikt in de oor spronkelijke Griekse en He breeuwse tekstenèn in de ou de Nederlandse vertaling van Pieter Keur. Heer is geen naam maar een titel". Maar waarin onderscheidt het Jehovah-geloof zich dan?. Er zijn meer geloven die de bij bel hanteren. "Ten eerste: leerstelling. Wij houden ons precies aan de bijbel en interpreteren niet zomaar wat. Ten tweede wij zijn predikers. Wij verkondi gende leer van Jehovah. Weer precies volgens de bijbel. Zie hiervoor de openbare predi king. Vrijdagmiddag zullen we er ook weer massaal op uittrekken om in het veld on- Massaal congres begint morgen in Leiden ze liefde tot uitdrukking te brengen. Je bent er voor de mensen. De voet-tussen-de- deur-verhalen zijn opge klopt. Als de mensen het kenbaar maken gaan we weg. Ik geloof ook dat de mensen ons vertrouwen. Vrouwen la ten ons zelfs binnen. Ze weten dat we niet met de verkeerde bedoelingen voor de deur staan". Wie bepaalt het beleid voor Ne derland? "Wij hebben geen stelsel van leken en priesters. Wij be schikken over een bestuurli jk lichaam, dat zetelt in New- York. Dat houdt beslist niet in. dat zij boven de kudde staan. De plaatselijke ge meenten worden geleid door - ouderlingen. Ook zij staan ten dienste van de kudde". Maar de Wachttoren (oplage 8.750.000; uitgegeven in 106 talen) en Ontwaakt (oplage 7.650.000; uitgegeven in 34 talen) en allerlei andere in formatieve boeken komen toch vertaald en wel, recht streeks uit Amerika0. Zijn jullie het altijd met die tek sten eens? "Natuurlijk op basis van de bij bel is toch maar één interpre tatie mogelijk! Het is nog sterker zelfs. Het bestuurlijk lichaam zegt wanneer wij een congres moeten houden. Over de hele wereld worden dan op verschillende tijdstip pen de lezingen en teksten gebruikt die komen van de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Dat is heel prettig. Op internatio nale bijeenkomsten weet ook iedereen waar je het over hebt. We hebben hetzelfde gevoeld en hetzelfde ge leerd". Wat willen jullie nu eigenlijk? "Wij willen niks. maar Jehovah belooft ons een paradijs. En wij willen de mensen geluk kig zien. Geen criminaliteit en oorlogen meer, maar in vrede en broederschap samenleven. En eigenlijk weten wij al wat dat is. Zo'n drie-daagse is voor ons al het paradijs". Jullie maken bekend dat Jeho vah dat wil. Is dat niet erg naief? "Nee. het komt spoedig. De mensen zullen meemaken dat de aarde tot een paradijs zal uitgroeien. Ik noem geen jaar tal, en ook zal ik niet beweren dat alleen Jehovah-getuigen daar mogen vertoeven. Wij oordelen daar niet over". Ik kan het niet geloven "Tja.... dat moet u zelf weten. Maar moet ik dan mensen geloven zoals Hitier, Carter, Chomeinyof de politici. Wat voor een beloften doen die niet allemaal. Daar heb ik veel meer twijfels over. Het is zo simpel allemaal, als je de bijbel maar gelooft!. Van an dere secten hebben wij totaal geen last. Evenmin van het ministerie. Naar ons stellen ze geen onderzoek in. Wij zijn bekend, nog niet erkend. Hoewelvoor de miltaire dienst worden onze jongens niet opgeroepen (op basis van de bijbel is maar één interpre tatie mogelijk: je mag niet doden. Kan toch niet an ders?), daarin zijn we zelfs collectief erkend Hoe maak je iemand Jehovah- getuige0 "Je maakt niemand. Als men zich achter de leer schaart kan men zich bij ons aansluiten. Dat houdt in dat men zich geen dingen kan veroorloven, die de bijbel verbiedt. We moeten voorkomen dat we net zo doen als alle andere gelovigen. Dus iemand die de naam Jehovah misbruikt moet zich verantwoorden. Er mag geen verwarring ont staan over dat punt". Dus een Jehovah in de gevan genis kan niet? "Nee, die per soon mag de naam Jehovah niet meer dragen. Dat bete kent niet dat hij of zij eeuwig verdoemd is. Het kan weer goed komen". Hoe zit het met de bijbelkennis? "De bijbel moet worden bestu deerd. Wij noemen dat eigen religie onderzoeken. We heb ben een bestseller (59 miljoen verkochte exemplaren) op dat gebied:'De waarheid die tot eeuwig leven leidt'. Dat boekje bevat allerlei leerstel lingen. die de studie wat makkelijker maakt". Over de hele wereld telt het Je hovah-geloof 113672 gedoop te volgelingen en 127558 niet gedoopte volgelingen, ook wel pioniers genoemd. In Ne derland zijn dat er 1557. Totaal Congresopziener E. van den Heuvel "We moeten voorkomen dat we net zo doen als alle andere gelovigen". zijn er 822 gedoopt. De Leidse gemeenschap telt 350 volge lingen. "Dopen doe je alleen maar als je helemaal zeker van jezel f bent en goed beseft wat je doet. Volharding daarbij is zeker nodig. Je hebt het ook, omdat je weet dat je voor een goede zaak bezig bent. Wij zijn ge motiveerd". Hoe komen jullie aan het geld0 "Alleen maar via vrijwillige bij dragen. Soms is dat een gi gantische hoeveelheid. En ie dereen doet alles kosteloos. We hebben alles in eigen be heer. Het opbouwen in de Groenoordhallen vandaag kost geen cent. De medewer kers nemen daarvoor speciaal een vrije dag. We hebben nu in ons eigen gebouw bijvoor beeld nieuwe gordijnen no dig. We zeggen dat tegen de leden. Ik kan u nu al vertellen dat dat geld er al is. Wie wat bijdraagt, weet ik niet". (In de vorm van een wachttoren staat er een grote collecte-bus op tafel). "Dat komt omdat men gemotiveerd is. Zoiets begrijpt niemandalleen ■vij! SASKIA STOELINGA Vakantie (1) Clubhuis "Klein Matilo"aan de Zaan st runt 126 ontplooi! morgen de volgende vakan tieactiviteiten. Om één uur vertrekken de deelnemers voor een zwemmiddag ti "de Does" in Leiderdorp. Het kost f225 en startpunt is het clubhuis. 's Avonds is er een filmvoorstel ling voor 12-jarigen en oude ren. Vertoond wordt de filn "The Deep". Aanvang 20 uur entreeprijs f 450. Vakantie (2) Clubhuis "De Tamboerijn" aan de Valeriusstraat 73 organi seert morgen een bóeren - avond. Vanaf 8 uur worden diverse spelletjes gespeeld als touwtrekken en tobbetje steken .Als hel mooi weer is za een gedeelte van de actirifei ten plaatshebben op het pleu van de Tamboerijn. De kosten zijn één gulden. Vakantie (3) Buurthuis "het Mierennest" de Morsweg 59 draait vanaf tien uur 's ochtends voor de jeugd van 4 tot 12 jaar een veertig minuten durende film over het Leven in Friesland. Daarna verwerken de deel- nemertjes hetgeen er vertoond is in collages. De kosten zijn één gulden. Middags iservan half twee tot half vijf ouderensoos. De treeprijs bedraagt f075. LEIDEN - De Marokkanen die de Morspoort-kazerne bezet houden wachten nog steeds. De gemeente ech ter is het wachten allang beu. Ze heeft de gastar beiders een brief geschre ven dat er niet langer woonruimte in het ge meentelijk woonoord Beukenschans in Leider dorp wordt vrijgehouden. Bij de vijftien Marokkanen is het wachten nog steeds op een offi ciële mededeling van het rijk dat er toestemming is voor de ver nieuwbouw van panden in de Molenstraat, Prins Hendrikstraat en Prins Frederikstraat. Een me dedeling die nog steeds niet "of ficieel.' is. Wel heeft het rijk de gemeente groen licht voor de bouw gegeven. Toestemming van bouw- en woningtoezicht moet nog volgen. De bezetters vinden dat die mon delinge toezeggingen nog te wei nig garanties bieden om de Morspoort te verlaten en tijdelijk naar Leiderdorp te gaan. Overi gens heeft een groot deel van de bezetters al lang te kennen gege ven helemaal niet van plan te zijn zo lang naar de Beukenschans te gaan, al zou de officiéle toestem ming voor de vernieuwbouw in Noord binnen zijn. In de Morspoort wonen ze kwalita tief beter als in de oude pensions in de binnenstad. Er is volop ruimte, er is gas, licht en verwar ming. Geen overdreven luxe, maar redelijk bewoonbaar. De bezetters kunnen het kraakon- derkomen waarschijnlijk blijven bewonen tot aan het moment van sloop. Wanneer de kazerne tegen de vlakte gaat is nog niet precies bekend. Waarschijnlijk wordt de sloopdatum pas eind 1980 of be gin 1981 geprikt. De Marokkanen wonen er gratis en voor niks. Net als andere krakers betalen ze geen huur. Er is één meter voor het hele gebouw dat bijvoorbeeld ook door muziekverenigingen wordt gebruikt. De Marokkanen bezetten de kazer ne sinds 28 augustus. Een bezet ting die oorspronkelijk was be doeld om uitdrukking te geven aan het protest tegen de verhui zing naar Leiderdorp, waar de gemeente op aanstuurde. Ook na de belofte om voor de "spijtop tanten" woonruimte in de stad zelf te reserveren gingen de Ma rokkanen niet overstag, huiverig als ze zijn geworden na ervarin gen enkele jaren geleden in de Groensteeg. De buitenlandse werknemers die destijds uit de afgekeurde pen sions aan de Groenesteeg moes ten vertrekken werd ook woon ruimte elders in Leiden toege zegd. Een toezegging die nooit werd waargemaakt. De geschiedenis krijgt intussen een slopend verloop.De bal werd nu een jaar geleden aan het rollen gebracht. Toen werd de ambte lijke ontruimingsmolen voor de afgekeurde pensions (o.m. in de Joubertstraat, Kabeljauwsteeg, Schutterstraat en Apothekers- dijk) op gang gezet. Dankzij be moeienissen van instellingen als de Welzijnsraad, de stichting Rijn en Lek en de Burgerraadslieden werd de datum waarop de pen sions gesloten moesten zijn tel kens verschoven: van 1 mei ten slotte naar 1 augustus. Op laatstgenoemde datum was het overleg tussen gemeente. Ma rokkanen, welzijnsinstellingen en een aantal raadsfracties nog volop aan de gang. Een overleg dat uiteindelijk resulteerde in de belofte dat in Leiden woonruimte zou worden gezocht voor de Ma rokkanen. In de Morspoort: kwalitatief beter i i dan in oude pensions in binnenstad. LEIDEN - Ongeveer tien meter voor de Kerkpleinbrug over de Heren gracht is een nieuwe houten noodbrug voor voetgangers en fietsers aangelegd. Voetgangers en fietsers worden op de smalle Kerkpleinbrug (de ver binding tussen de Ir. Driessen- straal en de Oosterkerkstraat) in de hoek gedrukt door het autover keer. De gemeente heeft besloten in afwachting van de vernieu wing van de Kerkpleinbrug nu al vast de noodbrug aan te leggen omdat in de nieuwbouw aan de Zu i dsingel-Oosterkerkst ran t langzamerhand steeds meer be jaardebewoners komen te wo nen. De Stichting Nieuw Groen hoven is er nog bezig met de bouw van 190 premie-huurwoningen, waaronder 126 bejaardenwo ningen. Vermoedelijk zal de Kerkpleinbrug in 1981 samen met de Ooslerkerk- straal worden verbreed. De Oos terkerkstraat wordt in totaal Voor honderd procent achter hoekje veertien meter: twee geasjalleer- de rijbanen van drie meter, twee fietspaden van elk anderhalve In-een-ha he1 meter breed De Kerkpleinbrug wordt dan der tien meter breed. Tegen de verbreding van de Ooster kerkstraat ("De Doorbraak"en de Kerkpleinbrug zijn vijf jaar lang bezwarenprocedures uitge vochten. "De Oosterkerkstraat wordt een racebaan naar een plein. De Kerkpleinbrug vorm verkeersdrempel (smal en hoog Dit wordt bij verbreding te me gedaan", aldus de kern van d bezwaren. Kroon heeft bijna een half jaa geleden de bezwaarmake ongelijk gesteld met als a tatie dat hard rijden op brede Oosterkerkstraat i pleinbrug met mogelijk i. de korte lengte van de ro voelgangersoversteekpla de stoplichten aan de I het ge bruggenDe verbreding dient met name voor het busverkeer. Het herstel van de Kerkpleinbrug die oorspronkelijk dateert uit 1651. werd in een gemeentelijk rapport ruim vier jaar geleden al tersl urgent" genoemd, "daar de dreigt". Tegenliggers kun brug.Schrikhekke kapot gereden bri de brug afsluit pI- LEI DEN - Een delegatie van de Leidse universiteitsraad gaat half augustus praten met de Amstel- veense industrieel Oscar van Leer. president van het Van Leer-concern. Tijdens dat ge sprek zal Van Leer zijn standpun ten over Zuid-Afrika moeten toelichten. Tot die tijd wordt zijn benoeming tot buiten-universi- tairraadslid (BUL) aangehouden Na de voordracht van Van Leer bij de Kroon kreeg een lid van de Leidse universiteitsraad een rap port van de Stichting Oecume nisch Studie- en Actiecentrum voor Investeringen (OSACI) on der ogen. In dat rapport, met de titel "In de leer bij Van Leer", wordt een boekje over Van Leer open gedaan. In dat boekje heeft hij zijn opvat tingen over de apartheid in Zuid Afrika neergelegd. Het heet: "Gescheiden ontwikkeling tweede fase" Het is een pleidooi voor een politiek van "geschei den ontwikkeling" in Zuid Afri ka. Een "samenleven" van ver schillende rassen is naar zijn me ning in het huidige Zuid-Afrika onmojelijk. Van Leer heeft de univers iteit laten weten nog st eeds achter zijn pen- nevrucht te staan Hij i eageerde als volgt op de uitnodiging voor een gesprek "Oh. dat is prima. Ik denk dat ee n gesprek veel kan ophelderen. Ik sta nog /oor hon- derd procen t achter w; at ik heb geschreven" Van Leer is df larna dirécl L vertrok- ken voor ee n vakantie in zuid Frankrijk. V ervolgens r naakt hij een zaken re is naar An ïenka en komt half ai igustus we er in Ne- derland terug Van Leer gaat er in zijn bc >ek onder gt Van Leer, in geen enkel einden we een plurale sa wing zonder grote proble- In het dierenrijk geldt ook niet opgaan0 Van Leer zegt ook dat "gescheiden ontwikke ling", een volkomen natuurlijke vla ar er is meer. laat de OSACI over Van Leei weten In n plurale maatschappij dreigt het individu ten onder te gaan in een "smelt kroes". Er ontstaat een kleurloze saaiheid. Er is dan ook veel te zeggen voor een "gescheiden ontwikkeling", ook in Zuid- Afrika. Blanke lij probeert aan te tonen, dat dit tot nu toe overal is mislukt. Zo heelt Belgie zijn taalstrijd; Libanon zijn burgeroorlog tussen moslims en christenen; Noord-Ierland de bloedige strijd tussen protestan ten en iooms-katholieken; de Verenigde Staten hebben een ïn- dianenprobleem etc. dat volking heler vraagt niet o wikkeling" ei k hier een ■•er) de oplossing e bevolking wil vijl de zwarte be- ,al niet vraagt om gt de OSACI. "Zu agt zij

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 15