'Ik ben een chaotische fig uur 'Nog dit jaar word ik beroemd' toegelicht Remon Pieters (15) wint talentengala {.^^[Rrogramma i VRIJDAG 27 JUNI 1980 jiui.wi'MJimi- LEIDEN/ZOETERWOUDE - 'Nog dit jaar word ik be roemd' zegt de opmerke lijk zelfverzekerde vijf tienjarige Remon Pieters, die zich aan de telefoon voorstelt met zijn 'arties tennaam' Noddie Bulsara. 'Bulsara' is de echte naam van de door Remon veraf gode Freddy Mercury, lid van de popgroep 'Queen'. Remon heeft woensdag avond in het Amsterdam se Paradiso het 'Talenten gala 1980' gewonnen. Hij moest daarbij de artistieke strijd aanbinden met zes tien pop-groepen, zangers en danseressen, etc. Een jury, bestaande uit Frits Spits. Willem van Beusekom, Hetty Blok. Mimi Kok, Ann Burton en de directeur van Paradiso verko zen de in Zoeterwoude-dorp woonachtige Remon Pieters tot 'de eerste onder zijn gelijken'. 'Zoeterwoude is zo saai als het achterwerk van Vader Abraham' zegt Remon, die zichzelf 'super arrogant. zelfverzekerd en egoïs tisch, vindt. 'Ik ben de dorpsgek van Zoeter woude, maar laten ze allemaal maar oppassen', zegt Remon vastbesloten. 'Voor het einde van 1980 ben ik beroemd'. Maar dan toch niet met de travestie-imita tie van Kate Bush-nummers, waarmee hij het talentengala in Amsterdam won. Remon is namelijk van plan in au gustus deze travestie-act, die hij vorig jaar ook bracht in o.m. de Groenoordhal (Leidato) en de Waag, op te geven. Hoewel hij destijds in de Waag, maar blijk baar ook in Amsterdam veel suc ces had met z'n Kate Bush-imita- tie, zoekt hij naar een andersge- tinte carrière. 'Breathing' (dat hij playbackt, gestoken in een zwar te jurk, een hoge hoed op het hoofd en omgeven door veel Remon Pieters: 'Ik ben de dorpsgek rook) en 'Them Heavy People' (dat hij op het podium brengt met een rode satijnen rok aan en een deukhoed op het hoofd) zullen dan hebben afgedaan. 'Ik heb met P.J. Pro by gesproken en hij ziet wel wat in me', aldus 'Remon overtuigd, die in het Londense Empire Leicester Square zijn Kate Bush-act voor Kate zelf heeft opgevoerd. Volgens Remon met erg veel Hij zegt een hartgrondige hekel te hebben aan de naam 'Remon Pie ters' en daarom gekozen te heb ben voor Noddie (de naam van de kat van Freddy Mercury) Bulsa ra. 'Ik ben het gewend, dat men sen altijd wat onwennig tegen me aankijken, maar ik heb ermee le- leven. dat ik anders ben dan 'Een échte jeugd heb ik eigenlijk nooit gehad', vindt hij. hoewel toch niet ouder dan vijftien jaar. Toegegeven, z'n Kate Bush-imita- tie kan perfect genoemd worden, maar de grote vraag blijft dan in middels wel. waarop hij door hem nagestreefde beroemdheid wil bouwen als hij in augustus deze act en de Nina Hagen-imita ties wil opgeven. Een geschoolde zangstem heeft hij niet. maar hij beschikt al wel vol gens zijn informatie over een in Utrecht gezetelde fanclub. Naast Queen en Kate Bush vindt hij Margreet Dolman (Paul Haenen. die onlangs vijf VPRO-pro- gramma-opdrachten teruggaf) erg inspirerend. Van z'n Kate Bush-imitaties zullen video-opnamen worden ge maakt. die hem wellicht in de toekomst bij de door hem zo fana tiek nagestreefde carrière te sta de kunnen komen. Remon zegt ook zeer verdienstelijk te kunnen tekenen en als ballet danser naam te kunnen maken. Maar hij geeft de voorkeur aan een carrière als solozanger, met tournees, veel fans. buitenlandse reizen en veel kleedkamers vol bloemen. Dit alles zonder dat er concrete toe zeggingen zijn gedaan, die plaat opnamen in het vooruitzicht stellen. Remon is van plan zeer veel concessies te doen om die bereidheid te verwezenlijken. Enige tijd geleden in de Waag, waar velen getuige waren van z'n Kate Bush-imitaties en waarschijnlijk ook woensdagavond in Paradiso is duidelijk geworden, dat Re mon Pieters iets in zich heeft, dat hem steeds meer voortstuwt in z'n streven het succes in te halen. Hij heeft een moeilijk te definieren artistieke gedrevenheid, die hem regelmatig tot over-enthousiaste en naar pedanterie neigende uit spraken verleidt. Met veel lef en bravour hoopt Re mon het door hem zo zeer be geerde succes te behalen. Hij heeft in elk geval een beschei den succesje geboekt op de lange weg, die heel'misschien naar de top zal voeren. Zijn aanleg en ambitie moeten dan wel in ver antwoorde banen worden geleid door iemand, die in hem gelooft. Als je met Remon Pieters praat, voel je, dater iets met deze jongen kan gebeuren. Maar z'n 'super-ar- rogantie'. zoals hij het zelf uit drukt. kan veel deuren voor hem gesloten houden. BERT KOEKEBAKKER Meike Touw Tutti Frutti van Meike Touw: 'Ik ben een chaoti sche figuur, maar met wat hulp zal hel wel lukken HILVERSUM - De klokkenspeelster van de Haagse Jacob- storen heeft een nogal uitzonderlijk nummer op haar pro gramma staan. Het heet 'The Hoover', het is bedoeld voor een popgroep en zal op verzoek van de auteur een keer in carillon-uitvoering worden gespeeld. Of dat uit de verf zal komen, is zeer de vraag... Dat is niet zo heel erg. want het gaat hier slechts om een geintje van Meike Touw. die 'The Hoover' met haar groep 'Tutti Frutti'onlangs op de vlaai heeft gezet. Dat het met die uitvoering van deze ode aan de stofzuiger wel goed gaal. is voor Meike Touw géén gein tje. Sinds ze op schoolfeestjes met haar gitaar optrad, is er heel wat ver anderd. Ze is nu gewend om pro fessioneel met muziek om te springen. Dal leerde ze vooral bij de succesvolle formatie 'Gruppo Sportivo' en later bij 'The Buddy Odor Stop'. Meike Touw: ..Met Gruppo Sporti vo zijn we op een gegeven mo ment - om artistieke redenen - gestopt. We hadden een aantal ADVERTENTIE „OpDelfieuweRjjn... muzikale ideeén uitgewerkt en dat was op... Eerlijk gezegd had ik er op het laatst ook niet veel lol meer in. Er werd zó hard gewerkt, dat er niet eens meer tijd was voor repetities. Ook de opstelling van Hans Vandenburg speelde na tuurlijk wel een rol. Ik heb nooit moeilijkheden met hem gehad, maar Hans was echt de absolute leider van Sportivo. Alleen zijn ideeën kwamen aan bod en ik wilde weieens wat anders". Nadat deze groep was opgeheven, vertrok Hans Vandenburg naar New York met - zachtjes uitge drukt - nogal ambitieuze plan nen. Naar het voorbeeld van Herman Brood, wilde hij ook daar bekend worden. Meike: ..Bij veel mensen heeft dat kwaad bloed gezet. Men vond Hans een verwaande kwast, om dat hij het wel even - onder een andere naam - in Amerika zou maken, zijn groep in Nederland achterlatend". „Ik verveelde me kapot toen hij weg was. Toen ben ik al mijn ei gen nummers maar eens uit gaan werken. Daar had ik nog nooit tijd voor gehad Die nummers heb ik met Sportivo-leden en en kele anderen opgenomen; het re sultaat is de elpee 'Tutti Frut- Concerten in Leiden en Alphen Meike Touws popgroep 'Tutti Frutti' komt binnenkort naar Leiden en Alphen aan den Rijn. Zo is er op zaterdag 19 juli een coneert in het Al- phense 'Midas' en op zater dag 26 juli een optreden op het Leidse Stadhuisplein. 'Tutti Frutti' geeft boven dien concerten in Den Haag (zaterdag 12 juli. Paard van Troje) en Amsterdam (zon dag 13 juli, Vondelpark). meer dan eens lege zalen. De con certbesprekingen waren zowel in Nederland als in België vernieti gend. Meike: ..'Buddy Odor' is een mis kleun geweest, al vond ik het best leuk om daaraan mee te werken. Ik denk dat die mislukking voor namelijk te wijten is aan voor oordelen. Hans stond zo langza merhand bekend als een ver schrikkelijk eigenzinnig figuur en dat heeft het publiek niet gep ruimd". Ook de naamsverandering (van Gruppo Sportivo naar Buddy Odor) heeft niet in het voordeel van de groep gewerkt. Vanden burg heeft dan ook maar eieren voor zijn geld gekozen en 'Grup po Sportivo' opnieuw opgericht. Onlangs verscheen van die her boren groep de elpee 'Copy co- py'. schreven, maar al vanaf de muzi kale uitwerking er van tot en met de opname, heeft Max Mollinger me begeleid. Max is de toetsen man van Sportivo. En zo n strak ke producer is voor een figuur als ik wel noodzakelijk". Plaat Solo ,.lk Mislukkingen Voordat Hans naar Amerika ver trok. is er nog een soloproject van hem gerealiseerd. Onder de naam 'The Buddy Odor Stop'. Met me dewerking van onder andere Meike Touw en Robert-Jan Stips verscheen daarvan, vlak na Van- denburg's terugkeer in Neder land. een elpee-registratie. Meike: „In Amerika kreeg Hans niets van de grond. Hij heeft daar - zo zegt hij - veel geleerd. Maar het gaat er daar zo waanzinnig professioneel aan toe: zelfs voor repetities moet je je musici beta len; niemand werkt daar nog voor zijn lol. En dat kon hij natuurlijk nooit betalen". 'Buddy Odor' ging daarna als een nachtkaars uit. De plaat werd door de pers koeltjes ontvangen en 'Buddy Odor' vond op tournee igenlijk niet of ze me bij Sportivo weer hadden willen hebben", vervolgt Meike, „maar tijdens 'Buddy Odor' heb ik er genoeg van gekregen om steeds maar iemand anders zin te doen. Ik ben niet de 'baas' van 'Tutti Frutti', zoals Hans dat bij Sporti vo en Buddy Odor was. maar ik heb nu de kans om mijn eigen nummers te doen. Dat bevalt me wel". „Een nadeel van een eigen groep dat ik nu ook te maken krijg r allerlei zakelijke beslom mei gen. Ik moet klagen over l'oi plaat hoezen, verkeerde pn persingen, optredens regel enz. Ik heb goede contacten n mijn platenmaatschappij en heb een soort 'manager' die helpt, maar al dat geregel vind liedjes op Meike's plaat gaan over heel gewone dagelijkse ongemakken. Stofzuigen, bang- zijn-in-het-donker. eenzaamheid en haastig leven zijn daar voor beelden van. Dat alles maakt de 'Tutti Frut- tf-langspelër een spontane plaat. De vrolijke deuntjes liggen lek ker in het gehoor en zijn minder opdringerig dan die van Gruppo Sportivo. Meike: „Ik denk dat de liedjes in derdaad wel een beeld geven van mijn dagelijks leven. Zoals ik al zei ben ik chaotisch; ik ben altijd alles kwijt en ik moet me soms ontzettend haasten, omdat ik vaak op het laatste moment pas besef dat ik een afspraak heb... Verder hoop ik maar. dat het en thousiasme. waarmee ik de plaat heb gemaakt, doorklinkt in de eike treedt inmiddels met een vaste begeleidingsgroep op in allerlei kleire zaaltjes in het land. De ep enge: old uit niks „Ik tx Maurik van de onlangs opgeheven 'Streetbeats', zange res Fay Lovesick en het 'jonge talent Wim van Ekcren. Meike is min of meer schuldig aan het op heffen van de groep 'Diesel', waarvan zij de bassist (Frank Pa- pendrccht) en de zanger-gitarist (Mark Boon) heeft overgeno- In het concertrepertoire bre die door haar begeleiders NEDERLAND 1 18.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.40 - Paspoort vooi Spanjaarden (NOS) 18.50 - Emilie (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Casper, het lieve spookje (VARA) 19.10 - De portici van Chez Maxim (VARA) 20.40 - Marti Webb in Zeg t op zondag, mini-musical (VARA) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Theater Thuis, tv-spel (VARA) 23 .05 - Niet verwachten, alles hopen (Hum Verbond) 23.55 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.30 - Tour de France (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Het huis aan de bosrand (NCRV) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - James Herriot NCRV) 21.30 - Speel s met licht klassiek (NCRV) 22.20 - Hier en nu (NCRV) 22.50 - Kerkepad 80 (NCRV) 23.15 - Praten met de Minister President (KRO) DUITSE TV DUITSLAND I 10.00 Journ. 10.50 Aktual. 10.25 Spione unter sich (Guerre secrete la guerra segreta). speelfilm. 12.05 Ak- tueel mag. 12.50 Persoverz. 13.00 Journ. 16.015 Journ. 16.20 Filmrep. 1705 Wetenschap.progr. 17.50 Journ. DUITSLAND II 18.20 Vracht voor Missouri, speel film. 19.0 Journ. 19.30 Buit. rep. 20.15 Derrick, tv-serie. 21.15 Herr Qual- tinger. toneelstukje. 22.0 Aktual. 22.20 Cultureel mag. 23.05 Testa ment in Blei (Crazy Joe), speelfilm. 0.40 Journ. DUITSLAND III WDR 20.00 Journ. 20.15 Gesprek. 21.00 Medisch mag. 21.45 Talkshow. BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS 18.30 Kinderserie. 18.50 Kleuter- progr. 18.55 Slapstick. 19 00 Kleu- terprogr. 19.17 Standpunten. 19.37 Meded. en Morgen 19.45 Journ. 20.10 Weerber. 20.15 Trapeze, speol- NET II Van 18.30 tot 20.15: Zie NET 1.20.15 Poppenshow. 20.40 Cassata. tv-serie. 21.00 Roald Dahls verrassende ver tellingen. tv-sene. 21.25 Randmu- ziek. 22.05 Zomeragenda. Alvorens in de cyclus Theater Thuis de televisiefilm "Scrim" van Jacob Bijl uit te zenden - Geraldine Chaplin en Jessamin Starcke spelen twee vrouwen, voor wie een kortstondige relatie een loute rend effect heeft - vertoont de VARA vanavond leut van Franse bodem. "Le chasseur de Chez Maxim's" is een verfilming van een in Frankrijk bemind blijspel van Yves Mirhnde en Gustave Quinson waarin het naar goed gebruik met de echtelijke trouw niet zo nauw wordt genomen Nederland 1,19.10 uur) Vorig jaar november nam professor Jaap van Praag (69) af scheid als bijzonder hoogleraar in de humanistiek aan de Universi teit van Leiden. Dit hoogleraarschap dal hij sinds 1965 vervulde was de erkenning voor zijn betekenis als Nederlands humanistisch filosoof en van het humanisme als een met bepaalde grondslagen onderbouwde levensovertuiging. Die theoretische principes heeft Van Praag vooral uitgewerkt in zijn belangrijkste werk: "Grondslagen van humanisme" 1978) en in "Het humanisme, een renaissance?", dat gepubliceerd werd in 1947. maar reeds voltooid vlak voordal hij in de Tweede Wereld oorlog moest onderduiken. Het Humanistisch Verbond zendt van- iond van Jaap van Praag Dit televisieportrel probeert vanuit welke drijfveren een i zijn vele werk te doen en wac ingezet voor de erkenning va dige levensovertuiging ten televisieportret uit. '.en antwoord te vinden op de vraag tan als Van Praag kans heeft gezien rom hij zich zo met hart en ziel heeft i het humanisme als een gelijkwaar- allerlei godsdiensten. De titel van het programma "Niets verwachten, alles hopen", geeft Jaap van Praag s relativerende kijk op het leven aardig weer: een kombinatie van nuchterheid, realiteitsbesef en gematigd optimis me over de toekomst van de mensheid. Bijna tegen beter weten in. Nederland 123.05 uur) RADIO Op de KRO-radio vanavond een uitvoering van Mozarts "La Finta Giardiniera een drama giocoso in drie bedrijven op een tekst van Giuseppe Petrosellini (Hilversum 2.20.00 uur) In het TROS-programma 'Coulissen' morgenochtend o.m een ge sprek met Hans Croiset. artistiek leider van het Publiekstheater. (Hilversum 2. 1030 uur) VRIJDAG 27 JUNI HILVERSUM I leder Echo. 18.2 En zo hoi 19.02 Punt Uit. 19.55 Overweging. 20.03 Van oud zeer tot zeer oud. 21 02 Nine o'clock jazz. 22.02 Goal. NOS Met het oog op morgen VPRO: 00 02 De Homo Nacht Show. HILVERSUM II VOO: 1800 Staandebij. OVERH.VOORL 18 40 Ned Antil len. PP.: 18.50 DS'7() VOÓl 19.00 Veronica Sport. NOS La Fint,. Giardinicra. opera van Mozart. (22.20 Nws.). 2300 NOS-Cultuur-mag. 23.55 Nws. HILVERSUM III leder heel uur nieuws. NOS 18.03 De Avondspits met de Nationale Hitparade. 19 02 De Rock en Roll ZATERDAG 28 JUNI HILVERSUM I leder heel uur nieuws VARA 7 03 (S) Hallo hier Hilversum! (8.03 Din gen vandedag)9 30(S)ZIa l.i creme 12 03 HILVERSUM II TROS 7 00 Nws. 7 10 Ochtendgym 7.20 TROS binnenkort. 7.30 Nws 7.36 Aktua. 8.00 Nws. 8.11 Toerak tua. (8.30 Nws.) 9.00 Gym. voor dc \touw. 9.10 Waterstanden 9.15 Van de binnenpagina. 10 30 Coulissen 11 30 Janboel 12 00 BoUWCtl Op Ót basis. 12 26 Meded tbv land en tuinb. 12.30 Nws. 12 36 Aktua 13.00 Nws. 13.11 Kernpunt. 13.150nderde mensen. 14 00 Kernpunt. 15.00 Sport na sport 15.30 Kieskeurig 16 00 Per Provincie 17.24 Meded 17.30 Nws. 17.36 (S) Aktua. HILVERSUM III 10.03 (S) Popstation 11 03 (S non stop 12.03 (S) Los vast. 14 03 (S) Opstap 15 03(S)Disco-expres. 16.03 (S) NCRV-Zaterdag-Sport HILVERSUM IV on tu- 9.00 Nws. 9.02 Progr ov. 9.05 (S) Piano-an 10 00(S)Conct mattinale 12 00 Nws 12 02 Pr. -er.vera. 12 05 (S) Liever luchtig 13.15 (S) Opera met vakantie 14 00 Nws olkw Progr overa. 14 0^ et Klass ,nuz. 160 16 30 (S) De pianol

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 5