11 Vele uren spanning; op kookpunt Wiegel: plan verlaging topsalaris in september GEZELLIG, ZO'N LAATSTE DAG OP BINNENHOF 10,27% Uitstel besluit hypotheekrente Voortbestaan kabinet-Van Agt twaalf uur aan zijden draad Hoge rente en uw geld blijft dagelijks opvraagbaar.* NMB Kamer is het niet eens met uitleg Wiegel VRIJDAG 27 JUNI 1980 iliMilT.liN DEN HAAG - Gezellig zon laatste dag op het Binnenhof voor de vakantie van de da mes en heren parlementariërs begint. Dat is echt een attrac tie voor dagjesmensen. Trouwens, straks valt het ka binet, dat willen we ook wel eens meemaken. Het is dan ook druk op het plein voor de Ridderzaal, als daar donderdag tegen één uur de traditionele openluchtbarbe cue voor de volksvertegen woordigers. het kamerperso- neel en het hele parlementai re circus begint. Toeristen dringen op om te zien, hoe hun favoriete politicus een hap sate van het stokje rukt. Journalisten vragen, wie die mooie vrouw toch is die kamerlid zus en zo deze keer bij zich heeft, en nog wel zo gewaagd in het zo- merbloesje. En wat heeft de Stichting Voor lichtingsbureau Vlees, Vleeswaren en Vleesconser- ven weer zijn best gedaan met die batterij barbecues. Half drie, de barbecues doven en de flessen rode wijn wor den weer ingeladen. Een beetje snel, want een paar jaar geleden liep zo'n feest zo uit de hand, dat de stenografi sche dienst van de Kamer eerst de roes moest uitslapen en toen pas de parlementaire - 17.05 uur: Daar verschijnt mi nister Van der Klaauw in de Kamer. CDA'er Jan Nico Scholten mag beginnen, want vorige week is zijn motie aan genomen waar het nu om gaat. Andere sprekers volgen, en tot ieders verrassing sluit om tien over zes Lubbers de rij. Wordt het menens? "Het hele kabi net staat voor zware proble men. Daar is veel moed voor nodig. Diezelfde moed zal in het kabinet nodig zijn om een crisis te vermijden, een crisis die ik met klem ontraad, een crisis die ik het heersende re gime in Zuid-Afrika niet gun: Kabinet, bezin u! Wat is echte moed?" Dat is een goede vraag, zal later in de nacht blijken. Eten. Tegen acht uur gaan we weer verder. De dagjesmensen stromen weer toe. Uit Gro ningen is een mevrouw ge komen die zegt sinds 13 jaar altijd meteen op de trein te stappen als ze een crisis ruikt. De Kamer ruimt eerst wat kleine onderwerpjes op. - 21.20 uur: Voorzitter Dolman meldt, dat het kabinet nog steeds aan de overkant bijeen is, en nog wel een uurtje nodig heeft voor de olieboycot. - 22.30 uur. Nou gaat het toch wel erg lang duren, zeg. - 00.10 uur: CDA'er Scholten spreekt in de frisse buiten lucht ontspannen met ver slaggevers van ochtendbla den die gretig optekenen: „De CDA-fractie staat onverdeeld achter het standpunt, dat die olieboycot van Nederland er nu moet komen". Zozo, dat is flinke taal. Gauw naar de krant bellen. - 00.34 uur: Ze zijn eindelijk klaar aan de overkant. Van Agt en Van der Klaauw achter de regeringstafel. De premier voert zelf het woord. Hij praat meer dan een half uur aarze lend, zegt alles drie keer. In het kort: geen Nederlandse olieboycot nu, maar eerst peilen bij België, Luxem burg, Denemarken en andere Scandinavische landen of die willen meedoen. Dat is effec tiever. - 00.55 uur: Lubbers wil met zijn fractie een half uurtje na denken over deze boodschap. Den Uyl loopt grijnzend rond. Scholten stapt verbitterd uit ziin bankje. 01.55 uur: De CDA-fractie is klaar, eindelijk. Lubbers aan het woord. Hij vraagt het ka binet wat het zal doen als die andere landen die nu worden gepolst geen zin hebben om mee te doen met de olie-boy cot. Zet het kabinet dan als nog een eigen Nederlandse boycot door? „Maar ik vraag niet om een antwoord op deze vraag, ik vertrouw het kabi net". Verontwaardigd gesis op de publieke tribune. Lub bers stelt het kabinet gerust „Het overgrote deel" van de CDA-fractie zal genoegen nemen met de gedane toezeg gingen. Maar hij waarschuwt voor alle zekerheid zijn club: „Echte moed is voor mij niet te zeggen: kabinet ga heen, maar kabinet ga door". En dan weer CDA'er Scholten. Hij houdt vol, maar moet er kennen dat hij niet meer na mens de CDA-meerderheid kan spreken, die vorige week nog achter hem stond. Als hij. Scholten. moet kiezen tussen het voortbestaan van het ka binet en steun aan de onder drukten in Zuid-Afrika, dan kiest hij voor het laatste. Het is doodstil in de grote zaal. Voorzitter Dolman schorst, het kabinet moet weer even na denken over een ant woord. - 03.10 uur: De zwaarbeschon- ken man, die al urenlang bui ten op het Binnenhof rond hangt en luidkeels hel en ver doemenis over Van Agt af roept, wil het kamergebouw in. De bode weigert hem de toegang niet, maar blijft in zijn buurt. Ook minister Pais stapt parmantig binnen, rad pratend en frisgewassen. - 03.20 uur: Van Agt is klaar, dat is snel. Hij deelt in trage zin nen mee, dat het kabinet ..niet nu reeds" kan meedelen hoe het zal handelen als andere landen de olieboycot niet steunen. Lubbers wil het op eens toch wel graag iets dui delijker hebben, maar krijgt hetzelfde antwoord: „Dan staat het kabinet voor de vraag of het een eenzijdige olieboycot moet afkondi gen". - Weer een schorsing - 04.15 uur: Scholten breekt als eerste grimmig door de gor dijnen de Kamer in. Lubbers lacht. Den Uyl stopt behoed zaam zijn sigarenpeuk terug in de doos, er gaat gestemd worden over de motie-Ter Beek waarin wordt gevraagd om een onverkorte uitvoering van de motie-Scholten. Het stemmen: telkens als een CDA'er zich voor de motie van de oppositie meldt, gaat een sst en ooh door de hoge koepel. Voorzitter Dolman kijkt verstoord naar de mee levende kiezers. Lubbers, „overgrote meerder heid" voor het kabinet valt tegen, 13 CDA'ers zijn uit zyn boot gevallen en de motie is aangenomen. Applaus, maar dat mag niet van Dolman. Vreemd trouwens, dat WD'er Keja niet stemde, hij is er toch wel. Hij blijkt, door drankge bruik niet geheel bewust van zijn onmisbaarheid, achter de gordijnen te zijn geparkeerd. - 04.30 uur: Lubbers, opeens heel strak en wit achter in de bankjes. Den Uyl wil weten van Van Agt wat hij daar nu wel van vindt de motie-Ter Beek is aange nomen, die opnieuw een on middellijk Nederlandse olie boycot van Zuid-Afrika eist. Wil Van Agt niet een verkla ring afleggen? Van Agt staat half op en zegt zachtjes: „Nee meneer de voorzitter". Verbaasd geroe- Den Uyl wil weten of het kabi net deze keer deze motie wèl zal uitvoeren. Van Agt gaat nu echt staan, en biecht op dat dat niet de be doeling is. Den Uyl, zalvend: „Dat ver baast mij niet. Ik voel mij ver plicht nu een motie van af keuring over het kabinetsbe leid in te dienen Na twaalf uur opdrijven en af matten is het zover de oppo sitie legt aan voor het dodelij ke schot. Dertien CDA'ers hebben meegedaan aan de drijfjacht, maar zullen ze ook durven schieten? Maar eerst weer vergaderen her en der. - 05.00 uur precies: Lubbers deelt weer mee. dat het over grote deel van de CDA-fractie de dodelijke motie van afkeu ring niet zal steunen. Een deel van de CDA'ers, die net nog wel de olieboycot opnieuw eiste, is nu toch tevreden ge steld. zegt hij. ..Onze opzet was het kabinet te brengen tot een effectiever beleid ter be strijding van de apartheid. Van Agt zit muisstil, in de loges voor gasten en hoge ambtena ren buigt men zich over de balustrades. De namen der leden worden weer luidkeels afgeroepen, gevolgd door hun voor en tegen. Scholten is de eerste die zijn voor roept. Keja is weer opgekalefaterd en roept tegen. Het aantal CDA'ers dat net nog voor was slinkt tot zes, nog voor het einde van de stem ming is het duidelijk: het schot heeft gemist 72 voor, maar 74 tegen. Scholten staat op, en zegt even later tegen omstanders: „Het zij zo, maar ik voel me weer een vrij mens". Lubbers wil niets meer, schudt het wit weggetrokken hoofd. Dat was op het nippertje. DEN HAAG (GPD) - Het voortbestaan van het kabinet-Van Agt heeft bijna twaalf uur aan een zijden draad gehangen. Een zwaar verdeelde CDA-frac tie hield in dit halve etmaal de toekomst van het CDA-VVD-kabinet in de hand. Pas tegen drie uur 's nachts bleken langzaam de kansen van het kabinet weer te stijgen, nadat deze vanaf half één zich op het laagst denkbare niveau hadden bevonden. De crisissfeer hing al vroeg in de middag rond het Binnenhof. Dat het spel hoog gespeeld zou wor den, bleek al snel nadat een zwaar verdeelde CDA-fractie het eerste speciale overleg afsloot zonder tot een conclusie te komen. Erva ren volgers van het Haagse ge beuren viel het daarbij op dat geen van de kamerleden desge vraagd al commentaar wilde le veren. Optimisten en pessimisten bleven vooral zwijgen. Doordat ook het tweede beraad, in de loop van de middag, zonder resultaat was gebleven, beschik te de fractie dit keer - niet zoals bij andere debatten - over een min of meer duidelijk scenario. Vandaar dat het CDA met twee woordvoerders het debat inging. De ARP-loyalist Scholten en fractieleider Lubbers zouden el kaar in de loop van het debat wel vaker op het spreekgestoelte af lossen! Ernstige politieke problemen voor het kabinet zouden het gevolg zijn. Steeds groter werd de kans op een kabinetscrisis. Steeds feller ook stonden CDA en rege ring tegenover elkaar, waarbij geen van beide bereid leek op voorhand te willen toegeven. Fractieleider Lubbers zette deze ontwikkeling mogelijk ongewild zelf in beweging. Nadat, zoals verwacht. Scholten geëist had dat het kabinet „nog heden" zou toezeggen over te zullen gaan tot een eenzijdigé boycot, beklom als laatste van de rij woordvoerdërs uit de Kamer Lubbers het spreekgestoelte. Hij gaf het kabinet ernstig in over weging geen crisis over de zaak van de boycot te forceren. Daar bij deed hij tevens een beroep op de CDA-ministers in het kabinet niet te willen meewerken aan een dergelijke handelwijze. Zij moes ten zich ook niet neerleggen bij een eventuele weigering van een meerderheid in het kabinet om niet over te gaan tot een boycot. Precair Voor het kabinet werd daarop de situatie precair. Enkele be windslieden gingen aanvankelijk overstag. Alleen met veel moeite en vrijwel constante vergaderin gen wist Van Agt zijn ploeg na zes uur op eén gedragslijn te vereni gen. Maar dit lukte slechts nadat zowel Lubbers als WD-fractie- leider Rietkerk bij het overleg be trokken waren geweest. De VVD kreeg hierbij extra aan dacht. omdat deze fractie hals starrig bleef vasthouden aan de eis alleen samen met de EG-part- ners een boycot te willen steu nen. Vandaar dat naast Rietkerk ook partijvoorzitter Korthals Al- tes en buitenlandspecialist Bol- kestein op Van Agt's departe ment van algemene zaken moes ten verschijnen. Tegelijkertijd vergaderde op de werkkamer van Lubbers de CDA-crisisstaf bestaande uit voorzitter Steenkamp, het frac tiebestuur en de voorzitter van ARP. CHU en KVP. Via telefo nisch contact bleven alle betrok kenen voortdurend van eikaars inzichten op de hoogte. WD. DS'70, SGP en GPV lieten ondèrtussen weten het beleid van het kabinet te zullen steunen. Al tellend kwamen de kamerleden daarop tot de conclusie dat niet meer dan zeven ARP'ers een eventuele motie van afkeuring van de kant van de oppositie zou den mogen steunen. Bij de stemming zou blijken dat het er uiteindelijk zes zouden worden. Om half één precies kwam het uur van de waarheid. Een onzekere Van Agt weigerde opnieuw de C DA-motie volledig uit te voeren. Geen onmiddellijk eenzijdige boycot van Zuid-Afrika, maar wel pogingen om naast de EG- landen ook België en Luxem burg, en Denemarken, Zweden en Noorwegen in een gezamen lijke boycot te interesseren. Daarmee kwam hij het CDA in te geringe mate tegemoet. Toch moest deze toezegging een voldoende aantal CDA'ers over de streep trekken om het voort bestaan van het kabinet te verze keren. Vandaar dat Van Agt juist het nieuwé initiatief dat uit zijn plannen sprak, beklemtoonde. Tot drie, vier maal toe herhaalde hij dat het kabinet met dit besluit het „bijna-dogma" had losgela ten dat alleen in samenwerking met de EG zou mogen worden overgegaan tot een boycot. In een latere fase voegde hij aan de ge noemde landen ook Finland toe. Tot drie uur bleef de spanning op het nu bereikte kookpunt han gen. Dat betekende dat elke mis stap zou leiden tot de val van het Scholten luisterend na kabinet. Maar ook nadat de CDA- fractie tijdens een langdurige schorsing alle aspecten had be sproken, ontbrak de zo gewenste duidelijkheid. Toch was er wat veranderd: niet alle francieleden bleven volledig zwijgen. Het bleek dat een scenario was opge steld. Opnieuw, net als bij het kernwa pendebat, moesten de loyalisten zwichten. ADVERTENTIE NMB Kapitaalmarkt-Renterekening Rente voorde maand juli. De NMB Kapitaal markt - Rentereke ning geeft een rente die een half procent boven het gemiddelde rende ment op aflosbare Ne derlandse staatslenin gen ligt. Een hoog ren dement dus. *Uw geld blijft dagelijks opvraagbaar. Over de opgenomen bedragen berekent de NMB een geleidelijk afnemende retourrente. Folder met uitge breide informatie bij elk NMB kantoor ver krijgbaar. De NMB denkt met u mee. DEN HAAG (GPD) - Minister Wiegel (binnen landse zaken) heeft de Tweede Kamer be loofd vóór 10 september met een plan te ko men over de verlaging van de salarissen van topambtenaren en politieke ambtsdragers. Hij kon niet toezeggen dat op dat tijdstip dan ook alle wettelijke maatregelen, die nodig zijn om op deze salarissen te snoeien, geno men zijn. CDA-woordvoerder Weijers toonde tevreden heid over dit voorstel van de minister. Hij zei ervan uit tc gaan, dat het mogelijk zal zijn vanaf 1 oktober op de topsalarissen te korten, en dan per 1 januari van het volgend jaar nog eens. Daarmee kwam Weijers terug op het tot dusver ingenomen standpunt van zijn frac tie. In een door vrijwel de gehele Kamer gesteunde motie, die twee weken geleden werd inge diend door de CD A-er Van Rooijen. werd nog voorgesteld per 1 juli alvast een voorlopige korting op deze salarissen toe te passen. Wie gel schreef daarop in een brief die woensdag aan de Kamer openbaar werd gemaakt, dat dat om technische redenen niet uitvoerbaar In diezelfde brief liet Wiegel weten dat hij wel instemde met de eis van de Kamer dat de salarissen van de topambtenaren niet bevro ren worden, maar stapsgewijs worden ver laagd. Weijers toonde zich daarover zeer ver heugd. In het debat over de brief van Wiegel, zei de bewindsman dat hij uiteindelijk degene is geweest, die de herstructurering van topsala rissen heeft aangezwengeld. Hij wees erop. dat deze groep mensen dit jaar toch al 3 pro cent aan koopkracht zal moeten inleveren als gevolg van de werking van Bestek '81 en an dere bezuinigingsvoorstellen. Een voorlopige maatregel per 1 juli is, aldus de minister, onhaalbaar. Daaraan had PvdA- woordvoerder Van den Anker geen bood schap. Hij diende een motie in waarbij van de regering werd geëist toch op 1 juli al met de kortingen te beginnen. De motie werd echter verworpen. Nieuwsgierig naar salarissen GRONINGEN (ANP) - Mensen zijn nieuwsgierig naar andermans salaris sen. Zij proberen met die wetenschap hun eigen waarde te schatten of ze proberen aan de hand van die salarisgegevens hun eigen positie te ver beteren. Zij kunnen met deze kennis de status te midden van anderen vaststellen en het is bovendien mogelijk om de omgeving te controleren De heer Von Grumbkow (35) is gisteren op de dissertatie 'sociale vergelij king van salarissen' tot doctor in de sociale wetenschappen aan de rijksuniversiteit te Groningen gepromoveerd. DEN HAAG (GPD) - De regering heeft van de Tweede Kamer tot Prinsjesdag de gelegenheid ge kregen met voorstellen te komen tot beperking van de aftrekbaar heid van hypotheekrente. Ook moeten er dan voorstellen op ta fel liggen voor verhoging van de belastingvrije voet voor spaar- rente van 700 naar 1000 gul den. De Kamer nam gisteren een motie van die strekking aan van de CDA'er Van Rooijen en de WD'er Portheine. tegen stem den PvdA. PPR. PSP en CPN Van Rooijen dreigde het kabinet alsnog een voorstel te zullen in dienen tot beperking van de af trek van hypotheekrente voor hypotheken van meer dan Minister Van der Stee (financiën) zei maandag al dat de regering haar best zal doen om het in de motie gevraagde uit te voeren, maar kon daar geen garantie voor geven. Dat was voor CDA en VVD echter voldoende. Een motie van de PvdA. waarin ge vraagd werd om de hypothee krenteaftrek boven .lOCfOOO gul den te beperken, kreeg slechts steun van PvdA. CPN. PSP en PPR. Ook de andere moties van de oppositie, waarin onmiddel lijke en verdergaande maatrege len tegen de rente-aftrek werden gevraagd, werden verworpen in nagenoeg dezelfde stem-verhou- ding. n de motie van CDA en WD wordt voorts nog gevraagd om de be staande bijzondere winstaftrek voor bedrijven en de zelfstandi genaftrek Dermanent te maken. Daarnaast dient dan nog een stel sel van voorraad-aftrek te worden ingevoerd, waarbij de onderne mer een deel van de waarde van zijn - door de inflatie in w„arde gestegen - voorraad als aftrek post mag opvoeren. staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) maakte daar bezwaar tegen omdat op deze manier af trekmogelijkheden bij elkaar kunnen worden opgeteld. Hjj noemde de motie ..niet even wichtig" maar zag daarin geen reder haar te ontraden Brief Raatl van State DEN HAAG (GPD/ANP) - De Raad van State heeft Mr. J. van der Hoeven en dr. G H. Vennga voorgedragen als kandidaten voor het vice-voorzitterschap van de Raad vanuit een afweging uit eigen kring 'in de ruime zin'. Dat wil zeggen, dat ook de huidige minister van defensie en 'uitge leend' lid aan het kabinet, mr W Scholten, in die overweging is be trokken. Dit blijkt uit de brief van admiraal Brouwer, het oudste lid van de Raad, aan minister Wiegel van binnenlandse zaken, die gisteren op nadrukkelijk verzoek van op positieleider Den Uyl openbaar is gemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer was het niet eens met de manier waarop mi nister Wiegel deze brief uitlegde. Wiegel vond dit een kwestie van interpretatie. Minister Scholten was door.de Raad niet uitgeslo ten, zo luidde de stelling die hij gisteren in de Kamer verdedigde. Een motie van afkeuring over de gevolgde procedure, ingediend door PvdA-fractievoorzitter Den Uyl. werd echter door de Kamer verworpen. Alleen de oppositie en de CDA-er Faber stemden voor deze motie. Woensdag ver klaarde Wiegel, toen de brief nog niet openbaar was gemaakt, dat er in feite drie namen waren ge noemd. De twee kandidaten (hetgeen zou kunnen duiden op verdeeldheid binnen de Raad zelf) én die van mr. Scholten. Uit de brief bleek evenwel, dat Scholten. nadat hij wel is betrok- ken in de overwegingen, uit drukkehjk niet is voorgedragen als kandidaat. Woensdag gingen de geruchten in PvdA-kringcn, dat er in de brief zou staan dat de minister een val- voorstelling vap zaken zou hebben gegeven, toen hij de Ka mer woensdagochtend inlichtte over zijn beraad met de Raad over de benoeming Wiegel reageerde daarop woensdagavond zeer ver ontwaardigd en ook gisteren zei hij in de Kamer "De indruk dat ik het advies van de raad niet eer lijk heb weergegeven, is een aan tasting van mijn integriteit. Dat is hetergstedat mij als minister kan overkomen." Volgens CDA-frac tieleider Lubbers is buiten kijf gebleken, dat de regering een ei gen verantwoordelijkheid heeft genomen bij de keus van Schol ten. "Er zijn misverstanden gere zen. omd.it we niet over de brief van de Raad beschikten", aldus Lubber- Hu voegde aan zijn woorden toe. dat volgens hem do keuze van Scholten door de gang van zaken niet geschaad is

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 7